1-) Yığın olay niteliğinde aynı cins birimlerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
A) Şık
B) Değişken
C) Anakütle
D) Örneklem
E) Örnek

2-) Birimlerin birden fazla değişkene göre dağılımlarını bir arada gösteren serilere ne ad verilir?
A) Bileşik seri
B) Sınıflandırılmış seri
C) Birikimli seri
D) Frekans serisi
E) Zaman serisi


3-) Frekans eğrisinin görünümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Simetrik eğri
B) J eğrisi
C) Sağa eğik eğri
D) Sola eğik eğri
E) U eğrisi

4-) 15 gözlem değerinden oluşan bir seride aritmetik ortalama 30 ise gözlem değerleri toplamı nedir?
A) 500
B) 450
C) 350
D) 90
E) 45

5-) Yukarıdaki sınıflandırılmış serinin medyan değeri nedir?
A) 5
B) 9
C) 11,3
D) 13,3
E) 17,3

6-) Hilesiz bir madeni paranın 5 kez atılması deneyinde kaç örneklem noktası vardır?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 16
E) 32

7-) 6 sarı, 14 yeşil bilye bulunan bir torbadan iadesiz seçimle iki bilye çekilecektir. Her iki bilyenin de sarı olma olasığı kaçtır?

A) 1
... 4

B) 7
...16

C) 6
...20

D) 3
...38

E) 9
...100

8-) Bir firma yaşadığı ekonomik kriz sonucunda 20 çalışanından 3 tanesini rasgele seçerek işlerine son verecektir.
Yapılabilecek farklı seçim sayısı kaçtır?
A) 570
B) 1140
C) 3840
D) 5370
E) 6840

9-) Verilen tablo için P(1 ≤ x < 3) değeri nedir?
A) 0,03
B) 0,15
C) 0,33
D) 0,36
E) 0,56

10-) Standart normal eğri altında P(z > 1,45) olasılığı nedir?
A) 0,0735
B) 0,4192
C) 0,4265
D) 0,8270
E) 0,9265

11-) Aralık ayında televizyondaki haber programlarının izlenme oranının ortalaması 40, standart sapması 5 olmak üzere normal dağılım göstermektedir.
Haber programlarının izlenme oranının 50 olmasının standart normal değeri kaçtır?
A) -2
B) -1,5
C) 0,5
D) 1,5
E) 2

12-) Aşağıdakilerden hangisi tamsayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?
A) Uygulamada mümkün olmaması
B) Bütçenin yetersiz olması
C) Çok zaman alması
D) Anakütle hacminin küçük olması
E) Birimlerin fiziksel zarara uğraması

13-) Anakütle ortalamasının 0,99 güvenle tahmin edilebilmesi için rassal olarak seçilen 25 birimlik örneğin ortalaması 60, standart sapması ise 16 olarak hesaplanmıştır. Tahminlemede kullanılacak tablo değeri kaçtır?
A) 2,797
B) 2,064
C) 2,787
D) 2,060
E) 2,779

14-) Normal dağılıma sahip bir anakütleden rasgele seçilen 324 birimlik örneğin ortalaması 45 ve varyansı da 81’dir. Buna göre anakütle ortalamasının 0,95 güven düzeyi ile üst sınır değeri nedir?
A) 38,98
B) 39,02
C) 43,02
D) 44,02
E) 45,98

15-) Aşağıdakilerden hangisi II. tip hatanın tanımıdır?
A) Yanlış olan sıfır hipotezinin reddedilmesi
B) Doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi
C) Yanlış olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi
D) Doğru olan alternatif hipotezin kabul edilmesi
E) Yanlış olan alternatif hipotezinin kabul edilmesi

16-) İki okulun son sınıf öğrencilerinin başarı ortalamasının 65’den büyük olup olmadığı sınanmak istenmektedir. Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?
A) µ = 65
B) µ < 65
C) µ > 65
D) µ ≠ 65
E) µ ≤ 65

17-) Gözlem sayısı 200 olan bir araştırmada c2 test istatistiğinin değeri 13,8 olarak bulunmuştur. Buna göre kontenjans katsayısı kaçtır?
A) 0,06
B) 0,15
C) 0,17
D) 0,25
E) 0,51

18-) Yukarıda verilen tabloya göre sigara içen erkeklerin beklenen frekansı kaçtır?
A) 96
B) 84
C) 66
D) 56
E) 44

19-) n = 18, ∑(Yi - Ŷ)2 = 3,2 olan basit doğrusal regresyon denklemi ile elde edilen tahminlerin standart hatası kaçtır?
A) 0,17
B) 0,20
C) 0,42
D) 0,44
E) 0,65

20-) Yukarıda verilenlere göre ∑xy değeri kaçtır?
A) 60
B) 55
C) 50
D) 45
E) 40


21-) Korelasyon katsayısı 0,85 olan bir serinin belirlilik katsayısı kaçtır?
A) 0,72
B) 0,85
C) 0,92
D) 0,96
E) 0,97

22-) Örnek büyüklüğü n = 11, r = 0,54 değerinin anlamlılığını sınamak için hesaplanan test istatistiğinin değeri kaçtır?
A) 1,93
B) 1,89
C) 1,62
D) 0,84
E) 0,78

23-) Verilen tabloya göre 1984 yılının 1981 yılına göre indeks değeri nedir?
A) 71,43
B) 87,5
C) 90
D) 120
E) 142,86


24-) Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin Laspeyres fiyat indeks değeri 125,2 ve Paasche fiyat indeks değeri 122,3 olarak hesaplanmıştır. Fisher fiyat indeks değeri kaçtır?
A) 124,7
B) 123,7
C) 123,4
D) 122,7
E) 122,5

25-) Aşağıdakilerden hangisi zaman serisini etkileyen bileşenlerden biri değildir?
A) Rassal Bileşen
B) Mevsimsel Bileşen
C) Zaman Bileşeni
D) Konjonktürel Bileşen
E) Trend Bileşeni

26-) Bir zaman serisi için tahmin edilen trend denklemi;
tt=17+1,2t
olduğuna göre, t = 5 için trend tahmin değeri kaçtır?
A) 19
B) 20
C) 21
D) 22
E) 23

Cevaplar

1-) C
2-) A
3-) E
4-) B
5-) D
6-) E
7-) D
8-) B
9-) B
10-) A
11-) E
12-) D
13-) A
14-) E
15-) C
16-) C
17-) D
18-) B
19-) D
20-) A
21-) A
22-) A
23-) E
24-) B
25-) C
26-) E