PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Finansal Yönetim Ders NotlarıJe Veux
24-10-2013, 14:26
* Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri: 50,100,150,200 OLsılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer: 10,20,60,40 toplam=130

* Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL kar payı dağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre, iskonto oranı %100 olduğunda bu işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatı 125 TL olur.

* Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörlerden biri borçların ödenme zorunluluğudur.

* Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi denir.

* Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür. 12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1

* 60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20 gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi durumunda, bu işletmenin kullandığı ticari kredinin yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR. 10/(100-10) * 360/(60-20)=%100

* Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi gözönüne alınır.

* Hisse senetlerinin piyasa fiyatı 8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25 olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur. 6400(1-0,25)/8000=%60

* Tüm yatırımcıların aynı maliyet oranı üzerinden borçlanabilmesi sermaye yapısı kararları ile ilgili olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının koşullarından biridir.

* Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren finansal yapı Optimal sermaye yapısı ile ifade edilir.

* Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını içermektedir.

* Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarrufları ülke ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu hızlandırması, Banka aracı kurum ve özel sigorta şirketleri tarafından kurulabilmesi.

* Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
* Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.

* İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altın senedi, altına dayalı B tipi yatırım fonu, altına dayalı değişken faizli tahvil, altına dayalı VDMK

* İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler: Finansman kolaylığı sağlama, vergi yasalarından yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden yararlanma

* İşletme döneminde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri beklenen satış düzeyine ulaşılamamasıdır.

* Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara euro ticari senet denir.

* Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların takas odası tarafından ilan edilmesidir.

* Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler: İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması, sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi

* Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payı dağıtımı, sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması

* İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara normal plan denir.

* Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması 3-Uzun vadeli satış tahminleri yapılması 4-Mal karması oluşturulması 5-Kısa vadeli satış tahmini yapılması

* Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL'lik satış hacminde başabaş noktasına ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC, 800000*Q=6+4, Q=12500

* Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden biridir.

* Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarı mamul- Mal stoku- Alacaklar-Nakit

* Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik sipariş miktarı 200 birimdir. 360/18=20 kez, ESM=4000/20=200

* 30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay ödenmesi gereken faiz miktarı 1,75 milyar TL olur. 30*70*1/100*12=1,75

* İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.

* İç ve dış piyasada satış kabiliyeti olan ticari ve zirai mamul veya malların bankaya rehin edilmesi karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia karşılığı avans denir.

* Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha az teminat gerektirmesi, İstikrarlı finansman sağlaması

* Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkan duruma gizli otofinansman denir.

* Sermaye yapısı kararlarını etkileyen temel faktörler: Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri, işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki tercihleri

* Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.

* Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması, Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme riskinin düşük olması

* Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

* Düşük fiyatlı satım emirlerinin daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat önceliği kuralı denir.

Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına alınması için kurulan kartel türü satış kartelidir.

* Dikey birleşme, üretim ve satış faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini gösterir.

* İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek amaçların belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.

* İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması

* Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması, İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.

* Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi sağlayan ve piyasaları dengeye getiren sürece arbitraj denir.