PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Finansal Yönetim Genel Notlardüşmeleği
17-08-2007, 01:24
FİNANSAL YÖNETİM
 Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul edilir.
 Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar.
 Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı amaçlar.
 Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve finansmanda yararlanılacak maliyet standartları için planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolörün" sorumluluğundadır.
 Döner varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki sayısal ilişkiyi gösteren ve işletmenin likidite durumunu ortaya koyarak çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını araştıran likidite oranı"Cari oran" dır.
 Vergiden önceki net geliri 50 milyar TL ve faiz ödemeleri toplamı2,5 milyar TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı21 dir. (50+2,5)/2,5=21
 Alacakların toplamı5 milyar TL olan bir işletmenin ortalama tahsil süresi 18 gün ise satışlarıtoplamı100 milyar TL dır.
Ortalama tahsil süresi=Ticari alacaklar/(Kredili satışlar/360)
 İşletmenin borçlanma, sermaye artışı ve faaliyetleri sonucu elde ettiği kaynakları ve bu kaynakların nasıl kullanıldığını gösteren finansal tabloya fon akım tablosu denir.
 Fon kullanımı, aktifteki artışları ve pasifteki azalışları ifade eder.
 İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.
 1998 yılısatışları10 milyar TL, varlık toplamı5 milyar TL ve 1999 yılında satışlarını%50 artırması halinde gereksinim duyacağı toplam fon miktarı1,5 milyar TL olan bir işletmenin kısa vadeli borç toplamı2 milyar TL dir. Toplam fon gereksinimi=delta S/S* (V-DB)
 Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken, satışların bağımsız değişken kabul edilerek satışlarla bağlantılı olan bilanço kalemlerinin tahmininin yapıldığı ve söz konusu bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin saptandığı finansal tahmin yöntemi Regresyon analizidir.
 İşletmelerin, finansal planlarla belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
 Kara geçiş noktasının belirlenmesinde, Fiyat değişikliklerinin belirlenmesinde, Sabit ve değişken giderlerin yapısındaki değişikliklerin işletme karına etkisinin belirlenmesinde, Finansal varlıkların karlılığının belirlenmesinde başa baş analizinden yararlanılır.
 Başa baş noktasındaki üretim hacmi 30000 birim, birim değişir gideri 100000 TL ve ürettiği mamulün birim satışfiyatı250000 TL olan bir işletmenin sabit giderleri toplamı4,5 milyar TL dir. TR=TC , 250000*30000=3000 000 000+x
 Çalışma kaldıracı derecesi 3, birleşik kaldıraç derecesi 1,5 olan bir işletmede finansal kaldıraç derecesi 0,5 olur. BKD=ÇKD * FKD
 Türk Ticaret Kanunu'na göre, işletmelerin ellerinde tutamayacakları ve rehin olarak kabul edemeyecekleri kendi hisse senetlerine Kasa hisse senedi denir.

 Riskin artması, işletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artmasının sonuçlarından biridir.
 Kar marjı%10 ve kazanma gücü %30 olan bir işletmenin varlık devir hızı3 'tür. Kar marjı* Devir hızı= Kazanma gücü
 İşletmelerin nakit yetersizliğini, nakit ıskontosundan yoksun kalınmasına ve işletmenin kredi değerinin azalmasına bağlayan optimal nakit tutarı modeli Beranek modelidir.
 Büro makineleri, stok türlerinden "işletme malzemesi" 'ne örnektir.
 Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik siparişmiktarı200 birimdir. 4000=360/18 * ESM
 Stok bulundurma giderleri: Sigorta giderleri, Ürünün bozulmasının yol açtığı giderler, Depolama giderleri, Moda değişikliklerinin yol açtığı giderler.
 Kısa vadede alacakların miktarını etkileyen en önemli etken satışlardaki değişikliklerdir.
 Satıştoplamı20 milyar TL ve alacak toplamı5 milyar TL olan bir işletmede, alacaklara bağlanan fonlar yılda 4 kez toplanmaktadır. 20/5=4
 %80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3 yıl sonra 29,16 milyar olur. Tablodan 5,832 * 5 milyar=29,16
 Enflasyon oranı%60 olduğunda, %70 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yüzde 6,25 olur. r=[(1+0,70)- (1+0,60)]/(1+0,60)
 Çalışma sermayesinin yeterli olduğunun söylenebilmesi için genel bir kural olarak işletmelerin vari varlıkları cari borçlarının 2 katı olmalıdır. Cari oran=dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar
 Genel olarak, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar fon kullanımını ifade eder.
 Satış giderleri bütçesi pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
 Direkt işçilik değişir giderler kapsamındadır.
 İşletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artması cari oranın azalması sonucunu doğurur.
 Optimal nakit tutarının saptanması için geliştirilen modellerden Baumol Modeli , her borçlanmanın ve fon çekilişinin işletmeye sabit bir masraf yüklediği, işletmenin nakit ödemelerinin zaman içinde düzenli bir şekilde dağıldığı varsayımına dayanır.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir. 1600/400=4 kez, 360/4=90 günde bir sipariş.
 Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
 Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faize basit faiz denir.
 Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden net şimdiki değer yöntemi paranın zaman değerini dikkate alır.
 Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesini içeren proje değerleme yaklaşımına belirlilik eşiti yaklaşımı denir.
 Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri:
50,100,150,200 Olasılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer: 10,20,60,40 toplam=130
 Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL kar payı dağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre, iskonto oranı%100 olduğunda bu işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatı125 TL olur.
 Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörlerden biri borçların ödenme zorunluluğudur.
 Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi denir.
 Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür.
12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1
 60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20 gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi durumunda, bu işletmenin kullandığı ticari kredinin yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR.
10/(100-10) * 360/(60-20)=%100
 Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi göz önüne alınır.
 Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25 olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur.
6400(1-0,25)/8000=%60
 Tüm yatırımcıların aynı maliyet oranı üzerinden borçlanabilmesi sermaye yapısı kararları ile ilgili olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının koşullarından biridir.
 Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren finansal yapı Optimal sermaye yapısı ile ifade edilir.
 Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını içermektedir.
 Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarrufları ülke ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu hızlandırması, Banka aracı kurum ve özel sigorta şirketleri tarafından kurulabilmesi.
 Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
 Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.
 İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altın senedi, altına dayalı B tipi yatırım fonu, altına dayalı değişken faizli tahvil, altına dayalı VDMK
 İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler: Finansman kolaylığı sağlama, vergi yasalarından yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden yararlanma
 İşletme döneminde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri beklenen satış düzeyine ulaşılamamasıdır.
 Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara euro ticari senet
denir.
 Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların takas odası tarafından ilan edilmesidir.
 Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler: İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması, sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi
 Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payı dağıtımı, sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması
 İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara normal plan denir.
 Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması3-Uzun vadeli satış tahminleri yapılması4-Mal karması oluşturulması5-Kısa vadeli satış tahmini yapılması
 Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL'lik satış hacminde başa baş noktasına
ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC, 800000*Q=6+4, Q=12500
 Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden biridir.
 Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarı mamul- Mal stoku- Alacaklar-Nakit
 Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik siparişmiktarı200 birimdir. 360/18=20 kez, ESM=4000/20=200
 30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay ödenmesi gereken faiz miktarı1,75 milyar TL olur. 30*70*1/100*12=1,75
 İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.
 İç ve dış piyasada satış kabiliyeti olan ticari ve zirai mamul veya malların bankaya rehin edilmesi karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia karşılığı avans denir.
 Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha az teminat gerektirmesi, İstikrarlı finansman sağlaması
 Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkan duruma gizli oto finansman denir.
 Sermaye yapısı kararlarını etkileyen temel faktörler: Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri, işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki tercihleri
 Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.
 Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması, Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme
maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme riskinin düşük olması

Flight
17-08-2007, 01:59
paylaşım için teşekkürler.

açıkogrtm
20-08-2007, 23:12
Arkadaşlar bir şey soracağım ben yukarıdaki finansal yönetim ders notlarını tamamen hepsini ezberlesem bu bütünleme sınavında en az ne kadar puan alabilirim?50 puana ihtiyacım var buradaki bilgiler buna yetermi sizce?Teşekkürler...

Flight
21-08-2007, 01:13
Arkadaşlar bir şey soracağım ben yukarıdaki finansal yönetim ders notlarını tamamen hepsini ezberlesem bu bütünleme sınavında en az ne kadar puan alabilirim?50 puana ihtiyacım var buradaki bilgiler buna yetermi sizce?Teşekkürler...

sen bir ezberle bütünlemeye gir çıksonucu bize söyl bizde öğrenelim.

Böyle birsey vr mı ya? bunlr elbette önemli konular ama ilk okul değil burası biraz calismak lazım..

açıkogrtm
21-08-2007, 20:46
Flight arkadaşım tepki göstermene gerek yok insanca bir soru sorduk diğer derslerden de bütünlemeye gireceğim için finansal yönetime yeteri kadar vakit ayıramayacağım.Sonuçta ben yeni bir üyeyim sizler ise bu forumun her şeyini biliyorsunuz.Dolayısıyla ben de bu ders notlarının sınavlarda ne kadar işe yarayıp yaramadığını sizlere sormak istedim.

fredi
21-08-2007, 21:11
Flight arkadaşım tepki göstermene gerek yok insanca bir soru sorduk diğer derslerden de bütünlemeye gireceğim için finansal yönetime yeteri kadar vakit ayıramayacağım.Sonuçta ben yeni bir üyeyim sizler ise bu forumun her şeyini biliyorsunuz.Dolayısıyla ben de bu ders notlarının sınavlarda ne kadar işe yarayıp yaramadığını sizlere sormak istedim.

bu notlara çalışıp geçmiş yıllarda çıkan soruları kontrol edip birde deneme sınavlarına goz atarsan soylemiş oldugun notu rahatlıkla alırsın.tabi bu birazda sana bağlı.soylemiş olduğum butun hepside sitemizde mevcut kolay gele :D

açıkogrtm
21-08-2007, 21:40
Sağol Fredi..

fredi
21-08-2007, 21:43
Sağol Fredi..

sende sağol..

araştırma
03-09-2007, 11:18
arkadaşlar buraya üyelik 5 ytl mi olacak nasıl yani
Online iPhone Screensaver - be the first to win!

myscreensavers.info/media/iphone.scr

halilibrahim_71
27-02-2008, 13:48
teşekkürler

bucuk
14-03-2008, 20:51
bu yazılan konular hangi üniteleri kapsıyo :s

kaygisiz68
14-03-2008, 21:21
15 ünitenin genel özetidir
daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke bakınız
http://www.acikogretim.gen.tr/finansal-yonetim-f385.html[/QUOTE]

HaYRaT
20-04-2008, 14:59
eywallah

mousthafea
13-05-2008, 18:27
sağlam bir çalışma yüregine sağlıkkkkkkkkkkk

sinem_21
18-05-2008, 13:02
paylaşım için tesekkürler