PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : halkla ilişkiler final 5.ünite devamı gelicekNERGİZ1234
14-01-2013, 19:42
HALKLA İLİŞKİLER 5. ÜNİTE ÖZETİ
HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ:
Baskin, Arnoff ve Latimore halkla ilişkiler evrelerini üç başlık altında inceler.
1-manipülasyon
2-bilgi
3-karşılıklı etkileşim anlayış aşaması.
Bu aşamalara karşılık gelen halkla ilişkiler modellerini; Gurining ve Hunt’ın dört halkla ilişkiler modeli ve durumsal model başlıkları altında ele alınmaktadır. Bu modeller;
1- Basın ajansı/tanıtım modeli:
1850 ‘li yıllardan itibaren uygulamalarına rastlanan basın ajansı /tanıtım modelinde amaç basının ilgisini çekerek bir konunu tanıtılmasıdır. Tanıtım, yayın araçları ile önceden saptanmış veya planlanmış reklamlarla, kişiler ve nesneler, görüşler ve olaylar hakkında kamunun ilgisini çekmektir. İlgi çekici gösterilerle süslenen tanıtım faaliyetleri ile amaçlanan ne olursa olsun basında yer almaktadır. Kurum , kişi yada markadan hedef kitleye bilgi akışı vardır. Günümüzde magazin basınında yer alan haberler bu modele örnek verile bilir. Bu modelin en en önemli temsilcisi BARNUM’dur. Tanıtılan konunun doğru olup olmadığı önemli değildir. Baskin ve arkadaşlarının manipülasyon olarak adlandırdığı evre bu modele karşılık gelmektedir.
2- Kamuyu bilgilendirme modeli:
1900’lerden 1929 buhranına kadar yoğun olarak kullanılan kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi bir kişi yada kurumun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermesidir. Kurum kendileri hakkında bilgileri basın aracılığıyla bilgi iletir. Bu modelde halkla ilişkiler görevlisi gazeteci gibi çalışır. Görevi daha çok basın bülteni hazırlamak, bilgilendirici toplantı ve konferans düzenlemektir. Bu modelin basın ajansı 7 tanıtım madelinden farkı doğru ve eksiksiz bilgi sunma hedefidir. Sunulan bilgilerin hedef kitlede var olan şüpheleri ortan kaldıracağı düşünülür. Bilgi kaynaktan alıcıyadır ve tek yönlüdür. En önemli temsilcisi Ivyleedir. Bu modelde araştırma sadece hedef kitlenin profilini belirlemeye yönelik yapılır.
3- İki yönlü asimetrik model:
Karşılıklı iletişim ve anlayış olarak da ifade edilen bu model 1920’lerden günümüze kadar uzanmaktadır. Bilimsel ikna amaçlıdır. Bu nedenle hedef kitlenin nasıl etkilenebileceği ve ilgilerinin neler olduğunun belirlenmesi çok önemlidir. Rekabet halindeki şirketler ve ajanslar tarafından tercih edilir. Asimetrik dünya görüşünün temelleri şunlardır ;
a- Kurumsal miyopi : kurumun üyeleri dışarıyı, yanlızca kurumlarının perspektifinde gözlemler ve kurumu dışarıdaki kişiler gibi algılamazlar.
b- Sistemin kapalı oluşu: bilgiler ağırlıklı olarak kurumda içeriye değil dışarı doğru akar.
c- Etkililik: Etkililik ve düşük maliyetler yeniliden daha önemli görülmektedir.
d- Seçkinlik: Kurumun yönetiminin her zaman herşeyi daha iyi bildiği savunulmaktadır.
e- Tutuculuk: Değişik istememektir. Değişime yönelik baskı yıkıcılık olarak nitelendirilmektedir.
f- Gelenek: Geleneğin bir kurum üzerinde sağlamlaştırıcı etkisi olduğu ve kültürü sürdürmeye yardımcı olduğu var sayılmaktadır.
g- Otoritenin merkezleştirilmesi: Güç bazı üst düzey yöneticilerin ellerinde yoğunlaşmıştır.
Yukarıdaki temellerden seçkinlik, tutuculuk ve merkezi otorite iki yönlü asimetrik modelin negatif yanlarındandır. En önemli temsilcisi Edward Bernaysdır.
4- İki yönlü simetri modeli.
1960’ ların sonlarına doğru toplumsal alanda yaşanan hareketlilik sonucu ortaya çıkmıştır. Kurum ve hedef kitle gruplarının tutum ve davranışlarında birarada yaşaya bilmek için gerekli değişikliklerde kullanıla bilecek müzakere ve çatışma çözme stratejilerini içeren halkla ilişkiler programlarını tarif etmektedir. Bu modelde amaç karşılıklı anlayış yaratmaktır. TemsilcisiEdwarBerneysdir. Simetrik model için gereken koşullar; iletişimin anlaşmaya götürmesi, sistem yaklaşımı, karşılıklı bağımlılık, sistemlerin açık oluşu, akış dengesi, eşitlik, özerklik, yenilenme, yönetimin merkezileşmesi, sorumluluk, çatışma çözümü, ilgi gruplarının liberalimi.
Sosyal sorumluluk projeleri iki yönlü simetrinin kullanıldığı en yoğun alanlardır.
DURUMSAL MODEL
Gurunig ve ekibi tarafından finanse edilmiştir. Bu modele göre halkla ilişkiler simetrik bir yön çizgisinden hareket eder, ancak duruma göre tamamen farklı taktiklerde kullanıla bilinir. Yani kurum gerek gördüğünde simetrik, gerek gördüğünde asimetrik davranır.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER.
Kurum içi çalışanlara yönelik faaliyetlerdir. Çalışanlarla ilişkiler düzenlenirken şu ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır;
a- Yönetim, çalışanlarıyla bilgileri paylaşmaya istekli olmalıdır.
b- Yönetim, iletişimin temel bir sorumluluk olduğunu anlamalı ve iletişime gereken önemi vermelidir.
c- Çalışan kitle, büro çalışanları, beyaz yakalılar, mavi yakalılar gibi farklı özellikteki farklı gruplardır. Bu gruplarla iletişim kurarken, bu gruplara kitlesel anlamda ulaşmaya çalışmak yerine her bir grubun farklı özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir.
d- İletişimin gerçekçi, güdüleyici ve işi kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmelidir.
e- Bilgiler zamanında verilmelidir.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERİN AMAÇLARI.
1- Yönetim ve çalışanlar arasında karşılıklı bir güven oluşturmak.
2- Çalışanların kendilerini kuruma ait görmelerini sağlamak.
3- Çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesini sağlamak.
4- Kurumun politika ve stratejisini çalışanlarına benimsetmek.
5- Kurumda yatay ve dikey iletişimi sağlamak.
6- Kurumda verimliliği teşvik etmek.
7- Kurum içinde verimi, başarıyı artırarak çalışanların kuruma olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak.
8- Kurum ve çalışanların karşılıklı beklentilerini bütünleştirmek.
9- Çalışanlarda iş doyumunu sağlamak.
10- Kurum içinde hiçbir şey saklamadan, yukarı, aşağı ve yana doğru bilgi akışını gerçekleştirmek.
11- Çalışanlar arasında anlayış, güven ve dayanışmayı sağlamak, onları sosyalleştirmek.
KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARI.
1- Çalışanlara yönelik yayınlar çıkarmak (gazete, dergi, bülten gibi)
2- Yöneticilere yönelik yayınlar çıkarmak (gazete, dergi, bülten gibi)
3- Bülten panoları düzenlemek.
4- İşletme içi televizyon yayını yapmak.
5- Telefon haber hattı oluşturmak.
6- Karşılıklı toplantılar yapmak.
7- İntranet kullanmak.
8- İş sonrası özel etkinlikler düzenlemek.
9- Çalışanlar ve çalışanların ailelerinin kurumu gezebilecekleri açık saatler düzenlemek.

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERDE YAZILI ARAÇLAR.
Çalışan el kitabı, kurum broşürü, kara tahta, kurum yayını, bilgilendirici mektuplar, bilgilendirici kurum içi yazılar, çalışma raporları, yıllık raporlar, yıl dönümü yazıları, işletme kütüphanesi, iş yerinde güvenliği sağlamaya yönelik bilgilendirici yazılar, kurum içi öneri sistemine dair bilgilendirici yazılar.
KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERDE SÖZLÜ ARAÇLAR.
İşletme toplantıları, komisyonlar, çalışma grupları, çalışanlarla yapılan görüşmeler, yöneticinin yaptığı konuşmalar, departman toplantıları, kişisel görüşme, kurslar, seminerler, uzmanlık alanıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, açık kapı günleri.
KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLERDE GÖRSEL ARAÇLAR.
Afişler, sergiler, dia gösterileri, görsel-işitsel gösteriler, filmler, televizyonlar, web sitesi.
KURUM DIŞI HALKLA İLŞKİLERDE HEDEF KİTLE.
1- Toplumsal çevre; kurumun fiziki çevresinde bulunan diğer kurum ve bireyleri kapsar. Örneğin hava alanı yakınlarındaki yaşayan insanların uçak gürültüsünden rahatsız olmaları gibi.
2- Finansal çevreler; yerel banka yöneticileri, hissedarlar, yatırım uzmanları, sigorta şirketleri, kredili satış yöneticileri ve yatırımcıları.
3- Tedarikçiler ve hizmet sağlayanlar; hammaddeleri sağlayanlar, eleman kaynakları, paketlemeciler, yakıt ve taşıma hizmetini sağlayanlar …vb.
4- Dağıtımcılar; brokerlar, toptancılar, süper market ve zincir mağazaları, kredi işini düzenleyen satış personelleri… vb.
Diğer dış çevre ise kurumla doğrudan ve zorunlu olmayan grupları içerir. Bunlar;
1- Rakip firmalar; kurumla aynı yada yakın faaliyet alanında çalışan diğer kurumları içerir.
2- Kamu kurumları; devlete bağlıu çalışan resmi kurumların tümünü kapsar.
3- Sendikalar; çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir.
4- Gelecekte işletmede çalışabilecek elemanlar; potansiyel iş gücü olarakda adlandırılan bu grupta bir kurumun bünyesine alabileceği bireyler yer alır.
5- Kanaat önderleri; açıkladıkları olumlu yada olumsuz görüşlerle insanları etkileyen kişilerdir.
6- Tüketiciler ve nihai kullanucılar.
7- Medya
8- Genel halk.
KURUM DIŞI HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ.
A- Kurumların yıllık halkla ilişkiler projelirinin hazırlanması.
B- Hedef müşteri kitlesine yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
C- Kurum imajına yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
D- Bilimsel toplantı, kongre, konferans, sempezyum.
E- Kültür – sanat etkinlikleri.
F- Çevre etkinlikleri.
G- Sportif etkinlikler.
H- Sponsorluk.
İ- Açılış, temel atma, kutlama günleri, özel olaylar.
J- Ürün hizmet satışına yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
K- Ürün hizmet tanıtım toplantılatı, geziler.
L- Satıcı yetkili servis toplantıları.
M- Ürün hizmet promosyonları.
N- Kamusal kurumlar, yerel yönetimler, sendikalar, sivil toplum örgütlerine yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri.
KURUM DIŞI HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ.
Kurumun dış çevresiyle karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla iknayı temel alan iletişimin oluşturulması ve geliştirilmesi esasına dayalı halkla ilişkiler faaliyetlerinde çoğu zaman sadece uygulama kısmı görülür fakat bir halkla ilişkiler kampanyası; araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşan kapsamlı ve yoğun bir süreçtir.
ARAŞTIRMA: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya etkilenebilecek, alacağı kararlarla kurumun faaliyetlerini etkileyen veya etkileyebilecek, kişiler, kurum ve grupların duygu, düşünce ve tutumlarının ortaya konulmasıdır. Araştırma da kullanılabilecek yöntemler şunlardır;
1- Yüz yüze görüşmeler.
2- Kamuyu liderleriyle görüşmeler.
3- Temsilci gruplarla görüşmeler.
4- Danışma kurulları, komiteler.
5- Ombudsman kullanımı.
6- Ücretsiz 900 lü telefonlar.
7- Müşteri, tüketici mektuplarının analizi.
8- Gazetelerin okuyucu sütunlarının analizi.
9- Halk günleri, halka açık toplantılardan elde edilen veriler.
10- Dilek ve şikayet kutularının incelenmesi
PLANLAMA
Verimli ve etkin olabilmek için neyin ne zaman ve nasıl yapılacağını planlamak gerekir. Planlama da izlenmesi gereken aşamalar şunlardır;
1- Problemin tanımı.
2- Durumun değerlendirilmesi
3- Hedeflerin tayini
4- Amaç tanımlama
5- Hedef kitlenin tanımlanması
6- İletişim araçlarının ve tekniklerinin seçimi
7- Bütçeleme
8- Faaliyet programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması
Uygulama
Bu aşama planlamanın hayat bulduğu, masa başında yapılan işlerin faaliyete dönüştürüldüğü aşamadır.uygulama aşamasında kullanılacak araçlar; yazılı ve basılı araçlar, görsel ve işitsel araçlar, sözlü araçlar.
Yazılı ve basılı araçlar
a- Kurum gazetesi
b- Kiteplar
c- Dergiler
d- Broşürler ve insertler
e- El kitapçıkları
f- Afişler
g- Billboardlar
h- Pankartlar
i- Bültenler
j- Yıllık
k- Raporlar ve mektuplar
l- Rozet, pul, damgalar
m- Elektronik medya
n- Yazılı medya ve yani teknolajiler
Görsel işitsel araşlar
1- Radyo
2- Televizyon
3- Sinema
4- Film ve video bant
5- Tepegöz, projektör
6- Salyt
7- Sergiler
a- Sürekli sergiler
b- Gezici sergiler
c- Panolar
d- Özel pavyonlar
8- Fuarlar
9- Festivaller
10- Açılış, yıl dönümü ve ağırlama törenleri
11- Yarışmalar
Sözlü araçlar
1- Telefonla görüşme
2- Toplantı
3- Konferans
4- Seminer
5- Sempozyum
6- Panel
7- Geziler
Basınla kurulacak ilişkide kullanılabilecek halkla ilişkiler araçları
1- Basın bildirimi
2- Basın bülteni
3- Basın toplantıları
4- Basın brifingi
5- Basın kiti
6- Basın kokteylleri
7- Basın turları

akasya59
15-01-2013, 12:39
Dilek hanım çok teşekkür ederim:)

NERGİZ1234
27-01-2013, 16:48
6.ÜNİTE PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLERİ *Halkla ilişkilerin pazarlama ile etkileşiminin başlangıcını, halkla ilişkiler tarihçesi ile bütünleştirmeye çalışıldığında karşımıza çıkan kişi Phineas Taylor Barnum’dur.* Pazarlama kavramının gündelik yaşamdaki tanımı; ürünleri, kişilere satmaya çabalamak olarak tanımlanmaktadır.*Temel olarak ikiye ayrılır. Birincisi: pazarlamaya sosyal bir tanımlama getirmekte İkincisi:pazarlamanın yönetim boyutunu dikkate alarak tanımlamaktadır.-Sosyal tanımlamaya göre pazarlama: serbestçe bireylerin ve grupların istek ve ihtiyaçlarının, ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarının oluşturulması, sunulması ve değişimini sağlayan toplumsal bir süreçtir.*Pazarlamaya yönelik bir tanımda Kotler yapmıştır:”İhtiyaçları ve istekleri değişim yoluyla doyurmaya yönelik insan eylemleri” olarak tanımlamıştır.*Uygulamada pazarlama, araştırma, ürün dizaynı, paketleme, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım aşamalarının birbirleriyle koordinasyonu içinde düzenlendiği bir program meydana gelmektedir.*Pazarlama kavramının temelini:insan ihtiyaçları ve istekleri oluşturmaktır.*Kuruluşlar bütünsel pazarlama modeliyle; kurumsal yapılarını yenilemek için bir hareket noktasına sahip olurlar.*Teknolojik gelişmelerin fazlasıyla hızlı ilerlediği sayısal toplamda özellikle üç tane fonksiyon ana rolü oynar. Bunlar; 1- Pazardaki talep yönetimi 2-Kuruluşların kaynaklarının yönetimi 3-Kuruluşun içerisinde bulunduğu ağın yönetimi*Pazarlama sürecinde yapılmaya çalışılan ;müşteriler için bir değer yaratmak ve müşteri ilişkileri oluşturmak.PAZARLAMA VE HALKLA İLİŞKİLER BAĞLANTISIPazarlama uzmanları, halkla ilişkileri bir pazarlama aracı olarak değerlendirirken,Halkla ilişkiler uzmanları ,doğal olarak bu alanın pazarlamdan ayrı tutlması gerektiğini savunmaktadırlar.***Philip Kotler ve William Mindak pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için beş farklı model önermiştir.A-Ayrı fakat eşit fonksiyonlar: geleneksel bakış, pazarlama ve halkla ilişkilerin perspektifleri ve kapasitelerin farklı olduğudur.B-Eşit fakat üst üste binen fonksiyonlar: en belirgin olanı ürün tanıtımıdır.C-Pazarlamanın baskın olması: Halkla ilişkilerin pazarlamaya destek olması için faydananır.D-Halkla ilişkilerin baskın olması: Halkla ilişkiler pazarlamayı kontrol etmelidir.E-aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler: iki fonksiyonun da hızla konseptleri ve yöntemleri bir noktada birleşmektedir ve her ikiside piyasanın tutumlarını, algılarını ve programlarda belirlenen imajları, planlama, uygulama, kontrol ve analizden meydana gelen yönetim işleminin önceliğini bilmektir*Tanımlayıcı model teorisinde; pazarlama ve halkla ilişkiler arasında çakışan kısım pazarlama amaçlı halkla ilişkiler kavramını temsil etmektedir.* Halkla ilişkiler ve pazarlama çoğunlukla aynı medyayı kullanmakta , ortak disiplinler üzerinde yapılanmakta ve aynı kuruluş hedefini izlemektedir.Halkla ilişkilerin pazarlamdan ayrıldığı önemli bir nokta “hedef kitlesi”dir.***Halkla ilişkilerin pazarlamaya sağlayabileceği katkılar şunlardır;-Şirketin imajını olumlu bir topluluk olarak şekillendirmek-Tanıtım faaliyetlerine medya reklemcılığıi satış promosyonunu veya kişisel satışı dah etkin bir biçimde eklemek-Kuruluşların yeni gelişmeleri, gelişen ürün ve hizmetleri ve çalışanları tanıtmak.- Mevcut ürün, hizmet ve faaliyetleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak-Olumlu olarak bu görünümleri tanıtmak ve kuruluş görevlilerince kişisel görünüm için çeşitli fırsatlar ele geçirmekPAZARLAMA İLETİŞİMİ *Ürün, hizmet, değer ve/veya fikirlerin tedarikçisinin, daha iyi ticari ya da diğer ilişkilere yol açan diyaloğu uyarmak amacıyla hedef kitlesine kendisini gösteren araçlardır.*Pazarlama karması, pazarlama performansını etkileyen bir kuruluş ile hedef kitlesi arasındaki iletişimi içeren tüm tutundurma unsurudur.Pazarlama faaliyeletleri temel olarak literatüre 4 P olarak geçmiş olan alanlara dayanmaktadır. 4P.nin ingilizcesi “Price, promotion, place ve product”; türkçesi ise ” fiyat, tutundurma, dağıtım ve ürün” şeklinder. Fakat daha sonra başka P lerde dahil edilmiştir. Ve P ler yediye çıkmıştır. Bunlar; Ürünün fiziksel belirtileri ve kanıt (Physical tvidence), hedef kitle( people), süreç(process). İlerleyen zamanlarda Hartman bu dört unsura “yeni medyayı” eklemeyi uygun görmüş.PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLERİkiye ayrılır. 1- Kurumsal halkla ilişkiler 2- Pazarlama halkla ilişkileri1-Kurumsal amaçlı halkla ilişkilerden kasıt bir kuruluşa yönelik güven oluşturma çabaları olarak düşünülebilir. Temel olarak pazarlama iki alanı olarak ortaya çıkmakta ve daha ziyade kurumsal veya ürün markasına yönelik çabaları içerdiği ifade edilmektedir.2- Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler halkla ilişkiler tekniklerinin ve yöntemlerinin pazarlamaya uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Pazarlama hedeflerine hizmet etme amaçlı, satışı ve müşteri tatminini teşvik eden, işletmeyi ve ürünlerini tüketicilerin ilgileri doğrultusunda geliştirmeyi hedefleyen halkla ilişkiler sürecidir. İşletmenin satışlarını artırmak amacıyla pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini destekleyen halkla ilişkiler uygulamalarıdır. Kurumsal halkla ilişkiler Pazarlama Karması
*Tutundurma/İletişimi *Ürün*Pazarlam halkla ilişkiler *Fiyat*Satış tutundurma *Dağıtım*Reklam*Kişilerarası iletişim*SponsorlukKurumsal halkla ilişkilere örnek olarak; Ünlü Tylenol krizi verilebilir.Pazarlama amaçlı halkla ilişkilere örnek ise; Mc Donald’s, the Limited, IBM verilebilir.PazarlamaPazarlama halkla ilişkilerKurumsal halkla ilişkilerPazarlama DeğeriÜrün tanıtımıKurumsal medya ilişkileriTüketici BölünmesiSponsorlukYatırımcılarla ilişkilerÜrün değişimiÖzel olaylarHükümetle ilişkilerFiyatlandırmaKamu hizmetiTopluluk ilişkileriDağıtımYayınlarÇalışanlarla ilişkilerServisMedya olaylarıPublicaffairsTüketici reklamlarıBasın gezileriToplumsal içerikli reklamlarSatış promosyonlarıTicari destek Satış Kotler’e göre halkla pazarlama halkla ilişkilerin özellikleri;>Yeni ürünlerin piyasaya girmesine yardımcı olmak>Vadesi dolmuş, olgun bir ürünün yeniden konumlandırılmasına yardımcı olur.>Bir ürün kategorisine ilgi duyulmasını sağlamak>Spesifik hedef kitleleri etkilemeye çalışmak>Toplumsal tepkiyle karşılaşan ürünleri savunmak (kriz yönetimi)Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin amaçları;- Kurumun yeni ürün ve hizmetlerinin faaliyetlerinde reklamların medyada yayımından önce bilgilendirmek- Tüketicilerde güven oluşturmak- Tüketicileri ürün ve hizmetle ilgili hale getirmek- Kurumun gerçekleştirdiği tutundurma faaliyetleri ile ilgili haber yapmak- Reklama ayrılacak bütçe olmadığında halkla ilişkilere başvurmak- Tüketicilere sunulan çeşitli hizmetlerin kullanıını sağlamak- Ürün ve hizmeti kullanan kanaat önderlerini etkilemek- Kurumun sosyal sorumluluğunu göstermek ve promosyon ve reklam kampanyalarının erişimini, görünürlüğünü ve etkisini artırmak olarak sıralanabilir.Pazarlama Halkla İlişkilerinin İki Alanı: Proaktif Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reaktif Pazarlama Halkla İlişkileriProaktif Halkla İlişkiler: Temel görevi yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinde veya ürün değişiklikleri olduğunda devreye girmektir. Bir ürünü ortaya koymak, haberi değeri ve güvenilirliği sağlamak için başka bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarıyla birlikte çalışır.Reaktif Halkla İlişkiler : Pazarda beklenmeyen gelişmeler kuruluşların reaktif davranmasına neden olabilmektedir. Üründe meydana gelen hatalar veya yaşanan krizlerde reaktif pazarlama halkla ilişkiler uygulamaları yapılmalıdır.PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER PLANI Kuruluşun her birimin görevleri, amaçları, hedefleri ve değerleri belirlenir ve ortaya konulan bu hedeflere ulaşmak için gereken planlama ve yönetim işlevleri yerine getirilmeye çalışılır. Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerde dört aşama vardır. Bunlar;1- Sorunu belirleme2- Planlama ve sorgulama3- Faaliyet ve iletişim4- Programı değerlendirmePazarlama ve halkla ilişkiler sürecinin her ikiside araştırmayla başlamak ve sona ermektedir.Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler planı: * Büyük ölçüde reklam planlarının biçiminden esinlenmektedir.*Halkla ilişkileri kullanma ve amaçlarını açıklama kararı kendi kendine bir pazarlama stratejisidir.*Pazarlama stratejilerini nasıl ve hangi yollarla destekleyebileceğini hangi taktiklerin kullanılacağını ifade etmelidir.Planların yapılmasında göz önüne alınması gereken bir başka faktör de SMART analizi olarak adlandırılan kuruluşun pazarlama hedeflerinin spesifik, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi ve belirli bir zaman aralığında yapılması gereklidir.Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerde çeşitli araçlar ve etkinlikler kullanılır. Bunlar; -medya bültenleri - medya konferansları -medyaya yönelik toplantı ve davetler-kurum içi ve dışı dergi -rapor-broşür hazırlamak gibi yayın faaliyetleri-Çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi- ürün tanıtımı-kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri-ürün yerleştirme-nedene dayalı pazarlama-tanıtım filmlerinin hazırlanması-toplum yararına sosyal sorumluluk projeleri-görüşmeler-lobi faaliyetleriPazarlama amaçlı halkla ilişkilerde duyurumun, ürün bültenleri, basın bildirilerinin ve yönetici demeçleri olarak üç farklı kullanımı vardır.Kuruluşlar ayrıca pazarlama amaçlı halkla ilişkilerden yararlanmak için yerel basını, ürün fiyatı ve işleviyle ilgili bilgi aktarmak sayısal ve basılı olarak hazırlanan broşürleri kullanmalıdır. Kuruluşlar, sosyal kuruluşlar, dernekler, vakıflar kanalıyla çevrelerini genişletmeli, kuruluşun toplumsal faaliyetlerde yer alması sağlanmalıdır.PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLERİN KULLANIM YERLERİLider ve uzman olarak şirketi konumlandırmak Tüketicinin itimadını sağlamakEski faydaların yeni faydalarını duyurmak Bir ürün kategorisine olan ilgiyi çekmek ve bunu devam ettirmekYeni pazarlara girmeye çalışmak ve ikincil pazarlara ulaşmak Güçlü olunmayan pazarlarda tutunmaya çalışmakReklamın ulaştığı alanları genişletmek Reklama karşı olan tüketici direncini etkisiz hale getirmekTicari reklam kalabalığını azaltmak Reklamdan önce haber vermekBahsedilemey değer reklam yapmak İddiaları, talepleri meşrulaştırma ve verilen mesajları güçlendirerek reklamı desteklemekDiğer ürün faydalarını ileterek reklmaı desteklemek Daha detaylı olarak ürünü anlatmakTüketicilere reklamı yapılamayan ürünleri çeşitli faaliyetlerle duyurmak ve bunların televizyonda yer almalarını sağlamak Sponsorluğu yapılan televizyon programlarının izlenilirliğini artırmakKanaat liderlerini etkilemek Pazarlama konseptlerini test ederek satış promosyonu kampanyalarını desteklemekDemografik ve psikografik olarak tanımlanmış pazarlara ulaşmak Şirket ve ürünlerini yerel pazarlara duyurmak ve bu amaçla pazarlama programları ouşturmakBaşlık sponsorluğu vasıtasıyla markanın birliğini artırmak Tüketicilerin ilgilendikleri konularla ve markalarla şirketleri tanımlayarak tüketici desteğini elde etmekPazarlama hedeflerinin başarılı olmasını olumsuz olarak etkileyebilen gruplarla pazarlamacılar arasında iletişim kanallarını açmak Kamu yararına olan pazarlama kararlarını duyurmakSatış gücünü motive etmek ve perakendecilerin desteğini kazanmak Olgunluk dönemine girmiş ürünleri yeniden kanumlandırmak, yeniden tanıtmak ve yeniden önemli kılmak

NERGİZ1234
27-01-2013, 16:49
HALKLA İLİŞKİLER 7.ÜNİTE*Kriz yönetimi ve kriz dönemi iletişimi konusu özellikle 1980’li yıllarda üst düzey yöneticilerin ilgi sahasına girmiştir.Kriz yönetimini şirketlerin gündemine sokan gelişmeler*Johnson and Johnson firmasının karşılaştığı Tylenol zehirlenmesi (1982)*Union Carbide’ın Hindistan Bhopal üretim tesislerindeki kimyasal madde sızıntısı (1984)*Challenger Uzay Mekiği’nin infilakı (1986) *Çernobil Nükleer Santrali Kazası (1987) *Exxon’un Valdez petrol döküntüsü (1989) KRİZ : Bir örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarını yetersiz bırakan, üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eden, bazen örgütün yaşamını tehlikeye sokan, karar verilip uygulamaya geçilmeden önce tepki süresini kısıtlayan ve oluşumuyla da karar vericiler için sürpriz niteliği taşıyarak örgütte gerilim yaratan durumdur.*Etimolojik olarak incelendiğinde, kriz sözcüğü Yunanca “ayrılmak”*Çin yazısında kriz iki sembolle ifade edilmektedir; ‘fırsat’ ve ‘tehlike’*Oxford Sözlüğü, krizi “daha iyi ya da daha kötüye gitmek için dönüm noktası” *Oxford Learner’s Dictionary’de kriz, “zor zamanlar, gelecek endişesi ve tehlikesi gibi nedenlerle ortaya çıkan yaşamsal dönüm noktası” *Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde ise, “sonucu tehlikeli olabilecek durum, bunalım”Örgüt için krizin dikkat çeken özellikleri : Belirsizlik - Tehdit - zaman baskısı – sürpriz Tehdit: olası kayıplar yani, varolan durum ile arzulanan üst düzey hedefler arasındaki farklılık tır. Zaman baskısı: Mevcut zaman ile karar verilebilecek son an arasındaki farktır. Sürpriz: örgütü rahatsız eden beklenmedik ve ani değişimlerdir Çevresel ya da örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özellikleri • Örgütün üst düzey hedeflerini hatta varlığını tehdit etmesi • Örgütün önleme ve öngörme mekanizmalarının yetersiz kalması • Acil müdahale gerektirmesi ve zaman baskısı yaratması • Beklenmedik ve ani değişiklikle sürpriz olması • Karar vericilerde gerilim yaratması • Korku ve paniğe yol açması • Kontrol edilme güçlüğü olması • Yaşamsal bir dönüm noktası olması • Örgütün imajını, insan kaynaklarını, finans yapısını ya da doğal kaynaklarını tehdit etmesi • Bir sistem ya da alt sistemde bütün sistemi o an ki ve /veya gelecekteki çalışması açısından psikolojik, fiziksel ve/veya varlıksal olarak etkilemesi Kriz durumu ile karşı karşıya bırakan nedenler * Çevresel değişimlere zamanında ve gereğince uyum sağlayamama * Bilgisizlik ve iletişimsizlik durumları *Yetersiz ve hatalı eğitim faaliyetleri * Yetersiz haberleşme ve koordinasyonsuzluk Krize neden olan örgüt içi faktörler* Örgütlerin kendi yaşam eğrilerinde bulundukları yer * Merkezileşme durumu ve derecesinin artması * Örgütlerdeki hiyerarşik yapılanmalardan kaynaklanan problemler * örgütün çevresel gelişmeleri takip ederken izlediği genel tutum *Örgütsel iletişim ortamının bozuk olması *Örgütün küresel şebeklerindeki olumsuzluklar *Esnek olmayan örgüt yapısı * Örgütlerin bilgi toplama konusundaki eksiklikleri ve yetersiz çevre analizleri Yöneticilerin, örgütlerin krizle karşılaşmalarına neden olabilecek hatalar• Yöneticilerin gelmekte olan krizi görememeleri ve/veya gördükleri kriz sinyallerini yok saymaları • Yöneticilerin tahmin etme ve sezgi gücünün zayıf olması • Yöneticilerin hızlı çevre değişimlerinde yavaş kalması • Yöneticilerin çevredeki gelişmeler hakkında bilgi toplama yetersizliği • Üst düzey yöneticilerin ölmesi veya plansız bir şekilde örgütten ayrılmasıKrizi etkileyen Dış Çevre Faktörleri : Doğal faktörler - Ekonomik faktörler – Teknolojik faktörler - Hukuksal ve siyasal faktörler - uluslararası çevre faktörüRekabetin sınırlarını genişletmenin yanı sıra rekabete ilişkin anlayışın değişmesine de neden olan unsur : KÜRESELLEŞME*Uluslararası çevre faktörünün örgütler için önemli bir potansiyel kriz kaynağı olmasına neden olan küreselleşmedir.Krizin Evreleri • Krizin kavramsal olarak başlangıç noktası; Geçmişte etkili olan yaklaşımlarda eylemlerde ifade edilen kabul görmüş inançlar ve normların karakterize edildiği evredir. • Kuluçka dönemi; kabul görmüş bilgi ile bağdaşmadığı fark edilmeyen olayların yavaş yavaş biriktiği evredir. • Belirme anı; krizin kaçınılmaz olarak karar vericilerin dikkatini çektiği evredir. • Hücum safhası; krizin doğrudan etkilerinin örgüt çalışanlarının bir çoğu tarafından tamamen anlaşılır hale geldiği evredir. • Kurtarma safhası; durumun acilen yeniden tanımlandığı, böylece krizin en önemli özelliklerinin belirlenip kurtarma işleminin başladığı evredir. *Kriz öncesi dönem (krizin kavramsal olarak başlangıç noktası- kuluçka dönemi), kriz dönemi (belirme anı- hucum safhası-kurtarma safhası) ve kriz sonrası dönem (yeniden yapılanma safhası)Kriz Öncesi Dönemin özellikleri*Kriz durumuna gelmeden önce belirtilerin aşama aşama ağırlaştığı dönemdir *teşhis koymadan önce semptomları teşhis edilen bir hastalığa benzer *Yönetim, her düzeyde iletişime önem verir, ayrımcılıktan kaçınır, problemi doğru tespit edebilirse bu dönem örgütü yeni atılımlara yöneltir *İyi bir yönetim yapıcı değişikliklere yönelirKurumsal itibarın oldukça önemli bir kavram olarak rekabette üstünlük sağlayabilme adına öne çıktığını belirten sosyolog: Mishalisin ve Smithİtibar: *Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde tüm paydaşları ile yürüttükleri iletişim çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kavramdır. *kurumlar tarafından paydaşları ile yürüttükleri bilinçli ve planlı şekilde oluşturulan iletişim çalışmaları sonucunda ortaya çıkan, güvene, duygusal bağlılığa, sadakate, iyi niyete, sevgi ve saygıya dayanan bir kavramdır. *Kurumsal itibar, müşteriler, rakipler, kreditörler, endüstri analistleri ve diğer insanların işletmeyi algılayış biçimidirİtibar için önemli bir konunun kurumun sürekli olarak iletişim içerisinde olduğu iç ve dış paydaşlar olduğunu ifade eden kişi: BrotzenKurumsal itibarı oluşturan ana unsurLar: imaj, kimlik ve şahsiyet• Kişilik (Şahsiyet): Örgütün gerçekte ne olduğu yani karakterini ve değerler sistemidir. • Kimlik: Örgütün kendisiyle ilgili düşünceleridir. • İmaj: Paydaşların örgütü nasıl gördüğüdür. Dış paydaşların örgütle ilgili algılamalarıdır.* Fombrun’a göre; imaj ve itibar arasında bir fark vardır. İmaj, geçici ve itibara göre daha yüzeyseldir. İtibar ise, imaja göre daha kapsamlıdır ve sürekli ve güvenilir olmakla da ilgilidir.Fombrun kurumsal itibarın yönetim süreci 1. Adım: Durum Analizi, Mevcut Durumun Belirlenmesi, Kurumu Teşhis Etmek 2. Adım: Geleceği Tasarlamak 3. Adım: Geçiş Sürecini ve Değişimi Yönetmek Kurumların mevcut durumunun teşhis edilmesine yönelik son çalışma: Tutarlılık AnaliziKurumsal itibarın Bileşenleri:Duygusal Çekicilik - Kalite ve Yenilikçilik – Liderlik – Finansal Durum - Sosyal Sorumluluk - Çalışma Çevresi Kurumsal Sosyal Sorumluluk: *İşletmelerin, kurumların sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin, işletmelerini idare ederken, toplumun beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, birey ve toplum yararını göz önüne alarak hareket etmesi, sosyal gereksinimlerin farkında olarak işletmeyi yönetmesidir. * Bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleridir.***Scarborough’a göre sosyal sorumluluk; yönetimce alınan kararlar doğrultusunda atılacak adımların doğuracağı sosyal, çevresel, siyasi, insani ve de mali sonuçların öncesinde farkında olabilmektir.***“Principles of Modern Management” kitabında ise, sosyal sorumluluk, “gerek organizasyonel hedefleri gerekse toplumun bir bütün olarak değerlendirerek her iki tarafın da refahını gözeten ve geliştiren yönetsel bir yükümlülük”***Sosyal sorumluluk; “ iş adamlarının, toplumun değer ve amaçları açısından arzu edilen yolları takip ederek, bu yönde kararlar vermesi ve işletmenin yönetilmesi konusunda bağlı olduğu mecburiyetler ”Kurumsal sosyal teşebbüsler;Bir kurumun sosyal yaralara parmak basacak ve kurumsal sosyal sorumluluğu da aynı zamanda temin edecek önemli eylemleri gerçekleştirmesidir.Craig Smith “Yeni Kurumsal Hayırsever’liği” * Belirli sosyal konulara ve tercihlere uzun süreli girişimlerde bulunmaya bir geçiş bulunmaya geçiş olması *Maddi yardımların ötesinde katkılarda bulunma * Bütçede bağış olarak ayrılan kaynakların yanında işletme içerisindeki birimlerden de ek kaynak yaratma * Stratejik işbirliklerine gitme *Bahsi geçen tüm bunların aynı zamanda işletme hedeflerinin geliştirilerek yapılmasıSosyal sorumluluk kampanyaları: Herhangi bir kurumu, ilgili bir sosyal amaç veya soruna karşılıklı fayda sağlamak üzere bağlayan stratejik bir konumlandırma ve iletişim tekniğidir.Pazarlama içerisinde önemli bir faaliyet haline gelen temel kavram: SPONSORLUKBilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde rakipler arasından önemli hale gelen: *Ön plana çıkmak *Farkındalık yaratmak *Hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak *Az bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak Sponsorluğun amacı; kurumu ya da ürünü tanıtarak imajı oluşturmak, güçlendirmek, dolaylı olarak satın alma tercihlerini etkilemektir ***Sam Black’e göre sponsorluk, sponsor firma ile sponsorluğu yapılanın her ikisine de avantaj sağlamaya yönelik bir iş anlaşmasıdır***Barry Ball’un sponsorluk İse; karşılıklı olarak kabul edilmiş ticari faydaları sağlamak amacıyla, bir bireyi, bir organizasyonu, olayı ya da faaliyeti desteklemek için ticari bir kuruluş ya da devlet tarafından aynî ya da nakdi destek sağlamaktır.***Tony Meenaghan’ın sponsorluk ise, yapılan faaliyetle birlikte ticari potansiyel kazanabilmek için faaliyete ayni veya nakdi olarak yapılan bir yatırımdır.***Manfred Bruhn’un sponsorluk ise, kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşma amacıyla bağlantılı olan, spor, kültür veya Sosyal alanlar gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki kişi veya organizasyonlar için para veya araç-gereç desteğiyle bütün aktivitelerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesidir.Sponsorluğun İlişkili Olduğu Alanlar: Reklam - Satış Geliştirme - Halkla İlişkiler - Ürün Tanıtım - Ürün YerleştirmeSponsorluğun Reklam Amaçları * Medyada (Radyoda-Televizyonda) Reklamı Yasak Olan Ürünlerin Duyurulması * Ürünleri Destelemek * Diğer İletişim Ortamlarını KullanmakSponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları * İyi Niyetin Oluşturulması * Kurum İmajını Desteklemek * Kurum Kimliğini Pekiştirmek * Kuruluşun İsmini Tanıtma *Misafirperverlik ve Personel İlişkilerini Geliştirmek * Gazetecilerin İlgisini ÇekmekSponsorluğun Pazarlama Amaçları *Bir Ürünü Yerleştirme * Satıcıları Desteklemek * Pazarlama Politikalarında Değişiklikler Oluşturmak * Yeni Bir Ürünü Tanıtma * Uluslararası Pazarlama * Ürün Kullanımını Desteklemeksponsorluk türleri; kültür-sanat, spor ve sosyal sponsorluk *Spor sponsorluğu kurumların bireysel olarak sporculara, spor takımlarına ve spor organizasyonlarına yapılmaktadır.*Kültür sanat sporsorluğu ise, her türlü sanat dalının yanında TV programlarına, festivallere, sergilere kurumların sponsoru olmasıdır.*Sosyal sorumlulukta ise kurumlar eğitim, sağlık, sanat, çevre gibi alanlarda çeşitli etkinliklere kurumlara sponsorluk yapmasıdır.LOBİCİLİK: *Baskı gruplarının amaçlarına varmak için kongrede, parlamentoda yaptıkları çalışmalar. Kişilerin ya da özel çıkar gruplarının siyasal karar alma sürecini etkileme amacına yönelik girişimleridir.* Bir konu hakkında kamuoyunda olumlu izlenimler yaratılmasını sağlamak, lanse etmek, yanlış izlenimleri silmek veya düzeltmek, baskı gurupları yaratmak, aleyhte olan bir durumu lehe çevirmektir. * Lobicilik çeşitli çıkar gruplarınca yapılan ve hükümet kararlarını etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere verilen isimdirBaskı grupları ile lobiler arasındaki fark : Baskı grupları, belirli çıkarlar çerçevesinde, ortak amaca yönelik olarak kurulmuştur ve iktidarla ilişkileri çalışmalarının yalnızca bir kesitini oluşturur; lobiler ise devleti idare edenler üzerinde türlü yollardan etkinlik sağlayarak karar aldırma amacıyla faaliyet gösteren gruplar ya da kuruluşlardırLobi: *Belirli çıkar amaçları etrafında toplanan ve organize olan, parlamento koridorlarında yasa yapıcılarını bu çıkarları için etkilemeye çalışan, bu amaçla nüfuzlu kişileri ve basını etkileyen kimselerdir. * Kanun yapıcılara kongre koridorlarına ya da lobilerinde, çıkarlarına uygun yasa tasarılarına taraf ya da karşı olmaları için oy kullanmaya ikna etmeye çalışan kişiler, gruplardır Lobici: *Lobi faaliyetlerini yürüten, kişi ya da grupları bu faaliyetler için organize eden, siyasi amacı için çalışan ya da baskı grupları yararına siyasi mekanizmanın çeşitli kademelerindeki çalışanlarla ilgilenmesi için kiralanan kişi ya da kişilerdir. * Bir kişi, kişiler, ülkeler ya da baskı grupları adına, yasaları istekleri doğrultusunda kanalize etmek amacıyla, kanun yapıcılarla ilişki kuran kişilerdir. Lobicilik: Siyasal olarak demokrasi ile yönetilen toplumlarda, kanun yapıcıların belirli çıkar gruplarının iradeleri yönünde etkilenilmesi için girişilen faaliyetlerdir.Lobicilik faaliyetlerinin temel işlevler • Lobicilik faaliyetleri, yasa yapıcıların üzerinde çalıştıkları çalışmalar ile ilgilenen kesimlerin ve çıkar gruplarının kimlikleri ve amaçlarının belirginleşmesine yardımcı olur, kanun yapıcıların bu konudaki ön fikir geliştirmelerini sağlar. • Yasa yapıcıların çeşitli toplumsal kesimlerin duygu ve düşünceleri hakkında daha derinlemesine fikir sahibi olmasını sağlar. Kanun yapıcıların araştırmalarının derinleştirilmesi ve toplumun, iş çevrelerinin tasarı hakkındaki fikirlerini öğrenmelerini sağlar. • Yasa yapıcıların, faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Yasaların yasalaşması sonucunda etkilenecek çevreler ve etkilenme seviyeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.Lobicilik Yöntemleri: Doğrudan Lobicilik - Yerel Halkın Desteği İle Yürütülen Lobi Faaliyetleri - Ortaklaşa Yürütülen Lobi FaaliyetleriYerel Halkın Desteği İle Yürütülen Lobi Faaliyetleri: Mektup göndermek, faks çekmek, telefon etmek, e-mail göndermek, imza toplamak, yürüyüş yapmaktır. Ortaklaşa Yürütülen Lobi Faaliyetleri: Yüzyüze iletişim, yönetimin çeşitli kademelerindeki kişilere yazmak, sosyal lobicilik, devlet görevlileri, yardımcıları ya da yakın çevreleriyle dostluk kurmak, kampanya desteği sağlamak, lobi şirketleri kiralamak, toplantılar düzenlemek, bilgi sunmak, seçmenlerle tanışmak, doğrudan eylemler organize etmek, komite toplantılarına ve mahkemelere katılmak, halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemek, medya ile olumlu ilişkiler ortamı yaratmak, kullanılması sakıncalı yöntemlere (tehdit ve rüşvet) başvurmak

NERGİZ1234
27-01-2013, 16:51
8. ÜNİTE HALKLA İLİŞKİLER BİLGİ TOPLUMUNDA HALKLA İLİŞKİLER VE HALKLA İLİŞKİLERE YAPILAN ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Bilgi Toplumunda Kurumsal Sermaya TürleriKurumlar, ekonomik sermayenin yanı sıra bilgi sermayesi, sosyal sermaye ve sembolik sermaye gibi sermaye biçimlerinin de kurum açısından değerini kavramış bulunmaktadır.Ekonomik sermaye, kurum ya da kuruluşun maddi olanaklarını kapsamaktadır. Bir örgütün yada kurumun maddi olanaklarının geniş olması o kurumun rakiplerinin karşısındaki gücünü artırmakta aynı zamanda iletişim alanında varolan süreçlerin yönetiminde halkla ilişkiler biriminin kullanacağı araçi gereçlerin sayısını ve niteliğini yüksetmektedir.Bilgi sermayesi(kültürel sermaye), bilgi toplumunu ayrılmaz bir bileşenidir. Kurumlar, hem faaliyet gösterdikleri alanlara ilişkin hemde kamularıyla nasıl iletişim kuracaklarına ilişkin bir bilginin farkında olmalıdır.Toplumsal sermaye, kurum ilişki ağı içerisinde bulunduğu kişi ve kuruluşları kapsamaktadır. Toplumsal sermaye zamanın, ilgi ve alakanın değiş tokuşunu içeren yatırım stratejisinin bir sonucudur.Sembolik sermaye. Kurumun gücünün ve iktidarının, sorumluluk ve haysiyetinin temsilidir.Sermayenin sayılan bu biçimleri üzerinden halkla ilişkilere yönelik bir analiz yapılabilmesi için şu soruların sorulması gerekir;1- Kurumun kurumsallaşması ne düzeydedir?2- Kurum ne tür bir ekonomik sermayeye sahiptir? Kurumun bütçesi olarakta tanımlanabilecek bu sermayenin ne kadarı halkla ilşkiler birimlerinin faaliyetlerine ayrılmaktadır?3- Kurum ne tür bir bilgi sermayesine sahiptir? Kurum medya desteğini edinebilmek için neler yapması gerektiğini bilmekte midir?4- Kurum ne tür bir toplumsal sermayeye sahiptir?5- Bir kurum ne tür sembolik sermayeye sahiptir?Halkla İlişkilerin Reklam, Propaganda ve Rıza Üretimiyle İlişkisiHalkla ilişkiler, reklam ve propaganda arasında belli ayırt edici noktalar olmasına rağmen tepsi temelde ikna edici iletişime dayalı olarak kurulurlar.İkna edici iletişim;kişilerin belli bir kanaat edinmelerini ve bu kanaate uygun olarak davranmasını amaçlar.Raklam, halkla ilişkiler ve propagandanın ortak noktalarından biri;ikna edici iletişim türleri olmasıdır.Kurumlarda halkla ilikiler, Pazar araştırmaları,kamuoyu araştırmaları gibi faaliyetlerin hem pazarlamanın etkinliğini artırmak için hemde uluslar arası ticari iletişim akışına hız kazandırmak için yararlanılmaktadır.Halkla İlişkiler Tarih Yazımı Üzerine Eleştirel YaklaşımlarBu dönemde ortaya çıkan ekonomik, toplumsal ve teknolojik durumu özetleyecek olursak;-İş dünyasındaki rekabetin yol açtığı bir kriz sermayesinin belli ellerde toplanmasına neden olmuştur.-Toplumda genel olarak örgütlerde ve uzmanlaşmada bir artış olmuştur.-Gruplar arasındaki iletişim sorunları artmaya başlamıştır.-Pazarlama ve yönetim alanlarına ilişkin bilimsel yaklaşımlarda bir ilerleme gözlenmiştir.-Genel olarak teknolojide özel olarak de kitle iletişim tekniklerinde ilerlemeler kaydedilmiştir.-Genel olarak eğitim düzeyinde bir artış gerçekleşmiştir.-Değerlerde bir değişim gerçekleşmiş ve insanlar arası eşitliği savunan bir anlayış yükselişe geçmiştir.Örgütsel bakış açısını temel alan bir açıklam ise ;halkla ilişkilerin tarihsel olarak ortya çıkışını, iş dünyasının değişimini yönetme çabalarının bir parçası olarak ele alır.Radikal bakış açısı ise; halkla ilişkilerin ortaya çıkş sürecini, kurumların büyüme ve karlılıklarını artırmak için kamuların zihinlerini ve bedenlerini kontrol altına almada bir araca duydukları ahiyaçla karşılar.Enformasyon çağı ;global pazarların ve ekonomik olarak karşılıklı bağımlılıkların çağıdır.Halkla İlişkilerde Yönteme İlişkin Eleştirilerİletişim alanındaki araştırmalar ise;pek çok açıdan sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bunlardan birisi ve en eskisi Lazarsfeld’in 1941 yılında yaptığı araştırmalarrın yönetsel araştırmalar ve eleştirel araştırmalar olmak üzere ikiye ayrılmasıdır.Yönetsel araştırma belli bir hedefe yönelmiş ve araçsal çalışmlardır. Yönetsel iletişim araştırmalarının bir bölümü de,reklam ve halkla ilişkiler kurumları içinde gerçekleştirilir. Sonuç olarak kamu ve özel sektör kurumlarının yönetim gereksinmeleri bağlamında ve onların hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yapılan araştırmalardır.Eleştirel yaklaşım kavramı ise; anaakım iletişim çalışmaları dışında kalan ve bu çalışmalara alternatif oluşturan araştırma ve kuramlar için kullanılmaktadır.Anaakım iletişim çalışması ise; toplum bilimsel, işlevselci, nicel ölçümler ve sınanabilir varsayımlara öncelik veren bir perspektifi temsil eder.Halkla ilişkiler çalışması ise; hem akademide hemde mesleki uygulama pratikleri içinde nicel yöntemlerle çalışmaya ağırlık vermektedir.Hedef kitle; nicel ve nitel yöntemlerle araştırılır.Nitel araştırmalar; aneknotları, günlük temelde özel bir kamu grubuyla ilgilenen insanlarla mülakatlara,tartışmalara, kamuların önemli üyeleriyle yapılan röportajlara, kamulardan seçilen bireylerle oluşturulan odak gruplara, örnek olay çalışmalarına, katılımcı gözlemlere dayalı olarak gerçekleştirilebilirler.Nitel araştırmalar ise; hedef kitlenin tüm popülasyonundan alınan bir “örneklem” üzerine anket veya kamuoyu yoklaması yöntemiyle yapılmaktadır.Etik; neyin meşru olup neyin olmadığını yada “ahlaki” araştırma prosedürünün neyi gerektirdiğini tanımlar.Araştırma etiğiyle ilgili kavramlar;*Bilimsel yanıltma*Araştırma sahtekarlığı*İdari Onay İlkesi*Bilgilendirerek alınan onay*Özel nüfusHalkla ilişkilerde etik kodları düzenleyen en eski metinlerden biri Amerikan Halkla İlişkiler Derneği’nin (PRSA) “Halkla İlişkiler Uygulamaları İçin Meslek Kodları” başlıklı metnidir.Halkla İlişkilerde Kullanılan Nitel Araştırma TeknikleriÖrnek olay çalışmalarıDerinlemesine mülakatOdak grupKatılımcı gözlem1-Örnek olay çalışmaları: Bir insanı,kurumu yada olayı tanımlar analiz eder. Örnek olay,özel bir insan, örgüt, olay yada süreç üzerine derinlemesine çalışmak anlamına gelmektedir. Bu yöntem uygulamalı disiplinlerde, iş dünyasından hukuka, reklamcılıktan tıbba ve halkla ilişkilere kadar birçok yerde kullanılmaktadır.2-Derinlemesine mülakat: Mülakattan farklıdır. Normal mülakattan daha uzun sürer, soruların belli bir sırası vardır. Bir olayla ilgili bilgilere yada katılımları bir konuya yada sorusuna ışık tutacak olan bir yada daha fazla insanla gerçekleştirilir.3-Odak grup: Araştırmacılar,grup tartışmaları yoluyla ortak düşünce, görüş, ideoloji vb. gibi konuları rahat açıklığa kavuşturabilmektedirler. Odak grup mantığı, yarı yapılandırılmış grup mülakatlarının, niteliksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesine dayanır.Odak grubun yedi basamağı vardır.Bunlar;1-Odak grubun hangi türünün seçileceğine karar verilmelidir.2-Konuyla ilgili personelin yetiştirilmesi3-Tartışma rehberinin yaratılması4-Katılımcıların seçilmesi5-Grubun toplanacağı odanın hazırlanması6-Grup paylaşımının yürütülmesi ve kaydedilmesi7-Verilerin analiz edilmesi Odak gruptan elde edilen verilerin analizi üç aşamadan geçer. Birincisi;moderatör ve araştırmayı yapan biraraya gelerek, moderatörün sonuçla ilgili ne hissettiğini tartışırlar. İkincisi; tartışmalar sistematik olarak analiz edilir,yanıtların mantıki bir analizi yapılabilir. Üçüncü ve son aşama; bir rapor yazılarak analiz tamamlanmış olur.4-Katılımcı gözlem: gözlem daha çok kümelerin gözlemi için söz konusu olan bir tekniktir ve nitel araştırmaların vazgeçilmez araçlarından biridir. Bu gözlemde dikkat edilmesi gereken hususlar;■Gözlenenlerin davranışlarını etkileme olasılığı bulunmadığından gözlem yapılan yerin nitelikleri
■Katılımcıların demografik özellikleri ve ilişki yapıları
■Kümenin niteliği (örgütlenme biçimi,amacı vb.gibi)
■Kümedeki insanların davranışları
■Davranışların süresi ve sıklığı
■Gözlemin kayıt altına alınması
En belirgin avantajı; insanların günlük faaliyetleri kapsamında nasıl davrandıklarını anlamamızı sağlamasıdır. Bu yöntemi kullanan şirketlerden biri Polaroid’dir.Katılımcı gözlemci kurumdaki konuşmalarla ilgilenir ve gözlemlediği genel nüfusun üyelerine ilişkin günlük gözlemlerde bulunur. Halkla İlişkiler Eğitimine ve Kuramsal Temellere İlişkin Eleştirel Yaklaşımlar Halkla ilişkiler faaliyetlerinin uluslar arası bir nitelik kazandığı göz önünde bulundurulduğunda, halkla ilişkiler eğitiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;■Kişilerarası iletişim ve örgütsel iletişim alanında kültürel değişimler
■Toplumsal faktörlerin halkla ilişkiler üzerindeki etkileri
■Uluslar arası bağlamda etik
■Uluslar arası uzmanların mesleki gelişimi
■Dünyadaki olaylar
Halkla ilişkiler iş dünyası ve toplumun çeşitli düzeylerinden bütünleşme yaratabilmek için liderlik görevi üstlenir. Halkla ilişkiler yönetim için, örgütün dışında olduğu kadar içinde de bütünleşik ilişkiler yaratılmasına yardımcı olacak yeni bir liderlik düzeyidir.Halkla ilişkileri olumlu olarak ele alan yaklaşımların yanında, halkla ilişkileri özellikle son dönemlerde olumsuz anlamlar taşıyan “döngü doktorluğu”, ”şeytanın avukatlığı”, ”köşe dönmecilik”, “kanaat imalatçılığı”, “haber mühendisliği”, “algı yöneticiliği”, gibi terimlerle eş tutan akademik çalışmalarda mevcuttur. H.İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 1 MEDYA2 EKONOMİ3 SİYASET4 EYLEMSELLİK DÜZEYİ5 SENDİKALARIN GÜCÜ