ANTOGONİZM
P. Richard kurucusudur. Beahutehu devam ettiricisidir. Gelirlerin paylaşılmasında iş veren ile işçinin rekabetinden bahseder. Ücrette karın kaynağı aynı olduğundan bu gelirlerden kar kısarsa ücret düşer, ücreti kısar ise kar düşer. Richard’a göre antogonizm katı bir sistemdir.
COLBERTİZİM
Fransa’da 17. Yüz yılda ortaya çıkan bir ekonomik akımdır. Colbert’in uyguladığı bu akım ulusal ekonomik sistemin politikalarına verilen isimdir.
Özellikleri:
1-maden kaynaklarına sahip olmak, Fransa’nın ekonomik, siyasi ve askeri gücünü artırmak
2-Devletin elindeki maden varlığını artırmak için dış alıma yönelim de vardır.
3-Dış ticaret dengesini koruyabilmek için gerekirse savaşa başvurulabilir.
4-Devlet büyük şirketlerin yönetimini ele geçirmek zorundadır.
5-Sömürgecilik, deniz aşırı seyahatler çok önemlidir.
6-Gümtrük tarifelerini devletin düzenlemesi gerekir. Okullar açmalı, uzmanlar, teknisyenler yetiştirilmelidir.
MEDYA İŞLETMELERİ PİYASA YAPISI
1-Tam rekabet piyasası.
2-Monopolcü rekabet piyasası
3-Eksik rekabet piyasası(tekel monopol, oligopol piyasa)
Medya işletmeleri anonim şekilde örgütlenirler Paylara bölünmesi gerekir. Borçlarından şirketin mal varlığı sorumludur. En az 5 gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulur. Medya piyasa yapısı tekel ya da oligopol olduğu yönünde düşünceler vardır.
Tam Rekabet Piyasası: Alıcı ve satıcılar fiyatı belirler, firmalar fiyatları etkileyemezler.
5 özelliği vardır:
1-Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının olması
2-Piyasada (homojen) tek bir ürünün olması
3-Piyasada giriş çıkış serbest, kota ve sınır yoktur
4-Alıcıların ya da satıcıların her türlü bilgiye sahip olması vardır.
5-Faktör alışkanlığının tam olması, makineye ve hammaddeye sahip olmak
Medya işletmeleri için geçerli değildir; çünkü kotaları yasalara takılır.
Monopolcü Rekabet Piyasası:
Homojen tek ürün yoktur.
Farklılaşmış ürünler yerini alır
Her bir firmanın bir alıcı kitlesi vardır.
Eksik Rekabet Piyasası:
Tam, monopolcü şart ve kuralların bir sapma neticesinde ortaya çıkar.
Piyasaya giriş engellidir.
Hem monopolcüden hem de tam rekabetten pay alır: 1-tekel monopol 2-oligopol
Pazarda bir tek üretici var ve rekabet yoktur. Mal üretimi tek bir firmada görünür. İkame mallarda tek bir firmada yerini tutabilecek(kablolu veya kablosuz mause)
Fiyatı ve ürün sayısını firma belirler. Alıcı guruba göre ürün farklılaşabilir. Amaç en fazla kar elde etmektir.
İktidar bu firmanın gücünü artırır. Bu piyasada uzun vadeli karlar vardır.
Monopol tekel ekonomisinde bir güç ortaya çıkar. Bu güç kaynağını toplumsal üretimden alır
Yönetimsel güce sahip olmak için bu tekel firma toplumsal üretim sürecini kullanır.
Toplumsal üretimi; sermaye, emek, ham madde ve pazarlama belirler.
Her şey tek bir elde toplanıyor ise biz buna monopol denir
Güç birkaç kişinin elinde ise oligopol ekonomi hakimdir.
Monopol piyasa üretime dayalı olduğu için her talep önemlidir.
Hukuksal kurallar piyasayı tekelci piyasa sistemine zorlar.
Hükümet tek bir firmaya mal üretimini verir.
Ölçek Ekonomi: Maliyetlerde düşüş yaşanıyor, büyük üretici tekel oluyor. Üretilen malın ölçeğindeki düşüş.
Firmaların anlaşması: piyasadaki firmalar anlaşır ve tek çatı altında aynı malı üretir. Fazla fiyata satı
Tröst Kartel
Tek bir ürün üzerine üretim
Birleşirsen ekonomik bağımsızlığını kaybedersin
Tek ürün birleşir
Farklı ürünler üreten firmalar birleşir.
Üç ayrı firma birleşir, farklı ürünler birleşir.
Fiyat: ürün fiyatı
Satış: satış yeri
Kota: ne kadar olduğu
Çıkış yeri olan abd de dahil rekabeti kırdığı için 4054 sayılı yasa rekabet korunması hakkında kanun
4077 sayılı yasa 1995’te tüketicinin korunması hakkında kanun

Monopol Piyasasının Oluşum Sebebi:
Patentler, kişi bir mal üretir ve kendine ait olduğu için patentini alır.
Monopolcü Piyasa Eleştirisi:
Etkinli azalır. Toplumsal ve sosyaldir.
Daha az mal daha az mal daha fazla fiyata satılır.
Bu piyasada toplumsal refah gözetilmez.
Tüketici artığını dahi kullanır: stok, kara borsa
Tek firma tek ses var. Demokrasiye uygun değildir aykırıdır.
Ör/ şu an kablolu yayın ve uydu işletmeciliği TÜRKSAT A.Ş.’nin elindedir. Monopol işletmeye dönüktür.
Oligopol piyasa:
Çok az sayıda firmanın olduğu piyasadır. Bu durum fiyatta, piyasada kara yansır.
Piyasaya giriş vardır, tam serbest değildir.
Yeni firmaların rekabete katılması zordur; çünkü birkaç büyük firmanın rekabeti vardır. Firma ayakta kalmak için anlaşmaya girer. Bu da anlaşmalı oligopol yapı oluşturur.
Ürünler, te de olur.(homojen)farklılaşmış da olabilir.
Birkaç firmanın birleştiği paylaştığı piyasadır.
Medya oligopol bir piyasa yapısına sahiptir.
Kimi çevrelerce Ekonomik ve iktisadi gelişmelere açık olduğu için olumlu karşılanır.
Medyanın oligopol yapısı eleştiriye açıktır. Çünkü emeğin yerini teknoloji almıştır.
Oligopol yapı teknolojiyi geliştirir ve işsizlik çoğalır.
Büyük Şirketlerin Baskısı:
Bu şirketlerin baskısı sendikaları azaltıyor. Tarafsız çalışmakta zorlaşıyor.
Medya dışı sermayenin medya sektörünü ele geçirmesi düşünceye dönük yapıyı ortadan kaldırmıştır.(yedek parça satan Aydın Doğan’ın medya sektörünü satın alması)
Çok sayıda yayın grubuna sahip olmakta eleştirilmeli, burada bireyler tek yönlü bilgilendirilir.
Tek ideoloji tek model bireye yansıtılır.
Hükümetin Müdahalesi:
Oligopol’a terstir ama medya şirketleri büyüdükçe güçlenir ve siyasi güç kendinden güçlüsünü istemez, vergi keserek onları bağımlı yapar.(ağır vergi)
Medyanın Toplumsal İşlevlerden Uzaklaşması Sorunu:
Şirket sahipleri aldığı medyayı kar amaçlı kullanır, ticari kaygı duyar. Yayın politikasını da bu doğrultuda sürdürür ve toplu ikinci planda kalır.
Medyanın Yabancılaşması:
Yabancı sermeye medya şirketlerine ortak olur ve yabancı zihniyet medya yayınını kendi çıkarları doğrultusunda kullanır.
Liberalizm:
Not: Fizyokrafi: Anlaşma girişim gibi, özel mülkiyet gibi kavramlara baktığımızda liberal mantığın kökenini görürüz.
Vincend de Gounay, liberalizmin temelini atmıştır. Bırakınız yapsınlar bırakınız etsinler. Liberalizm dini inançlar söz konusu olduğu zamanlarda bireyciliğin benimsendiği akımdır.
Dini durumlarda vicdan özgürlüğü bağnazlığı ve mezhep çatışmasını reddeden, kişisel inançlara saygı isteyen bir anlayışa sahiptir liberalizm.
Politik anlamda demokrasi ilkelerini savunur. İnsan haklarını savunur, köleliği reddeder. Bireylerin özgürlüğünü ve kanun eşitliğini ön görür. Genel oy hakkı amaçlanır. Hükümetler halka karşı sorumludur. Halktan çıkan bir anayasa düzenin öngörür. Anayasal bir iktidar anlayışı vardır.
Ekonomik anlamda:
Dış alım serbestliği vardır. Gümrük vergisinin sıfır olması amaçlanır.
Serbest rekabeti savunur, devlet ticaret yapmaz derler.
Sanayi devrimine kadar gider bu ekonomik kuram
Manchester Okulu:
1938 yılında Manchester’li iki iş adamı kurar.
Klasik İngiliz ekonomisinin yapısında hububat kanunu vardır. Bu kanun her şeyin önünü kesen bir yapıya sahiptir. İş adamları bu anlayışa karşı çıkar. Bu karşı çıkış Manchester ekolünü ortaya çıkarır.
Bu kanun iktisat sistemini kurar ve ülkenin siyasi düzenini de belirler.
Geleneksel ve baskıcı rejimin savunduğu hububat kanununa karşı çıkanlara Manchester ekolcüleri denir. Dernek daha sonra ekol olur.
Amaç muhalif İngiliz iş adamlarını da aşağılamak
Daha sonra hububat kanunu ortadan kalkar ve muhalefet partide ortadan kalkar.

Medya İşletmeleri( Medya Türleri)
Basılı İşletmeler
Görsel İşletmeler
Elektronik Medya İşletmeleri
1-BASILI İŞLETMELER
Gazete: 1980lere kadar basın işiyle uğraşan, işi gazetecilik olan insanların gazete sahibi oldukları görülür. 80 ortalarında değişim yaşandığı görülüyor. Başka meslek grupları da bu alana yönelmeye başlıyor. Bunu ilk yapan Aydın Doğan Milliyet’i satın almasıyla başlıyor. Dünya’da ise 60larda son buluyor. Ticari kaygı güdüp, belli kuralları ve işletme fonksiyonları olan, haftalık ya da günlük olabilen basın işletmesine gazete denir. Burada rütun satışlar söz konusudur.
Dergi: Daha seçicidir. Bir ya da birden fazla konu çerçevesinde yapılmaktadır. Yayın içeriğine dönük işletmeler vardır. işletme ve yayın iç içedir.
Kitap:
2- GÖRSEL İŞLETMELER
Televizyon, sinema, radyo
3- ELEKTRONİK MEDYA İŞLETMELERİ
İnternet, sosyal medya
Medya işletmeleri;
İşletme; mal ve hizmet üretmek için kurulmuş yapılanmalara denir.
Temel fonksiyonlar
-yönetim
-üretim
-pazarlama
-finansman
Destekleyici fonsiyonlar
-personel
-halkla ilişkiler
-muhasebe
(bu fonksiyonlardan biri eksik olursa işletmede sorun çıkar)

Tamamlayıcı fonksiyonlar

1- Yönetim Fonksiyonu: insanların grup halinde birlikte çalışmak için amaçları vardır. amaçları gerçekleştirmek için ortamı düzenlemeye ve sürdürmeye yönetim denir. Her zaman ve her durumda yönetim kâr amaçlıdır. Yönetim birimlerine yönetim organlarına, yönetenler üst altına alt denir.
Planlama
Organizasyon
Yöneltme
Eşgüdüm/kordinasyon
Denetim
2- Üretim Fonksiyonu: her türlü fayda yaratma ve ekonomik mal ve hizmet oluşturma biçimine üretim denir. Medya mal üretiminden ziyade hizmet üretimi daha çok söz konusudur.
-stoklama sorunu; medya işletmelerinde haberi stoklama durumu söz konusu değildir.
-atıl kapasite; işletmede makine var ama çalıştırılamıyor.
-yoğun personel ihtiyacı; işletmede yoğun personele ihtiyaç duyulacaktır. Yetişmiş elemana fazlasıyla ihtiyaç vardır.
-pahalı teknolojiler; kullanılmakta bu yüzden diğer işletmelerden farkı budur.
-yüksek maliyet
Hedef kitle yolu tercihlerini dikkate alarak bu sorunları ortadan kaldırılabilir. Medya işletmeleri hedef kitleyi iyi tanımak, bilmek, tespit etmek zorundadır.
3- Pazarlama fonksiyonu: en genel anlamıyla satma işlemidir. Malların geliştirilmesi, fiyatlanması ve dağıtma sürecine pazarlama denir. Potansiyel hedef kitlenin gereksinimlerini karşılamak suretiyle pazarlama bileşenlerinin uygulanması, planlanması ve koordine edilmesi sürecine de pazarlama denir. En önemli noktası hedef kitlenin belirlenmesidir. Hedef kitleyi kapasite ve amaç belirliyor. Üç türlüdür.
İçeriğin pazarlanması
Mal olarak medyanın pazarlanması
Medya reklamlarının pazarlanması
4- Finansman Fonksiyonu: İşletmenin ve işletme yönetiminin fonlarının herhangi bir şekilde sürdürülmesine finansman denir. İki türlüdür.
Dış kaynak sermayesi
Kuruluş sermayesi
İşletme dışındaki alınan faydalara dış kaynak sermayesi denir. Dört’e ayrılır.
Bankalardan faiz karşılığı alınan kredi
Mal varlıklarını kiralama yöntemi
Kiralayarak sahip olma
Faizsiz kredi
İşletmeye ait sermayeye kuruluş sermayesi denir. İkiye ayrılır.
Rutin faaliyet dönemi/ paraya çevrilmeyen
Normal faaliyet dönemi/paraya çevrilebilen
DESTEKLEYİCİ FONKSİYONLAR
1- Personel: Medya işletmeleri örgütlenmiş bir personele ihtiyaç duyar. Dört ana başlıkta toplanır.
- Yöneticiler
- Büro personeli
- Üretimde çalışanlar
- Fikir işçileri
GAZETE/DERGİ TV/RADYO
-üst yönetim sahibi…
Yönetim kurulu yönetim kurulu
Genel yayın yönetmeni genel yayın yönetimi
-idari yönetim reklam ve mali işler müdürlüğü
İnsan kaynakları haber dairesi başkanı
Muhasebe programlar dairesi başkanı
İlan, reklam yayınlar dairesi başkanı
Dağıtım/promosyon mali işler
Teknik servis insan kaynakları
-yazı işleri planlama ve teknik
Haber merkezi ekonomi hukuk ve müşavir
Dış haberler spor Ankara temsilcisi
Yurt haberler magazin… Avrupa temsilcisi
Bölge temsilcileri
2- Halkla ilişkiler: İnanç ve eylemleri belirli, kurallı, düzenli stratejileriyle yönetme sanatına denir. Reklam ve promosyon ile aynı değildir. İki temel amacı vardır.
- İşletme yönetimini toplum hakkında bilgilendirmek
- Toplumu işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.
3- Muhasebe: Yıllık faaliyet raporlarının ve mali raporların hazırlanması anlamına gelir. Üç türlü gereksinime cevap verir.
Muhasebe işletme yöneticilerine geleceğe dair alacakları kararlara ışık tutar.
İşletme içinde görevlerinin yapılmasını sağlama
İlgililere işletme hakkında mali bilgi sağlamak