Devletlerin ekonomilerde var olması siyasal-sosyolojik-tarihsel nedenlerle açıklanabilmektedir. Devletlerin amaçları; belli bir toprak parçasında yaşayan insanların toplu ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Tarihsel seyir içinde bu örgüte yasal bir nitelik de kazandırılmıştır. Böylece ekonomik, siyasal ve idari yapısı ne olursa olsun hemen her toplumda geleneksel olarak ortaya çıkan yerel yönetimler, toplumların yaşamındaki yerini tarihsel gelişme içinde de korumaya devam etmiştir. Yerel yönetimlerin varlığı için gerekçelere siyasi yaklaşım, yerel yönetimlerce üretilen mal ve hizmetlerin bileşiminin saptanabilmesinde oylamayla açıklanan ter-cihlerin daha etkin olduğunu ileri sürmektedir. Kamu ekonomisi üretim birimlerinin faaliyet alanları daraldıkça, o alan içindeki bireylerinin tercihlerini yansıtmaları daha mümkün hâle gelmektedir.
Yerel yönetimlerin varlığı için hukuki gerekçeler, siyasal bir örgütlenme olan devletin idari yapısı içinde nasıl bir hukuki yapıda bulunacağıyla ilgilidir. Devletin örgütlenmesinde iki yöntem vardır. Bunlardan ilki, merkeziyetçilik (merkezden yönetim), ikincisi de ade-mimerkeziyetçilik (yerinden yönetim)'dir. Siyasi yerinden yönetimlerin örnekleri, konfederasyonlar ve federasyonlardır. İdari yerinden yönetim iki türlüdür; hizmet yerinden yönetimi ve mahalli yerinden yönetim. Hizmet yerinden yönetiminde, teknik nedenlerle bir hizmetin daha etkin görülebilmesi için bir kısım kuru-kışlara (tabipler odası, ticaret odası, baro vb.) hizmet alanı ile sınırlı olarak özerklik tanınmaktadır. Mahalli yerinden yönetim ise ülkenin belli bir bölgesinde oturan bireylerin sadece o yerde yerleşmelerinden dolayı doğan ortak ve komşuca ihtiyaçlarını ve işlerini görebilmeleri için o beldeye tanınan bir yönetsel özerklik bulunmaktadır.
Yerel yönetimlerin varlığı için gerekçelere ekonomik yaklaşım ise devletlerin varlık gerekçeleriyle paralellik göstermektedir. Devletlerin varlığı için, piyasa başarı-sızlığına dayalı olarak üç görev verilmektedir; kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak, gelir dağılımında adaleti sağlamak ve ekonomik istikrarı sağlamak.