PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : devlet bütçesi final notlarıNERGİZ1234
14-01-2013, 19:32
5. ÜNİTE

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
* Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri *Sosyal Güvenlik kurumları *Mahalli idareleri
1- Genel bütçe kapsamındaki idareler
2-Özel bütçe kapsamındaki idareler
3-Düzenleyici ve denetleyici kurumları

Genel bütçeli kuruluşlar: Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

Genel bütçeli kuruluşlara örnek : Cumhurbaşkanı - TBMM - Bakanlıklar - Yüksek yargı organları

Genel bütçeli idareler: Devletin merkezden yönetim esasına dayanarak yürüttüğü tüm hizmetleri üreten idarelerdir.

Genel bütçeli idarelerinin özellikleri
* Tek tüzel kişilik altında toplanmıştır
* Aynı nakit idaresi altındadırlar
* Hazine birliği kapsamındadır
* Nakit idaresini hazine yürütür
* Kendilerine ait mal varlıkları yoktur

Yasama,yürütme ve yargı organlarının bütçesi : Genel bütçe

Özel bütçeli kuruluş : Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan,gelir tahsis edilen,bu gelirden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve ( II ) sayılı cetvelde yer alan kamu idaresinin bütçesidir.

Özel bütçeli idarelerin özellikleri
* Yarı kamusal mal ve hizmet üretirler
* En önemli gelir kaynaklarını hazine yardımları oluşturur
* Tüzel kişilikleri vardır
* Belli ölçüde özerklikler söz konusudur
* Belirli bir bakanlığa bağlıdır
* Kendilerine ait gelirleri vardır
* Kendi nakit idarelerini yaparlar
*Sosyal,bilimsel,teknik,kültürel alanlarda görevlidirler

Özel bütçeli kuruluşlara örnek : Sivil havacılık Genel müdürlüğü - Gençlik ve spor genel müdürlüğü - Vakıflar Genel müdürlüğü - Anadolu üniversitesi

Genel bütçeden özel bütçeler yapılan yardım : Hazine yardımı

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar : Özel kanunlarla kurul,kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve ( III ) sayılı cetvelde yer alan kurumlardır
Bazı yazarlar tarafından dördüncü bağımsız erk olarak kabul edilir.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların benzerleri ilk kez ABD’de kurulmuştur.

* RTÜK( Radyo televizyon üst kurulu) * Telekomünikasyon kurumu *Sermaye piyasası kurulu
*Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu * Enerji piyasası * Düzenleme kurumu
*Kamu ihale kurumu * Rekabet kurumu
*Tütün,Tütün mamulleri ve Alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu

Düzenleyici ve denetleyici kurumların Görevi
*Düzenleme * Denetleme *Yönlendirme *Arabuluculuk

Sosyal Güvenli kuruluşları : Kişileri iradeleri dışında uğradıkları fiziksel ve iktisadi tehlikelerin zararlarından kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlarınj azaltmak, kişiye bu zararlar karşılığında insanlık onuruna yaraşır asgari bir yaşam düzeyi sağlamak amacıyla sosyal devlet ilkeleri gereğince kurulmuş kuruluşlardır.
T.C.Emekli sandığı - Sosyal sigortalar kurumu - Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu ( Bağ-kur ) - Türkiye iş kurumu

Sosyal güvenlik sisteminde oluşan olumsuzluklar

* Erken emeklilik yasasının bir dönem uygulanmasının yarattığı etkiler
* Prim tahsilatında yaşanan zorluklar
* sigortalı yakınlarına sağlanan sağlık hizmetlerinin sisteme ağır maliyetler yüklemesi
* üç ayrı sosyal güvenlik kuruluşu arasındaki koordinasyon eksikliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekstra maliyetler ve bu kurumların plasmanlarının etkin işletilememesi

Cari gider: Etkisi bir dönem bir bütçe dönemi ile sınırlı devamı için gerekli olan harcamaların tümüne
verilen addır.

Mahallî idareler : Yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idareleridir.
Belediyeler, il özel idareleri ve köyler

Mahallî idareler arasında en geniş uygulama alanına sahip ünite : Belediyelerdir
En küçük yerel yönetim ünite : Köylerdir

Türkiye’de yerel yönetimler deyiminin kapsamına giren kuruluşlar; Belediyeler, il özel idareleri ve köylerdir

Yerel yönetimlerin özellikleri;
* Kamu tüzel kişiliğine sahip olması
* Karar organları seçimle oluşturulması
* Görevleri ve yetkileri ile ilgili çıkarılacak kanunlar, yerinden yönetim ilkesine uygun düzenlenmek
* Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilmesi
* Seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile yapılması
* Seçilmiş yerel yönetim organlarını veya bu organların üyelerini, geçici bir önlem olarak, içişleri Bakanı görevden almak

Merkezi yönetimin mahalli idareler üzerindeki denetim yapma amaçları :
- Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi
- Kamu görevlerinde birliğin sağlanması.
- Toplum yararının korunması
- Yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması
- Yerel yönetimler, belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla kendi aralarında Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurabilir.
- Yerel yönetimlerin görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezî yönetim ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.
- Yerel yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır

Belediye, : Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir
* Nüfusu 5.000ve üzerinde olan yerleşiim birimlerinde belediye kurulabilir
* İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur
* Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur

Mevcut düzenlemelerde yer alan belediye türleri
• Olağan (Normal) Belediyeler: Büyükşehir belediyelerinin bulunmadığı iller ile bu illerin ilçelerinde ve diğer beldelerde kurulmuş olan belediyelerdir.
• Büyükşehir Belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan belediyelerdir.
• Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki ilçe Belediyeleri: Aynen büyükşehir belediyelerinin tabi olduğu kanunlara bağlı olarak hizmet üretmektedirler.
• İlk kademe belediyesi: Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyedir.

Belediyenin organları; Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı

Belediye meclisi,: Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur
Belediye meclisinin görev ve yetkileri
• Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
• Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
• Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükflehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.
• Borçlanmaya karar vermek.
• Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
• Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
• şartlı bağışları kabul etmek.
• Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
• Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas›, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, şama ve benzerlerini kabul etmek.

Belediye encümeni: Belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiiden, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye encümeninin görev ve yetkileri

•Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
• Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
• Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
• Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
• Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
• Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
• Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
• Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanı : Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Büyükşehir belediyesi; En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan, kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, idarî ve mali özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi

*2011 yılı itibarıyla ülkemizde 16 Büyükşehir Belediyesi (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, istanbul, izmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun) ve bu büyükşehirlerde 143 Büyükşehir ilçe Belediyesi bulunmaktadır.

Mahallî idare Birliği : Birden fazla mahallî idarenin yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisidir.

Birlik tüzüğünde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:
* Birliğin adı ve amacı
* Birlik üyesi mahallî idarelerin adları
* Birliğin merkezî
* Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi
* Birliğe devredilen görev ve hizmetler
* Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri
* Birlik üyesi mahallî idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edileceği ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye sayısı
* Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine kat›lma payları ve bu payların tespit yöntemi
* Birliğin gelirleri, giderleri, bütçe ve çalışma programlarına ilişkin hususlar.
* Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu idarelerin hizmet alanında yaşayanların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri
* Tüzük değişkliğinin nasıl yapılacağı

Mahallî idare Birlikleri çeşitleri
* Zorunlu Birlikler *Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri *Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
* Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikleri *Diğer Birlikler

İl Özel idaresi : il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir

il özel idaresinin organları: il genel meclisi, il encümeni ve validir.


İL özel idaresi gelirler

• Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları
• Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar
• Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler
• Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler
• il genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler
• Faiz ve ceza gelirleri
• Bağışlar
• Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler
• Diğer gelirler

Köy Kanunu’na göre köyün üç ayrı tanımı yapılmıştır.

• Nüfusu iki binden az olan yerleşme birimlerine köy denilmektedir.
• Cami, okul, otlak, yaylak, baltal›k gibi orta malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar, bağ, bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy oluştururlar.
• Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip
olan ve bu kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır.Buna tüzel kişilik denir.

Köyün zorunlu işleri: Temizlik, sağlık, tarım, bayındırlık ve eğitim

isteğe bağlı işleri : Köyde pazar ve çarşı yeri yapmak, köyün yollarını taş kaldırım ile döşemek, köy mezarlığının düzenlemesini yapmak, çamaşırlık yapmak, hamam yapmak, sulama kanalları yapmak berber yetiştirmek

İMECE: Köyün gelir kaynakları aras›nda köy işlerinin bir çoğu bütün köylü birleşerek yapmasıdır.

SALMA: Köylünün hâl (durum) ve vaktine göre köy ihtiyar meclisi kararIyla köyde oturanlara ve köyde maddi alakasI bulunanlardan alınan gelirdir.

*Bütçenin uygulayıcısı muhtardır.

Kamu iktisadi teşebbüsü: Devletin ekonomik alanda mal ve hizmet üreten kuruluşlarının genel adıdır.

Kamu kesiminin boyutlarını ortaya koymanın en kestirme yolu: Kesimin gelir ve harcamalarının GSMH’ya oranlanmasıdır.

NERGİZ1234
14-01-2013, 19:36
ünite 6Analitik bütçe sınıflaması: Harcama sınıflaması - Gelirin ekonomik sınıflaması

Harcama sınıflaması : kurumsal sınıflama, fonksiyonel sınıflama, finansman tipi sınıflaması, ekonomik sınıflama

BiRiNCi DÜZEY KURUMSAL KODLAR

01 - CUMHURBAŞKANLIĞI
02 - TBMM
03 - ANAYASA MAHK.
04 - YARGITAY
05 - DANIŞTAY
06 - SAYIŞTAY
07 - BAŞBAKANLIK
08 - ADALET BAKANLIĞI
09 - MİLLİ SAVUNMA BAK.
10 - İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
11 - DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI
12 - MALİYE BAKANLIĞI
13 - MİLLİ EĞİTİM BAK.
14 - BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK.
15 - SA⁄LIK BAKANLIĞI
16 - ULAŞTIRMA BAKANLI⁄I
17 - TARIM VE KÖY İŞLERİ BAK.
18 - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜ.BAK.
19 - SANAYİ VE TİCARET BAK.
20 - ENERJİ VE TABİİ KAYN. BAK.
21 - KÜLTÜR VE TURİZM BAK.
22 - ÇEVRE VE ORMAN BAK.
38 - 39 - YÜKSEK ÖĞRETİM KUR.
40 - 41- ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR
42 - DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KUR.
43 - SOSYAL GÜVENLİK KURUM.
44 - 45- İL ÖZEL İDARELERİ
46 - 47- BELEDİYELER
48 - MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

Kurumsal sınıflama 4 düzeylidir;,
1- Bakanlıklar ve benzer kurumlar
2- Birinci düzeydeki kişiye karşı sorumlu en üst düzey kişi
3- Ana hizmet birimleri
4- Politikaları uygulayan ve halkla doğrudan temas hâlinde olan birimler ile destek ve lojistik hizmetleri

Fonksiyonel sınıflandırma: Topluma sağladığı belli ve farklı hizmetleri içine alan ana hedeflerdir.

FONKSiYONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY
01 GENEL KAMU HiZMETLERi
02 SAVUNMA HiZMETLERi
03 KAMU DÜZENi VE GÜVENLiK HiZMETLERi
04 EKONOMiK iŞLER VE HİZMETLER
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
07 SAĞLIK HİZMETLERİ
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
09 EĞİTİM HİZMETLERİ
10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

GENEL KAMU HİZMETLERİ II. DÜZEY
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ
1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri
2 Dış Ekonomik Yardım Hizmetleri
3 Genel Hizmetler
4 Temel Araştırma Hizmetleri
5 Borç Yönetimi Hizmetleri
6 Genel Nitelikli Transferlere ilişkin Hizmetler
8 Genel Kamu Hizmetlerine ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri

SAVUNMA HiZMETLERi II. DÜZEY
02 SAVUNMA HiZMETLERi
1 Askeri Savunma Hizmetleri
2 Sivil Savunma Hizmetleri
3 Dış Askeri Yardım Hizmetleri
8 Savunmaya ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri

KAMU DÜZENi VE GÜVENLiK HiZMETLERi II. DÜZEY
03 KAMU DÜZENi VE GÜVENLiK HiZMETLERi
1 Güvenlik Hizmetleri
2 Yangından Korunma Hizmetleri
3 Mahkeme Hizmetleri
4 Cezaevi idaresi Hizmetleri
8 Kamu Düzeni ve Güvenliğe ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

EKONOMiK iŞLER VE HİZMETLER II. DÜZEY
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
1 Genel Ekonomik işler ve Hizmetler
2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri
3 Yakıt ve Enerji Hizmetleri
4 Madencilik, imalat ve inşaat Hizmetleri
5 Ulaştırma Hizmetleri
6 iletişim Hizmetleri
7 Diğer Endüstriler
8 Ekonomik Faaliyetlere ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik işler ve Hizmetler

ÇEVRE KORUMA HiZMETLERi II. DÜZEY
05 ÇEVRE KORUMA HiZMETLER
1 Atık Yönetimi Hizmetleri
2 Atık Su Yönetimi Hizmetleri
3 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri
4 Doğal Ortamın ve Bio Çeşitliliğin Korunması
8 Çevre Korumaya ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri

iSKAN VE TOPLUM REFAHI HiZMETLERi II. DÜZEY
06 iSKAN VE TOPLUM REFAHI HiZMETLERi
1 iskan işleri ve Hizmetleri
2 Toplum Refahı Hizmetleri
3 Su Temini işleri ve Hizmetleri
4 Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri
8 ‹skan ve Toplum Refahına ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen iskan ve Toplum Refahı Hizmetler

SAĞLIK HİZMETLERİ II. DÜZEY
07 SAĞLIK HİZMETLERİ
1 Tıbbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara ilişkin işler ve Hizmetler
2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri
3 Hastane işleri ve Hizmetleri
4 Halk Sağlığı hizmetleri
8 Sağlık Hizmetlerine ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sağık Hizmetleri

DiNLENME, KÜLTÜR VE DiN HiZMETLERi II. DÜZEY
08 DiNLENME, KÜLTÜR VE DiN HiZMETLERi
1 Dinlenme ve Spor Hizmetleri
2 Kültür Hizmetleri
3 Yayın ve Yayım Hizmetleri
4 Din Hizmetleri
8 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

EĞİTİM HİZMETLERİ II. DÜZEY
09 EĞİTİM HİZMETLERİ
1 Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Hizmetleri
2 Ortaöğretim Hizmetleri
3 Ortaöğretim Sonrası Mesleki Eğitim Hizmetleri
4 Yükseköğretim Hizmetleri
5 Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim Hizmetleri
6 Eğitime Yardımcı Hizmetler
8 Eğitime ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri

SOSYAL GÜVENLiK VE SOSYAL YARDIM HiZMETLERi II. DÜZEY
10 SOSYAL GÜVENLiK VE SOSYAL YARDIM HiZMETLERi
1 Hastalık ve Malullük Yardım Hizmetleri
2 Yaşlılık Yardımı Hizmetleri
3 Dul ve Yetim Aylığı Hizmetleri
4 Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri
5 işsizlik Yardımı Hizmetleri
6 iskan Yardımı Hizmetleri
7 Sosyal Güvenliği Bulunmayanlara Sağlanan Hizmetler
8 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara ilişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
9 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

FiNANSMAN TiPi SINIFLANDIRMASI
1 GENEL BÜTÇELi iDARELER
2 ÖZEL BÜTÇELi iDARELER
3 DÜZENLEYiCi VE DENETLEYiCi KURUMLAR
4 SOSYAL GÜVENLiK KURUMLARI
5 MAHALLi iDARELER
6 ÖZEL ÖDENEKLER
7 DIŞ PROJE KREDiLERi
8 ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR

EKONOMİK SINIFLAMA: Bir yandan hükümetlerin harcama kararlarının ekonomik etkilerini bilerek ekonomiye yön vermelerine olanak sağlayan sınıflamadır.

Cari harcamalar: Ekonomik kapasiteyi kullanmaya yönelik, faydaları daha çok bir yıl içerisinde çıkan ve nispeten küçük ölçekli harcamalardır.
Cari harcama; sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan harcamalar dışında kalan karşılıklı ödemeler ile alıcıların mali sermayesinin artırılması dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemelerdir.

Cari Giderler: Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleridir.
Cari Transferler: Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir.


Yatırım harcamaları : Ekonomik kapasiteyi arttırıcı, faydaları uzun yıllar devam eden ve daha çok büyük ölçekli harcamalardır.
Transfer harcamaları: Kapasiteyle ilişkisi olmayan ancak harcandığında ekonomik etkileri ortaya çıkan ve karşılıksız satın alma gücünün el değişmesine neden olan harcamalardır.

Sermaye transferleri: Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız transferlerdir.

EKONOMiK SINIFLANDIRMA
01 PERSONEL GiDERLERi
02 SOSYAL GÜVENLiK KURUMLARINA DEVLET PRiMi GiDERLERi
03 MAL VE HiZMET ALIM GiDERLERi
04 FAiZ GiDERLERi
05 CARi TRANSFERLER
06 SERMAYE GiDERLERi
07 SERMAYE TRANSFERLERi
08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER

EKONOMiK SINIFLANDIRMA II. DÜZEY
01 PERSONEL GiDERLERi: 1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELi PERSONEL 3 İŞÇİLER
4 GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVELLERİ 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
1 MEMURLAR 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 İŞÇİLER 4 GEÇİCİ PERSONEL 5 DİĞER PERSONEL 7 MİLLETVEKİLLERİ
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ :
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR 4 GÖREV GİDERLERİ 5 HİZMET ALIMLARI
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ : 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 İSKONTO GİDERLERİ
5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ


YEDEK ÖDENEK: Bütçede mali yılbaşında öngörülemeyen hizmetlerin için veya yıl içi beklenmedik gelişmeler sonucu tahminlerdeki sapmalara karşılık, kamu hizmetlerinin devamını sağlamak amacıyla güvence olarak ayrılan ödeneklerdir.

NERGİZ1234
14-01-2013, 19:37
7.ÜNİTE

BÜTÇE: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir.

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu : merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu maddeleri;
• Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri (üç yıllık)
• Bütçe açık veya fazlasının tutarı (varsa), ve bu aç›k veya fazlanın nasıl kullanılacağı
• Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, bir başka deyişle vergi harcamaları cetveli,
• Borçlanma ve garanti sınırları
• Bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler
• Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler

2012 Merkezî Yönetim Bütçesinde yer alan cetveller
- A cetveli : Tüm harcamacı kuruluşların, analitik bütçe sınıflamasına dayalı ödenek miktarlarını gösterir.
- B cetveli : 2012 yılın tüm gelir kaynaklarından tahsil olunacak miktarların tahminleri yer alır.
- C cetveli : Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin dayandığı temel mevzuat hükümleri yer alır.
- E cetveli : Bazı özel ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar yer alır.
- F cetveli : 5018 sayılı Kanu’na ekli özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumların nakit imkanları ile bu imkanlardan harcanması öngörülen tutarları gösterir.
- H cetveli : Harcırah Kanunu hükümleri uyar›nca verilecek gündelik ve tazminat tutarları gösterir.
- İ cetveli : Çeşitli kanunlara göre Bütçe Kanunu’nda gösterilmesi gereken parasal sınırları gösterir.
- K cetveli : Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları verilir.
- M cetveli : Millî Eğitim Bakanlığı pansiyon ücretlerini gösterir cetveldir.
- O cetveli : ordu ihtiyacı için alınacak hayvanların alım değerlerini gösterir cetveldir.
- P cetveli : Motorlu taşıtların ortalama alım değerlerini ve seferberlik tatbikatına katılacak araçların günlük kira bedellerini gösterir cetveldir.
- T cetveli : kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerini gösterir cetveldir.
- V cetveli : kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıklarını gösterir cetveldir.

Orta Vadeli Program
*Merkezî Yönetim Bütçesinin hazırlanma süreci, Kalkınma Bakanlığının hazırladığı orta vadeli programının en geç eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından görüşülmesi ile başlar.
*Orta vadeli program aynı süre içinde Resmî Gazete’de yayımlanır.

Orta Vadeli Mali Plan: Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarının belirlenmesidir.
* Gelecek üç yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerini içerir.
* Yüksek Planlama Kurulu tarafından eylül ayının on beşine kadar karara bağlanıp Resmî Gazete’de yayımlanır.
* Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Bakan ve Başbakanın belirleyeceği diğer bakanlardan oluşur.

Bütçe Çağrısı ve Yatırım Genelgesi:
* Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere sırasıyla Bütçe Çağrısı ve Yatırım Genelgesi’ni eylül ayının on beşine kadar Resmî Gazete’de yayımlarlar.

Kamu gideri; kanunlar›na dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleridir

Kamu geliri : kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satış suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerdir.

Bütçe Komisyonu: Komisyon kırk üyeden oluşur.
1982 Anayasasına göre Bütçe komisyonu üye sayısı : 25 Üye iktidar - 15 Üye muhalefet

Bütçe ödenekleri:
• Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığana gönderir.
• Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yapar.
• Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
• Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz.
• Cari y›lda kullan›lmayan ödenekler y›lsonunda iptal edilir.
• Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar Kurulu Kararı ile zorunlu askerî hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hâllerde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek toplamları aşılmamak şartıyla, birleştirilerek kullanılabilir

Ek Bütçe: kamu idarelerinin ödeneklerinin yetersiz kalması veya öngörülemeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılan bütçedir.

Örtülü ödenek; Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir.

Yüklenmeye Girişilmesi : Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir.

Ön Ödeme: Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla,
ilgili kanunlarda öngörülen hâller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle yapılan ödemedir.

Kesin Hesap Kanunu: Kesin Hesap Kanun tasarısı, izleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.

Kesin Hesap Kanun tasarısının ekinde yer alan belgeler:
* Genel mizan,
* Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,
* Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,
* Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,
* Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller,
* Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli,
* Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,
* Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler

BÜTÇENiN DENETiMi: (1) iç kontrol sistemi ve (2) dış denetim

İç Kontrol sistemi: Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde yürütülmesini,Varlık ve kaynakların korunmasını,Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolün amacı;
• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
• Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
• Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zaman›nda ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
• Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri : ; Harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimdir.

İç Denetim : Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.

İç denetçilerin görevleri:
• Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
• Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
• İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalk›nma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
• Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
• Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
• Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek
* İç denetçi bu görevleri iç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir

Dış Denetim: Harcama sonrası yapılan dış denetim, Sayıştay tarafından yürütülür

Sayıştayın Denetlenmesi; Sayıştay genel yönetim kapsamındaki bu kamu idarelerini denetlerken Sayıştayı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı denetler.

NERGİZ1234
14-01-2013, 19:38
dEVLET BÜTÇESİ 8.ÜNİTE

Dar anlamda Merkezî yönetim bütçe kanunu : Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini ve varsa borçlanma rakamlarını gösteren bir kanundur.

Geniş anlamıyla bütçe kanunu; Sadece tahmini gelir, gider ve borçlanma rakamlarını gösteren kanun olmaktan öteye bütçe düzeni ve bütçe uygulamasına ilişkin hükümlerin de yer aldığı dolayısıyla geniş bir metne sahip olan bir kanundur.

BÜTÇE DÜZENi: Kamu kurumlarının ödenek kullanımları ile ilgili esasları içeren, kullanılacak cetvellerin içeriğini belirten, yeni tertip ödenek ve gelir kalemlerinin o yıl nasıl kaydedileceğini açıklayan bir kavramdır

(E) cetveli: Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esasların yer aldığı cetveldir.

Tefrik: Ödenek tahsisi

Fasıl ve bölüm deyimleri: Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini ifade eder.
Örnek: Ekonomik işler ve Hizmetler

Kesim deyimi: Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini ifade eder.
Örnek: Ulaştırma Hizmetleri

Madde deyimi: Fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini ifade eder
Örnek: Karayolu inşaat işleri

Tertip deyimi: Kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik
sınıflandırmanın ilk iki düzeyini ifade eder.
Örnek: Cumhurbaşkanlığı (Kurumsal kod)
Genel Kamu Hiz. (Fonksiyonel kod)
Genel Bütçe (Finansman Tipi Kod),

YEDEK ÖDENEK:
* Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanun’a ekli (I) sayıl cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine
kadar Maliye Bakanlığı bütçesidir.
* Genel ve özel bütçeli idarelerin hizmet ve amaçlarını gerçekleştirmelerinde ödeneklerinin yetmemesi ya da öngörülmeyen hizmetlerin ortaya çıkması durumunda Maliye Bakanlığı bütçesi içine konulan ve bu bakanlığın izni ile kullanılan ödenek toplamıdır.

Yedek Ödenek uygulamaları
* Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği
* Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
* Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği
* Yedek Ödenek

Yedek ödeneği en fazla kullanan kurum : Başbakanlık

Ödenek devri : Harcanmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneğin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkân sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere eklenmesi işlemini ifade eder.
Bütçe kanunu ile devrine izin verilen işlemlere örnek olarak; Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBiTAK, ve üniversite bütçelerinde yer alan bazı tertiplerden harcanmayan kısımların ertesi yıl bütçesine devri

ÖRTÜLÜ ÖDENEK: "Tahsisat› mesture" Gizli tutulan resmi işlerde harcanmak için hükümetin emrine verilen paradır.
TAMAMLAYICI ÖDENEK : Başlangıç ödeneğinden fazla harcama yapıldığından “başlangıç ödeneğini yapılan harcamaya tamamlama"dır.
TBMM tarafından bütçe kanunu ile verilmeyen ancak sonras›nda kesin hesap kanunu ile TBMM tarafından verilen bir ödenektir.

*Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir

B CETVELİ : Üniversitelerde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 43, 46 ve 58’inci maddelerine göre sağlanan gelirler öz gelir
A CETVELİ: Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı