Medya İşletmeleri Ve Medya Yapılanması
Medya işletmeleri tür olarak üçe ayrılır:
1-Basılı işletme(basım)
2-Görsel işletme
3-Elektronik medya işletmesi
1-Basılı işletme: Gazete, dergi, kitap
Gazete: günlük haftalık olabilir. 1980’lere kadar basın işiyle uğraşanlar gazete sahipleridir. 80’lerin ortasında bir değişim ve dönüşümün yaşandığını görürüz. Başka ekonomik alanlarda çalışanların basın işiyle uğraştığı görülür. 1987’de Aydın Doğan milliyet gazetesinin başına geçerek bu durumu başlatır. Bu yaklaşımın altında ekonomik çıkar vardır. Gazete kurumsal işletmesi ve sermayesi farklı olan bir yapıdır.
Dergi: Yönetim biçimi bağlamında gazeteyle aynıdır. Hedef kitlesi daha seçicidir. Bir veya birden fazla konu çerçevesin de kurulan bir yapı çeşididir. Yayın içeriğine dönük işletmedir.
Kitap: basılı işletme bağlamına girer.
2-Görsel işletmeler: Televizyon Radyo Sinema ( salon dağıtım yapım firmaları)
Genellikle Televizyonu olan işletmenin radyosu da olur.
3-Elektronik işletmeler: internet, sosyal medya, farklı fonksiyonları olan işletmelerdir.
Medya işletmesi: mal ve hizmet üretip satmak için kurulan yapılanmadır. İşletme olabilmek için hakim fonksiyonlara ihtiyaç vardır. Medya işletmelerinde temel destekleyici olmak üzere iki tür fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlardan bir tanesi bile aksarsa bu işletmeler çalışmaz.
TEMEL FONKSİYONLAR
A-YÖNETİM FONKSİYONU:
insanların gruplar halinde birlikte çalışarak seçilmiş amaçları bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için oluşturulmuş düzene ve kuruma denir. Her zaman ve her durumda kâr amaçlıdır. Yönetim başka insanlar varsa olur. Yönetimde medya işletmelerinde ve diğer işletmelerde bu işte görev alanlara yönetim birimi denir. Ast ve üst ilişkisi vardır.
Yönetim fonksiyonlarının 5 alt başlığı vardır:
1-Planlama 2-Organizasyon 3- Yöneltme 4-Eş güdüm 5-Denetim
B-ÜRETİM FONKSİYONU:
İktisat biliminin tanımına göre üretim her türlü fayda sağlama, ekonomik mal ve hizmetler yaratma biçimidir. Aynı zamanda beşeri ve maddi faktörlerin mal ve hizmete dönüştürülmesidir.
Medya işletmeleri bağlamında baktığımızda somut bir varlık ortaya koymasa da hizmet sektörüne yönelik bir üretim vardır.
Medya İşletmelerinde Üretime Yönelik Sorular
Stoklama: Diğer sektörlerde(tekstil ve benzeri) stoklama varken medya sektöründe stoklama yoktur.
Atıl Kapasite: Boş kalan makineler üretim sorunlarından bir tanesidir. Makine vardır; ancak çalıştırılmıyordur.
Yoğun Personel İhtiyacı (kalifiye)
Yüksek Maliyetli Teknoloji: Bu sorunların çözümünü kolaylaştırmak için hedef kitle tercihlerinin iyi hesap edilmesi gerekir
C-PAZARLAMA FONKSİYONLARI
Satış işlemine ve eylemine denir. Ticaret geliştirecek mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması, dağıtılması ve geliştirilme sürecine deniz. Medya işletmeleri bağlamında potansiyel izleyici ya da hedef kitlenin gereksinimlerini karşılamak amacı ile pazarlama bileşenleri ile birleşerek planlama, uygulama, denetleme ve kordine edilme sürecine denir.
Medya işletmelerinin en temel pazarlama fonksiyonu hedef kitlenin belirlenmesidir. Hedef kitle üretim politikasına ve amacına göre belirlenir.
Pazarlama sürecinde işletmeler üçe ayrılır:
1-Medyanın içeriğinin pazarlanması: İçeriklerin pazarlanması, çetin altan, emin çölaşan gibi
2-Mal olarak medyanın pazarlanması: Markanın pazarlanması, sözcü gazetesi gibi
3-Medya reklamlarının pazarlanması
D-FİNANSMAN FONKSİYONU
İşletmenin ihtiyaç duyduğu konunun devamının sürdürülmesi sağlanması fonksiyonudur.
Gerekli fonların sağlanması ve sürdürülmesi işidir.
Basın işletmeleri bağlamına baktığımızda sermaye ikiye ayrılı:
1-Dış kaynak sermayesi: İşletmenin dışındaki kurumlardan ya da kişilerden alınan fonlara ve faydalara dış kaynak sermayesi denir.
Dörde ayrılır: a-bankalardan faiz karşılığında alınan kredi b-kiralama yöntemi ile alınan para
c-kiralayarak sahip olma d-faizsiz kredi
2-Kuruluş Sermayesi: İşletmenin sermayesidir. Tükenmeyen, varlığını sürdüren öz kaynaklardır. İkiye ayrılır:
a-rutin faaliyet dönemi: Paraya çevrilemeyen faaliyetdir.
b-Normal faaliyet dönemi: Paraya çevrilebilen faaliyet
DESTEKLEYİCİ FONKSİYONLAR
A-PERSONEL FONKSİYONU
Her işletmede görülür. Medya yapılanmasında örgütlenmiş bir personel yapısına ihtiyaç vardır.
Dört ana başlık etrafında toplanır: 1-Yöneticiler 2-Büro personeli 3-Üretimde çalışanlar 4-Fikir işçileri
B-HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU
İnanç ve eylemleri belirli stratejilerle yönetme sanatına denir. Kurumun saygınlığının prestijini artırmaya yönelik fonksiyondur. Reklam ve promosyon ile karıştırmamak gerekir.
İki temel amacı vardır: 1-işletmeleri toplum hakkında bilgilendirmek 2-Hedef kitleyi işleyen işletmenin faaliyetleri hakkında bilgilendirmek
C-MUHASEBE FONKSİYONU
Yıllık maliyet raporlarının ve mali tabloların hazırlanmasına ışık tutan en önemli kaynaktır. Şirketin içinde bulunduğu anı ve geleceği belirleyen fonksiyondur.
Üç türlü gereksinime cevap verir:
1- İşletmenin yöneticilerine geleceğe dair alınacak kararlar doğrultusunda bilgi verir
2- Şirket içinde çalışan görevlilerin işlerini aksatmalarını engeller.
3- İlgililere işletme hakkında mali bilgi verir

EMPERYLİZM
İmparatorluk kurma eğilimidir. aynı ekonomik ve sosyal bütünlük içinde etnik ve kültürel olarak bir merkezi otorite tarafından birleştirilmesi ve toplanmasına denir. 16. Yüz yılda ortaya çıkmış ve en üst noktaya ulaşmıştır. Merkantilizm ticari faaliyet anlamındadır. Emperyalizmin temelini sömürgeciliğe veya sanayi devrimine kadar götürebiliriz.
Ekonomik emperyalizm modern çağın ürünüdür
Teknolojik emperyalizm post modernizmin ürünüdür. Amaç daha çok bilgiye ve kültürel anlamda daha çok etki alanına sahip olmak, etki altında tutmaktır.
GÖRÜNMEYEN EL MEKANİZMASI
Adam simith tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Daha çok serbest piyasa ekonomisini savunan modeldir. İktisadi hayatta düzeni sağlayan, kimler için hangi malların üretilmesi gerektiğini sağlayan, görünmeyen bir el olduğu düşüncesi vardır. Bu savcılara göre görünmeyen el sayesinde arz ve talebe yönelik şişkinlik kendiliğinden düzene girecektir.
FİZYOKRASİ (DOĞA KANUNU, TABİİ KANUN)
İnsan toplumlarının tabii kanunla yönetilmesini ön gören ekonomik kavramdır. 18. Yüz yıl Fransa’sında görünür. Fransa’da gelişen tabii kanun okulu, kitabı örnek alarak ön görülerini kabul eder. Soyutlama girişiminde bulunurlar. Kırk elli yıllık bir dönemde hüküm sürer. Toplumu işlevlere göre sınıflara ayırırlar. Geçiş yoktur, sermayesini bir kaynakta ararlar. Kaynağı mübadelede değil, üretim sürecinin kendinde arıyorlar. Ekonomiyi merkeze alıyorlar. Anlaşma girişim gibi, özel mülkiyet gibi kavramlara baktığımızda liberal mantığın kökenini görürüz. İhtilal öncesinde monarşik yapıya karşı çıkarlar.
Tarımı ön plana alırlar. Vergi verecek olanları sadece toprak sahipleri olarak görürler. İşlevsel olarak sınıflı toplum yapısını uygun görüyorlar.
Üç tür sınıftan bahsederler:
1-Toprak Sahipleri(kral, kilise, soylular) bundan vergi alınır
2-Toprak Kiralayanlar(girişimciler, üretenler) vergi alınmaz
3-Kısır Sınıf(tüccarlar, sanatkârlar) vergi alınmaz
KARMA EKONOMİ
İki tane sistem vardır: kapitalizm ve sosyalizm
Karma ekonomi kapitalizm ve sosyalizm arasında kalmış; ancak kapitalist sisteme daha yakın olan ekonomik sistemdir.
Özellikleri:
1-Kuramcılara göre kapitalist sistem liberalcilere dayanmaktadır. Kişinin hakları her türlü nesnenin üzerindedir. Toplumun çıkarları kapitalizmde geri atılır. Sosyalizmde bireysel haklar topluma feda edilir. Toplumsal çıkarlar ön planda tutulur. Karma ekonomide toplumsal fayda ile bireysel çıkarlar çatışır. Karma ekonomiler kimi zaman toplumun faydasını bireyin üzerinde tutar. Kişi ne her şeyin üstünde ne de altındadır. Bireysel haklar göz ardı edilmez; ancak kimi zaman törpülenir.
2-Hangi malların ne miktarda üretileceği sorusuna tüketici karar verir. Karma ekonomide devlet tüketicinin düştüğü yanlışlardan kurtarmak için bir takım önlemler alır.
Alınan Önlemlerin Nedenleri:
1-Tekelleşmeyi önlemek
2-Herkese çalışma olanağı sunmak
3-Gelir dağılımındaki düzensizliği önlemek
4-İşçi ve iş veren ilişkilerini düzenlemek
5-Ekonominin istikrar içerisinde büyümesini sağlamak
PLANLI KALKINMA EKONOMİSİ
Kaynak israflarının önlenmesi için, sosyal ekonominin sağlanması için devlet, planlı kalkınma ekonomisini oluşturur. Kamu kesimi için emredicidir. Özel sektör için yol göstericidir.
Komünist Manifesto:
Dört bölümden oluşan bir broşürdür. Karl Marx ve F. Engel tarafından yazılmıştır. Bilimsel sosyalizmin temel ilkelerini içerir. Toplumsal gerilim ele alınır. Kapitalist düzenin yerini sosyalist düzene bırakacağını söyler. Ulus kavramından sıkça söz eder.
Komünist manifesto ikinci bölümünde tutucu ve ütopik sosyalist akımlardan bahseder. Dördüncü bölümde partinin işlevini görürüz. Katı yöntemler ve metodların yer aldığı bölümdür. Komünizmin broşürüdür.
Başlangıç cümlesi şudur: Avrupa’da bir hayalet kol geziyor. Proterlerin zincirlerinden kaybedecekleri hiçbir şey yoktur. Oysa kazanacakları çok şey vardır. Dolayısıyla bütün işçiler birleşmelidir.