PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : sosyal bilimlerde araştırma teknikleri 6 ünie sorular finalNERGİZ1234
14-01-2013, 19:15
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (ÜNİTE 6)

1-)İşlenmemiş ham bilgiye ne ad verilir?
A-)Yargısal veri
B-)Araştırma
C-)Yöntem
D-)Olgusal veri
E-)Veri
2-)Öznel/kişisel yorum içermeyen verilere ne ad verilir?
A-)Veri
B-)Olgusal veri
C-)Yöntem
D-)Yargısal veri
E-)Araştırma
3-)Kişisel değerlendirmeye göre değişen verilere ne ad verilir?
A-)Yöntem
B-)Araştırma
C-)Olgusal veri
D-)Veri
E-)Yargısal veri
4-)Nicel araştırmada veri toplama araçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A-)Anket
B-)Testler
C-)Görüşme
D-)Anket-testler-ölçek
E-)Ölçek-anket
5-)Aşağıdakilerden hangisi testler arasında yer almaz?
A-)Başarı testi
B-)Doğru-yanlış testi
C-)Seçmeli test
D-)Boşluk doldurmalı testler
E-)Çoktan seçmeli testler
6-)Genellikle gözlem sırasında araştırmacı ile katılımcı arasında oluşan sosyal etkileşime dayalı, soruların önceden belirlenmediği bir görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Yapılandırılmamış görüşme
B-)Yapılandırılmış görüşme
C-)Normal görüşme
D-)Yarı-yapılandırılmış görüşme
E-)Sürekli görüşme
7-)Her katılımcıya önceden hazırlanan soruların, aynı biçimde ve aynı sırada sorulduğu bir görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Yapılandırılmamış görüşme
B-)Yapılandırılmış görüşme
C-)Normal görüşme
D-)Yarı-yapılandırılmış görüşme
E-)Sürekli görüşme
8-)İncelenmek istenen konu hakkında katılımcılardan aynı türde bilgilerin toplanması amacıyla yapılan bir görüşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Yapılandırılmamış görüşme
B-)Yapılandırılmış görüşme
C-)Normal görüşme
D-)Yarı-yapılandırılmış görüşme
E-)Sürekli görüşme
9-)Temelde etnoğrafik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Gözlem
B-)Etik
C-)Doğrudan gözlem
D-)Katılımcı gözlemci
E-)Etken
10-)Aşağıdakilerden hangisi kişisel belgeler arasında yer almaz?
A-)Anı
B-)Günlük
C-)E-posta
D-)Mektup
E-)Raporlar
11-)En çok kullanılan güvenirlik katsayısı hesaplama yöntemleri arasında yer almaz?
A-) Test-Yeniden Test Güvenirliği
B-)Geçerlik güvenirliği
C-) Puanlayıcı Güvenirliği
D-) Bölünmüş Yarılar Güvenirliği
E-) Paralel Formlar Güvenirliği
12-)En çok kullanılan geçerlik türleri arasında yer almaz?
A-)Gösteriş geçerliliği
B-)Görünüş geçerliliği
C-)Yapı geçerliliği
D-)Kestirim geçerliliği
E-)İçerik geçerliliği
13-) Aşağıdakilerden hangi veri toplama aracı bireylerin tercihlerinin ya da değerlerinin derecesini belirleyebilmektedir?
A-)Ölçekler
B-)Anketler
C-)Yetenek testleri
D-)İlgi testleri
E-)Başarı testleri
14-)Aşağıdakilerden hangisi nicel veri toplama araçlarından birisi değildir?
A-) Anket
B-)Ölçek
C-)Yetenek testi
D-)Başarılı testi
E-)Gözlem
15-)Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yeni bilgi ve becerileri ne oranda öğrendiğini ölçen bir araçtır?
A-)Yetenek testi
B-)Başarı testi
C-) Anket
D-) Tutum ölçe¤i
E-)Kişilik testi
16-)Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin ilk aşamasıdır?
A-) Verilerin doğrulanması
B-)Verilerin çözümlenmesi
C-)Görüşmenin gerçekleştirilmesi
D-)Ön denemenin uygulanması
E-)Soruların hazırlanması
17-)Odak küme görüşmeleri en az ve en çok kaç kişilik katılımcı grubuyla gerçekleştirilmelidir?
A-) 9-14
B-)8-12
C-)7-10
D-)6-12
E-)5-6
18-) Doğrudan gözlem sürecinde araştırmacının rolü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Verileri sınıflandırmak
b. Katılımcılara soru sormak
c. İzlemek ve kaydetmek
d. Katılımcıları yönlendirmek
e. Verileri çözümlemek
19-) Aşağıdaki belge türlerinden hangisi kamusal bir belgedir?
a. Bloglar
b. Günlükler
c. Mektuplar
d. Çevrimiçi yorumlar
e. E-postalar
20-) Aşağıdakilerden hangisi nesnel yan›tl› bir test türü değildir?
A-) Boşluk doldurmalı testler
B-)Doğru-yanlış testleri
C-)Çoktan seçmeli testler
D-)Serbest yanıtlı testler
E-)Eşleştirmeli testler
21-)Bir ölçeğin aynı grup üzerinde farklı zamanlarda iki kez uygulan›p, elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye dayanan güvenirlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cronbach Alfa güvenirliği
b. Puanlayıcı güvenirliği
c. Bölünmüş yarılar güvenirliği
d. Paralel formlar güvenirliği
e. Test-tekrar test güvenirliği
22-) Aşağıdaki hangisi ölçme aracının, ölçülmek istenen özelliği doğru, yeterli ve dengeli ölçebilme gücünü temsil etmektedir?
a. İçerik geçerli¤i
b. Görünüş geçerliği
c. Yapı geçerliği
d. Kestirim geçerliği
e. Kapsam geçerliği

.ÜNİTE
1-)E
2-)B
3-)E
4-)D
5-)C
6-)A
7-)B
8-)D
9-)D
10-)E
11-)B
12-)A
13-)A
14-)E
15-)B
16-)E
17-)D
18-)C
19-)A
20-)D
21-)E
22-)C

in dubio pro reo
14-01-2013, 19:20
Siteye katkılarından dolayı teşekkürler..Umarım herkese faydalı olur..