PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : uluslararası örgütler final kredili sistem



NERGİZ1234
05-06-2013, 02:07
////////// 5. ÜNİTE /////////

***** BÖLGESEL ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER :

AVRUPA KONSEYİ, AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

*** Avrupa konseyi ve avrupa güvenlik ve iş birliği teşkilatı ( AGİT ) Avrupa’nın en geniş kapsamlı iki örgütüdür..

AVRUPA KONSEYİ

*** 5 Mayıs 1949’da kurulan örgütün temel amacı Avrupa insan Haklan Sözleşmesi’ni ve bireylerin korun¬masına dair benzer belgeleri temel alarak Avrupa çapında ortak demokratik ilkelerin gelişmesini sağlamak¬tır. İ
lke olarak Avrupa Konseyine katılmayan hiçbir ülke ABye katılmamıştır.

*** AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 1950’de imzalandı , 1953’te yürürlüğe girdi. 1959’da Strazburg’da Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) kuruldu.

AİHS ve AİHM Avrupa’da demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koruyan ve destekleyen en etkili araçlardan biridir.

Avrupa Konseyine üye 47 devlette idam cezası tamamen kaldırılmıştır. 1985’ten bu yana, ölüm cezası¬nı kaldırmış olma, Avrupa Konseyine üyeliğin bir şartı hâline gelmiştir.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri: Temel amacı Avrupa Konseyi üyesi devletlerin insan hakla¬rına saygısını ve insan haklarına ilişkin farkındalığım geliştirmektir.

Avrupa Konseyi’nin Faaliyetleri

Avrupa Konseyi’nin en temel faaliyet alanlarını insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü misyonları çerçevesinde gerçekleştirdiği planlar, projeler ve eylemler oluşturmakta¬dır. Terörle mücadele, sosyal uyum, eğitim, kültür gibi konular da faaliyet alanlarını biçimlendirir.

Venedik Komisyonu

Venedik Komisyonu Avrupa Konseyi’nin anayasal konularla ilgili danışma organıdır. Komisyon, ülke¬lerin Avrupa standartlarına uygun anayasalar hazırlamalarında öncü bir rol üstlenmiştir ve günümüzde bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak uluslararası alanda kabul görmektedir.

Avrupa Komisyonu İzleme Mekanizması

Bünyesinde 210 antlaşmanın imzaya açıldığı Avrupa Konseyi, bu antlaşmaların konusunu oluşturan alanlarda hem faaliyetlerini devam ettirmekte hem de antlaşmaların yükümlülüklerinin onaylayan devletler tarafından ihlal edilip edilmediğini izlemektedir.


AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

2010 itibarıyla 56 üye ülkenin yer aldığı örgüt, 1973te yola Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGİK) olarak çıkmış, Soğuk Savaş’ın ardından bölgesinde doğan yeni ihtiyaçlarla birlikte yeni bir kurum¬sallaşmaya giderek 19951e Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) (Organization for Security and Co- operation in Europe: OSCE) adını almıştır. AGİTi diğer uluslararası örgütlerden ayıran en önemli özelliği, bir örgütün devletlerden ayrı varoluşunu temellendiren en önemli belge olan kurucu bir antlaşmaya sahip olmaması, dolayısıyla klasik bir uluslararası örgüt portresi çizmemesidir.

1975-Helsinki Nihai Senedi
Helsinki Nihai Senediyle II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da oluşan sınırların ihlal edilmezliği kabul edilmiş ve bu sınırların meşruiyeti tanınmıştır. Siyasi/askerî, insani ve ekonomik/çevresel olmak üzere üç boyutu kapsayan Helsinki Nihai Senedi’nin en önemli yönü, devletlerarası ilişkilere rehberlik etmek üzere kabul edilen ve AGİlCin anayasasını oluşturan ilkelerdir.

AGİTin Yapısı ve Faaliyetleri
Zirveler: Bu toplantılarda AGİT’in öncelikleri en yüksek siyasi düzlemde belirlenir.
Bakanlar Konseyi: Bakanlar Konseyinin görevi zirvelerde alınan karar ile Örgütün faaliyetleri arasın¬daki ilişkiyi sağlamak ve takip etmektir.

Daimi Konsey: Siyasi danışma organıdır. Aynı zamanda karar alma yetkisine de sahiptir.

Güvenlik İşbirliği Forumu: Silahların kontrolü, silahsızlanma ve güvenlik artırıcı önlemlerle ilgilenir.

Ekonomi ve Çevre Forumu: Ekonomi ve Çevre Forumu’nda güvenliğin ekonomik ve çevresel boyutları ele alınır.

Operasyonel Yapı ve Kurumlar

Dönem Başkanlığı: Örgütün çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası rehabilitasyon eylemlerini denetler.

AGİT Genel Sekreteri ve AGİT Sekretaryası: Sekretarya’nın görevi Örgüt’e operasyonel destek sağ¬lamaktır.

AGİT Troykası: Dönem başkanı, bir önceki dönem başkanı ve bir sonraki dönem başkanından oluşur. Troyka’nın işlevi dönem başkanlığına tavsiyelerde bulunmakla sınırlıdır.

AGİT Parlamenter Asamblesi: Amaçları arasında bu sorumlulukları gözeterek çatışmalar ve çözüm¬leri için gelişen mekanizmaları desteklemek, katılımcı devletlerdeki demokratik kurumlan desteklemek ve AGİT’in kendi kurumlarının gelişmesine katkı sağlamak sayılmaktadır.

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR): Terörle Mücadele Eylem Planı uyarınca ulus¬lararası terörle mücadele antlaşmalarının ve protokollerinin uygulanmasında katılımcı devletlere teknik destek ve danışmanlık hizmeti verir.


Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği: AGİT, Soğuk Savaş sonrasında azınlık sorunlarının çözümü ve azınlık haklarının gelişimi için önemli bir referans noktasıdır. -

Medya Özgürlüğü Temsilci: İlk görevi katılımcı devletlerde medyada yaşanan gelişmeleri takip etmek ve ifade özgürlüğünün ihlaline ilişkin durumlarda erken uyarıda bulunmaktır. İkinci göreviyse katılımcı dev¬letlerin AGİT’in ifade özgürlüğü ve özgür medyaya ilişkin ilke ve taahhütlerine tam uyum sağlaması için bu devletlere yardımcı olmaktır.

AGİT Misyonları farklı büyüklüklerde farklı yetkilerle ve farklı sürelerle ve başlıklarla faaliyet göstermek¬tedir. Genellikle misyonun büyüklüğü ve yetkileri orantılıdır. Aynı zamanda süresi de yetkilerine bağlıdır. Fakat hangi amaçla kurulmuş olursa olsun bütün misyonlar için İnsani Boyut önceliklidir. Hepsinin temel görevi demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün inşasını sağlamaktır. AGİT, 2010 itibarıyla yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı toplam 18 misyon yürütmektedir.

////////// 6. ünite //////////
***** LATİN AMERİKAN ENTEGRASYON BİRLİĞİ

*** 1980’de imzalanıp, 1981 yılında yürürlüğe giren Montevideo Anlaşması ile kuruldu. Kuruluş amacı bu on bir üye arasında ekonomik işbirliğinin sağlanmasıdır. Aslında ALADI, Latin Amerika’da bir ortak Pazar oluşturulmasını amaçlayan ve 1960 yılında kurulan Latin Amerika Serbest Ticaret Alanı’nın (Latin American Free Trade Area: LAFTA) yerini alan bir örgüttür.

Bütünleşmenin gelişmiş ülkeleri olan Brezilya, Arjantin ve Meksika’nın dışında kalan ve daha az gelişmiş ülkeler olan And Ülkeleri’nin, LAFTA’dan çekilmelerine gerek kalmamış ve genel olarak Latin Amerika’da bütünleşmenin hızlanmasını sağlayacak bir "bölge-altı" bütünleşme oluşturulmuştur. ALADI’yi kuran ant¬laşma, oldukça esnek bir biçimde, katılmak isteyen ülkelere katı kurallar koymadan örgüte üyelik olanağı sağlamıştır.

*** GÜNEY ORTAK PAZARI
26 Mart 1991 tarihli Asuncion Antlaşması ile kuruldu. Temel amacı bölge içi gümrük tarifelerinin kaldırıl¬ması ve mal, hizmet ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlanmasıdır. Ticaretin giderek serbestleşmesi ile üyeler arasında diğer ekonomi politikalarının da uyumlulaştırılması hedeflenmiştir. Latin Amerika’nın uzun ve başarısızlıklarla dolu ekonomik bütünleşme tarihinde MERCOSUR bir istisnadır. Örgütün kurulma¬sında, genel olarak kıtanın bütününde 80’lerin ikinci yarısından itibaren başlayan barış ve siyasal istikrar süreci önemlidir

*** KUZEY AMERİKA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
1992 yılında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (The North American Free Trade Agreement: NAFTA) ortaya çıkmıştır. NAFTA belirli mal ve hizmet alanlarında bir serbest ticaret alanı yaratan kısıtlı bir ekonomik entegrasyondur. Üstelik, NAFTA bir gümrük birliği düzenlemesi de getirmemektedir. Taraf ülkeler üçüncü ülkelere karşı kendi belirledikleri gümrük tarifelerini uygulamakta serbesttir. Ayrıca, AB örneğinde olduğu gibi sermaye ve malların tamamen serbest dolaşımı da söz konusu değildir.






*** AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ

4 Ocak 1960’da EFTA Konvansiyonu Stockholm’de imzalandı ve 3 Mayıs 1960’da yürürlüğe girdi. EFTA’nın temel fonksiyonu, üye ülkeler arasındaki ticareti serbestleştirerek rekabeti sağlamaktır. AET’den farklı olarak serbestleştirme hizmet ve sermaye alanlarını içermediği gibi tarımsal mallar da kapsamda yer almamaktadır. 1980’lerde EFTA ile AET arasında başlayan ortak bir Avrupa ekonomik alanı yaratma yönündeki görüşmelerin, 1 Temmuz 1994’te imzalanan Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması’yla sonuçlandı¬rılmıştır. Avrupa Ekonomik Alanı, EFTA üyelerinin AB üyesi olmadan AB Tek Pazarı’ndan yararlanmalarını sağlamaktadır.

*** ASYA-PASİFİK EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Kasım 1989’da Avustralya’nın Canberra kentinde yapılan dışişleri bakanları düzeyindeki toplantı sonu¬cunda 12 Asya-Pasifik ülkesi APEC’in kurulmasını kararlaştırdılar.

APEC’in temel hedefleri (Bogor Hedef¬leri) :

• Ticaretin ve yatırımın serbestleştirilmesi,

• İktisadi ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması,

• Ekonomik ve teknik işbirliği.

*** AVRASYA EKONOMİK TOPLULUĞU
Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun kurulma süreci, 6 Ocak 1995’te Rusya ile Belarus arasında imza¬lanan Gümrük Birliği Anlaşması'yla başlamaktadır. 5 ülke (Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Taci¬kistan) 10 Ekim 2000’de yeni bir anlaşma imzalayarak, Avrasya Ekonomik Topluluğu’nu resmen kurdular. Taraflar bu yeni örgüt çerçevesinde aralarındaki işbirliğinin etkisini arttırmak amacıyla entegrasyon sürecini daha da geliştirmeyi hedeşemekteydiler.
KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
25 Mayıs 1981 ’de Abu Dabi’de kuruldu. Örgütün amacını, altı üye devlet arasında, tüm alanlarda koor¬dinasyon ve bütünleşmenin sağlanması olarak tanımlamıştır. KİK’in en önemli ticaret ortakları sırasıyla AB, Japonya ve ABD’dir. En çok ihracat yaptıkları ülkeler Japonya, Kore, Çin, Singapur ve Tayland iken ithalat ortaklarının başında AB ve ABD gelmektedir.

AFRİKA BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Afrika Birliği Örgütü ilk olarak 25 Mayıs 1963’de, otuz iki bağımsız Afrika devletinin devlet ve hükümet başkanları tarafından Addis Ababa’da kurulmuştur. 2002 Durban Zirvesi’nde, Afrika Birliği’nin 1. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi toplanarak 53 ülkenin katılımıyla Afrika Birliği resmen kurulmuş oldu. Afrika Birliği, 1963’te kurulan Afrika Birliği Örgütü ve 1994’te kurulmuş olan Afrika Ekonomik Topluluğu’nu da içine alan uluslararası bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Birliğin vizyonu, Afrika’yı, bütünleşmiş, zenginleşmiş ve barış içinde yaşayan, kendi toplumları tarafından yönetilen ve küresel alanda dinamik bir güç olarak kendi kendini temsil eden bir seviyeye çıkarmaktır.







////////// 7. ÜNİTE //////////

***** SUİ GENERİS ÖRGÜTLER
*** BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU
8 Aralık 1991 tarihinde RUSYA FEDERASYONU, UKRAYNA be BALERUS’ UN Bağımsız Devletler Topluluğunu kuran anlaşmayı imzalayarak Sovyetler Birliği’ ne son verilmesiye kurulmuştur.

BDT’nin kurulması ekonomik, siyasi, toplumsal ve askeri açıdan bir zorunluluktu. Sovyet coğra' sındaki yeni devletler BDT çatısı altında bir arada olmaya ne denli zorunluysa aralarında zaman zam çatışmaya varan bir o kadar önemli çıkar farklılıkları söz konusuydu. Zaten BDT’nin ilk 20 yılına damgasıh vuran üye devletleri bir araya getirmesi beklenen çıkarlardaki bu farklılık oldu.

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun Yapısı ve Yönetimi
BDT amaçları;


*** Siyasal, ekonomik, ekolojik, insani, kültürel ve diğer alanlarda işbirliği,

*** Ortak ekonomik alan, devletlerarasında işbirliği ve bütünleşme çerçevesinde üye devletlerin dengetf ekonomik ve toplumsal kalkınmasını sağlamak,

*** Uluslararası hukukça benimsenmiş evrensel ilke ve normlarla AGİK belgeleriyle uyumlu biçimde insan hakları ve özgürlüklerinin sağlanması,

*** Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında üye devletler arasında işbirliği,

*** Silahlanma ve askerî harcamaların azaltılması, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının ortadan kaldı¬rılması ve evrensel/kapsamlı bir silahsızlanma için etkin önlemlerin alınması,

*** Üye devlet vatandaşlarının iletişim ve dolaşım özgürlüklerinin sağlanması,

*** Diğer hukuksal alanlarda karşılıklı hukuki yardım ve işbirliğinin sağlanması,

*** Üye devletler arasında anlaşmazlık ve çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözümüdür.

Topluluğun temel organları şunlardır:

Devlet Başkanları Konseyi (DBK),
Hükümet Başkanları Konseyi,
Dışişleri Bakanları Konseyi (DİBK),
Savunma Bakanları Konseyi,
Sınır Birlikleri Komutanları Konseyi,
Parlamentolararası Asamble,
Ekonomi Mahkemesi,
Yürütme Komitesi






ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

*** 15 Haziran 2001 ’de altı üyeli Şangay işbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation: SCO) res¬men kurulmuştur.
Şİ֒nün kurucu ülkeleri RF ve Çin, Örgüt’ün kuruluşundan bir ay sonra Temmuz 2001 ’de iyi Komşuluk, Dostluk ve işbirliği Antlaşması da imzalamıştır.

Şangay İşbirliği Örgütünün Amaç ve İlkeleri
Ana amaçlar
“karşılıklı güveni ve üyeler arası iyi ilişkileri güçlendirmek; siyaset, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, eneıji, ulaşım, turizm, çevre koruma vb. alanlarda etkin işbirliğini artırmak; bölge¬de barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak, korumak ve sürdürmek için ortak çaba göstermek ve yeni demok¬ratik, adil ve makul bir siyasi ve ekonomik uluslararası düzen kurmaya yönelmek” olarak ifade edilmiştir.

ŞİÖ de BM Genel Kurulu, Avrupa Birliği, ASEAN, Bağımsız Devletler Topluluğu ve İslam Konferansı Örgütü gibi uluslararası platformlarda gözlemci statüsü elde etmiş durumdadır.
*** İSLAM İŞBİRLİĞİ ORGUTU
1. İslam Zirvesi’nde alınan karar gereği, Mart 1970’de Cidde’de, 1. İslam Dışişleri Bakanları Konferan¬sı toplanmıştır. Bu Konferansla İKÖ Genel Sekreterliği’nin faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Aralık 1971’de Karaçi’de toplanan 2. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nda ise İKÖ Sözleşmesi hazırlanmıştır. Sözleşme, Şubat-Mart 1972’de Cidde’de toplanan 3. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İKÖ Sözleşmesi, 1 Şubat 1974’te Birleşmiş Milletler’e tescil ettirilerek uluslararası huku¬kun bir parçası hâline gelmiştir.

Bölgesel ve küresel gelişmeler İK֒nün daha fazla inisiyatif almasını gerektirse de mevcut örgüt yapısı ve entegrasyon (bütünleşme) şekli, buna imkân tanımamıştır. 28-30 Haziran 2011 tarihlerinde Astana’da toplanan 38. İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nda, İslam Konferansı Örgütü’nün adı İslam İşbirliği Ör¬gütü (İİÖ) olarak değiştirilmiştir.

Örgütün temel ilkeleri üyelerin ülkelerin eşitliği, üyelerin birbirilerinin içişlerine karışmama, her ulusun kendi geleceğini belirleme hakkının kabul edilmesi, üyeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesi, üyelerin birbirilerinin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına saygı göster¬mesi ve bu konuda kuvvete başvurulmaması şeklinde belirlenmiştir.

*** İslam Kalkınma Bankası

Banka faaliyetlerine resmî olarak Ekim 1975’te başlamıştır. Banka’nın amacı, üye ülkelerin yanı sıra üye olmayan ülkelerdeki Müslüman toplulukların ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarına katkıda bulun¬maktır. 56 üyeli Banka faaliyetlerini sermayeye en fazla katkıyı sağlayan S.Arabistan’nın Cidde şehrinde yürütmektedir. İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası modelinde örgütlenmiş, gruba bağlı olarak 8 ulus¬lar arası kuruluş faaliyet göstermektedir.
Banka’nın amacı, üye ülkelerin ve üye olmayan ülkelerdeki Müslüman toplulukların ekonomik ve sos¬yal açıdan gelişme (kalkınmalarına) katkıda bulunmaktır.İslam Kalkınma Bankası’nın (İKB’nin) sermayesi İslam Dinarı (İD) üzerinden kaydedilmekte, bir İslam Dinarı ise bir SDR’ye eşittir.




*** ARAP LİGİ

Diğer adı Arap Birliği olan kuruluşun temeli, 1944’teki İskenderiye Protokolü ile atılmıştır. Örgüt, 1945’te Kahire'de 6 ülkenin imzaladığı anlaşma ile kurulmuştur. Günümüzde 22 üyesi bulunan Örgütün amacı, üye "Ikeler arasında işbirliğini geliştirmek, üyelerin politikalarını koordine etmek, üye ülkelerin bağımsızlık ve sgemenliklerini korumaktır. Arap Birliği’nin amacı, üye ülkeler arasında yakın bir işbirliği gerçekleştirmek, u doğrultuda siyasi (politik) faaliyetleri koordine etmek, üye ülkelerin bağımsızlık ve egemenliklerini koru- aktır. Barış ve güvenliğin sağlanmasında uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ekonomik ve sosyal ilişkileri düzenlemek, Arap Birliği’nin temel ilkeleri arasındadır.

HÜKÜMET DIŞ! ÖRGÜTLER
BM’ye göre devletlerarası anlaşmalarla kurulmamış, bütün uluslararası örgütler “hükümet dışı örgüt” olarak kabul edilir. Hükümet dışı örgütleri tanımlamak için en sık başvurulan ölçütler arasında, “kâr amacı gütmeme/gönüllülük” ve “uluslararası (toplumsal) yarar gütme” bulunmaktadır.

Kâr amacı gütmeme/gönüllülük ölçütüne göre, bir oluşumun hükümet dışı örgüt olabilmesi için özel/ ticari şirketlerden farklı olarak faaliyetlerini herhangi bir maddi beklenti olmadan yürütmesi gerekmektedir.

Uluslararası (toplumsal) yarar gütme ölçütü: Tüm “uluslararası toplum”un ve özellikle de geleneksel olarak devletler arası ilişkiler alanının birçok açıdan dışarıda bıraktığı toplumlar arası ve ötesi örgütlenme¬leri ve insanların genel yararını gütme şeklinde tanımlanabilir.
Hükümet dışı örgütlerin temel faaliyet alanları arasında sayılabilecek çevre, insan hakları, kültürel de¬ğerlerin korunması gibi konuların küresel nitelikte olması bu örgütlerin de küreselleşmesi sonucunu doğur¬muştur.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi ve bu hakların korunması konusunda çalışan insanların oluşturduğu uluslar arası alanda tanınan küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın insan Hak¬ları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan haklan standartlarına erişebilmesini sağlamaktır. Dikenli telle çevrilmiş bir mum şeklinde bir amblem benimseyen UAÖ misyonunu şöyledir:


*** Kadınların, çocukların, azınlıkların ve yerel halkların hakları,
*** işkenceye son verme,
*** İdam cezasının kaldırılması,
*** Şkir mahkûmlarının, sığınmacıların ve göçmenlerin sorunları ve hakları,
*** Siyasi suçluların hakları,
*** İnsan onurunun korunması.

Uluslararası Af Örgütü “karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak” anlayışından esinlenerek ve fakat mevcut sorunlara, engellere ve mahkûmiyetlere de dikkat çekerek dikenli telle çevrilmiş bir mum şeklinde bir amblem benimsemiştir.

UA֒nün kendisini benzer birçok hükümet dışı örgütten de ayıran en önemli çalışma ilkesi, “ülke kuralfdır (Work on Own Country Rule - WOOC). Bu kurala göre, örgüt temsilcilikleri bulundukları ülkede hak ihlaline uğrayanlarla ilgili raporlama yapamamaktadır. İnsan hakları mücadelesinin “millî” değil “ulus¬lararası” bir sorumluluk olduğundan hareketle getirilen ve idam cezası ve göçmenlerin durumu konusunda istisnası olan bu kuralın iki temel amacı olduğu söylenmektedir: Yürütülen faaliyetlerin tarafsızlığını teminat altına almak ya da bu manada örgüt içine ve/veya dışına teminat vermek ve üyelerle gönüllü-profesyonel tüm çalışanların herhangi bir baskı olmadan çalışmasını garanti altına almak.
İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ
Helsinki Nihai Senedi’nin 1975’te yayınlanmasını takiben özellikle Doğu Bloku devletlerindeki insan hakları ihlallerini gündeme getirmek, bu devletlerin Helsinki’de uzlaşılan ilke ve kurallara ne ölçüde uydu¬ğunu izlemek ve bu çerçevede onlar üzerinde siyasi baskı oluşturmak amacıyla 1978’de kurulan Helsin¬ki Watch, örgütün ilk nüvesini oluşturmaktadır. Bölgelerindeki insan hakları uygulamalarını izlemek için 1981’de kurulan Americas Watch, 1985’te kurulan Asia Watch, 1988’de kurulan Africa Watch ve 1989’da kurulan Middle East VVatch, örgütün temel bileşenlerini oluşturmaktadır.