PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Siyaset Sosyolojisi Ünite 7Je Veux
10-01-2014, 01:03
Devlet –toplum-birey ilişkileri ile ilgili sistemlerin anlaşılmasında mühim olan kavram SİYASAL KÜLTÜR’dür
Toplumsallaşma süreci;
Kültür akımı sürecidir
Sembollerin anlamdırıldığı süreçtir
Toplumun diğer üyeleri gibi olma sürecidir
Toplumsal değerlerin öğretildiği süreçtir
İnternetin siyasal toplumsallaştırıcı etkisi MEDYANIN ETKİSİ grubuna dahildir.
Siyasal inanç sitemi; Anlamlandırılmış sembollerden oluşan bireysel bir özelliktir.
Siyasal sistemin algısı, karar alma sürecinde etkili olma isteği, devletten beklentiler, politik seçkinlerin saygınlığı gibi siyasal hayatla ilgili pek çok o-konuda, toplumlar arasında bulunan farklılıkların gerisinde SİYASAL KÜLTÜR yatmaktadır.
Kültür kavramının tanımlarının sınıflandırmasında karşımıza çıkan kavramlar şunlardır.
• Betimleyici tanımlar
• Tarihsel tanımlar
• Normatif tanımlar
• Genetik tanımlar
Genetik tanımlar: Kültürü nasıl varolduğu ya da varoluşunu nasıl sürdürdüğü bakımından tanımlayan gruptur.
Politik değerler, fikirler, siyasal sistemle yakınlık biçimleri davranış kalıplarının bireye aktarımı SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA süreci ile aktarılır.
Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler aile ve arkadaş çevresidir.
Siyasal hayat içinde var olan bireylerin birbirleriyle veya siyasal gruplarla yürüttüğü ilişki, Siyasal İletişim kavramıyla ifade edilir.
İletişimin gerçekleşmesi için gerekli faktörler
İletişim kanalları, iletişim sembolleri, İletişim türü ve İletişimin kapsayıcılığı
Konuşma dili ve lisan iletişim sembolleri grubunda yer almaktadır.
Siyasal İletişim aktörleri Devlet , Siyasal Sistem, Yönetilenler, Kitle iletişim araçları (medya) olarak dört ana başlıkta ifade edilir. Devlet (devlet yöneticileri, parlamento, bürokrat ve teknokratlar) ve siyasal sistem (siyasal partiler, sivil toplum kurumları ve baskı grupları, araştırma şirketleri, siyasetle ilgilenenler) paragraf içlerinde yer alan gruplarla sınıflandırılır.
Siyasal iletişimin en önemli aktörü kitle iletişim araçları / medyadır.
Siyasal iletişimin en dikkat çekici aktörü siyasetle ilgilenenlerdir.
Siyasal iletişim demokrasinin var olduğu toplumlarda karar alma sürecinde kendisini göstermektedir.
Siyasal iletişimin aktörleri, karar alma sürecinin içinde bulunan gruplardır.
Baskı grupları kamuoyu yaratarak siyasal parti ve sistemleri etkilemeye çalışırlar.
Baskı grupları, kamuoyu yaratarak siyasal siyasal parti ve sistemleri etkilemeye çalışırlar.
Baskı grupları iktidarı ele geçirme amacı taşımazlar.
Kamuoyu en fazla ilgilisi olan kavram baskı gruplarıdır.
Kamuoyunun oluşumunda etkin olan faktörler.
• Aile, Okul, Meslek- iş grubu, Din
İletişimin üç ana unsuru bulunmaktadır bunlar;
• İletişim özgürlüğü, İletişim kodları, İletişim Şirketleri, İletişim Grupları.
Yapısal Tanımlar: Kültürün ayrışabilen yönlerinin kurulu karşılıklı ilişkilerine işaret eden ve kültürün somut davranıştan farklı bir soyutlama olduğunun altını çizen kültür kavramı tanımlama grubuna girer.
Toplumsallaşma, kültür aktarımını gerçekleştiren sosyolojik kavramdır.
Birey, içinde bulunduğu toplumun kurallarını, normlarını, geleneklerini, inanç biçimlerini toplumsallaşma sürecinde öğrenir.
Birincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler; aile ve arkadaş çevresidir.
Siyasal toplumsallaşma döneminde bireye politik değerler, fikirler ve davranış kalıplarıdır.
Bireyin aile dışında otoriteyle ilk kez karşılaştığı, ikincil grup siyasal toplumsallaştırıcı etmenler arasında yer alan kurum OKUL’dur.
Hukuk sisteminin, siyasi iktidarla olan ilişkisi nedeniyle yasakların öğretilmesi, siyasal toplumsallaşmanın başlandığının göstergesidir.
Siyasal toplumsallaşmanın başlangıç noktası olarak kabul edilebileceğimiz kurum AİLE’dir.
Anlamdırılmış sembollerden oluşan kişisel bir özellik ifadesiyle tanımlayabileceğimiz zihinsel fonksiyon İNANÇ SİSTEMİDİR.
İnsanın Biyolojik, sosyoloji ve psikolojik yönlerinin tamamı olarak ifade edebileceğimiz kavram KİŞİLİK SİSTEMİDİR.
İletişim sembolleri iletinin anlatım dilidir.
İletişimin üç ana unsuru vardır. Bunlar ileten, ileti ve iletilendir.
İletişimin unsurları: İletişim, iletki, iletken ve yalıtkan’dır
İletişimin faktörleri: İletişim kanalları, İletişim Sembolleri, İletişim Türü ve İletişimin kapsayıcılığı’dır
SEKÜRLŞME; Dünyevileşmeyi ifade eder.
Kamuoyu; Toplumda hakim olan kanaat demektir.
Baskı grupları; ortak çıkarlar için, siyasiler üzerinde etki yapmaya çalışan gruptur.
Kamuoyu oluşmasında etkili olan kaynaklar: Alie, Okul, meslek-İş Grubu ve Medya’dır.
İletişim latince communis sözcüğünden üretilmiş communication kavramının karşılığı olarak kullanılır.
Yüzyüze sohbet, mektup yazmak, mektup dolaysız iletişim türü içinde yer alır.
İletişimle ilgili en temel ve önemli nitelik ANLAŞILABİLİRLİK’tir.
Galadyatör faaliyetleri olarak tanımlanan grup
• Seçim kampanyasında görev alanlar.
• Siyasal bir makam için aday olanlar.
• Siyasal strateji belirleme toplantılarına katılanlar.
• Siyasal partilere üye olanlar.