PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : halkla ilişkiler final çalışma sorularıNERGİZ1234
14-01-2013, 19:23
HALKLA İLİŞKİLER FİNAL SORULARI(ÜNİTE 5)

1-)Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve Hunt’ın Dört Halkla İlişkiler Modeli’nden değildir?
A-) Basın ajansı/tanıtım modeli
B-) Kamuyu bilgilendirme modeli
C-) İki yönlü asimetrik model
D-) İki yönlü simetrik model
E-) Durumsal model
2-)Grunig’e göre ilk iki model aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Zanaatkar
B-)Profesyonel
C-)Teknik
D-)Halkla ilişkiler
E-)Zanaatkâr/teknik halkla ilişkiler
3-) Grunig’e göre son iki model aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Zanaatkar
B-) Teknik
C-) Profesyonel
D-) Zanaatkâr/teknik halkla ilişkiler
E-) Halkla ilişkiler
4-) Basın Ajansı/ Duyurma modelinin amacı nedir?
A-)Propaganda
B-)Bilgilendirme
C-) Bilimsel İkna
D-)Karşılıklı Anlayış
E-)İki yönlü tanıtım
5-) Kamuoyu Bilgilendirme modelinin amacı nedir?
A-)Propaganda
B-)Bilgilendirme
C-) Bilimsel İkna
D-)Karşılıklı Anlayış
E-)İki yönlü tanıtım
6-) İki Yönlü Asimetrik modelinin amacı nedir?
A-)Propaganda
B-)Bilgilendirme
C-) Bilimsel İkna
D-)Karşılıklı Anlayış
E-)İki yönlü tanıtım
7-) İki Yönlü Simetrik modelinin amacı nedir?
A-)Propaganda
B-)Bilgilendirme
C-) Bilimsel İkna
D-)Karşılıklı Anlayış
E-)İki yönlü tanıtım
8-)Basın ajansı/tanıtım modeli ve kamuyu bilgilendirme modeli daha çok hangi kitleye seslenir?
A-)Basına
B-)Çalışanlara
C-)Halka
D-)Kurum içi
E-)Kurum dışı
9-)İki Yönlü Asimetrik ve İki Yönlü Simetrik bilgilendirme modeli daha çok hangi kitleye seslenir?
A-)Basına
B-)Müşteriye
C-)Halka
D-)Kurum içi,kurum dışı
E-)Medyaya
10-) Halkla ilişkilerin evreleri kaç başlık altında incelenir?
A-)1
B-)2
C-)3
D-)4
E-)5
11-) Halkla ilişkilerin ilk evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Manipülasyon
B-) Bilgi
C-) Karşılıklı etkileşim ve anlayış
D-)Tanıtım
E-) Zaman
12-) Halkla ilişkilerin ikinci evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Manipülasyon
B-) Bilgi
C-) Karşılıklı etkileşim ve anlayış
D-)Tanıtım
E-) Zaman
13-) Halkla ilişkilerin üçüncü evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Manipülasyon
B-) Bilgi
C-) Karşılıklı etkileşim ve anlayış
D-)Tanıtım
E-) Zaman
14-)Aşağıdaki modellerden hangisinde doğruluk şartı aranmaz ve mesajların oluşumu ve sunumunda araştırmaya yer verilmez?
A-) Basın ajansı/tanıtım modeli
B-) Kamuyu bilgilendirme modeli
C-) İki yönlü asimetrik model
D-) İki yönlü simetrik model
E-) Durumsal model
15-) Aşağıdaki modellerden hangisinde doğruluk şartı aranır?
A-) Basın ajansı/tanıtım modeli
B-) Kamuyu bilgilendirme modeli
C-) İki yönlü asimetrik model
D-) İki yönlü simetrik model
E-) Durumsal model
16-)Basın ajansı/tanıtım modelinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hamgisidir?
A-)P.T. Barnum
B-)Ivy Lee
C-)E.L. Bernays
D-)Aristo
D-)Sokrates
17-) Kamuyu bilgilendirme modeli en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hamgisidir?
A-) E.L. Bernays
B-) P.T. Barnum
C-) Ivy Lee
D-)Aristo
D-)Sokrates
18-) İki yönlü asimetrik model ve iki yönlü simetrik modelinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Sokrates
B-) P.T. Barnum
C-) Ivy Lee
D-)Aristo
D-) E.L. Bernays
19-)İki yönlü asimetrik modelinin dünya görüşünün temelleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A-)Kurumsal miyopi
B-)Etkililik
C-)Seçkinlik
D-)Tutuculuk
E-)Görenek
20-)İki yönlü asimetrik modelinin dünya görüşünün temelleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A-)Gelenek
B-)Sistemin kapalı oluşu
C-)Yıkıcılık
D-)Tutuculuk
E-) Seçkinlik
21-) İki yönlü asimetrik modelin negatif tarafları hangi şıkta doğru verilmiştir?
A-)Gelenek,Görenek
B-)Sistemin kapalı oluşu,Yıkıcılık
C-)Yıkıcılık, Seçkinlik
D-)Tutuculuk, Seçkinlik, Merkezi otorite
E-) Kurumsal miyopi, Etkililik,
22-) İki yönlü asimetrik modelin negatif tarafları arasında yer alır?
A-)Seçkinlik
B-)Kurumsal miyopi
C-)Gelenek
D-)Görenek
E-)Otoritenin merkezileştirilmesi
23-)Halkla ilişkilerin simetrik yönü için gereken koşullar arasında yer almaz?
A-)Akış dengesi
B-)Eşitlik
C-)Yenilenme
D-)Özerklik
E-) Tutuculuk
24-)Halkla ilişkilerin simetrik yönü için gereken koşullar arasında yer almaz?
A-)Akış dengesi
B-)Eşitlik
C-) Seçkinlik
D-) Sistemlerin açık oluşu
E-) Yönetimin merkezileşmesi
25-)Halkla ilişkilerin simetrik yönü için gereken koşullar arasında yer alır?
A-) Sorumluluk
B-) Bilgi
C-) Bilgilendirme
D-)Tanıtım
E-) Zaman
26-)Sosyal sorumluluk projelerinin en yoğun olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Basın ajansı/tanıtım modeli
B-) Kamuyu bilgilendirme modeli
C-) İki yönlü asimetrik model
D-) İki yönlü simetrik model
E-) Durumsal model
27-)Grunig aşağıdaki modellerden hangisinin hem iki yönlü asimetrik hem de simetrik model kullanılmasını önerir?
A-) Basın ajansı/tanıtım modeli
B-) Durumsal model
C-) Kamuyu bilgilendirme modeli
D-) İki yönlü simetrik model
E-) İki yönlü asimetrik model
28-)Kurum içi halkla ilişkilerin tanımı aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Hedef kitleyi kurum çalışanlarının oluşturduğu, kurum çalışanlarının anlayış, güven ve desteğini kazanmak için kurum tarafından yapılan çalışmalara
B-) Kurumlar yeni iletişim teknolojilerini kullanarak çalışanlarıyla iletişim kurmaktadır.
C-) Verimli ve etkin olabilmek için neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağının önceden tasarlanması ve kısa, orta ve uzun vadede neler yapılacağının önceden belirtilmesi gerekmektedir.
D-) Yaratıcı bir fikir kötü bir uygulama ile çok etkisiz bir mesaja dönüşebilir.
E-) Kontrollü medyada halkla ilişkiler birim mesajın içeriğini, yayın zamanını ve sıklığını kontrol edebilir.
29-)Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halka ilişkilerin hedef kitlesidir?
A-)Çalışanlara
B-)Medyaya
C-)Çevreye
D-)Basına
E-)Kuruma
30-)Çalışanlarla ilişkiler düzenlenirken kurulacak iletişimde belli ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler içerisinde yer almaz?
A-) Yönetim, çalışanlarla bilgileri paylaşmaya tam anlamıyla istekli olmalıdır.
B-)Yönetim, iletişimin temel bir sorumluluk olduğunu anlamalı ve iletişime gereken önemi vermelidir.
C-)Çalışan kitle, büro çalışanları, beyaz yakalılar, mavi yakalılar gibi farklı özellikteki farklı gruplardan oluşur.
D-)İletişimin gerçekçi, güdüleyici ve işi kolaylaştırıcı olmasına özen gösterilmelidir.
E-)Bilgiler zamanında verilmemelidir.
31-)Günümüzde iş yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
A-)Çalışanlar
B-)Küreselleşme
C-)Rekabet
D-)Teknolojik gelişmeler
E-)Tüketici taleplerindeki değişenler
32-)Kurum içi halkla ilişkilerinin amaçları arasında yer almaz?
A-) Yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı yaratmak
B-) Bilgiler zamanında verilmelidir.
C-)Çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesini sağlamak
D-)Kurumun politika ve stratejilerini çalışanlara benimsetmek
E-) Çalışanların kendilerini kuruma ait hissetmelerini sağlamak
33-)Kurum içi halkla ilişkileri bir süreç gözlemlendiğinde yerine getirmesi beklenen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A-)Çalışanların ilgileri
B-)Çalışanların hassasiyetleri
C-)Çalışanların ihtiyaçları
D-)Çalışanlara yönelik yayınlar
E-)Çalışanların sorunları
34-)Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler araçları doğru seçenekte verilmiştir?
A-)Sözlü
B-)Yazılı
C-)Sözlü-yazılı
D-)Görsel
E-)Yazılı-sözlü-görsel
35-)Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla iletişim kurma araçlarından değildir?
A-)Çalışanlara yönelik yayınlar
B-)Yöneticilere yönelik yayınlar
C-)Bülten panoları düzenlemek
D-)Karşılıklı toplantılar düzenlemek
E-)Baş başa sohbet etmek
36-)Aşağıdakilerden hangisi yazılı araçlar arasında yer almaz?
A-)Çalışan el kitabı
B-)Kara tahta
C-)Kurum yayını
D-)Yıllık raporlar
E-)Komisyonlar
37-)Aşağıdakilerden hangisi sözlü araçlar arasında yer almaz?
A-)Çalışma grupları
B-)Seminerler
C-)Kurslar
D-)Yıl dönümü yazıları
E-)İşletme toplantıları
38-)Aşağıdakilerden hangisi görsel araçlar arasında yer almaz?
A-)Afiş
B-)Sergi
C-)Açık kapı günleri
D-)Film
E-)Televizyon
39-)Kurum tanıtım kitapçığı yılda kaç kez çıkartılır?
A-)1
B-)2
C-)3
D-)4
E-)5
40-)Kurum tanıtım kitapçığı aşağıdakilerden hangisi hakkında ayrıntılı bilgi vermez?
A-)Haber bültenleri
B-)Yasal mevzuatları
C-)Sektörün faaliyetlerini
D-)Sektörün yapısını
E-)Kurumun tarihçesini
41-)Kurum dışı halkla ilişkilerin çevresini oluşturan gruplar içerisinde yer almaz?
A-)Toplumsal çevre
B-)Finansal çevre
C-)Dağıtımcılar
D-)Tedarikçiler ve hizmet sağlayanlar
E-)Kamu kurumları
42-)Kurum dış çevre ile doğrudan bağlantısı olmayan gruplar arasında yer almaz?
A-)Medya
B-)Genel halk
C-)Tüketici ve nihai kullanıcılar
D-)Finans çevreleri
E-)Sendika-Kanaat önderleri
43-)Halkla ilişkiler araştırmalarında kullanılabilecek yöntemler arasında yer almaz?
A-)Yüz yüze Görüşmeler
B-)Kamuoyu Liderleriyle Görüşmeler
C-)Temsilci Gruplarla Görüşmeler
D-)Danışma Kurulları/Komiteleri
E-)Sportif etkinlikler
44-)Halkla ilişkiler planlamasında izlenmesi gereken sürecin aşamaları arasında yer almaz?
A-)Problemin tanımı
B-)Durum değerlemesi
C-)Hedeflerin tayini
D-)Amaç tanımlama
E-)Sponsorluklar
45-) Basınla kurulacak ilişkide kullanılabilecek halkla ilişkiler araçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Basın Bildirileri
B-)Basın Bültenleri
C-)Geziler
D-)Basın Toplantıları
E-)Basın Turları
46-)Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı halkla ilişkiler faaliyetleri arasında yer almaz?
A-)Sportif faaliyetleri
B-)Çevre etkinlikleri
C-)Sponsorluklar
D-)Hedeflerin tayini
E-)Kültür-sanat etkinlikleri
47-)Aşağıdakilerden hangisi kurun dışı halkla ilişkiler sürecinin arasında yer almaz?
A-)Programlama
B-)Araştırma
C-)Uygulama
D-)Planlama
E-)Değerlendirme
48-)Barnum’un temsilcisi olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Durumsal model
B-)Kamuyu bilgilendirme modeli
C-)İki yönlü simetrik model
D-)Basın ajansı/tanıtım modeli
E-)İki yönlü asimetrik model
49-) Sosyal sorumluluk projeleri hangi modelin uygulamalarına bir örnektir?
A-)Durumsal model
B-)Kamuyu bilgilendirme modeli
C-)İki yönlü simetrik model
D-)Basın ajansı/tanıtım modeli
E-)İki yönlü asimetrik model
50-) Kurumun hedef kitleyi anlaması için araştırmalar yapması hangi model ile başlamıştır?
A-) Durumsal model
B-)Basın ajansı/tanıtım modeli
C-)İki yönlü simetrik model
D-)Kamuyu bilgilendirme modeli
E-)İki yönlü asimetrik model
51-)Bir çatışma durumunda diğer tarafın bakış açısını anlayarak bir avantaj oluşturmayı amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?
A-)İki yönlü asimetrik model
B-)Basın ajansı/tanıtım modeli
C-)İki yönlü simetrik model
D-)Kamuyu bilgilendirme modeli
E-)Durumsal model
52-) Kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Tarafsız tutumları olumluya dönüştürmek,olumsuz tutumları ortadan kaldırmak
B-)Hem kurum hem de hedef kitlede gerekli olan fikir, davranış ve tutum değişikliğini
yaratmak
C-)Kuruluşun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermek
D-)İknayı bilimsel verilere dayanarak gerçekleştirmek
E-)Basının ilgisini çekerek bir konunun tanıtımını
yapmak
53-)Aşağıdakilerden hangisinin kurumla doğrudan ve zorunlu bağlantısı yoktur?
A-)Tüketiciler
B-)Toplumsal çevre
C-)Finans çevreleri
D-)Tedarikçiler
E-)Dağıtımcılar
54-)Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin sözlü araçlarından biridir?
A-) Çalışan el kitabı
B-)Seminerler
C-)Çalışma raporları
D-)Bilgilendirici mektuplar
E-)Kurum yayını
55-)Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve basılı kurum dışı halkla ilişkiler araçlarından biridir?
A-)Sergiler
B-)Geziler
C-)Toplantılar
D-)Bültenler
E-)Yarışmalar
56-)Aşağıdakilerden hangisi basınla kurulacak ilişkide kullanılabilecek halkla ilişkiler
araçlarından biri değildir?
A-)Basın kiti
B-)Basın bültenleri
C-)Basın bildirileri
D-)Basın turları
E-)Çalışan el kitabı
57-)Açıkladıkları olumlu ya da olumsuz görüşlerle insanları etkileyebilen bireylere ne ad
verilir?
A-)Toplumsal çevre
B-)Kanaat önderleri
C-)Finans çevreleri
D-)Dağıtımcılar
E-)Hizmet sağlayanlar

HALKLA İLİŞKİLER FİNAL SORULARI(ÜNİTE 6)

1-) Halkla ilişkilerin pazarlama ile etkileşiminin başlangıcını, halkla ilişkiler tarihçesi ile bütünleştirmeye çalışıldığında karşımıza çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Taylor Barnum
B-)Grunig
C-)Hunt
D-)Ivy Lee
E-)Bernays
2-)Kotler tarafından pazarlamaya dair yapılan tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A-)Pazarlama, kârlı müşteri ilişkilerinin yönetimidir.
B-)İhtiyaçları ve istekleri değişim yoluyla doyurmaya yönelik insan eylemleridir.
C-)Pazarlama, insan ihtiyaç ve isteklerini tanımlayan, bu istek ve ihtiyaçları karşılamak için ürün ve hizmetleri sunan, bir değer karşılığında ürün ve hizmetleri kullanıcıya sağlayan bir yönetim fonksiyonudur.
D-) Ürünleri, kişilere satmaya çabalamak olarak tanımlanabilir.
E-) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların,hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir.
3-)Uygulamada pazarlama aşamalarının birbirleriyle koordinasyon içinde düzenlediği programlar arasında yer almaz?
A-)Araştırma
B-)Ürün dizaynı
C-)Paketleme
D-)Fiyatlandırma
E-)Ürün alma
4-)Kotler’in bütünsel pazarlama modelinde vurguladığı yöntem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A-)Talep yöntemi-kaynak yöntemi-ağ yöntemi
B-)Ağ yöntemi-talep yöntemi
C-)Kaynak yöntemi-ağ yöntemi
D-)Talep yöntemi-kaynak yöntemi
E-)Kaynak yöntemi
5-) “Pazarlama nerede biter halkla ilişkiler nerede başlar veya tam tersi.... Pazarlama ve halkla ilişkiler bir firmanın başlıca harici fonksiyonlarıdır. Her iki fonksiyon da dışarıdaki grupları memnun etmek için planlama ve analiz yapar” sözü aşağıdakilerden hangisi veya hangilerine aittir?
A-)Taylor Barnum
B-)Kotler
C-)Kotler-William Mindak
D-)Kotler-Barnum
E-)Cutlip-William Mindak
6-)Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için aşağıdaki modellerden hangisi yer almaz?
A-)Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
B-)Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
C-)Pazarlamanın baskın olması
D-)Halkla ilişkilerin baskın olması
E-)Pazarlamanın olmaması
7-) Yanda verilen şekil hangi modele aittir?=>>>>>>>>>>
A-) Halkla ilişkilerin baskın olması
B-) Pazarlamanın baskın olması
C-) Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
D-) Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
E-) Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler
8-) Yanda verilen şekil hangi modele aittir?=>>>>>>>>>>>
A-) Halkla ilişkilerin baskın olması
B-) Pazarlamanın baskın olması
C-) Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
D-) Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
E-) Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler
9-) Yanda verilen şekil hangi modele aittir?=>>>>>>>>>>>>>>
A-) Halkla ilişkilerin baskın olması
B-) Pazarlamanın baskın olması
C-) Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler
D-) Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
E-) Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
10-) Yanda verilen şekil hangi modele aittir?=>>>>>>>>>>>>>>>
A-) Pazarlamanın baskın olması
B-) Halkla ilişkilerin baskın olması
C-) Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
D-) Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
E-) Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler
11-) Yanda verilen şekil hangi modele aittir?=>>>>>>>>>>>>>
A-) Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler
B-) Halkla ilişkilerin baskın olması
C-) Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
D-) Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
E-) Pazarlamanın baskın olması
12-) Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için 5 model sergileyen kurucu aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Barum
B-)Kotler
C-)Harris
D-)William Mindak
E-)Bernays
13-) “Halkla ilişkiler ile pazarlama aslında birbirlerine karşılıklı bağımlıdırlar.”sözü kime aittir?
A-)Bernays
B-)Kotler
C-)William Mindak
D-)Harris
E-)Barum
14-)Halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli nokta olan hedef kitle aşağıdakilerden hangisini içermez?
A-)Çalışanlar
B-)Hissedarlar
C-)Müşteriler
D-)Yasal merciiler
E-)Potansiyel alıcı
15-)Halkla ilişkilerin pazarlamaya sağlayabileceği katkılar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Kuruluştaki yeni gelişmeleri, gelişen ürün ve hizmetleri ve çalışanları tanıtmak
B-)Mevcut ürün, hizmet ve faaliyetleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri duyurmak
C-)Şirketin imajını olumlu bir topluluk olarak şekillendirmek
D-)Olumlu olarak bu görünümleri tanıtmak ve kuruluş görevlilerince kişisel görünüm için çeşitli fırsatlar ele geçirmek
E-) Halkla ilişkiler uzmanları ürün tanıtımı yapan yazılar yazarak ve yeni ürünlerin medyada yer almasını sağlayarak kuruluşun pazarlama çabalarına yardımcı olmaktadırlar.
16-)Pazarlama iletişiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Ürün, hizmet, değer ve/veya fikirlerin tedarikçisinin, daha iyi ticari ya da diğer ilişkilere yol açan diyalogu uyarmak amacıyla hedef kitlesine kendisini gösteren araçlardır.
B-) Halkla İlişkiler pazarlama ve onun içerisinde pazarlama iletişimi faaliyetlerini kapsamaktadır.
C-) Kurumsal halkla ilişkilerden kasıt, bir kuruluşa yönelik güven oluşturma çabaları
olarak düşünülebilir.
D-) Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler tekniklerinin ve yöntemlerinin pazarlamaya
uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır.
E-) Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler çalışmalarının kuruluşun tespit ettiği pek çok amaca hizmet ettiği düşünülmemelidir.
17-)Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın karması arasında yer almaz?
A-)Fiyat
B-)Tutundurma
C-)Ürün
D-)Dağıtım
E-)Reklam
18-)Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması arasında yer almaz?
A-)Satış tutundurma
B-)Fiyat
C-)Kişisel satış
D-)Halkla ilişkiler
E-)Reklam
19-)İngilizce anlamı ‘Price’ olan kelimenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Fiyat
B-)Tutundurma
C-)Dağıtım
D-)Fiyat
E-)Reklam
20-)4P olarak bilinen pazarlama faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Promotion
B-)People
C-)Place
D-)Product
E-)Price
21-) Pazarlama faaliyetleri temel olarak literatürde 4P olarak biliniyor ve bunun yanına 3P daha eklenerek 7P’ye çıkarılmıştır.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 3P doğru olarak verilmiştir?
A-)People-price-process
B-)Product-people-place
C-)Promotion-physical tvidenve-process
D-)Process-physical tvidenve-people
E-)Physical tvidenve-process-place
22-)Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi gerekli bir çift sarmal eğri olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) E.L. Bernays
B-) Kitchen
C-) Harris
D-)Glen Broom
D-)Kotler
23-)Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerle pazarlama faaliyetlerini birleştirmek için çeşitli uygulamalar yapan kuruluşlar arasında yer almaz?
A-)IBM
B-)General Motors Corporation
C-)Mc Donald’s
D-)The Limited
E-)Becel
24-)IBM’nin medyayla ilişkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Farkındalık oluşturmak
B-)İlgi çekmek
C-)Arzu yaratmak
D-)Basın gezisi
E-)Satın alma yolu
25-)The United Fruit Company’ni hangi meyvenin çocukların sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği buluşunu yapmıştır?
A-)Elma
B-)Portakal
C-)Muz
D-)Çilek
E-)Kivi
26-)Türkiye’den bir pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin ilk örnek aşağıdakilerden hangisidir?
A-)IBM
B-)General Motors Corporation
C-)Mc Donald’s
D-)Becel
E-)The Limited
27-)Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 4 aşaması içerisinde yer almaz?
A-)Faaliyet ve iletişim
B-)Sorunun çözümü
C-)Programı değerlendirme
D-)Planlama ve programlama
E-)Sorunu belirleme
28-) Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve Hunt’un ortaya koymuş olduğu dört halkla ilişkiler modelinden biri değildir?
A-) Halkla ilişkiler gelişim modeli
B-) İki yönlü asimetrik model
C-) İki yönlü simetrik model
D-) Kamuyu bilgilendirme modeli
E-)Basın ajansı modeli
29-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama halkla ilişkilerinin ilk uygulayıcısı olarak
değerlendirilebilir?
A-) Ivy Lee
B-) James Grunig
C-) George Bear
D-) Phineas Taylor Barnum
E-) Phillip Kotler
30-).1980’li yıllarda pazarlama anlayışında meydana gelen değişimle aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmıştır?
A-) Ürün
B-) Tutundurma
C-) Satış
D-) Kâr
E-) Müşteri
31-)Aşağıdakilerden hangisi, bütünsel pazarlama anlayışında, değer oluştururken dikkat edilmesi gereken husulardan biri değildir?
A-) Bilişsel Alan
B-) İş Mimarisi
C-) Yapılandırma Şekli
D-) Pazarlama Aktiviteleri
E-) İşletim Sistemi
32-)Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreci modelinin aşamalarından biri değildir?
A-) Pazarı ve müşteri ihtiyaç ile isteklerini anlamak
B-) Müşteri yönelimli bir pazarlama stratejisi tasarlanmak
C-) Kâr yönelimli bir pazarlama stratejisi hazırlamak
D-) Üstün değer ileten bütünleşik bir pazarlama programı oluşturmak
E-) Kârlı bir ilişki kurmak ve müşteri tatmini oluşturmak
33-)Aşağıdakilerden hangisi Kotler’in halkla ilişkiler ile pazarlama arasındaki ilişkiyi
açıklayan modellerden biri değildir?
A-) Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
B-) Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
C-) Pazarlamanın baskın olması
D-) Halkla ilişkilerin baskın olması
E-) Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler
34-)Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının bir unsurudur?
A-) Kâr
B-)Gelir
C-)Paylaşım
D-)Dağıtım
E-)Satış
35-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın unsurlarından biri değildir?
A-)Fiyat
B-)Satış tutundurma
C-)Kişisel satış
D-)Halkla ilişkiler
E-)Reklam
36-)Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler planının adımlarından biri değildir?
A-) Planlama ve Programlama
B-)Stratejik yönetim
C-)Faaliyet ve İletişim
D-)Sorunu belirleme
E-)Programı değerlendirme
37-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin kullanım yerlerinden biri değildir?
A-)Reklamdan önce haber yapmak
B-)Lider ve uzman olarak şirketi konumlandırmak
C-)Başlık sponsorluğu vasıtasıyla markanın bilinirliğini artırmak
D-)Hedef kitle ile uyum sağlanacak karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.
E-)Eski ürünlerin yeni faydalarını duyurmak

HALKLA İLİŞKİLER FİNAL SORULARI(ÜNİTE 7)

1-)Kriz sözcüğünün Yunanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Sonucu tehlikeli olabilecek durum, bunalım
B-)Zor zamanlar, gelecek endişesi ve tehlikesi
C-)Daha iyi ya da daha kötüye gitmek için dönüm noktası
D-)Fırsat ve tehlike
E-)Ayrılmak
2-)Kriz sözcüğünün Çin yazısında iki sembol olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Sonucu tehlikeli olabilecek durum, bunalım
B-)Ayrılmak
C-)Daha iyi ya da daha kötüye gitmek için dönüm noktası
D-)Zor zamanlar, gelecek endişesi ve tehlikesi
E-)Fırsat ve tehlike
3-)Kriz sözcüğünün Türkçe Sözlüğü’nde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Sonucu tehlikeli olabilecek durum, bunalım
B-)Ayrılmak
C-)Daha iyi ya da daha kötüye gitmek için dönüm noktası
D-)Zor zamanlar, gelecek endişesi ve tehlikesi
E-)Fırsat ve tehlike
4-)Çevresel ya da örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Karar vericilerde gerilim yaratması
B-)Korku ve paniğe yol açması
C-)Kurumlar sürekli değişen, dinamik bir çevrede yaşamaktadır.
D-)Yaşamsal bir dönüm noktası olması
E-)Kontrol edilme güçlüğü olması
5-)Krizin dikkat çeken üç temel özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-)Sürpriz-tehdit
B-)Tehdit-zaman baskısı
C-)Zaman baskısı-tehdit
D-)Tehdit-zaman baskısı-süpriz
E-)Kriz-zaman baskısı
6-)Krizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kriz, gerilim yaratan bir düzensizliktir.
B-)Örgütü rahatsız eden beklenmedik ve ani değişimlerdir.
C-)Kriz geleceği yok eder.
D-)Üst düzey hedeflerini ve işleyiş düzenini tehdit eden, bazen örgütün yaşamını tehlikeye sokan, karar verilip uygulamaya geçilmeden önce tepki süresini kısıtlayan ve oluşumuyla da karar vericiler için sürpriz niteliği taşıyarak örgütte gerilim yaratan durumdur.
E-)Mevcut zaman ile karar verilebilecek son an arasındaki farktır.
7-)Krizin ve kriz dönemlerinin en belirgin ve gerilim yaratıcı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Zaman
B-)Tehdit
C-)Belirsizlik
D-)Süpriz
E-)Kriz
8-)Yöneticilerin, örgütlerin krizle karşılaşmalarına neden olabilecek hataları arasında yer almaz?
A-)Yöneticilerin tahmin etme ve sezgi gücünün zayıf olması
B-)Yöneticilerin hızlı çevre değişimlerinde yavaş kalması
C-)Yöneticilerin çevredeki gelişmeler hakkında bilgi toplama yetersizliği
D-)Üst düzey yöneticilerin ölmesi veya plansız bir şekilde örgütten ayrılması
E-)Bilgi toplama ve toplanan bilgiyi değerlendirme konusunda başarılı olmaları
9-)Dış çevre faktörleri arasında söz edilmesi gereken faktörler arasında yer almaz?
A-)İç çevre faktörü
B-)Ulusal çevre faktörü
C-)Hukuksal ve siyasal faktörler
D-)Teknolojik faktörler
E-)Doğal faktörler
10-)Ulusal çevre faktörünün örgütler için bir potansiyel kriz kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Süreç
B-)Tehdit
C-)Zaman
D-)Kriz
E-)Küreselleşme
11-)Krizin evrelerini ortaya çıkaran kurucu kimdir?
A-)Kotler
B-)Turner
C-)Barnum
D-)Bernays
E-)Kitchen
12-)Aşağıdakilerden hangisi krizin evreleri arasında yer almaz?
A-)Sonuç safhası
B-)Yeniden yapılandırma safhası
C-)Kuluçka dönemi
D-)Belirleme anı
E-)Kurtarma safhası
13-)Kriz öncesi dönem aşağıdaki hangi evreyi kapsar?
A-)Krizin kavramsal olarak başlangıç noktası-kuluçka dönemi
B-)Belirme anı- hücum safhası
C-)Hücum safhası- kurtarma safhası
D-)Yeniden yapılanma safhası
E-)Belirme anı- kurtarma safhası
14-) Kriz dönemi aşağıdaki hangi evreyi kapsar?
A-)Kuluçka dönemi
B-) Yeniden yapılanma safhası
C-)Belirme anı- hücum safhası-kurtarma safhası
D-) Hücum safhası- kurtarma safhası
E-)Belirme anı- kurtarma safhası
15-)Kriz sonrası dönem aşağıdaki hangi evreyi kapsar?
A-) Hücum safhası- kurtarma safhası
B-)Belirme anı
C-)Belirme anı- kurtarma safhası
D-)Kuluçka dönemi
E-) Yeniden yapılanma safhası
16-)İnsanlar için aşağıdakilerden hangisi itibar olarak kullanılmaz?
A-)Söz sahibi olma
B-)Sevilme
C-)Sayılma
D-)Haksızlık
E-)Değer verilme
17-)Son yıllarda halka ilişkilerin hangi yanı vurgulanmaktadır?
A-)İtibar yöntemi
B-)Algılama yöntemi-itibar yöntemi
C-)Algılama yöntemi
D-)Sorun yöntemi-itibaren yöntemi
E-)Kimlik-imaj
18-)Aşağıdakilerden hangisi Brotzen kavramları bir arada verilmiştir?
A-)Kimlik
B-)Kimlik-şahsiyet-imaj
C-)Şahsiyet-imaj
D-)Kimlik-şahsiyet
E-)İmaj-kimlik
19-)Kurumsal itibar yönetiminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Fombrun
B-)Taylor
C-)Bernays
D-)Barnum
E-)Kotler
20-)Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar arasında yer almaz?
A-)Duygusal çekicilik-liderlik
B-)Kalite ve yenilikçilik
C-)Finansal durum-çalışma çevresi
D-)Sosyal sorumluluk
E-)Tutarlılık analizi
21-)Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ilişkili olduğu alanlardan değildir?
A-)Medya
B-)Reklam
C-)Satış geliştirme
D-)Ürün tanıtımı
E-)Halkla ilişkiler
22-)Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun yapılma nedenleri arasında yer alır?
A-)Kurum kimliğini belirlemek
B-)Ürün tanıtım
C-)Ürün yerleştirme
D-)Reklam amaçları
E-)Kurum imajını desteklemek
23-)Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun halkla ilişkiler amaçları arasında yer almaz?
A-)Kuruluşun ismini tanıtma
B-)İyi niyetin oluşturulması
C-)Ürünleri desteklemek için
D-)Kurum imajını desteklemek
E-)Gazetecilerin ilgisini çekmek
24-)Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun pazarlama amaçları arasında yer almaz?
A-)Bir ürün yerleştirme
B-)Sponsorluk ve halkla ilişkiler
C-)Satıcıları desteklemek
D-)Yeni bir ürünü tanıtma
E-)Ürün kullanımını desteklemek
25-)Aşağıdakilerden hangisi lobiciliğin tanımıdır?
A-)Tarımsal kuruluşun veya işçi sendikasının bu işle görevli memurları, ücretle çalışan profesyonel şirketler
B-)Lobi faaliyetlerini yürüten, kişi ya da grupları bu faaliyetler için organize eden şirketlerdir.
C-)Medya günümüz toplumlarında, lobicilik faaliyetleri kapsamında geniş kitlelere ulaşabilmektir.
D-) Lobi faaliyetlerini yürütenler, çoğu zaman, devlette önemli mevkilerde çalışmış, çalışmaları esnasında önemli ölçüde geniş çevresi olanlardır.
E-)Siyasal olarak demokrasi ile yönetilen toplumlarda, kanun yapıcıların belirli çıkar gruplarının iradeleri yönünde etkilenilmesi için girişilen faaliyetlere denir.
26-)Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biri değildir?
A-) Örgütün varlığını tehdit etmesi
B-)Korku ve paniğe yol açması
C-)Kontrol edilmede güçlük yaratması
D-)Çalışanların kariyerine katkıda bulunması
E-)Yöneticiler üzerinde stres ve gerilim yaratması
27-)Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan örgüt içi etmenler arasında yer almaz?
A-)Örgütün çevresel değişimleri takip etmemesi
B-)Örgütün kültürel şebekelerindeki olumsuzlukları
C-)Ulusal ekonomide krizler yaşanması
D-)Örgütsel iletişim ortamının bozuk olması
E-)Esnek olmayan örgüt yapısı
28-) Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan örgüt dışı etmenler arasında yer almaz?
A-) Doğal felaketler
B-)Örgütün üst yönetiminin anlayışı
C-)Ekonomik felaketler
D-)Teknolojik faktörler
E-)Hukuksal faktörler
29-)Aşağıdakilerden hangisi kriz evresi değildir?
A-)Krizin belirme anı
B-)Kuluçka dönemi
C-)Hücum safası
D-)Yeniden yapılanma safası
E-)Krizin önlenmesi
30-)Aşağıdakilerden hangisi imaj ve itibar arasındaki farklardan biri değildir?
A-)İtibarın geçici ve yüzeysel bir özellik gösterebilmesi
B-)İtibarın uzun vadede oluşması
C-) İtibarın, bütün imajların toplamını temsil etmesi
D-)İtibarın kompleks ve belirsiz bir yapısının olması
E-)İmaj oluşturmak, itibar oluşturmanın ilk basamaklarından olması
31-)Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarı yönetilirken göz önüne alınan temel etkenlerden
biri değildir?
A-)Ürün ve hizmet kalitesi
B-)Yenilikçilik anlayışı
C-) Sosyal sorumluluğu
D-) Finansal durumu
E-) Ürün ve hizmet çeşitliliği
32-) Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarının yönetim aşamalarından biri değildir?
A-)Durum analizi
B-)Kaynakların kontrolü
C-) İmaj analizi
D-)utarlılık analizi
E-)Geçiş sürecini ve değişimi yönetmek
33-)Aşağıdakilerden hangisi itibarın bileşenlerinden biri değildir?
A-)Duygusal çekicilik
B-)Finansal durum
C-) Denetim
D-)Kalite ve yenilikçilik
E-)Sosyal sorumluluk
34-) Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında uygulanabilecek bir konu olarak değerlendirilemez?
A-)Kurumsal iletişimin iyileştirilmesi
B-)Çevrenin korunması
C-) Eğitime destek çalışmaları
D-)Toplumsal sorunlara destek
E-)Kamuoyunun bilinçlendirilmesi
35-) Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?
A-)Halkla ilişkiler
B-) Pazarlama
C-) Satış geliştirme
D-) Araştırma – geliştirme
E-) Reklam

HALKLA İLİŞKİLER FİNAL SORULARI(ÜNİTE 8)

1-)Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sermaye türleri arasında yer almaz?
A-)Gelenek sermaye
B-)Ekonomik sermaye
C-)Toplumsal sermaye
D-)Bilgi sermaye
E-)Sembolik sermaye
2-)Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri özellikleri arasında yer almaz?
A-) Araştırmayı ve etik iletişim tekniklerini kullanır.
B-)Yönetimin kamuoyu hakkında bilgilenmesine ve ona uyum göstermesine yardımcı olur.
C-)Kamu çıkarına hizmet için yönetimin sorumluluklarını vurgular.
D-)Yönetime değişimi etkili bir biçimde kullanmasında yardımcı olur.
E-) Sorunların ya da konuların yönetimini içermez.
3-)Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyaları arasında yer almaz?
A-)Araştırma
B-)Uygulama
C-)Değerlendirme
D-)Sonuç
E-)Planlama
4-)Anaakım iletişim çalışmaları kavramı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Yönetsel
B-)Nitel
C-)Klasik
D-)Anadamar
E-)Tutucu
5-)Örgüt ve hedef kitle arasındaki ilişki biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A-)Aktif-pasif
B-)Aktif
C-)Pasif
D-)Habersiz
E-)Pasif-aktif-habersiz
6-)Etik olarak mutlak değerler olmamasına rağmen,üzerinde uzlaşılmış ilkeler bulunmaktadır.Bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Bilimsel yanıltma
B-)Araştırma sahtekarlığı
C-)Anında onay
D-)İrade onay ilkesi
E-)Özel nüfus
7-)Arthur W.Page’nin kurduğu derneğin ilkeleri arasında yer almaz?
A-)Doğruyu söylemek
B-)Söylediğini eylemde kanıtlamak
C-)Müşteriyi dinlemek
D-)Yarını yönetmek
E-)Kötü,acele davranmak
8-)Halkla ilişkilerde kullanılan nitel araştırma teknikleri arasında yer almaz?
A-)Dışardan katılım
B-)Katılımcı gözlemci
C-)Odak grup
D-)Derinlemesine mülakat
E-)Örnek olay çalışmaları
9-)İyi hazırlanmış bir odak grup görüşme sorularının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A-)Akademik ve teknik dilden arınmış olması
B-)Sorulduğunda katılımcılar tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde açık-seçik olması
C-)Olabildiğince kısa olması
D-)Genellikle açık uçlu olması
E-)Yazıların uzun ve anlaşılabilmesinin güç olması
10-)Halkla ilişkileri etkileyen toplumsal faktörler arasında yer almaz?
A-)Medya
B-)Ekonomi
C-)Parasal değer
D-)Siyaset-eylemsellik düzeyi
E-)Sendikaların gücü
11Örgütsel sermaye türlerinden hangisi “örgütün ilişki ağı içinde olduğu kişi ya da grupları” yansıtmaktadır?
A-)Ekonomik sermaye
B-)Toplumsal sermaye
C-)Sembolik sermaye
D-)Bilgi sermayesi
E-)İmaj sermayesi
12-)Aşağıdakilerden hangisi reklam-propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktasıdır?
A-)Hepsinin medyadan yer ve zaman satın alarak bilgi iletmesi
B-)Hepsinin otoriter sistemlerde görülmesi
C-) Hepsinin ikna edici iletişimde bulunması
D-)Hepsinin özel kuruluşlar adına yürütülmesi
E-)Hepsinin sivil toplum kuruluşları adına yürütülmesi
13-)Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarih yazımı içinde gelişen temel perspektiflerden biri değildir?
A-)Halkla ilişkilerin demokrasiyle ilişkisinin kurulması
B-)Halkla ilişkilerin toplumsal rolü üzerinden ele alınması
C-) Halkla ilişkilerin örgütsel rolü üzerinden ele alınması
D-)Halkla ilişkilerin kamuların bedenlerini ve zihinlerini kontrol eden bir araç olarak
görülmesi
E-)Halkla ilişkilerin toplumların etik yönelimleriyle açıklanması
14-) Aşağıdakilerden hangisinde iletişim araştırmaları doğru sınıflandırılmıştır?
A-) Formel-İnformel
B-)Eleştirel-Kültürel
C-)Modern-Postmodern
D-)Yönetsel-Eleştirel
E-)Yönetsel-Kültürel
15-)Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma tekniklerinin kuramsal temellerinden biridir?
A-)İnsan davranışını çok yönlü olarak anlamaya Çalışmak
B-)İnsan davranışını katı ve parçalı bir yaklaşımla araştırmak
C-)Araştırmaya dahil olan bireylerden çok araştırmacının görüşlerini yansıtmak
D-)Araştırma öznelerini labaratuar koşullarında incelemek
E-)Araştırma öznelerine ilişkin sayısal veriler toplamak
16-) İradi onay ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A-)Bireylerin araştırmaya açıkça ve özgürce
katılmayı kabul etmeleridir.
B-)Katılımcılara verilen araştırmaya yazılı katılım belgesidir.
C-)Yetkili organların araştırmacıya verdiği izindir.
D-)Fiziksel ve zihinsel engelli gruplar için ailelerden izin alınmasıdır.
E-)Araştırmacıya verilen etik kurul kararlarıdır.
17-)Aşağıdakilerden hangisi nitel bir araştırma tekniği değildir?
A-)Odak grup
B-)Derinlemesine mülakat
C-)Katılımcı gözlem
D-)Anket
E-)Örnek olay çalışmaları
18-)Aşağıdakilerden hangisi Maureen Taylor’ın araştırmasının konusudur?
A-)Siyasi olayların incelemesi
B-)Ekonomik olayların incelenmesi
C-)Kültürel olayların incelenmesi
D-)Etnik yapılar arasındaki iletişim kampanyasının incelenmesi
E-)Sosyal psikolojik alt yapının incelenmesi
19-)Katılımcı gözlemde araştırmacının ikili konumu neyi ifade eder?
A-)Araştırmacının iki düşünce arasında kararsız kalışını
B-)Araştırmacının iki grup arasında kararsız kalışını
C-)Araştırmacının hem gözlemci hem katılımcı olduğunu
D-)Araştırmacının hem sıradan insan hem de araştırmacı vasfını birlikte taşıdığını
E-)Araştırmacının veri analizinde nesnel olamadığını
20-) Günümüzde halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar konusunda gerçekleştirilen önemli çalışmalar hangi üniversitenin bünyesinde yürütülmektedir?
A-)Stirling Üniversitesi
B-)Oxford Üniversitesi
C-)Harvard Üniversitesi
D-)Essex Üniversitesi
E-)Cambridge Üniversitesi

NERGİZ1234
14-01-2013, 19:25
5.ünite cevapları
1-)e
2-)e
3-)c
4-)a
5-)b
6-)c
7-)d
8-)a
9-)d
10-)c
11-)a
12-)b
13-)c
14-)a
15-)b
16-)a
17-)c
18-)d
19-)e
20-)c
21-)d
22-)a
23-)e
24-)c
25-)a
26-)d
27-)b
28-)a
29-)a
30-)e
31-)a
32-)b
33-)d
34-)e
35-)e
36-)e
37-)d
38-)c
39-)a
40-)a
41-)e
42-)d
43-)e
44-)e
45-)c
46-)d
47-)a
48-)d
49-)c
50-)c
51-)e
52-)c
53-)a
54-)b
55-)d
56-)e
57-)b

6.ünite cevapları
1-)a
2-)d
3-)
4-)a
5-)c
6-)e
7-)d
8-)c
9-)b
10-)b
11-)a
12-)c
13-)d
14-)e
15-)e
16-)a
17-)e
18-)b
19-)a
20-)b
21-)d
22-)d
23-)e
24-)d
25-)c
26-)d
27-)b
28-)a
29-)d
30-)e
31-)c
32-)c
33-)a
34-)d
35-)a
36-)b
37-)d

7.ünite cevapları

1-)e
2-)e
3-)a
4-)c
5-)d
6-)d
7-)c
8-)e
9-)a
10-)e
11-)b
12-)a
13-)a
14-)c
15-)e
16-)d
17-)b
18-)b
19-)a
20-)e
21-)a
22-)d
23-)c
24-)b
25-)e
26-)d
27-)c
28-)b
29-)e
30-)a
31-)e
32-)b
33-)c
34-)a
35-)d

8.ünite cevapları

1-)a
2-)e
3-)d
4-)b
5-)e
6-)c
7-)e
8-)a
9-)e
10-)c
11-)b
12-)c
13-)e
14-)d
15-)a
16-)a
17-)d
18-)d
19-)c
20-)a