PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslam Mezhepleri Tarihi Ünite 3Je Veux
06-12-2013, 16:13
1-Harici kelimesinin terim anlamı?
-Huruc (çıkmak,itaatten ayrılıp isyan etmek)kökü ve haricun kelimesine nispet ekinin eklenmesiyle meydana gelmiştir.Topluluk ismi olarak 'Hariciyye' ve 'Havaric'şek. Kullanılır.
2-Şehristanı'ye göre harici?
-Toplumun görüş birliğiyle arasından şeçtiği ve hak'tan ayrılmayan imama karşı ayaklanan her insan haricidir bu ilk halifeye veya sonraki imamlara karşı da ayaklansa fark yoktur.
3-Muhalifleri tarafından Hariciler için kullanılan isimler?
-Marika(dinden çıkmışlar), Haric , Havaric , Haricun ,Muhakkime,Haruriyye,Vehbiyye


4-Haricilerin kendileri için kullandığı isim?
-Ehl-i Şurat


5- Hariciyye ve Havaric ismini mualifler hangi manada kullanımş?
-'İnsanlardan,dinden,haktan veya Hz.Ali den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten çıkanlar' namasında kullanmışlar.


6-Hariciler kendileri için 'Havaric' ismini hangi manada kullanmış?
-Allah'a ve peygambere hicret edenler (Nisa 100.ayete dayanarak)


7-Hariciler Ehli Şurat ı hangi ayete dayandırarak kullanmış?
-Canlarını ve mallarını Allah'a satanlar manasındaki ayete (Tevbe 111)

8-Muhakkime hangi manada kullanılmış?
-Sıffınki hakemlere rıza göstermeyenler


9-Haruriyye hangi manada kullanılmış?
-Hz.Ali den sonra toplandıkları Harura ya nispetle kullanılmış.
10-Vehbiyye hangi manada kullanılmış?
-Harura daki reisleri Abdullah b.Vehb er-Rasibi ye nisbetle kullanılmış.


11-Hariciler ne zaman ortaya çıkmıştır?
-Sıffın savaşında Tahkim olayından sonra çıktığı öne sürülsede Haricilerin 'Hz.Osman ı biz öldürdük' sözlerinden ve hareketlerine bakılarak Hz.Osman ın şehit edilmesinden önceki yıllara kadar menşeileri götürülür.


12-Sıffin Şavaşı nın hakemleri?
-Hz.Ali nin hakemi Ebu Musa el-Eşari ,Muaviyenin hakemi Amr b.el-As
13-Temim kabilesi mensupları hangi sloganla tahkime karşı çıkmış?
-''La hükme illa lillah'' (Hüküm ancak Allah a aittir)


14-Hz.Ali nin bu slogana yorumu?
-Bu hak bir sözdür;ancak bununla batıl murat edilmektedir.


15-İlk Harici zümre nerede oluştu?
-Kufe yakınlarındaki Harura 'denilen yerde.(12.000 kişi kadar)


16-Harici kitlenin seçtiği yöneticiler?
-Kumandan:Şebes et-Temimi İmam:Abdullah b.Kevva el-Yeşküri (namz kıldrmak içn)
Emir:Abdullah b.Vehb er-Rasibi


17-'Ali müşriktir' demedikleri için Haricilerce öldürülenler?
-Abdullah b.Habbab ve eşi


18-Hz.Ali nin Haricilerin çoğunu ortadan kaldırdığı yer?
-Nehravan


19-Nehrevan olayından kurtulanların Hariciliği yaymak için gittikleri yerler?
-Uman,Kirman,Sicistan,el-Cezire,Yemen


20-Hz.Ali nin şehadetine kadar Haricilerin çıkardığı en önemli isyan?
-Nehravandan kurtulup Şehruzar a kaçan Ebu Meryem as-Sa'di nin isyanı.


21-Hz.Ali yi şehit eden?
-Abdurrahman b.Mülcem (21 Ramazan 40)


22-Nehravan da ölen Abdullah b.Vehb er-Rasibi den sonra Haricilerin sırasıyla seçtiği halifeler?
-Müstevrid b.Ullefe et-Teymi, Hayyan b.Zabyan


23-Kufe Hariciliğinin sonu olan olay?
-Banikaya'da aldıkları yenilgi.


24-Basra Hariciliğini kuran?
-Mis'ar b.Fedeki et-Temimi


25-Basra da Haricilerin kıyımına fırsat vermeyen Basra valisi?
-Ziyad b.Ebihi


26-Emeviler dön. Harici hareketinin önem kazanmasına yol açan olaylar?
-Halife Yezid dön.başlayan iç huzursuzluk,Hz.Hüseyin in Kerbalada şehid edilmesi,Abdullahb.Zübeyrin hilafet davası,Medinelilerin isyanı,Yezid in kumandanı Müslim b.Ukbe nin Medine ye saldırması,Kabe nin yakılması ve Yezid in ölmesi


27-Haricileri Mardin Nusaybin arasındaki Yukarı Dicle ye getiren Harici lider?
-Şebib b. Yezid eş-Şeybani


28-Abbasi halifesi Halife Mehdi zamanında Hariciler nerde ortaya çıkmış?
-Horosan


29-Haricilerin kurduğu devlet , yayıldıkları yerler ve burada ortaya çıkan fırka?
Trablus,Miknese,Sicilmase de Rüstemiler Devleti ni kurmuşlar ve Ibadiyye fırkasını ortaya çıkarmışlar.(bence çıkabilecek bir soru :) )


30-İbadiyye fırkasının özelliği?
Basra,Yemen,Hadramut,Uman,Kuzey Afrika ve Mağrib de hala varlıklarını sürdürmeleri


31-İlk Harici fırkaların ortak düşünceleri?
-Hz.Osman ,Ali ve taraftarlarından teberri eder,bunu bütün ibadetlerinden üstün görür ve bunu kabul edenlerin nikahını geçerli sayarlardı
-Büyük günah işleyenleri kafir sayarlardı
-İmam(devlet başk.) sünnete aykırı davranırsa ona isyanı(huruc) farziyet kabul ederlerdi.
-Kendi düşüncelerine katılmayanları müslümanda olsalar kafir sayar,mal ve canlarını helal görürlerdi.


32-Haricilerin sosyo-psikolojik özellikleri?
-Müsahamasız,dar görüşlülerdi
-Daha çok yeni Müslüman olan kesimlerdendiler
-Vahiy ve sünnet terbiyesinde yetişmemiş,çöl ve dağlık bölgelerden Medine ye gelip yerleşen bedevilerdi
-Ezberlerindeki Kur'an yegane kaynaklarıydı,bilgisiz kültürsüz kesimlerdendiler
-İnançlarına samimi şek. bağlıydılar.Bildiklerini yada bildikleri,sandıklarını taassupla savunuyor kendi doğrularından şaşmıyorlardı.Günah işlemekten sakınıyor,işlenen günahlara tepkisiz kalamıyor tövbe talebinde bulunuyorlardı.
-Kabile insanları olduklarından devlet düzenine alışık değillerdi.
-Çöl hayatı ve kabile kanunları onları cesur,azimli,gayretli merhametsiz kılmıştı,kendilerini düşünmeleri diğer Müslümanları kafir saymaları kabileci bencillikten kaynaklanır.
33-Hariciler neden fırkalara ayrılmış?
-Hadislerin ve lafızların dış görünüşlerine göre hüküm verip ihtilafa düştükleri için


34-Ana Harici fırkaları?
-Muhakkime,Ezarika,Necedat,Sufrıyye,Beyhesiyye,Acar ide,Sealibe,İbadiyye
35-Bu fırkaların kurucuları?
Ezarika:Nafi'b.Ezrak Necedat:Necde b.Amir İbadiyye:Abdullah b.İbad
Sufrıyye:Ziyad b.el-Asfar veya Abdallah b.Saffar


36-İbadiyye fırkasının K.Afrika ve Uman da söyleniş şekli?
-Ebazıyye


37-Uman ibadilerine denilen diğer isimler?
-Beyasi,Biyasi,Beyazi


38-İbadilerin kendilerine verdikleri isimler?
-Şurat(ilk tahkimcilerle igilerinden dolayı),Ehlü'l-iman ve'l-istikame, Ehlü'l-adl ve'l istikame, Cemaatü'l-müslimin, Ehlü'd-davet


39-Basra ibadileri nasıl oluşmuş?
-Nafi b.Ezrak ın Harici olmayan Müslümanlar için tekfirci ve dışlamacı görüşlerine katılmayarak, Abdullah b.Ibad ın etrafında toplanarak.


40-Ibadıyye fırkasını yaymak için davetçi olarak gönderilenler?
-Hamaletü'l-ilm (Taşıyıcılar) veya Nakalatü'l ilm (Naklediciler)
*Mağrib,Yemen,Hadramut,Uman ve Horasan a yayılmayı sağlamışlar.


41-Uman İbadiliğini başlatan?
-Mirdas b.Udeyye başlatmış .İmamete Cülenda b.Mes'ud getirilmiş.
*Uman ın Nevze şehri merkez olmuş.
***Sayfa 48 de Uman ibadilerinin gelişm süreci anlatılmış ,o kadar ayrıntıya girmeyeceklerini düşündüğümden yazmadım,yinede bakın isterseniz ...


42-Uman İbadiliğinin yönetim şekli?
-16.yy dan itibaren hakim aile ve veliaht sitemiyle imamet şeklinde yönetilmiş.Halkın ve ibadi alimlerin beğendiklerine imam , diğerlerineyse vali,mütekaddim,melik,sultan denmiş.
43-İbadiliğin günümüzde mezhebi olduğu kabileler?
-Uman'da Gafiri ve Hina kabileleri


44-İbadilerin Devlet Başkanı seçmekle ilgili görüşleri?
-Dini başkanı belirlemeyi dini görev sayarlar.Seçim yoluyla(biat) istisnalar dışında.
-Seçilecek şahsın vasıflarında Ehli Sünnetten ayrılır imamların Kurayş'ten olmasını reddeder.
-Soya değil;mü'min,ilim,zühd,adalet sahibi,itaate layık olmalı.
-Cemaatin ittifakı yani serbest seçimle seçilmeli.
45-Ibadiyenin Mu'tezile etkisinde kaldıkları görüşler?
-Allah'ın sıfatlarının zatından ayrı olmadığı,Kur'an ı mahluk kabul etmeleri,Ahirette şefaati inkar etmeleri
46-Mu'tezileden ayrıldıkları konu?
-Kulların fiilleri Hayırda şerde Allah'tandır.Kulların fiilleri Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla olur.(Bu soruda çıkabilir ben olsam sorardım yani :) )


47-İbadiyeyi diğer Harici fırkalardan ayıran konu?
-Büyük günah.Mutedil bir yol izlemişler.


48-İbadiyye 'büyük günah'ı nasıl niteler?
-Nimet küfrü olarak


49-Nimet küfrü?
-Amel,imandan bir parçadır ancak amelsizlik veya büyük günah insanı dinden çıkarmaz,
doğrudan kafir yapmaz küfür olarak adlandırılır.Bu küfre nimet küfrü denir.


50-Nimet küfrünün hükmü?
-Dinden çıkarmaz, tevbe ederse Müslümanlığa döner ,ebedi Ahiret cezasından kurtulur
tevbe etmezse ebedi Ahiret cezasına müstehak olur.
-Nimet küfründe olan Müslümanın canı,ırzı,malı diğer Müslümanlara haramdır.


51-Ibadilere göre dinden çıkaran küfür?
-Şirk küfrü
*Şirk küfründe olanla emr bil maruf uyarınca bu dünyada mücadele edilir.Bu görüşleriyle el-menzile beynel menzileteyn i savunan Mu'tezileye benzer.


52-Ibadilerin Sünnimüslümanlarla benzer görüşleri?
-İbadetler ve muamelatlar konusunda.Bu yüzden camileri aynıdır ve evlilik öünasebeti kurarlar.


54-Günümüzde İbadiyye nin var olduğu yerler?
-Uman,Hadramut,Zengibar,Libya,Tunus,Cezayir,Batı Sahra


55-Son yıllarda Zengibar da ibadiliğin azalması?
-Halkın çoğunun Şafi mezhebine geçmesinden


***Harici fırkalarından en katısı Ezarika en ılımlısı İbadiyye


56-Mürcie kelimesinin anlamı?
-İrca kökünden türemiş olup ''tehir etmek'' ''ümit vermek''
57-Bu fırkaya Mürcie denmesinin nedenleri?
-Mürtekib-i kebire için son kararı Allah'a ve Ahiret gününe bıraktıklarından ;
-Taatın kafire bir faydası olmadığı gibi,günahında imana zararı yoktur diyerek ümit verdiklerinden;(temel prensipleri)
-İmamet konusunda Hz.Ali yi 1.sıradan 4.sıraya bıraktıklarından;(erteleyen anl)
-İman karşısında ameli 2.plana ittiklerinden mürcie denmiştir.


58-Mürcienin iman anlayışı?
İman sadece ikrar,tastik,sevgi ve bilgiden ibaret kuru bir anlayıştır.


59-Ehli Sünnetin Mürcie ye bakışı?
-İman ve amelde genişlik ve gevşekliği ifade eden bid'at düşünce inanç olarak görür.


60-İlk mürci tavır kimlerce ortaya konmuştur?
-Hz.Osman ın şehadetinden sonra toplumsal barışı esas alıp,ehli kıble ile şavaşmayı reddeden Abdullah b.Ömer,Sa'd b.Ebi Vakkas,Muhammed b.Mesleme,Usame b.Zeyd gibi sahabilerce konmuştur.


61-Mücie ne zaman güçlenmiş?
-Hz.Hasan ın hilafeti Muaviye ye devretmesinden sonra.


62-Mürci grupların yoğun olarak bulundukları yerler?
-Mekke ve Medine (Şam,Mısır,Basra da da tarafsız küçük gruplar mevcut)


63-Şükkak?
-Kuşkudakiler.Meseleler hakkında peşin hüküm vermeyen ve işi Allah a havale eden kimselerin yolunu izleyen grup.


64-İrca ile ilgili yazılan eser ve yazarı?
-Hasan b.Muhammed İbnü'l-Hanefiyye:Kitabü'l İrca (Cemel-Sıffın savaşlarından sonra yazmış)


65-Mürcie nin ortaya çıkışını etkileyen olaylar?
-İslam top. tehtid eden Harici zihniyeti,Emevi-Haşimi çekişmesi,Emevilerin Haricilerle
diğer mualiflerine karşı acımasız davranışları , Mevaliyi küçük görmeleri,özellillede Müslümanların birbirini öldürmesine tepki olarak doğmuş,uzlaşmacı ve birlik taraftarı siyasi bir fırka kabul edilmiş.


66-Emevi dev. Mürcilere bakışı?
-Havaric ve Şia gibi iktidarı ele geçirmeye yönelik amaçları olmayan mürcilerin faaliyetlerine engel olmamışlar onları çeşitli görevlere getirmişler.Daha çok Horosan ve Maveraünnehir deki fetihlere katılmışlar.Destekledikleri hareketler:Abdurrahman b.Muhammed b.Eş'as,Yezid b.Mühelleb,Zeyd b.Ali,Haric b.Süreyc isyanları
67-Ebu Hanife ye Mürcii denmesinin sebepleri?
-''Büyük günah işleyenin nihai durumu hakkındaki hükmü,cennetlik mi cehennemlik mi old. hakkındaki kararı Allah a bırakan irca görüşü ;Ehli Sünnet in görüşüne yakındır.
Ebu Hanife ; amelin imanın zorunlu bir parçası olmadığı ve imanın amelden üstün olduğu konusunda mürciler ile aynı görüşte olduğu için;
-H.icri1.asırda ortaya çıkan Kaderiyye ve Mu'tezileye mualefet etmesi ve mu'teziler kader meselesi hakkında kendilerine mualefet eden herkese mürcii dediklerinden Ebu Hanifeye de Mürcii demişler.(Haricilere ve Ehli Hadis e de demişler)


***Mürcie kelimesinin Kelam ve Mezhepler tarihi kavramı olarak ilk etapda çağrıştırdığı anlam göz önüne alınırsa Ebu Hanife ye Mürci demek doğru değildir.


68-Mürcie nin sınıflandırılması?
1-Mürcie-i Halisa :Mürtekib-i Kebire nin hükmünü Allah a havale ederek imanla beraber günahın zarar vermeyeceğini iddia edip,taat ve ibadetlerin önemsizliğine, amelin imandan ayrı olduğuna inanan Mürcie;
2-Sünni düşünceyi etkileyen(Ebu Hanife): Mürtekib i Kebire yi kafir saymayıp, günahkar mü'min olarak telakki eden Mürcie.


69-Kaderiyye nin sözlük anlamı?
-Kadere mensup olan ,kader taraftarı(aksi kullanılmış ama)


70-Kaderiyye nin terim anlamı?
-Kader inancını reddeden düşünce ve inanç akımı , sorumluluk doğuran fiillerin sadece insan iradesiyle gerçekleştiğini ileri süren itikadi mezhep.


71-Bu görüştekilere neden Kaderiyye demişler?
-Kader konusunu merkeze almalarından dolayı 'Kader konularına ölçüsüzce dalanlar' anlamında Kaderiyye demişler.


72-Mualifleri tarafından Kaderiyye den başka hangi ad kullanılmış?
-Ehlü'l Kader (mecusilere benzetmişler)


73-Kader konusunu gündeme getiren ilk kişi?
-Ma'bed el-Cüheni (Emevi halifesi Abdül Melik Mervan zamanında Haccac tarafından öldürülmüş)


74-Kaderiyyeyi daha sistemli savunan?
-Geylan ed-Dimeşki (Halife Hişam b.Abdülmelik zamanında)


75-Kaderiyye nin kader görüşleriyle benzetildiği mezhep?
-Mu'tezile


76-Kaderiyyeyi Mu'tezile nin diğer adı olarak kayıt eden?
-Abdulkahir Bağdadi


77-Kaderiyyenin Mu'tezileden ayrı fırka ol. Göstermek için kullanılan isim?
-Halis Kaderiyye


78-Kaderiyye nin ortaya çıkış sebebi?
-Emevilerin kulların iyi ve kötü fiillerini tamamıyla Allah ın takdirine bağlayan cebriyeci din anlayışına tepki olarak çıkmıştır.


79-Mu'tezilenin sözlük anlamı?
-Uzaklaşan,ayrılıp bir köşeye çekilen


80-Bu gruba mu'tezile denmesi ve ortaya çıkış sebepleri?
1-Hz.Osman,Hz.Ali.Muaviye,Hz.Hasan olayları sırasında fitneye karışma endişesiyle hiçbir tarafı desteklemeyen birkenarda durdukları için;
2-Kendi mensuplarınca aşırı uçlardan uzak durduklarını ifade etmek için
3-Büyük günah işleyen kimseyi kafir veya mü'min saymayıp fasık saydıkları için
4-Sünni kaynaklarınca Vasıl b.Ata nın mürtekib-i kebire konusunda hocası Hasan el-Basri den ayrılması ve hocasının kendilerinden uzaklaştığını ifade etmek için
Gad i'tezele annel-Vasıl demesi sebebiyle; Mu'tezile denmiştir ve bu mezhep ortaya çıkmıştır.


81-Mu'tezile içinde Hasan Basri'nin görüşlerini benimseyen fırka?
-Haseniyye


82-Vasıl yerine ismi zikredilen?
-Amr b.Ubeyd (Vasıl öldükten sonra öncü olmuş)


83-Mu'tezile için kullanılan diğer isimler?
Kaderiyye:Kaderi tartısıp inkar ettikleri ve kulun fiillerini yarattığını söylediklerinden
Cehmiyye:Cehm b.Safvan dan etkilendiklerinden
Seneviyye ve Mecusiyye:Allah şerri yaratmaz dediklerinden
Vaidiyye:Tövbe etmeden ölenlerin bağışlanmayacağını söylediklerinden
Muattıla:Allah a bazı kadim sıfatları nispet etmekten kaçındıklarından bu isimleri mualifleri kullanmış.
84-Mu'tezili alimlerin kendilerine kullandığı diğer isimler?
-Ashabü'l-adl vet-tevhid , adliyye ,ehli adl, ahlü'l-hak, el-fırkatü'n-naciye


84-Vasıl ın hocasından ayrılırken ortaya attığı görüş?
-Büyük günah işleyenlerin mutlak olarak ne mü'min nede kafir olduğu söylerim.O iki yer arasında bir yerdedir(el-menzile beynel menzileteyn) demiş.


85-Emeviler dön. Mu'tezilerin tepkisini çeken olay?
-Horosan da Müslümanlardan cizye alınması


86-Mu'tezilerin destekledikleri Emevi halifeleri?
-Halife Ömer b.Abdülaziz ve Halife Yezid b. Velid


87-Abbasilerin ilk döneminde mutezile mez. duraklamanın sebebi?
-Amr b.Ubeyd in mezhebi Bişr b.Mu'temir ve Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf dönemine kadar faaliyetlerini Basra ve Bağdat ta sınırlı tutması
-Ehli Beyt ten Muhammed Nefsüzzekiyye nin isyanına verdikleri dertekten dolayı maruz kaldıkları baskı(Batılı müsteşrikler böyle düşünmüş)
-Cebir itikadına karşı çıkışları sebebiyle gördükleri baskı(Kadı Abdülcebbar böyle düş.)


88-Mu'tezile fikirlerinin ortaya çıkışındaki faktörler?
1-Mürtekib'i kebire,Allah ın sıfatları,iradi fiiller,Kur'an ın mahluk oluşu gibi tartışmalardaki iç siyasi ve fikri ihtilaflar
2-Varlığın mahiyeti,cevher,araz,hareket,sukun gibi konulardaki dış felsefi etkenler
(İran dinleri,Yahudilik,Hristiyanlık,Yunan felsefesi)


89-Mu'tezilenin resmi mezhep olduğu?
-Abbasiler (Mehdi dön.)


90- Mu'tezili alimleri tebliğ ve İrşad için diğer ülkelere gön. halife?
-Harun Reşid


91-Halife Me'mun un siyaseti?
-Arapçılığa karşı İranlılar ve Türkler'den ,Sünniliğe ve Şia ya karşı Mu'tezilerden istifade etmiş.
-Kur'an ın yaratılmış(mahluk) olduğu fikrini benimsemiş ve bunu reddeden kadılara ve alimlere baskı uygulamış(mihne olayı (218)


92-Mu'tezile mezhebini desteklemeye son veren halife?
-Halife Mütevekkil (mihneyi bitirmiş)


93-Mu'tezilenin taraftar kitlesini kaybetme nedenleri?
-Uygulamada baskıcılığa destek vermeleri
-'cüz'ün la yetecezza' 'ma'dümün şey olup olmaması' 'cevher ve arazların fena ve bekası' gibi felsefi konularda birbirlerini tekfir etmeleri
-İbnür-Ravendi nin Şia ya katılması
-Maturidi ve Eş ari Sünni ekollerin ortaya çıkması
-Hadis tedvinlerinin tamamlanması
94-Eş'ariliği canlandıran?
-Nizamülmülk
95-Sünniler tarafından da taktir gören Mutezile alim ve eseri?
-Zemahşeri:el-Keşşaf


*Sayfa 57 de Mutezilenin iniş çıkışlarını ayrıntılı olarak anlatmış oraları atladım bilginiz olsun !


96-Basra okulu ve görüşlerin şekillenmesi?
-Vasıl b. Ata : Tevhid,el-menzile beynel menzileteyn,emir bil-maruf nehiy anil münker
-Amr b.Ubeyd : Adalet,va'd ve vaid görüşlerini geliştirmişler.


97- Usül-ü hamse inanç sisteminin teşekkülünü tamamlayan?
El-Usülül-hamse kitabıyla Ebül-Hüzeyl el-Allaf


98-Mutezile alimlerin görüşlerini biraraya getiren alim ve eseri?
-Abdülcebbar eseri:el-Muğni (Ebu Haşim el-Cübbai görüşleri ağır basar)-elektik yötm


99-Basra okulunda diğer ileri gelen Mutezili alimler?
-Nazzam,Cahiz,Ebü Ali el-Cübbai,Ebu Haşim el-Cübbai,Abdülcebbar el-Hemedani


100-Bağdat muteziciliğini başlatan?
-Bişr b.Mutemir


101-Bağdat Muteziciliğine en büyük hizmeti yapan?
-İbn. Ebi Duad


102-Mutezilenin rahibi olarak anılan?
-Ebu Musa el-Murdar


103-Eserlerinde kıyas taraftarlarını reddedip Zahirilere yaklaşan?
-Cafer b.Mübeşşir


104-Ekolün diğer alimleri?
-Sümame b.Eşres,Cafer b.Harb,İskafi,Hayyat


105-Mutezilenin yayıldığı bölgeler?
-Basra,Bağdat,Şam,Kufe,Horosan,Yemen,Taberistan,Mağ rib


106-Davetçilerin hizmetlerini anlatan şair?
-Safvan el-Ensari


107-Mutezilenin inanç sistemi?
-İtikadı sistemetik olarak tanzim eden ilk mezhepdir.
-Aklı yanılmaz bir hakim olarak kabul eder,ahirete ve [bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]fiziğe dair konuları akıl ile izaha çalışır
-Ahirette Allah ın görülmesini red eder ve Kur'an ın mahluk olduğunu kabul edr.(tevhid
-Salih kimselerin şefaatini ve kabir azabını reddeder.(vad vaid)
-Kulların menfaatine olan şeyleri Allah ın yaratmasını vacip görür,(adl)
-Şiileri etkilemiştir.
-İslam dininin temel ilkelerini usül-ü hamse de toplamışlardır.


108-Usül-ü Hamse?
-Tevhid - Adl - Va'd ve Vaid - el Menzile beynel Menzileteyn – Emir bil Maruf Nehiy anil Münker


109-Tevhid?
-Usülü Hamsenin temelidir.Allah ın zatında ,sıfatlarında ve fiillerinde tek olması.


110-Tevhid inancına dair mualif görüşler?
-Sıfatıyye:Allah ın bağımsız kadim manalar olarak zati sıfatlara sahip.
-Haşvıyye:O na makam cinsiyet gibi maddi manalar nispet etmiş.
-Batınıyye:Allah sonradan oluşmuş (hadis) zati sıfatlara sahip.
-Hristiyanlar:Tanrı üç uknum halindedir.


111-Sıfatlar konusunda ilk tartışmayı başlatan?
-Ca'd b.Dirhem


112-Vasıl b.Ata nın sıfat telakkisi?
-Allah a kadim sıfatlar nispet edilmesini şirkle denk tutmuş.


113-Ebu Haşim el-Cübbai nin teorisi?
-Ahval teorisi:İlahi sıfatlar Allah'ta kendisinin sahip olduğu hal sebebiyle mevcuttur.

114-Kadı Abdülcebbar ın teorisi?
-Sıfatları zatı ve fiili olarak ayırmış. Allah ın zatıyla aynıdır.
Zati sıfatlar:Allah ın zatıyla aynıdır.Kadir,alim,hay,mevcut,semi',basir ve müdrik.
-Fiili sıfatlar:Hadis ve Allah ın zatından gayrı olan:Mürid,karih,mütekellim,fail


***Muteziler Kur'an daki yed, vech,istiva,semada oluş gibi nitelemeleri Allah'ın her türlü benzeme ve benzetmelerden tenzih edilmesi olarak yorumlamış.


115-Adl ?
-Allah'ın iyi fiilleri işlemesi,kötü fiillerin meydana gelmesinde etkisinin bulunmaması.
Allah ın kötü fiilleri yaratması caiz değildir.İrade hürriyeti(istıtaat) bulunmayan insanın sorumlu tutulması Allah ın adalet ve hikmetiyle bağdaşmaz..
Ebu Ali el-Cubai:Kabih(kötü) fiillerde etkisi yoktur.
Kadi Abdülcebbar:Allah ın bütün fiillerinin güzel oluşu,zulüm ve çirkin fiilleri ypmaması
116-Va'd Vaid ?
-Dünyada iyilik yapanları mükafatlandırması, günah işleyenleride cezalandırması zorunludur.Büyük günahtan tövbe etmenden ölen cehennemde ebedi kalır.
-İman,fısk,küfür,kebire,tövbe,kötülüklerin iyilikleri boşa çıkarması,iyiliklerin günahlara kefareti,sevap,ikab,şefaat,ivaz,kabir azabı ,Münker ve Nekir suali ,mizen,sırat bu başlıkta konu edilmiştir.


117-El Menzile beynel Menzileteyn ?
-Büyük günah işleyen kişinin küfrü gerektiren inkarda bulunmadığından kafir olmayacağı,fakat işlediği günah sebebiyle imanda kalamayacağı ikisi arasında bir yerde yani fasık olduğu görüşüdür.İlk Vasıl b.Ata ort. Koymuş.Harici ve Mürcie arasında orta yol bulmayı amaçlamış bu yüzden mutezileye Menaziliyye de denir.


118-Emir bil-Maruf Nehiy anil Münker?
-Her Müslümanın iyiliği emretmesi ve kötülükten sakınması zorunludur.Konu olan maruf vacipse,vacip ; nafile ise nafiledir.Münkerde böyle bir ayrım yoktur.
*Zulüm yalan gibi akli,hırsızlık zinave içki gibi münkerlerden uzaklaştırmak vacip; ictihada konu olan münkerlerden uzaklaştırmak bazı ddurumlarda vacip bazı durumlarda caizdir.


***Mutezilenin Ehli Sünnet e açık etkisi Eş'ari ile başlar.
***Eş ari ,,Abdülkahir Bağdadi, Şehristani Mutezileyi ana fıkralar içinde sayarken,
Mutahhar b. Tahir el-Makdisi,Şehabettin b.Arabşah tarafsız kalmıştır.ÜNİTE 4 EHL-İ SÜNNET VE'L CEMAAT

-Sünnet:Sözlük anlamı 'yol,gidiş,adet' -Sünnetullah:Allah ın değişmez kanunları
-Sünnetin zıddı :Bid'at
-Cemaat:Sözlükde;Toluluk,insan grubu Istılahda;İslam ümmetinin çoğunluğu
-Cemaatin zıddı:Tefrika -Ehli sünnete mensup:Sünni