PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kpss Deneme G.Yetenek- G.Kültür ve Alan Bilg.Sorular Cevaplarbalzac
06-11-2007, 12:17
2006 kpss genel kültür soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2006CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2006kpsscs1genkul.pdf


2006 kpss genel yetenek soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2006CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2006kpsscs1genyet.pdf

genel kültür cevap anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2006CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2006kpsscs1genkulanah.pdf

genel yetenek cevap anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/01TEMMUZ2006CS/Genel_Yetenek_Genel_Kultur_Testi/2006kpsscs1genyetanah.pdf

2006 KPSS ALAN bİLGİSİ soruları ve cevapları

2006 kpss hukuk soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006PS/2006kpsspshukuk.pdf

2006 kpss iktisat soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006PS/2006kpsspsiktisat.pdf

2006kpss işletme soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006PS/2006kpsspsisletme.pdf

2006 kpss maliye soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006PS/2006kpsspsmaliye.pdf

2006 kpss muhasebe soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006PS/2006kpsspsmuhasebe.pdf

2006 kpss kamu yönetimi soruları
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006POS/2006kpssposkamyon.pdf2006 kpss alan bilgisi ve cevap anahtarı
hukuk,iktisat,maliye,muhasebe,işletme cevap anahtarı

ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006PS/2006kpsspsanah.pdf


kamu yönetimi cevap anahtarı
ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006KPSS1SORULAR/02TEMMUZ2006POS/2006kpssposanah.pdf

darkangel
08-12-2007, 23:04
http://rapidshare.com/files/30143890/Matematik.rar

http://rapidshare.com/files/30668778/Kpss_ingilizce.rar

http://rapidshare.com/files/30322540/Kpss_Deneme.rar

http://rapidshare.com/files/79604067/2002_kpss.zip

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


genel yetenek genel kültür http://rapidshare.com/files/90146476/Genel_Kueltuer_Genel_Yetenek.rar


karışık http://rapidshare.com/files/90146477/Karisik.rar


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

eğitim bilimleri http://rapidshare.com/files/90146475/Egitim_Bilimleri.rar


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


http://rapidshare.com/files/103736239/KPSS.Testleri.doc

http://rapidshare.com/files/103936773/KPSS_Yaprak_Testleri.rar

http://rapidshare.com/files/30143890/Matematik.rar


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://rapidshare.com/files/117956375/Kpss_ingizce_test.rar///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://rapidshare.com/files/85201570/kpss-yaprak-test.zip

aşagıdakılrde cevab anahtarı;)http://www.resimekle.gen.tr/pics/2aa806778fda4d72df5f39a9377f5c95.jpg (http://www.resimekle.gen.tr/#2aa806778fda4d72df5f39a9377f5c95.jpg)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////http://rapidshare.com/files/122369479/kpss_vatanda__351_l__305_k_bilgisi.rar

Alternatif Link:http://www.upshare.net/download.php?id=2207DDA213&setlang=tr


Cevap anahtarları testlerde mevcuttur. Herkese başarılar...
(Rapidshare'den dosya indirirken kedi simgesinin olduğu kodları girmek gerekiyor)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://rapidshare.com/files/122831146/KPSS_Tarih_Testleri.rar

Cevap anahtarları testlerde mevcuttur. Herkese başarılar...///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://rapidshare.com/files/86228014/kpssanayasavatanda__351_l__305_k.doc///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://rapidshare.com/files/86228877/kpss_vatandasl__305_ktest.doc

darkangel
21-01-2008, 20:17
1- Kırşehir’de bulunan “ Caca Bey”medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Osmanlı devleti

B) Danişmentliler

C) Saltuklular

D) Anadolu Selçuklu Devleti

E) Mengücekliler2- Anadolu Selçuklu Devletinde ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen topraklara ne ad verilir?

A) Has arazi

B) Mülk arazi

C) Ikta

D) Vakıf arazi

E) Tımar3- Osmanlı devleti’ nin Kültür ve Medeniyeti kendinden önceki Türk İslam Devletlerinin bir devamı niteliğindedir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilemez?

A) Tımar sistemi

B) Ekber ve Erşed sistemi

C) Ordu sistemi

D) Divan Teşkilatı

E) Hukuk Sistemi4- Osmanlı Devletinde mesleki eğitim kurumları olarak da kabul edilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lonca

B) Medrese

C) Enderun

D) Divan

E) İmarethane5- Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin divan üyeliğine getirilmesi, devletin teokratik yapısının giderek güçlendiğinin göstergesidir?

A) Nişancı

B) Kazasker

C) Şeyhülislam

D) Defterdar

E) Reisül Küttap6- Osmanlı Devletinde, devlet memuru olabilmenin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanedan Üyesi

B) Enderun çıkışlı olmak

C) Ülke toprakları içinde doğmuş olmak

D) Müslüman olmak

E) Medrese çıkışlı olmak7- Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devletinin söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

A) Fatih Kanunnamesi

B) Sened-i İttifak

C) Tanzimat Fermanı

D) Islahat Fermanı

E) Kanun-i Esasiye8- II. Mahmut dönemindeki;

I- İlk öğretimin zorunlu hale gerilmesi

II- Memurlara kıyafet zorunluluğunun

getirilmesi

III- Divan’ ın kaldırılıp, yerine Bakanlar

Kurulunun oluşturulmasıgelişmelerindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak

B) Padişahın siyasal yetkilerini artırmak

C) Toplumsal sınıf farklarını ortadan kaldırmak

D) Devlet yönetimini laikleştirmek

E) Devleti, batılı devletlerin düzeyine ulaştırmak9- II. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki fikirlerden hangisi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Türkçülük

B) Ümmetçilik

C) Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Adem-i Merkeziyetçilik10- İttihat ve Terakki partisinin hangi olay sonucu ülke yönetimini tümüyle ele geçirip, diktatörlük rejimi kurmuştur?

A) I. Meşrutiyet

B) II. Meşrutiyet

C) 31 Mart olayı

D) Trablusgarp savaşı

E) Bab-ı Ali Baskını11- I. İkinci Meşrutiyet

II. Balkan savaşı

III. Trablusgarp savaşı

IV. 31 Mart olayıYukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II - III – I - IV

B) I - IV - III -II

C) I - IV - II - III

D) IV - II - III - I

E) I - II - IV - I12- İtilaf Devletleri, Londra Konferansına ve Lozan Barış Görüşmelerine hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdi. İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’ yi desteklemek

B) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak

C) İstanbul Hükümetine güven duyulmadığını göstermek

D) Demokratik bir tutum ortaya koymak

E) İki hükümeti uzlaştırmak13- Aşağıdakilerden hangisi “düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek” amacıyla yapılmıştır?

A) Balkan savaşı

B) Çanakkale savaşı

C) İnönü Muharebeleri

D) Sakarya savaşı

E) Büyük Taaruz14- Damat Ferit Hükümeti’ nin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş başına gelmesi için çalışmak kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Nazilli Kongresi

E) Alaşehir Kongresi15- İngiltere , Fransa ve İtalya’nın Yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Barışının imzalanması

B) TBMM Hükümetinin yeni bir anaysa yapması

C) Çerkez Ethem isyanının bastırılması

D) Birinci İnönü zaferinin kazanılması

E) Moskova Antlaşmasının imzalanması16- I. Harf inkılabı

II. Soyadı Kanunu

III. Türk Medeni Kanunu

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

V. Üniversite ReformuYukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV – III – I – V – II

B) III – IV – I – II – V

C) IV – I – V – III –II

D) V – IV – II – I – III

E) II – III – I – V – IV17- I. Erzurum Kongresi

II. Havza Genelgesi

III. Sivas Kongresi

IV. Amasya Genelgesi

V. Amasya GörüşmeleriYukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV – II – I – V – III

B) II – IV – I – III – V

C) I – III – II – IV –V

D) IV – I – III – II – V

E) II – V –IV – I – III18- İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920 ‘ de İstanbul’u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması

B) Ulusalcıların manda ve himaye

fikirlerine karşı çıkması

C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

Misak-ı Milli’ nin ilan edilmesi

D) Anadolu’nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi

E) Sivas Kongresi’nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması19- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

B) Harf inkılabının yapılması

C) Miras hukukunda değişiklik yapılması

D) Unvanların kaldırılması

E) Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması20- Türk – Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir?

A) Uluslar kurumunda

B) 1926 Ankara Antlaşmasında

C) Lozan Antlaşmasında

D) 1921 Ankara Antlaşmasında

E) Mudanya Ateşkesinde21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Ankara Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Londra Konferansı

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

E) Mondros Ateşkes Antlaşması22- Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

A) Sakarya Savaşı

B) Büyük Taaruz

C) İkinci İnönü Savaşı

D) Kütahya - Eskişehir Savaşları

E) Birinci İnönü savaşı23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

B) Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi

C) Üniversite reformu

D) Anayasaya 6 Atatürk ilkesinin girmesi

E) Türk Tarih Kurumunun kurulması24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması

C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

D) Atatürk İlkelerinin Anayasa’ ya alınması

E) Aşar vergisinin kaldırılması25- Yeni Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1927

B) 1933

C) 1928

D) 1930

E) 193526- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği

B) Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği

C) Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı

D) Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı

E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik

B) Halkçılık

C) Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Devrimcilik28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir?

A) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması

B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması

C) İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması

D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması

E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi29- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir?

A) Devrime temel olan değerlerin evrensel olması

B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması

C) Bireye insan olma onurunu aşılaması

D) Akla ve insan sevgisine dayanması

E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması30- Atatürk’ün “çağdaşlaşmak” anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batının üstün olan tüm değerlerini almak

B) Laik olmak

C) Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek

D) Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak

E) Demokratik bir yönetim kurmak

1. D -
2. C -
3. B -
4. A -
5. C -
6. D -
7. B -
8. E -
9. A -
10. E -
11. B -
12. B -
13. E -
14. C -
15. D -
16. A -
17. B -
18. C -
19. A -
20. B -
21. D -
22. A -
23. B -
24. E -
25. D -
26. A -
27. E -
28. D -
29. E -
30. C -

Luiza
30-01-2008, 22:21
Test2

1) ilk insanların toplayıcılıktan tarım hayatına geçmesi hangi olayın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yerleşik hayat biçimi

B) Sulama imkanlarını araması

C)Hayvancılıkla uğraşmaları

D) Ticaretin başlaması

E) Sanat ürünlerin ortaya koymaları2) Aşağıdakilerden hangisi ilkçağın özelikleri arasında yer almaz?

A) Şehir devletleri kurulmuştur

B) Halk sınıflara ayrılmıştır.

C)Altın ve gümüş madenleri bulunmuştur

D) Çok tanrılı din anlayışı hakimdir

E) Ekonomik ilişkiler fazla pekişmemiştir3) Yerleşme yerlerinin kuruluş ve gelişmesi ile ve sosyal yönlerini inceleyip tarihi yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleografya B) Nümizmatik C) Filoloji

D) Coğrafya E) Kronoloji

4) İnsanoğlunun hangi icadı tarihin başlangıcına neden olmuştur?

A) Yazıyı bulması

B) Hayvanları evcilleştirmesi

C) Üretime başlaması

D) Yerleşik hayata geçmesi

E) Ateşi bulması

5) Paraların çeşitli yönleriyle inceleyerek tarih bilimine yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeoloji B) Heraldik C) Nümizmatik

D) Filoloji E) Kronoloji

6) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi olayların daha kesin ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlayan bir buluştur?

A) Takvim B) Yazı C) Para

D) Tekerlek E) Matbaa

7) Türk devletleri aşağıdaki takvimlerden hangisini kullanmamıştır?

A) 12 Hayvanlı B) Hicri C) Miladi

D) Jülyen E) Celali

8) Aşağıdaki takvimlerden hangisi Büyük Selçuklu devleti döneminde kullanılmıştır?

A) 12 Hayvanlı B) Hicri C) Miladi

D) Celali E) Rumi

9) Aşağıdaki takvimlerden hangisi Osmanlı döneminde Mali işlerde kullanılan takvimdir?

A) Rumi B) Hicri C) Miladi

D) Celali E) 12 Hayvanlı

10) Konya Çatal höyük’teki kazılarda ortaya çıkan tarihi eserleri hangi bilim inceler?

A) Etnoloji B) Epigrafi C) Etnoğrafya

D) Etnoloji E) Arkeoloji

11) Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pusula B) Para C) Yazı

D) Takvim E)Kağıt

12) Lidyalıların başkenti hangisidir?

A) Gordion B) Sarders C) Pankuş

D) İyonya E) Tuşpa

13) Frigler’in başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gordion B) Sarders C) Pankuş

D) İyonya E) Tuşpa

14) Urartular’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gordion B) Sarders C) Pankuş

D) İyonya E) Tuşpa

15) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun eski yerleşim yerlerinden değildir?

A) Konya-Çatalhöyük

B) Erzurum-Pasinler

C) Diyarbakır-Ergani

D) Adıyaman-Nevala Çori

E) Kayseri-Kültepe-Alişar

16) Hititlerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir

A) Tuşpa

B) Hattuşaş

C) Sarders

D) Gordion

E) Kültepe

17) Friglerde bereket tanrıçasına ne denir?

A) Tavana

B) Hattuşili

C) Artemis

D) Athena

E) Kibele

18) Tarihte ilk yazılı antlaşma hangi devletler arasında olmuştur?

A) Mısır-Roma

B) Roma-Hititler

C) Hitit-Frigler

D) Mısır-Hititler

E)Lidya-Pers

19) Ege ve Karadeniz’de koloniler kuran ve buralardaki uygarlıklardan etkilenen Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frigya B) Lidya C) İyon

D) Urartu E) Hitit

20) Aşağıdakilerden bilginlerden hangisi İyon medeniyetinden değildir?

A) Demokritos

B) Tales

C) Descartes

D) Hipokrat

E) Pisagor

21) Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi günümüze kadar gelen su kanalları ve bentleri yanı sıra taş işçiliği ile yapmış oldukları eserleri günümüze kadar bırakmıştır.

A) Urartular

B) Lidyalılar

C) İyon

D) Frigler

E) Hititler

22) Tarımı önem verilmiş, üretim için gerekli tedbirlerin yanı sıra saban kırana ölüm cezasını veren eski Anadolu uygarlığı hangisidir?

A)Lidya

B) Hitit

C)Frigler

D) İyon

E) Urartu23) -Yazılı kaya ve ivriz kabartmaları

-Pankuş adı verilen meclisleri bulunur

-Tavanna adlı kraliçeleri bulunur

-Kadeş antlaşmasını yapmıştır

yukarıda özellikleri verilen Anadolu’nun eski uygarlığı hangisidir?

A) Urartu

B) Frigler

C) Hititler

D) Lidyalılar

E) İyonyalılar

24) Aşağıdakilerden hangisi maden dönemi Anadolu yerleşim yerlerinden değildir?

A) Burdur-Hacılar

B) Van-Tilkitepe

C) Yozgat-Alişar

D)Çorum-Alacahöyük

E) Antalya-Karain, Beldibi25) Kral yolunun yapımında rolleri bulunan ve ticarette para usulunü getirerek takas sistemine son veren uygarlık hangisidir?

A) Frigler

B) İyon

C)Lidya

D) Hititler

E) Urartular

Cevap Anahtarı

1)A 2)C 3)D 4) A 5) C
6)B 7)D 8)D 9) A 10) E
11)B 12)B 13)A 14) E 15) B
16)B 17)E 18)D 19) C 20) C
21)A 22)C 23)C 24) E 25) C

darkangel
22-02-2008, 22:01
1.I. Aşar Vergisi’nin kaldırılması
II. Doğru Anadolu ‘da muhtaç çiftçilere toprak dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi. III. Ziraat Bankasının kurulması.
Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artırmak amacında olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve II E.II ve III Cevap: A________________________________________

2.Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?
A. II. İnönü Savaşı B. I. İnönü Savaşı C. Sakarya Savaşı D. Çerkez Etem Ayaklanması E.Kütahya-Eskişehir Savaşları
Cevap: E________________________________________


3.1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.
İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması
B. II. Dünya Savaşı’nın çıkması
C. Özel girişimcilerin sayıca az olması
D. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun
E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması Cevap: B________________________________________

4.I. Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması
II. Musul petrollerinden Irak’a kalan gelirin 25 yıl süreyle %10 unun Türkiye’ye verilmesi
III. Musul’un Irak’a bırakılması
5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz?
A. Yalnız I B.Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve II E.II ve III Cevap: C
________________________________________

5.I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. İnsan figürleri
Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
A. Yalnız I B.Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve II E.II ve III Cevap: D________________________________________

6.Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?
A. II. Mahmut B. V. Murat C. I. Abdülhamit
D. III. Selim E.Abdülaziz Cevap: A________________________________________

7.I. Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın yeniden Türk topraklarına katılması II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması
II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması III. Kafkas petrollerinin işletilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Gümrü Antlaşması’nın kapsamındadır?
A. Yalnız I B.Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve II E.II ve III Cevap: A________________________________________

8.Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?
A.Minyatür B.Çini C. Müzik D.Hat E. Mimari Cevap: A________________________________________

9.Konya’da bulunan; I. İnce Minareli Medresesi
II. Karatay Medresesi III. Sırçalı Medrese
Türk sanatının hangi dönemine aittir?
A. Osmanlılar B. Büyük Selçuklular C. Anadolu Selçukluları
D. Anadolu Beylikleri E. Memlükler Cevap: C
________________________________________

10. Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı II. Islahat Fermanı’nın ilanı
III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?
A. Yalnız I B.Yalnız III C. I ve II D. II ve III E.I, II ve III
Cevap: B________________________________________

11. I. Duvar resmi II. Dokuma III. Mimari
Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?
A. Yalnız I B.Yalnız III C. I ve II D. II ve III E.I, II ve III Cevap: D

12. Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?
A. Divan-ı Hümayun
B.Kanunname-i Al-i Osman
C. Saltanat Şurası
D. Kanun-i Esasi
E.Vilayet Nizamnamesi
Cevap: D

13. Osmanlı Devleti’nde,
I.Yöneticiler II. Hanedan üyeleri III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?
A. Yalnız I
B.Yalnız III
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
Cevap: C

14. I. Alaşehir Kongresi
II. Afyon Kongresi
III. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki kongrelerden hangisinde, Manda ve Himayenin reddi kararı alınmıştır?
A. I ve II
B. I ve III
C. II ve IV
D. I, III ve IV
E. II, III ve IV
Cevap: C

15. Osmanlılar’da
I. Ferman II. Fetva III. Berat
Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II ve III
Cevap: D

16. Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerde dile getirilmiştir?
A. Lozan Antlaşması
B. Ankara Antlaşması
C. Mudanya Antlaşması
D. Atina Antlaşması
E.İstanbul Antlaşması
Cevap: A

17. I. Doğu Trakya
II. İstanbul
III. Boğazlar
IV. Batı Trakya
Mudanya görüşmelerinde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak bir karar alınmamıştır?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve III E.I, II ve III
Cevap: C

18. Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
A. Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması
B. Türkiye’nin milletler Cemiyeti’ne üye olması
C. Medeni Kanunun kabul edilmesi
D. İtalyan Ceza kanunu’nun kabul edilmesi
E.Çok artili demokratik hayata geçirilmesi
Cevap: C

19. Aşağıdakilerden hangisi, Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?
A. Basılan kitap sayısını artırmak,
B. Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
C. Eğitim ve öğretimi birleştirmek
D. Okuma yazma oranını artırmak
E.Yüksek okul sayısını artırmak
Cevap: D

20. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması’nda ortam hazırlamıştır?
A. Halkçılık
B. Devletçilik
C. Milliyetçilik
D. İnkılapçılık
E.Laiklik
Cevap: E

21. Anlaşma Devletleri Anadolu’yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir?
A. Londra Antlaşması
B. Sevr Antlaşması
C. Paris Antlaşması
D. Berlin Antlaşması
E.Mondros Antlaşması
Cevap: E

22. I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
II. Miladi takvimin kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılapların hangileri, inkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E.I, II ve III
Cevap: E

23. I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
İnkılapların gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. I, II ve III
B. I, III ve II
C. II, I ve III
D. II, III ve I
E.III, II ve I
Cevap: A

24. Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır.
A. Teşvik-i Sanayi Kanunu
B. Kabotaj Kanunu
C. Lozan Antlaşması
D. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E.Birinci İzmir İktisat Kongresi
Cevap: B

25. Türkiye’nin komşularıyla ve Dünya devletleriyle barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?
A. Balkan Atlantı’nın imzalanması
B. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C. İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasına tepki gösterilmesi
D. Sadabat Paktı’nın imzalanması
E.Hatay’ın anavatana katılması
Cevap: E

26. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?
A. Tekke ve türbelerin kapatılması
B. Medreselerin kapatılması
C. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D. Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
E.Yabancı okulların Türkiye Cumhuriyeti müfettişlerinin denetiminde olması
Cevap: C

27. Atatürk’ün isteğiyle kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi
B. Gerici çevrelerin partiye girmeleri
C. Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması
D. Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması
E. Laikliğin Anayasa güvencesine alınması
Cevap: B

28. Atatürk’ün “Hayatta En hakiki mürşit ilimdir” (Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir?
A. Halkçılık
B. Laiklik
C. Cumhuriyetçilik
D. İnkilapçılık
E.Devletçilik
Cevap: D

29. I. Halkevleri
II. Millet Mektepleri
III. Köy Enstitüleri
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E.I, II ve III
Cevap: D

30. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hanisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir?
A. Tarım B. Ticaret C. Sanayi D. Ulaştırma E.Turizm
Cevap: E

31.
Yukarıda verilen haritada taranmış platoların hangisinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçmez?
A. Haymana
B. Gaziantep
C. Erzurum-Kars
D. Obruk
E.Bozok
Cevap: C

32. Aşağıdaki beş bölgemizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate alındığında buharlaşma en fazla olur?
A. Güneydoğu Anadolu
B. Ege
C. Doğu Anadolu
D. Karadeniz
E.Marmara
Cevap: A

33. Yurdumuzda denize kıyısı olan bölgelerimizin ortak özelliği hangisidir?
A. Dağların kıyıya paralel uzanması
B. Kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması
C. Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması
D. Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması
E.Kıyı boyunca geniş kumsalların bulunması
Cevap: B

34. Yurdumuzda 12 binden fazla bitki çeşidine rastlanmaktadır: yosun, at, ağaççık... vb. Bu bitki çeşitliliğini sağlayan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Kıtalar arası doğal geçiş alanı olması
B. Toprak üretiminin çeşitli olması
C. Yer şekillerinin çok çeşitli olması
D. İklimin bölgeler arasında farklılık göstermesi
E.Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi
Cevap: E

35.

1950-1990 yıllarındaki sayım sonuçlarına göre kırsalı ve kentsel nüfus yukarıdaki grafikle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerdenhan8gisini söylemek doğru olmaz?

A. 1950 yılında kırsal nüfusun payı toplam nüfus içinde en fazladır.
B. 1950-1980 yılları arasında kent nüfusundaki artış, kır nüfusundakinden fazladır.
C. Birbirini izleyen sayım dönemleri dikkate alındığında kent nüfusundaki en fazla artış 1990 sayımındadır.
D. 1950-1980 yılları arasındaki sayımlarda nüfusun yarından fazlasını kır nüfusu oluşturmaktadır.
Cevap: D

36. Aşağıdaki eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu öteki verilenlerden fazladır?
A. Marmara-Ege
B. Karadeniz-İç Anadolu
C. Ege-Akdeniz
D. Marmara-Doğu Anadolu
E.İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu
Cevap: A

37. Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumunda bırakılmamış yer değişikliğine gidilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz?
A. Yeni ulaşım yollarına sapa kalması
B. Yapılacak baraj gölünün altında kalması
C. Doğal afetlerin tehdidinde olması
D. Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması
E.İdari bölümlemelerde değişiklik olması
Cevap: E

38. Türkiye’de belli bir yılda sağılan hayvan sayısını ve bunlardan elde edile süt miktarının dört hayvan türüne göre oransal dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.Bu grafiklerde 4 numara ile gösterilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Koyun B. Kıl keçisi C. Tiftik Keçisi D. İnek E.Manda
Cevap: D

39. Yurdumuzun yedi coğrafi bölgesi farklı özellikler gösterir. Buna göre yurdumuzun diğerlerine göre ortalama yükseltisi daha az, tarım alanlarının payı daha yüksek ve sulama olanakları daha çok olan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Karadeniz B.Marmara C. Doğu Anadolu D. İç Anadolu E.Akdeniz
Cevap: B

40. Aşağıdakilerden hangisinin Güneydoğu Anadolu’nun kimi yerlerinde yetiştirilebilmesi, bu bölgede Akdeniz iklimi görüldüğünün bir kanıtıdır?
A. Mercimek B. Buğday C. Kayısı D. Zeytin E.Üzüm
Cevap: D

41. Kimi ürünler farklı ovalarda yetişir. Buna göre Gediz Ovasının iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilen bir tarım ürününü, aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirebilmesi gerekir?
A. Çarşamba Ovası
B. Erene Ovası
C. Çukurova
D. Malatya Ovası
E.Elazığ Ovası
Cevap: C

42. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi aşağıdaki barajların hangisinde elde edilir?
A. Hirfanlı B. Karakaya C. Atatürk D. Oymapınar E.Keban
Cevap: E

43. Akarsularımız en az hangi amaca hizmet etmektedir?
A. Enerji etme
B. Su sporları
C. Tarım alanlarını sulama
D. Kültür balıkçılığı yapma
E.Kullanma suyu elde etme
Cevap: B

44. Aşağıdaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çıkarılmaktadır?
A. Demir B. Bakır C. Linyit D. Krom E.Taşkömürü
Cevap: E

45. Türkiye aşağıdakilerden hangisini ihraç etmemektedir?
A. Çay B. Fındık C. Tütün D. Pamuk E.Şekerpancarı
Cevap: A

46. Türkmenistan’dan gelen doğalgaz hattı, Azerbaycan’dan gelen petrol boru hattı yurdumuzdan geçerek Akdeniz’e ulaşacaktır.
Bu durumun Türkiye’ye sağlayacağı yarar aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Jeopolitik önemin artması
B. Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunmasına
C. Doğu Akdeniz limanlarının öneminin artması
D. Turizm gelirlerinin artması
E.Petrole dayalı sanayi
Cevap: D47. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun daha az gelişmiş olan bölümüdür?
A. Yukarı Kızılırmak Bölümü
B. Güney Marmara Bölümü
C. İç Batı Anadolu Bölümü
D. Ege Bölümü
E.Adana Bölümü
Cevap: A

48. Çay ve fındık fabrikaları ile orman ürünleri işletmeleri Doğu Karadeniz Bölümünde yaygındır. Bu durum, endüstri tesislerinin kuruluş yeri ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir.
A. Su kaynaklarının fazlalığı
B. Hammadde sağlama kolaylığı
C. Enerji kaynaklarının varlığı
D. Kara ve deniz ulaşımının gelişmişliği
E.Tüketim alanlarına yakınlığı
Cevap: B

49. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?
A. Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri
B. TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar
C. Başbakan ve belediye başkanları Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye başkanları
D. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Belediye Başkanları
E.TBMM üyeleri, Başbakan ve Bakanlar
Cevap: B

50. 1982 Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
A. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı
B. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
C. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
D. Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı
E.Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı
Cevap: C

51. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
A. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış olan oyların tümü
B. Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken asgari oy sayısı.
C. Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldığı oyların tümü
D. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinden seçme kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü.
E.Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması.
Cevap: E

52. Aşağıdakilerden hangisi “yarı-doğrudan demokrasi” araçlarından biridir?
A. Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi
B. Cumhurbaşkanının yayımlamayı uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmesi için yasama organına geri gönderebilmesi.
C. Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması.
D. Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi
E.Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi
Cevap: C

53. Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi, hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
A. Avrupa Birliği B. Avrupa Ekonomik Topluluğu
C. Birleşmiş Milletler D. Avrupa Konseyi E.NATO
Cevap: D

54. 1982 Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?
A. Tercihli Oy
B. İki dereceli sistem
C. İki türlü sistem
D. Dar bölge sistemi
E.Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilebilmesi
Cevap: B

55. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?
A. Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması.
B. Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması.
C. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması
D. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi.
E.Önceden izin almadan kurulması.
Cevap: E

56. Aşağıdakilerden hangisi “doğal yargıç” (kanuni hakim) güvencesinin bir sonucudur?
A. Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanamaması,
B. Görülecek davaya göre olağanüstü yargılama
C. Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi
D. Herkesin her konuda dava açabilmesi
E.Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi
Cevap: A

57. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur?
A. Belediyeler B. Üniversiteler C. İl Özel İdareleri
D. TRT E.Bakanlıklar
Cevap: C

58. Küreselleşme. Dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yoğun etkileşim içine girmesi ve çeşitli ögelerin uluslar arası hareketliliğini artırması olarak tanımlanır.
Küreselleşme sürecinde, uluslar arası hareketliliği en az artan öge aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sermaye B. Mal C. Emek D. Teknoloji E.Bilgi
Cevap: C

59. Türkiye’de 1999 sonunda uygulanmaya başlanan ekonomik istikrar programı 2000 yılının Kasım ayında krizle sonuçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılının Kasım ayında başlayan krizin öncü göstergelerinden biri değildir?
A. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi
B. İthalat ve ihracat farkının artışından kaynaklanan cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının büyümesi
C. Bankacılık kesimi pozisyonunun döviz rezervine oranının büyümesi.
D. Kamu bankaları ve KİT lerden kaynaklanan açıkların büyümesi.
E.Faiz oranlarının hızla düşmesi.
Cevap: A

60. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılının Nisan ayında, “5 yılda 1 milyar çocuğa eğitim” kampanyasını başlatan sivil toplum örgütüdür?
A. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği
B. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
C. Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı
D. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
E.Türk Eğitim Vakfı
Cevap: D

veska
09-04-2008, 16:09
1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır ?
A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) Tanzimat Fermanı
E) Sened-i İttifak

2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Hatay sorunu
B) Kapitülasyonlar
C) Musul sorunu
D) Yabancı okullar sorunu
E) Nüfus değişimi

3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü ön plana çıkarılmış, padişahın yetkileri kısıtlanarak hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu hale gelmesi sağlanmıştır.’
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir?
A) Veraset sistemine
B) Mutlakiyet yönetimine
C) Ulusal egemenlik anlayışına
D) Bağımsızlık anlayışına
E) Teokratik yönetim anlayışına

4) Aşağıdakilerden hangisiyle Moskova Antlaşması imzalandı?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Rusya
D) Fransa
E) İtalya

5) Osmanlı Devleti aşağıdaki ülkelerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesinde yitirmiştir?
A) Suriya
B) Filistin
C) Irak
D) Ürdün
E) Makedonya

6) I. Celali isyanları şiddetle bastırılarak otorite sağlanmıştır
II. Askeri ocaklar düzeltilmeye çalışılmıştır
III. Maliye düzene konulmaya çalışılmıştır
Yukarıda bahsedilen ıslahatlar hangi dönemde yapılmıştır?
A) Lâle Devri
B) Duraklama dönemi
C) III. Selim devri
D) II. Mahmut devri
E) Meşrutiyet devri

7) Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokarak Balkanlarda birçok devletin bağımsızlıklarını kazanmasına neden olan antlaşma hangisidir ?
A)Edirne
B) Küçük kaynarca
C) Ayestefanos
D) Bükreş
E) Berlin

8) Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir açıklama değildir ?
A) Ücretli askerlerin orduda önemli bir yeri vardır
B) Askerlik tüm halk için bir yaşam biçimidir
C) Ordular daimidir ve onlu sisteme dayanır
D) Çin, Moğol, Roma, Bizans ordu sistemlerini etkilemiştir
E) Ordunun temeli atlı askerlere dayanır

9) Duraklama Dönemi’nde Celali İsyanlarının çıkma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Merkezi otoritenin bozulması
B) Vergilerin adaletsiz şekilde toplanması
C) Rüşvet ve iltimasın artması
D) Yöneticilerin gelişigüzel atanması
E) Kadıların adaleti iyi uygulayamaması


10) I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
IV. Sömürgeciliğin hızlanması
V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur ?
A) Yalnız I
B) I, II, III
C) IV, V
D) II, IV
E) I, II, IV, V

11) Lozan Görüşmelerinde itilaf devletleri, aşağıdaki konuların hangisinde TBMM hükümetine karşı ortak baskı uygulamışlardır ?
A) Kapitülasyonlar
B) Hatay Sorunu
C) Azınlıklar
D) Musul sorunu
E) Mandanın devamı

12) İstanbul Hükümeti’nin yetersizliğini belirterek ulusu kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran M.Kemal hangi olay sonucunda ordu görevinden istifa etmiştir ?
A) İstanbul’un işgalinden sonra
B) Sivas Kongresinden sonra
C) Amasya Genelgesinden sonra
D) Erzurum Kongresinden sonra
E) Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan önce

13) “Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı-İran sınırını belirlemiş ve bu sınır büyük değişikliğe uğramadan günümüze kadar korunmuştur.”
Bu antlaşma aşağıdaki hangi padişah zamanında imzalanmıştır ?
A) III. Murat
B) IV. Mehmet
C) Genç Osman
D) IV. Murat
E) III. Mehmet

14) Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Boğazlar
B) Yabancı okullar
C) Musul
D) Irak sorunu
E) Nüfus değişimi

1)D 2)C 3)B 4)C 5)E 6)B 7)E 8)A 9)B 10)D 11)A 12)C 13)D 14)E

veska
11-04-2008, 01:25
61. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Devlet boyların birleşmesiyle kurulur
B) Temel ekonomik yapı hayvancılığa dayalıdır
C) Önemli kararlar Kurultay tarafından alınır
D) Yerleşik yaşam biçimi yaygın değildir
E) Hakanlar mutlak yetkilere sahiptir

62. I.Hun
II.Göktürk
III.Uygur
IV.Kutluk
V.İskit
İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinden hangisi bir çok yönüyle diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

63. Orta Asya Türklerinde ceza infaz sisteminde uzun süreli hapis cezalarının uygulanmamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza hukukunun ılımlı olması
B) Kanuni suç kavramının olmaması
C) Göçebe yaşam biçiminin egemen olması
D) Cezaların tazminat biçiminde uygulanması
E) Töre denilen yazısız hukukun uygulanması

64. *En büyük Türk İslam Devletidir
*Sınırları Maveraünnehirden Akdenize kadar uzanmıştır
*Dinsel bakımdan Abbasi Halifeliliğine bağlıdır.
Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazne
B) B. Selçuklu
C) Anadolu Selçuklu
D) Osmanlı Devleti
E) Karahanlılar

65. Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlayan Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinin başlarını araştıran bir kişi dönemin mimari eserlerini öncelikle hangi yörede araştırmak zorunludur?
A) Konya
B) İznik
C) Sivas
D) Erzurum
E) Selçuk

66. I. Cami
II. Kervansaray
III. Künbet
IV. Şifahane
V. Bedesten
Anadolu Selçuklularında yer alan mimari yapılardan hangisi veya hangileri doğrudan ticari faaliyetlerle ilgilidir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve V
E) III IV V

67. I Gevher Nesibe Külliyesi
II Konya Alaeddin Camii
III Gök Medrese
Eserlerden hangisi veya hangileri öncelikle sosyal hizmete yönelik mimari yapılardır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III

68. Anadolu Selçuklu plastik sanatında en çok işlenen konu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) İnsan-hayvan-bitki
B) Geometrik desen-hayvan-arabesk
C) Çiftbaşlı kartal-melek resimleri
D) Minyatür-Hat-Sülüs
E) İnsan-Minyatür-geometrik desen

69. *Ordunun bozulması
*Mali yapının çökmesi
*Devşirme sisteminin terk edilmesi
*Eğitimde yozlaşmanın başlaması
Osmanlı Devleti’nde meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin başlamasına neden olmuştur?
A) Hukuk sisteminin yenilenmesine
B) Savaşlarda dengenin kurulmasına
C) Yönetim anlayışının başlamasına
D) Islahat düşüncesinin ortaya çıkmasına
E) Yabancı askeri uzmanlardan yararlanılmasına

70. Osmanlı Devleti’nde ilk “kanunlaştırma” hareketi kimin zamanında meydana gelmiştir?
A) Osman Gazi
B) Yavuz Selim
C) Kanuni
D) II.Mahmut
E) Fatih

71. Osmanlı yerli sanayisi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra tamamen çökmüştür?
A) Paris
B) Londra
C) Balta Limanı
D) Hünkar İskelesi
E) Sevr

72. I. Bölgelerin savunulması
II. Asker yetiştirilmesi
III. Üretimi sürekli hale getirilmesi
IV. Yargılamanın yerinde yapılması
Hangisi Osmanlı devletinde uygulanan Tımar sisteminin öncelikli amacı değildir?
A) I-II B) I-III C) II-IV
D) I-IV E) Yalnız II


73. I. Sened-i İttifak
II. Tanzimat Fermanı
III. Meşrutiyet yönetimi
Yukarıdaki siyasi belgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Batılı güçlerin baskısıyla yayınlanmış olmaları
B) Padişahın yetkilerini sınırlandırmaları
C) Azınlıklara yeni haklar sağlamaları
D) Osmanlıcılık düşüncesiyle yayınlanmaları
E) Ayanlara geniş haklar getirmiş olmaları

74. I. Amasya Tamimi
II. Erzurum Kongresi
III. Başkomutanlık kanununun çıkması
IV. 31 Mart olayı
V. Misak-ı Milli kararlarının alınması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri Milli Mücadelenin hazırlık döneminde meydana gelmemiştir?
A) I-II B) II-III-IV C) III-IV-V
D) I-III-V E) III-IV

75. Milli Mücadelenin gerekçesi ve yöntemi ilk defa nerede belirlenmiştir?
A) Sivas Kongresi
B) Misak-ı Milli
C) TBMM açılması
D) Amasya Genelgesi
E) Amasya Protokolü

76. I. Saltanatın kaldırılması
II. Soyadı kanununun çıkarılması
III. Yeni harflerin kabul edilmesi
IV. Erzurum Kongresi
Bu gelişmelerin doğru kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?
A) I-II-IV-III B) IV-I-III-II
C) IV-III-II-I D) III-IV-I-II
E) III-I-IV-II
77. Atatürk: “Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.” Sözünü hangi gelişme üzerine söylenmiştir?
A) İzmir suikastı girişimi
B) Sakarya savaşından yararlanması
C) Menemen isyanı
D) Topal Osman Olayı
E) Binbaşı Ravlinson’un yakalanması

78. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan cemiyetlerden hangisi Türkler tarafından kurulan milli varlığa düşman örgütlenmelerden biridir?
A) Redd-i İlhak
B) Teali Osmani
C) Etnik-i Eterya
D) Alyans
E) Kilikyalılar

79. Milli mücadele sürecinde TBMM hükümeti ile yakın ilişkiler içinde olan eski itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) ABD
C) Rusya
D) Fransa
E) Romanya

80. Osmanlı Halifeliğinin İslam dünyasında etkili olmadığının en önemli göstergesi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?
A) Milli Mücadele
B) Balkan Savaşları
C) Şeyh Sait İsyanı
D) I.Dünya Savaşı
E) Trablusgarp Savaşı

81. I. Medeni Kanun
II. Soyadı kanunu
III. teşvik-i Sanayi kanunu
IV.Kabotaj Hakkı
V. Misak-ı İktisadi
Hangisi halkçılık ilkesinin doğrudan bir sonucudur?
A) I B) II C) III D)IV E) V

82. Türkiyenin etnik nüfusunun sadeleştirilmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde bir hüküm olarak yer almıştır?
A) Sevr
B) Lozan
C) Londra
D) Kopenagh
E) Moskova

83. Kurtuluş Savaşı Atatürk’ü aşağıdaki ilkelerden hangisinin doğrudan sonucudur?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
E) Laiklik


84. I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. soyadı kanunun çıkarılması
IV. Millet mekteplerinin açılması
Gelişmelerden hangisi daha çok Laikliğin geliştirilmesiyle ilgilidir?
A) I-II B) II-III C) I-IV
D) III-IV E) Yalnız II

85. I. Saltanatın kaldırılması
II. Kadınlara siyasal haklar tanınması
III. Serbest Fırkanın kurulması
Bu gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisinin geliştirilmesine yöneliktir?
A) Yönetim
B) Cumhuriyet
C) Laiklik
D) Demokrasi
E) Kültür

86. Milli bağımsızlıktan ödün verilmeden ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek olarak bilinen program aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misak-ı İktisadi
B) Milli kalkınma
C) Teşvik-i sanayi
D) Misak-ı milli
E) Halkçılık Programı

87. Fener Rum Patrikhanesinin konumu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle belirlenmeye çalışılmıştır?
A) Sevr
B) Lozan
C) Mudanya
D) Atina
E) İstanbul

88. Halkçılık ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin doğal sonucudur?
A) İnkılapçılık
B) İnsan sevgisi
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) Laiklik

89. Devletçilik İlkesi ne zamandan itibaren uygulamaya konulmuştur?
A) 1928 B) 1923 C) 1930 D) 1954 E) 1938

90. Türkiye’de planlı kalkınma dönemine hangi tarihten itibaren girilmiştir?
A) 1923 B) 1930 C) 1933 D) 1938 E) 1926

91. Karadeniz Bölgesinde buğdayın yerini mısırın alması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kışların ılık geçmesi
B) Toprağın yıkanmış olması
C) Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi
D) Mısırın daha pahalı olması
E) Halkın besin kaynağı olması

92.Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen merkezlerin hangisinde yıl içinde aldığı yağış miktarının çoğu sonbahar mevsiminde düşer?
A) I B) II C) III D) IV E) V

93.Türkiye’de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?
A) İklim çeşitliliğinin fazla olması
B) Doğal bitki örtüsünün çeşitlenmesi
C) Tarım ürünleri çeşidinin fazla olması
D) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
E) Kışın cephe yağışı olması


94.Yukarıdaki Türkiye haritasında kıyı şeridi üzerinde belirlenen noktaların hangi ikisi arasında boyuna kıyı tipi görülür?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) V ve VI

95.Ege Bölgesi akarsularının menderesler yaparak akmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akarsu rejiminin düzensiz olması
B) Yatak eğiminin az olması
C) Boylarının kısa olması
D) Debilerinin düşük olması
E) Havzalarının açık olması

96.Aşağıdaki yer altı kaynak türlerinden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A) Gayzer
B) Artezyen
C) Fay kaynağı
D) Karstik kaynak
E) Yamaç kaynağı

97.Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir.
Türkiye’nin jeolojik yapısı düşünüldüğünde, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en azdır?
A) Konya ovası
B) Erzincan ovası
C) Bolu ovası
D) Muş ovası
E) Gediz ovası

98.Rüzgar ve su erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprağın kalın olması
B) Nem ve yağışın fazla olması
C) Yüksekliğin az olması
D) Bitki örtüsünün cılız olması
E) Eğimin fazla olması

99. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde kentsel nüfus oranı en fazladır?
A) Ege bölgesi
B) G. Doğu Anadolu bölgesi
C) Akdeniz bölgesi
D) Marmara bölgesi
E) Doğu Anadolu bölgesi

100.Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A) Çarpık kentleşme
B) Kalkınma hızının artması
C) Genç nüfusun artması
D) Alt yapı sorunlarının yaşanması
E) İşsizlik

101.*Geniş düzlükler bulunur
*Yağış miktarı çok azdır
*Yerleşmeler su kaynakları çevresinde toplanmıştır.
*Tahıl tarımı yoğun olarak yapılır.
Yukarıda özellikleri sıralanan coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asıl Ege bölümü
B) Erzurum-Kars bölümü
C) Doğu Karadeniz bölümü
D) Adana bölümü
E) Konya bölümü

102.Türkiye’de nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara
B) Doğu Anadolu
C) G. Doğu Anadolu
D) Akdeniz
E) Karadeniz

103.Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz bölgesi ile Kıyı Ege bölgesini birbirinden ayıran özellik değildir?
A) Yer altı kaynakları
B) Yer şekilleri
C) Doğal bitki örtüsü
D) Tarım arazisi oranı
E) Ulaşım koşulları

104.Tarımda nadas yöntemi aşağıdaki kentlerden hangisinde daha azdır?
A) Trabzon
B) Urfa
C) Konya
D) Kırşehir
E) Aksaray

105.Bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği bölgeye o ürünün tarım bölgesi denir.
Buna göre Ege bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerden hangisinin tarım bölgesi değildir?
A) İncir
B) Üzüm
C) Zeytin
D) Buğday
E) Haşhaş

106.Türkiye’de Mardin’de ve Hamitabat’da çıkarılan üretim yeterli gelmediğinden bir kısmı yurt dışından alınan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taş kömürü
B) Petrol
C) Limit
D) Baroks
E) Doğalgaz

107.Aşağıdaki kentlerden hangisinde otomotiv endüstrisi bulunmaz?
A) İstanbul
B) İzmir
C) Bursa
D) Afyon
E) Adapazarı

108.Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürün değildir?
A) Pirinç
B) Petrol
C) Pamuk
D) Doğalgaz
E) Kahve

109.Hammaddenin işleme alanına yakın olması gerektiği düşünüldüğünde aşağıdaki merkezlerden hangisinde pamuklu dokuma fabrikasının kurulması düşünülemez?
A) Ş. Urfa
B) Adana
C) İzmir
D) Denizli
E) Samsun

110. Uluslar arası Adalet Divanı hangi şehirdedir?
A) Cenevre B) Zürih C) Roma
D) Lahey D) Paris

111. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimleri ifade etmektedir?
A) İl özel idaresi- İlçe idaresi
B) İl özel idaresi- İlçe idaresi-Köy
C) İl genel idaresi-Belediye-Köy
D) İl özel idaresi-Belediye-Köy
E) Belediye-İlçe-Köy

112- 2002 Dünya kupası hangi ülke ve veya ülkelerde yapılmıştır?
A) Brezilya B) Çin C) Fransa-Çin
D) İngiltere-Fransa E) Güney Kore-Japonya

113-Erken seçim yapılabilmesi için meclisin ne kadarının boşalması gerekmektedir?
A) % 10 B) 1/10 C) % 5 D) 1/20 E) % 20

114-Sayıştay Aşağıdaki kurumlardan hangisinin denetimini yapmaz?
A) Genel Bütçeli Kuruluşlar
B) Katma bütçeli kuruluşlar
C) Bakanlıklar
D) Kamu tüzel kişileri
E) KİT

115- Belediye Genel Meclisini aşağıdakilerden hangisi fesheder?
A) Cumhurbaşkanı B) Başbakan C) Danıştay
D) İç İşleri Bakanı E)Bakanlar Kurulu

116-Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulan projelere ne ad verilir?
A) Kanun Tasarısı B) Kanun teklifi C) Öneri
D) KHK E) Tüzük

117-Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) İç İşleri Bakanı
C) Dış İşleri Bakanı
D) MGK sekreteri
E) Kuvvet komutanları

118-Vali İl Genel Meclisinin kararlarına karşı itirazı nereye yapar?
A) İç İşleri bakanı B) Başbakana C) TBMM
D) Cumhurbaşkanı E) Danıştay

119-Bir devlet okulunda çalışan ve görev yeri değiştirilen öğretmen, bu işlemin iptali için aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvurur?
A) İdare mahkemesi B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Sayıştay

120-Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?
A) Yasama organının çift meclisli olması
B) Cumhurbaşkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesi
C) Kanunların ve Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması
D) Yasama organının güvenmediği Cumhurbaşkanını düşürebilmesi
E) Yasama organının güvenmediği Bakanlar Kurulunu düşürebilmesi
61-E 91-C
62-C 92-B
63-C 93-E
64-B 94-E
65-D 95-B
66-D 96-A
67-A 97-A
68-A 98-D
69-D 99-D
70-E 100-B
71-C 101-E
72-D 102-B
73-B 103-C
74-E 104-A
75-D 105-D
76-B 106-E
77-A 107-D
78-B 108-C
79-C 109-E
80-D 110-D
81-A 111-D
82-B 112-E
83-C 113-C
84-D 114-E
85-D 115-C
86-A 116-A
87-B 117-D
88-C 118-E
89-C 119-A
90-C 120-C

Luiza
14-04-2008, 11:26
1. Gelişim sürecine ilişkin olarak aşağıda verilen kavramlardan hangisi, bireylerin genel gelişim özelliklerini ve olası gelişimsel problemleri betimlemekte en uygun olanıdır?

a) Büyüme

b) Kritik zaman

c) Evre

d) Olgunlaşma

e) Gelişim görevi2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde, bireysel farklılıklara ilişkin olarak uygun olmayan bir nitelemede bulunulmaktadır?

a) Eğitim hedefleri açısından, ortak özellikler kadar önemlidir.

b) Çağdaş eğitim anlayışının üzerinde durduğu temel unsurlardandır.

c) Bireyin gelişim sürecinde kritik bir etkiye sahiptirler.

d) Eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınan unsurlardandır.

e) Bireysel farklılıklar çevresel faktörlerden etkisinde değildirler.3.

I. Bedensel Gelişim

II. Zeka gelişimi

III. Ahlaki (moral) gelişim

IV. Dil gelişimi

V. Psikomotor gelişimYukarıdaki gelişim süreçlerinin hangisinde meydana gelebilecek değişimlerde çevresel faktörler kalıtımsal faktörlerden daha etkilidir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II, III ve IV

e) I, III ve V4. 15 ay önce dünyaya gelmiş olan Arzu yürüme davranışını sergileyememektedir.

Yapılan tıbbi muayenelerde bedensel, devinimsel ve nörolojik bir gelişim problemi belirlenmediği bilgisi dikkate alındığında, Arzu’nun yürüme davranışını gösterememesinin gerekçesi olarak aşağıda verilen seçeneklerin hangisi doğru kabul edilebilir?

a) Olgunlaşma sorunu yaşamaktadır

b) Büyümesi gecikmiştir

c) Gelişim ertelenmiştir

d) Hazıroluş sorunu yaşamaktadır

e) Bu durum normaldir5. Küçük kızına oyuncak bebek alan bir baba, çocuğunun oyuncağıyla oynarken ona isim verdiğini, yemek yedirmeye, uyutmaya, altını bezlemeye çalıştığını gözlemlemiştir.

Piaget’in bilişsel gelişim kuramı açısından çocuğun hangi dönemde olduğu söylenebilir?

a) Duyusal motor

b) Sezgisel dönem

c) Sembolik dönem

d) Somut işlemler dönemi

e) Soyut işlemler dönemi6. Piaget’e göre, çocuğun yaşam deneyimleri ile başlayan ve sosyal/fiziksel çevresi ile uyum içinde olması ile sonuçlanan bilişsel gelişim sürecinin basamakları aşağıda verilen şıkların hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

a) uyum›özümseme›uzlaşma›şema›organize etme

b) şema › özümseme › uyum › organize etme › uzlaşma

c) şema › organize etme › uyum › özümseme › uzlaşma

d) şema › organize etme › özümseme › uyum › uzlaşma

e) özümseme › şema › organize etme › uyum › uzlaşma7. “Bir anne, çocuğunun ana dilinde sözcükleri ve tümceleri doğru olarak kullanmasını sağlamak amacıyla, televizyon programlarını önceden inceleyip seçmekte, çocuğunun her programı izlemesine izin vermemektedir.”

Verilen örnekteki annenin, dil gelişiminde hangi kuramsal yaklaşım açısından en uygun olarak davrandığından söz edilebilir?

a) Bilişsel kuram

b) Psiko-linguistik kuram

c) Sosyal öğrenme kuramı

d) Psikanalitik kuram

e) Davranışçı kuramlar8. “Bir psikolog, parmak emme şikayeti ile kliniğe getirilen 7 yaşındaki bir çocuğun bu yakınmasının gelişimin ilk yıllarında bir dönemdeki saplanmadan (fixation) kaynaklandığını düşünmektedir.”

Psikologun, yakınmanın nedeni ile ilgili düşüncesi dikkate alındığında, benimsediği teorik yaklaşım ve saplanmanın meydana geldiği dönem hakkında ne söylenebilir?

a) Psikanalitik-anal dönem

b) Bilişsel-latent dönem

c) Bilişsel-oral dönem

d) Psikososyal-oral dönem

e) Psikanalitik-oral dönem9. Bir baba, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek isteyince çocuğu tarafından “herkesin onlaraa baktığı ve ayıpladığı” şeklinde bir ifadeyle uyarılmıştır.

Söz konusu örnekteki çocuğun uyarısı dikkate alındığında, çocuğa göre babanın davranışının Kohlberg’in ahlaki gelişim süreçleri açısından hangi düzeyden daha düşük olarak nitelendiği söylenebilir?

a) 1. evre

b) 2. evre

c) 3. evre

d) 4. evre

e) 5. evre

10. Erikson’un Psikososyal gelişim kuramı açısından başarı ve yetersizlik çatışmasının yaşandığı gelişim döneminde, söz konusu çatışmanın olumlu/olumsuz sonuçlanmasında etkin olan sosyal ortamın ana unsurları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Anne-baba ve öğretmen

b) Anne-baba ve akranlar

c) Anne-baba ve kardeşler

d) Akranlar ve kardeşler

e) Yeni aile ve iş arkadaşları11. Watson ve Pavlov’un öğrenme kuramlarına ilişkin olarak aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde, her iki kuramın insan davranışını açıklamada kullandıkları ortak yaklaşım verilmiştir?

a) İkisi de işaret öğrenmeyi savunurlar

b) Davranış U-T bağıntısıyla açıklanabilir

c) Pekiştireçler tepkiden sonra verilir

d) Öğrenilenler davranışlar ve bilgilerdir.

e) Hiçbiri12. Guthrie, Skinner ve Thorndike’ın öğrenme kuramlarında cezaya ilişkin yaklaşımları ile ilgili olarak aşağıda verilen karşılaştırma ifadelerinden hangisi doğrudur?

a) Skinner ve Thorndike cezaya karşı iken, Guthrie cezanın gerekliliğini savunur.

b) Skinner ve Thorndike’a göre ceza davranışı söndürmezken, Guthrie’ye göre tam sönme yaşanır.

c) Guthrie’ye göre ceza bir tür olumlu, diğerlerine göre olumsuz pekiştireçtir.

d) Guthrie’ye göre ceza hemen verilmelidir, diğerlerinde ise ertelenebilir.

e) Hepsi de cezayı çocuğun eğitimde uygun olmayan bir davranış olarak değerlendirmişlerdir.13. Bir çocuk akvaryumunda balık beslemektedir. Çocuk, belli bir süre sonra akvaryuma birileri yaklaştığında, balıkların suyun üzerine doğru hareketlendiklerini ve orada oyalandıklarını gözlemlemiştir.

Balıkların bu davranışı hangi kuramsal yaklaşıma göre açıklanabilir?

a) Klasik Koşullanma

b) Edimsel Koşullanma

c) Sosyal Öğrenme

d) Araçsal Öğrenme

e) Buluş Yoluyla Öğrenme14. Şanlıurfa’ya gezi için gelen bir turist, Balıklı Göl’de bazı ilginç gözlemlerde bulunmuş; balıkların, havuzun yanında yürüyen kişileri havuz boyunca uzun süre takip ettiğini fark etmiştir.

Balıkların bu davranışı aşağıda verilen kuramsal yaklaşımlardan hangisi için en uygun örnek olarak verilebilir?

a) Edimsel koşullanma

b) Klasik koşullanma

c) Sosyal öğrenme

d) Gizil öğrenme

e) Araçsal koşullanma15. Bir doğal parkta geyiklerin bakımı ve beslenmesi ile ilgilenen veteriner, kışın karın çok yağdığı zamanlarda belli bir bölgeye yem ve saman bırakmış, bir süre sonra geyiklerin geldiklerini fark etmiştir. Bir yıl sonra parkta yapılan bir değişiklikle, veterinerin yem ve saman bıraktığı yerle geyiklerin kullandıkları yol arasına çit döşenmesinin ardından geyiklerin önceleri geri döndüklerini ancak daha sonra çitlerin üzerinden atlayarak yine aynı yerde toplandıklarını gözlemlemiştir.

Verilen durum dikkate alındığında parkın yeniden düzenlenmesinden sonra kullanılan çitler aşağıdakilerden hangisine bir örnek olarak verilebilir?

a) 1. tip ceza

b) 2. tip ceza

c) Dolaylı pekiştireç

d) Olumlu pekiştireç

e) Olumsuz pekiştireç

16. Bir öğretmen, sınıf içinde gözlemlediği öğrenci davranışlarından olumlu olanlarını sergileyen öğrencileri, diğer öğrencilere alkışlatmaktadır. Öğretmen, bu şekilde söz konusu davranışların diğer öğrencilerce de sergilenme olasılığının artacağı varsayımıyla hareket ettiğini ifade etmektedir.

Öğretmen hangi kuramsal yaklaşım çerçevesinde davranmaktadır?

a) Klasik Koşullanma

b) Buluş Yoluyla Öğrenme

c) Araçsal Öğrenme

d) Sosyal Öğrenme

e) Gizil Öğrenme17. Bir sirkte kaplanları eğitmekle görevli olan bir personel, eğitim sürecinde önce düdüğünü çalmakta, hemen ardından da kırbacı sallayarak kaplanların kendilerini kontrol etmelerini ve oyunlarını sergilemelerini sağlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla bir dizi tekrar yapan eğitici kaplanların düdük sesine karşı tepki vermezlerken, kırbaçtan çıkan sesin ardından oyunlarını sergilemeye başladıklarını gözlemlemiştir.

Bu durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

a) Gölgeleme

b) Ayırdetme

c) Genelleme

d) Yüksek düzeyde koşullanma

e) Sönme18. Skinner’in fare deneyinin ardından operant koşullanma kuramını ortaya koyan bir araştırmacıyı eleştiren bir öğrenme psikologu eleştirisinde, farenin koşullanmasının edimle yiyecek elde etmesi arasında değil, manivelaya basınca çıkan “klik” sesiyle yiyecek elde etmesi arasında olduğunu vurgulamaktadır.

Eleştiriyi yönelten psikologun eleştirisinin gerekçesini hangi bilim adamının ortaya koyduğu kuramsal yapıdan hareketle oluşturduğu söylenebilir?

a) Gagne

b) Pavlov

c) Thondike

d) Miller

e) Bandura

19. “Bir baba, çocuğuna karşı sergilediği uygun olan ve olmayan davranışlarının gerekçelerini tartışırken “biz böyle gördük” diyerek kendini savunmaktadır.”

Babanın örnekteki gerekçesi dikkate alındığında, öğrenme ile ilgili olarak daha etkin olan ortamın hangisi olduğu söylenebilir?

a) Aile

b) Okul

c) Akran grupları

d) İçinde yaşadığı şehir

e) Öğretmenler20. Aşağıdakilerden hangisi Geştalt öğrenme kuramına göre algıyı etkileyen faktörlerden değildir?

a) Birey çevresindeki obje, olay ve fikirleri anlamlı bir bütün haline getirmeye çalışır.

b) Algı görelidir; sesler, renkler, objelerin büyüklüğü, zaman ve hareket göreli olarak algılanır.

c) Örgütlü olmayan uyarıcıların hatırlanması ve anlaşılması daha kolaydır.

d) Birbirine benzer uyarıcılar bir grup olarak algılanırlar.

e) Zamanda ve mekanda birbirine yakın uyarıcılar bir bütün olarak algılanır.21. Bir baba çocuğuna “ödevini yaparsan televizyon seyredebilirsin veya bahçeye oyun oynamaya çıkabilirsin” şeklinde yönlendirmede bulunmaktadır.

Bu ifade öğrenmede davranışçı yaklaşım açısından aşağıdaki kavramların hangisine bir örnektir?

a) Etki yasası

b) Operant koşullanma

c) Model Alma

d) Premack prensibi

e) Oranlı pekiştirme22. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı öğrenme kuramlarının genel özelliklerindendir?

a) İnsanın öğrenmesi ile diğer canlıların öğrenmeleri birbirine benzer.

b) Hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalarla insan öğrenmesini açıklamaya çalışırlar.

c) Öğrenme, ölçülebilir ve gözlenebilir olaylar üzerinde odaklanarak incelenebilir.

d) Öğrenmenin kuralı uyarıcı ve tepki arasındaki bağlantılara dayalıdır.

e) Hepsi23. Aşağıdakilerden hangisi, Gagne’nin ifade ettiği beş ana öğrenme kategorisinden biri değildir?

a) Sözel bilgiler

b) Zihinsel beceriler

c) Bilişsel stratejiler

d) Motor beceriler

e) Refleks eylemler24. Bir çocuğun ağzı yemeğini yedikten sonra annesi tarafından sert bir bezle silinmektedir. Çocuğun bir süre sonra annesinin elindeki bezi gördüğünde huzursuz olduğu ve ağlamaya başladığı gözlenmiştir.

Verilen örnekteki çocuğun davranışı aşağıda verilen seçeneklerin hangisi ile açıklanabilir?

a) Klasik koşullanma

b) Edimsel koşullanma

c) Thorndike’ın etki ilkesi

d) Olumsuz pekiştirme

e) Thorndike’ın bağ ilkesi25. Aşağıdakilerden hangisi, “öğrenme” ile ilgili yanlış bir nitelemedir?

a) Öğrenme doğal bir yönelimdir

b) Öğrenme bir davranış değişikliğidir

c) Öğrenme tekrar ve yaşantı sonucu oluşur

d) Öğrenilmiş davranışlar olumlu yöndedir

e) Öğrenme bir çevreye uyum sürecidir.26. Bir öğrenci, bir matematik problemini farklı yollarla çözmek için gayret etmektedir. Bu amaçla yeni çözüm yöntemi bulmak üzere pek çok alternatif üzerinde çabalayan öğrenci sonunda bir çözüme ulaşmıştır. Daha sonra da öğrencinin fark ettiği yeni çözüm yöntemini daha sık kullanmaya başladığı gözlenmiştir.

Öğrencinin bu davranışı hangi öğrenme kuramı açısından daha iyi açıklanabilir?

a) Klasik Koşullanma

b) Buluş Yoluyla Öğrenme

c) Araçsal Koşullanma

d) Sosyal Öğrenme

e) Gizil Öğrenme27. Aşağıdakilerden hangisi kavramsal açıdan sosyal öğrenme kuramı ile operant (edimsel) öğrenme kuramı arasında ortak olarak ele alınır?

a) Bilişsel yapılar

b) Bilişsel stratejiler

c) Pekiştireçler

d) Sönme davranışı

e) Zihinsel beceriler28. Bir ilkokul öğretmeni yaptığı her sınavın ardından pekiyi alan tüm öğrencilerini alkışlayarak kutlamakta ve bir sonraki sınava kadar öğrencilerinin yakalarına yıldız yapıştırmaktadır.

Öğretmenin bu davranışı hangi pekiştirme tarifesine örnek olarak verilebilir?

a) Sürekli pekiştirme

b) Sabit aralıklı pekiştirme

c) Sabit oranlı pekiştirme

d) Değişken aralıklı pekiştirme

e) Değişken oranlı pekiştirme29. Bir lise öğrencisi, daha önce öğrenmiş olduğu İngilizce dil bilgisi kurallarının, yeni öğrendiği Fransızca dil bilgisi kurallarının öğrenilmesini kolaylaştırdığından bahsetmektedir.

Öğrencinin ifade ettiği durumu betimlemek için aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğrudur?

a) Benzerlik

b) Pozitif transfer

c) Negatif transfer

d) İleriye yönelik ket vurma

e) Geriye yönelik ket vurma

30. “Öğrenme, öğrenenin yeni fikirler oluşturduğu veya eski bilgilerine yeni kavramlar eklediği aktif bir süreçtir. Öğrenen; bilgi parçalarını seçer, onları değişik durumlara transfer eder, hipotezler oluşturur, kararlar verir ve bütün bunları bir bilişsel yapı içine yerleştirir.”

Öğrenmeye ilişkin olarak yukarıda verilen ifade, hangi araştırmacı tarafından ileri sürülmüştür?

a) Pavlov

b) Bruner

c) Thorndike

d) Tolman

e) Guthrie


1. C -
2. E -
3. D -
4. D -
5. C -
6. B -
7. C -
8. E -
9. C -
10. A -
11. B -
12. E -
13. A -
14. B -
15. E -
16. D -
17. A -
18. B -
19. A -
20. C -
21. D -
22. E -
23. E -
24. A -
25. D -
26. C -
27. C -
28. A -
29. B -
30. B -

alıntıdır.

Luiza
14-04-2008, 11:27
1. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinin okul yönetimine sunduğu izmetlerden biri olamaz?

A) Bireysel görüşmelerin içeriği hakkında okul yönetimini bilgilendirir.

B) Okulu oluşturan öğrencilerin özellikleri hakkında istatistiksel bilgiler üretir.

C) Okul yönetimine öğrenci sorunları hakkında araştırma raporları sunar.

D) Yöneticileri, öğrenci ve gençlik sorunları hakkında bilgilendirir.

E) Öğrenci-yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesini destekler.2. Aşağıdaki rehberlik türlerinden hangileri aynı danışma sürecinde verilebilir?

A) Eğitsel rehberlik - mesleki rehberlik

B) Eğitsel rehberlik - kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

C) Mesleki rehberlik- kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

D) Eğitsel rehberlik - mesleki rehberlik- kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

E) Hiçbiri3. Meslek seçimi konusunda karar verme sürecinde olan bir öğrencinin öncelikli olarak hangi bilgilere ulaşması önemlidir?

A) Meslekte ilerleme koşulları ile ilgili bilgiler

B) Kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler

C) Mesleğin getireceği kazanç ile ilgili bilgiler

D) Mesleğin kazandıracağı sosyal statü ile ilgili bilgiler

E) Mesleğin uygulanma koşulları ile ilgili bilgiler4. Bireyin, ekonomik problemlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının incelendiği rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki rehberlik

B) Ekonomi rehberliği

C) Ekonomi-eğitim rehberliği

D) Kişisel psikolojik problemlerle ilgili rehberlik

E) Eğitsel rehberlik5. Psikolojik danışma ve rehberlik 1950’li yıllarda ülkemize girmişti. Bu dönemden sonra psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Psikolojik danışma ve rehberlik konusu kalkınma planlarından çıkarılmıştır.

B) Yurt dışından pek çok uzman Psikolojik danışma ve rehberlik hakkında çalışmalar için yurdumuza gelmişlerdir.

C) Psikolojik danışma ve rehberlik birçok Milli Eğitim Şurasının önemli konularından biri olmuştur.

D) Çeşitli testler Türkiye koşullarına uyarlanmıştır.

E) Rehberlik alanında uzmanlık kazanmaları için yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir.6 . Aşağıdaki kavramlardan hangisi rehberlik için yapılan farklı tanımlarda kullanılan ortak kavramlardan biri değildir?

A) Birey

B) Yardım

C) Uyum

D) Eğitim

E) Kişilik7. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin alanına girmez?

A) Okul seçimi

B) Oryantasyon faaliyetleri

C) Sosyal faaliyetlerin organizasyonu

D) İşe yerleştirme

E) Seçmeli dersler hakkında bilgi verme8. Öğrencilerin sınıf içindeki oturma düzenini belirlemek isteyen bir öğretmen için hangi rehberlik tekniği en uygundur?

A) Sosyometri

B) Kimdir Bu

C) Otobiyografi

D) Sosyodrama

E) Mülakat9. “Her birey kendi sorunlarını çözecek potansiyel güce sahiptir.” genel ilkesi hangi danışma görüşüne aittir?

A) Güdümlü danışma yaklaşımı

B) Danışan merkezli yaklaşım

C) Geleneksel yaklaşım

D) Danışman merkezli yaklaşım

E) Eklektik yaklaşım10. Bir okulda psikolojik danışma hizmetleri kimler tarafından verilir?

A) Rehber öğretmenler

B) Rehber öğretmenler - sınıf danışman öğretmenleri

C) Rehber öğretmenler - okul yöneticileri

D) Rehber öğretmenler- branş öğretmenleri

E) Rehber öğretmenler - sınıf danışman öğretmenleri - okul yöneticileri11. Sosyometri tekniğinin ardından hazırlanan sosyogramın merkezinde yer alacak şekilde toplam puan alan bir öğrenci için hangi yorum doğrudur?

A) Baskı altındadır

B) Gruptan dışlanmıştır

C) Grupta lider konumundadır

D) Hiçbir kliğe üye değildir

E) Grup üyeleri tarafından sevilmeyen öğrencidir12- Okullarda rehberlik faaliyetleri hangi hizmet grubu içerisinde yer alır?

A) Yönetim hizmetleri

B) Öğretim hizmetleri

C) Öğrenci kişilik hizmetleri

D) Okul- aile birliği hizmetleri

E) Çevresel hizmetler13- Psikolojik danışma ve rehberliğin doğmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Bireysel uyumsuzluklar

B) Uygun eş seçimi

C) Ruhsal rahatsızlıkların artması

D) Uygun iş seçimi

E) Gençlerin kimlik bunalımı14- Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin farklı şekillerde tanımlanmasının nedenidir?

A) Rehberliğin farklı alanlarının bilim adamlarınca ele alınıp incelenmiş olması

B) Rehberlik hizmetlerinin çok dar bir alanının olması

C) Oldukça eski bir alan olduğundan konuların çok dağılmış olması

D) Eğitimle ilişkisinin henüz tam olarak belirginleşmemiş olması

E) Psikolojiden tam olarak kopamamış olması15- Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin alanına girmez?

A) Alan seçimi

B) Oryantasyon faaliyetleri

C) Sosyal faaliyetlerin organizasyonu

D) İşe yerleştirme

E) Eğitsel kollara yerleşme16- Aşağıdakilerden hangisi mesleğe yönlendirme çalışmalarında faydalanılan ölçme araçlarından değildir?

A) Kuder ilgi envanteri

B) Kendini değerlendirme envanteri

C) Edwards kişisel yönelim envanteri

D) D.A.T. yetenek testi

E) C.A.T. testi17- Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberliğin verdiği hizmetlerden değildir?
A) Alan seçimi
B) Mesleklerle ilgili danışma
C) Anne-babaların meslekler hakkında bilgilendirilmeleri
D) Mesleğe yönlendirme hizmetleri
E) Test uygulamaları18- Aşağıdakilerden hangisi ergenin kariyer gelişimi aşamaları arasında yer almaz?
A) Hayal dönemi
B) Deneme dönemi
C) Gerçekçi dönem
D) Seçim yapma dönemi
E) Araştırma dönemi19- Meslek seçim sürecinde meslek danışmanlığına başvuran kişinin beklentisi ne olmalıdır?

A) Bireysel yetenek ve ilgilerin saptanması

B) Meslek oryantasyonu sağlama

C) Mesleklerle ilgili danışma yapma

D) Meslek seçimi sorunlarına yönelik olan öğüt ve bilgileri alma.

E) Hiçbiri20- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uyumu gerçekleştirmek amacıyla yapılabilecek rehberlik hizmetleri arasında yer almaz?

A) Bireyin kişisel bağımsızlığını başarabilmesini destekleme

B) Vicdan, ahlaki yargılama ve değerleri yönlendirme

C) Bireyin uygun kadınsı ve erkeksi rolleri öğrenmesi

D) Akran etkileşimini geliştirme

E) Model bulmasına destek olma21- Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişimi desteklemek amacıyla yapılan rehberlik hizmetleri arasında yer almaz?

A) Küçük gruplarda etkileşim

B) Sosyal becerileri geliştirme

C) Verimli ders çalışma teknikleri

D) Drama çalışmaları

E) İletişim becerileri kazandırma22- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve psikiyatri arasındaki ayırımı en iyi şekilde ifade eder?

A) Psikolojik danışmada uyum sorunlarıyla, psikiyatride kişilik sorunlarıyla uğraşılır.

B) İkisinde de kullanılan yöntemler

aynıdır.

C) Psikiyatride ilaçla tedavi yapılır psikolojik danışmada ilaç kullanımı söz konusu değildir.

D) İkisinde de bireye yaşadığı problemle ilgili çözüm yolları sunulur, bu yollar aynıdır.

E) Danışma grupla yapılırken, psikiyatrik görüşme yüzyüze gerçekleşir.23- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberliğin ilkeleri arasında

yer almaz?

A) PDR, toplum değerlerine ve bireysel gereksinimlere dayanmalıdır.

B) Bireye kendisi için seçimler yapma ve kararlar verme özgürlüğü tanınmalıdır

C) PDR’de bireyin bedensel, bireysel, toplumsal ve duyuşsal alanlarının birinde geliştirilmesi ön plandadır.

D) PDR hizmetlerinde, bireysel ayrılıklar göz önünde tutulmalıdır.

E) PDR hizmetlerinde, gizlilik kuralı göz önünde tutulmalıdır.24- Aşağıdakilerden hangisi Psikolojik danışma ve rehberliğin yararlanılan bilim dalları arasında yer almaz?

A) Psikoloji

B) Sosyoloji

C) Arkeoloji

D) Sosyal Antropoloji

E) Kültürel Antropoloji25- PDR ile ilgili ilk çalışmalar aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?A)ABD
B)İngiltere
C) Fransa

D)Almanya
E) Rusya

26- Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir kişilik gelişiminin etkenleri arasında yer almaz?
A) Arkadaşlar
B) Öğretmenler
C) Aile
D) Medya
E) Kardeşler27- “Bireyin bedensel ve devinsel yapısının, bilişsel ve duyuşsal tepki biçimlerinin, benlik oluşumunun özgün, karmaşık ve devingen bir bütünüdür” tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?

A) Kişilik

B) Benlik

C) Benlik saygısı

D) Karakter

E) Mizaç28- Empati (eşduyum) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisinden bahsedilemez?

A) Empati, insanların dünyalarını onlara göründüğü biçimde algılayabilmektir.

B) Bireyin başka kişiyle empatiye girebilmesi için kendini o kişiymiş gibi tasarlayabilmesi gereklidir.

C) Kişi eşduyumu gerçekleştirdiğinde kendini karşısındakinin yerine koyup onun duygularını duyumsama yoluyla içgörü kazanır.

D) Empati, ancak karşımızdaki kişinin sorununu kendi sorunumuz durumuna getirebilirsek ve o kişiyle özdeşim kurabilirsek gerçekleşebilir.

E) Empatik beceriler eğitimle geliştirilebilir.


29- “Kişinin yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim türünü seçmesi ve bu alanda başarılı olması, dolayısıyla kişiliğini geliştirmesi için ona götürülen düzenli ve sürekli yardım” tanımlaması aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir?A) Eğitsel rehberlik
B) Kişisel rehberlik

C)Meslekirehberlik
D) Bireysel rehberlik

E) Güdümlü rehberlik30- Öğrenciye mesleki rehberlik hizmetlerinin verilmesi için hangi sınıf düzeyi en uygundur?

A) 6.-7. sınıflar

B) 7.-8. sınıflar

C) 8.-9. sınıflar

D) 11.-12. sınıflar

E) 10. - 11. sınıflar

1. A -
2. D -
3. B -
4. D -
5. A -
6. E -
7. D -
8. A -
9. B -
10. A -
11. C -
12. C -
13. D -
14. A -
15. D -
16. E -
17. C -
18. A -
19. A -
20. B -
21. C -
22. C -
23. C -
24. C -
25. A -
26. D -
27. A -
28. D -
29. C -
30. C

alıntıdır.

elal
15-04-2008, 12:14
1. – 12. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz?

1. I find it hard to believe that such a highly reputable firm could engage in a ............................ of this magnitude.
a. recession
b. rejection
c. deception
d. taxation
e. component

(Cevap C) Doğru cevap hile, düzen anlamına gelen (c) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda “Bu kadar iyi tanınan bir şirketin bu derece büyük bir … yaptığına inanmak çok zor.” cümlesini en uygun tamamlayacak sözcüğün (a) şıkkındaki gerileme, (b) şıkkındaki reddetme, (d) şıkkındaki vergilendirme ve (e) şıkkındaki unsur, eleman anlamına gelen sözcüklerinin değil hile, düzenbazlık anlamına gelen deception kelimesinin olduğunu görmekteyiz.

2. We have to face that there has been a statistically ...................... increase in health problems among people living near these industrial plants.

a. selective
b. stationary
c. significant
d. elusive
e. reluctant

(Cevap C) Doğru cevap önemli, mühim anlamına gelen (c) şıkkıdır. Diğer şıklarda yer alan selective: seçici, stationary: sabit, durağan, elusive:kolay bulunmaz, reluctant: isteksiz sözcükleri cümlenin anlamına uymamaktadır.

3. Interest rates have hardly changed at all over the last six months, and I think they will continue to remain ..........................

a. steady
b. unpredictable
c. disturbing
d. worthless
e. irrelevant

(Cevap A) Doğru cevap sabit anlamına gelen steady klimesidir. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda “Faiz oranları son altı ayda çok fazla değişmedi, bence faiz oranları --- kalmaya devam edecek.” anlamına geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla tahmin edilemez anlamına gelen unpredictable, rahatsız edici anlamına gelen disturbing, değmez, değersiz anlamına gelen worhless, ve ilgisiz, alakasız anlamına gelen irrelevant soru cümlesinde yer alan boşluğu doldurmak için uygun sözcükler değildir.

4. Import controls impose limitations on the quantitiy or value of goods, which are ......................... to enter a country.

a. persuaded
b. afforded
c. levied
d. allowed
e. succeeded

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda “ithalat kontrolları ülkeye ----- olan malların miktar ve değeri üzerine kısıtlamalar getirmektedir.” Ifadesini en uygun tamlamlayan sözcüğün passive yapıda bulunan izin vermek yani allowed olduğunu görmektedir. Persuade:ikna etmek, afford:satın almaya gücü yetmek, levy:zorla toplamak ve succeed: başarmak, izlemek anlamlarına geldikleri için
soru cümlesindeki boşluğa uygun ifadeler değildir.

5. It really is a first class product, so now it’s up to the advertising department to ...................... an effecitve way of launching it onto the market.

a. put up with
b. take after
c. keep up
d. pull through
e. come up with

(Cevap E) Doğru cevap öne sürmek, ortaya çıkmak, ortaya atmak anlamına gelen (e) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına baktığımızda “Bu, gerçekten birinci sınıf bir ürün, bu nedenle ürünün piyasaya etkili bir şekilde ---- için reklam bölümünün çalışması gerekmektedir.” Anlamına geldiğini görmekteyiz. Put up with:tahammül etmek, take after:benzemek; yolunu tutmak, keep up:geri kalmamak ve pull through:paçayı kurtarmak anlamına geldikleri için cümlede yer alan boşluğa uygun gelmemektedir.

6. According to a leading article in one of today’s newspapers, a group of foreign businessmen are planning to .................. a new project in the region.

a. break into
b. bring up
c. set up
d. run up
e. clear out

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Break into:zorla girmek, bring up:yetiştirmek, büyütmek, run up:birikmek, artmak ve clear out:çekilip gitmek, boş altıp temizlemek anlamlarına geldiği için cümledeki boşluğa uygun düşmemektedir. Set up:kurmak, tesis etmek anlamına geldiği için cümleyi en iyi tamamlayan şık (c) şıkkıdır.

7. If only he .................. the courage to tell the truth at the beginning, we .................. this long and most
unpleasant trial.

a. will have had / will be spared
b. has had / had been spared
c. was having / were being spared
d. had had / would have been spared
e. would have had / will have spared

(Cevap D) Doğru cevap tense yapısı olarak cümleyi en iyi tamamladığıiçin (d) şıkkıdır. Past Perfect + would+present perfect yapısı doğru yapı formasyonudur.

8. If you didn’t like the scheme, you ..................... so.

a. will say
b. should have said
c. needn’t say
d. had said
e. must have said

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Cümle yapısına baktığımızda cümlenin past tense ile başladığını görüyoruz. Dolayısıyla takip eden cümlenin de past tense olması gerekmektedir. (a) şıkkı future tense olduğu için, (c) ve (d) şıkları gramer olarak yanlış olduğu için eleyebiliriz. Geriye kalan (b) ve (e) şıklarına baktığımızda must yapısı zorunluluk belirttiği için cümleye uygun düşmemektedir. Should yapısı tavsiye, önerme anlamı içerdiği için cümleyi en iyi tamamlayan şıktır.

9. Because of ever–increasing demands .................. wood, the forest ecosystems of the world are
..................... great risk.

a. for / at
b. from / by
c. to / of
d. in / through
e. over / with

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Risk kelimesi önüne “at” preposition’ını aaldığı için ve sadece (a) şıkkında ikinci bölümde bu edat yer aaldığı için doğru cevap (a) şıkkıdır.

10. Even the coordinator was surprised that they were able to complete the project on time ...................... the unfavorable weather conditions.

a. apart from
b. due to
c. except for
d. in conjunction with
e. in spite of


(Cevap E) Doğru cevap “-e/a rağmen” anlamına gelen in spite of’tur. Diğer şıklarda yer alan apart from:e/a’dan başka, due to:dolayısıyla, yüzünden, except for:dışında ve in conjunction with:ile başlantılı olarak bağlaçları cümlenin yapısına uymamaktadır.

11. inflation continues but, hopefully, the economic situation is .................... serious now ...................... it was at the beginning of the year.

a. less / than
b. as / as
c. as much / as
d. too / that
e. so / such

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Bu cümlede comparative yani karşılaştırmalı iki cümle bulunmaktadır. Cümlenin anlamına baktığımızda cümlenin ikinci bölümünde olumlu bir anlam yaratmamız gerektiği için ve cümle hopefully:inşallah kelimesi ile başladığıiçin comparative yapı olan less/than yapısı doğru şıktır.

12. ......................... time and effort are scarce resources, a barter economy is wasteful.

a. However
b. As
c. Although
d. Hence
e. Nevertheless

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda “Zaman ve çaba zor bulunan kaynaklar ----, takas ekonomisi müsrifliktir.” Anlamına geldiğini görmekteyiz. (b) şıkkında yer alan “since” ile aynı anlama gelen ”as” “-diği için” anlamına geldiği cümleyi en iyi şekilde tamamlamaktadır. However: ancak, Although: -diği halde, Hence: bu nedenle ve Nevertheless: yine de anlamına geldikleri için soru cümlesinin anlamına uygun düşmemektedirler.

13. – 18. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

13. None of the world’s industrial and social problems will ever be solved .................

a. though the numbers of grossly underprivileged people continued to grow
b. until its importance had been recognized by industrial leaders
c. as if selfishness were not an anti – social attitude
d. unless man makes a determined effort to do so
e. so long as the issue was regarded with indifference

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Soru cümlesi future passive olduğu için İngilizce cümle yapısına uygunluğu açısından takip eden cümlenin diğer şıklarda olduğu gibi past tense olmaması gerekmektedir. (d) şıkkında doğru cümle formasyonu olan future tense + geniş zaman yapısı kullanılmıştır.

14. Firearms and drugs are apparently the only articles ...........................

a. that customs officers are really looking out for
b. he hadn’t tried to smuggle into the country
c. that they make a man so rich so quickly
d. being so dangerous he won’t touch them
e. so that dogs could be trained to detect them

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe anlamına baktığımızda “Ateşli silahlar ve uyuşturucu maddeler ---------------- en önemli parçalardır” cümlesini anlam ve gramer olarak en iyi
tamamlayan cümle “gümrük görevlilerinin gerçekten aradığı” anlamınına gelen (a) şıkkıdır.

15. Highly specialized workers do not have the wide industrial training .....................

a. through this had been characteristic of the small, family business
b. that has enabled them to move from one job to another
c. which would make them adaptable to changes in the techniques of production
d. of which the motor car industry is a characteristic example
e. as the invention of new machines makes such skills obsolete

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Soru cümlesine baktığımızda “Konularında uzman işçiler yeterli endüstriyel eğitime sahip değildir.” cümlesini en iyi tamamlayan cümle “onları üretim teknikleri konusundaki değişikliklere adapte edebilecek” anlamına gelen ve birinci cümleye which ile başlanan (c) şıkkıdır.

16. Since Italy still remained a predominantly agricultural country ........................

a. cereals no longer consitute the most important crop group
b. rural overpopulation became a major problem
c. about one – seventh of the whole wheat area is in Sicily
d. citrus fruits are grown mainly in the south
e. poor pasture suitable for sheep characterizes the North

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına baktığımızda “ İtalya ağırlıklı olarak bir tarım ülkesi olarak kaldığı için…” anlamına geldiğini görmekteyiz. Bu ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan cümle “kırsal alandaki aşırı nüfus artışı çok önemli bir problem olarak ortaya çıktı.” Anlamına gelen (b) şıkkıdır.

17. If we want to ensure that the social security system continues, ......................
a. the workers had been expecting higher wages
b. the social security system should have realized that trouble lay ahead
c. then new legal measures will have to be brought into force
d. there are far too many new immigrants entering the countury
e. the personnel might have worked harder to increase production

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe anlamına baktığımızda “Sosyal güvenlik sisteminin devam etmesini garanti altına almak istiyorsak” cümlesini en iyi tamamlayan cümlenin “yeni yasal önlemlerin yasalaştırılması gerekmektedir.” tümcesi olduğunu görmekteyiz.

18. ................. whether there really is any correlation between high mortality rates and high poverty rates.

a. The research team found it difficult to establish
b. It doesn’t seem at all likely
c. The issue has given rise to much lively discussion
d. At present there is absolutely no sign of agrement
e. many people feel less confident than formerly

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Whether ile başlanan ikinci cümlenin anlamına baktığımızda “yüksek ölüm oranları ve yüksek fakirlik oranları arasında gerçekten bir başlantı olup olmadığı” anlamını ana cümle olarak en iyi “Aaraştırma ekibi belirlemede zorlandı.” Tümcesinin uyduğunu görmekteyiz. Bu tür soru cümlelerinde
bize verilen cümlenin anlamını en iyi şekilde anlayabilmeliyiz ki tamamlayacak cümlenin ona gramer ve
anlam olarak en iyi ne şekilde uyabileceğini şıklardan çıkarabilelim.

19. – 24. sorularda, verilen İngilizce cümlenin anlamca en yakın Türkçe dengini bulunuz.

19. The granting of long – term credits and the undertaking of long – term investments overseas are less risky when there is some confidence in the stability of the exchange rate.

a. Uzun vadeli krediler verme ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli yatırımlar üstlenmenin daha az risk taşıması, döviz kurlarındaki istikrara olan güvene bağlıdır.
b. Döviz kurlarındaki istikrar, beraberinde uzun süreli krediler vermeyi ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli yatırımlar üstlenmeyi getirir.
c. Döviz kurlarının dengeli olması, uzun vadeli krediler vermenin ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli yatırımlar üstlenmenin daha az riskli olduğunu gösterir.
d. Uzun vadeli krediler verilmesi ve denizaşırı ülkelerde uzun vadeli istikrara güvenin artmasıyla çok daha az riskli bir hale gelir.
e. Döviz kurlarındaki istikrara güven duyulduğu zaman, uzun vadeli kredilerin verilmesi ve deniz aşırı ülkelerdeki uzun vadeli yatırımların üstlenilmesi daha az risklidir.

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Soru cümlesini bire bir Türkçe’ye çevirdiğimizde “Deniz aşırı ülkelerde uzun vadeli krediler vermek ve uzun vadeli anlaşmalar yapmak döviz kurunda istikrara güvenildiğinde daha az risklidir.” Yapısına en yakın anlama (e) şıkkı sahiptir.

20. In the 1970s, long before global warming debates began, a scientist named J.Mercer claimed that if global warming continued, the immense ice sheet covering western Antarctica could disintegrate.

a. Global ısınma tartışmaları başlamadan çok önce 1970’lerde, J.Mercer adlı bir bilim adamı eğer global ısınma devam ederse batı Antartika’yı kaplayan büyük buz tabakasının parçalanabileceğini iddia etti.
b. Global ısınma tartışmalarıyla birlikte, batı Antartika’yı saran büyük buz tabakasının parçalanacağı iddiası bilim adamı j.Mercer tarafından 1970’lerde ortaya atıldı.
c. J.Mercer adlı bir bilim adamı eğer global ısınma devam ederse batı Antartika’yı kaplayan büyük buz tabakasının 1970’lerde parçalanabileceğini global ısınma tartışmalarından çok önce iddia etmiştir.
d. 1970’lerde başlayan global ısınma konusundaki tartışmalardan çok önce J.Mercer adlı bir bilim adamı global ısınma devam ederse, batı Antartika’yı çevreleyen dev buz tabakasının parçalanabileceğini iddia etti.
e. J.Mercer adlı bir bilim adamının, global ısınma devam ettiği takdirde batı Antartika’yı saran devasa buz tabakasının parçalanacağı şeklindeki iddiası günümüzden çok önce, 1970’lerde çok tartışılmıştır.

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Soru cümlesini bire bir Türkçe’ye çevirdiğimizde “Küresel ısınma tartışmaları başlamadan çok önce 1970’li yıllarda J.Mercer adında bir bilim adamı küresel ısınma devam ederse Batı Antartika’yı kaplayan büyük buz tabakasının parçalanabileceğini iddia etti.” cümlesine en yakın anlamın (a) şıkkında olduğunu görmekteyiz.

21. The most common environmental problems in developing countries are similar to those in developed
countries, except that they are usually more severe.

a. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle çok ciddi boyutlarda ortaya çıkan çevresel problemlere gelişmiş ülkelerde de rastlanır.
b. Gelişmiş ülkelerde çevresel problemlere rastlansa da gelişmekte olan ülkelerde bunlar çok daha ciddi boyutlarda ortaya çıkar.
c. Gelişmekte olan ülkelerde sık görülen çevresel problemler, daha az ciddi boyutlarda olmak üzere, gelişmiş olan ülkelerde de ortaya çıkabilir.
d. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerde de sık rastlanan çevresel problemler, bu ülkelerde çoğunlukla çok daha ciddi boyutlardadır.
e. Gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan çevresel problemler, genellikle daha ciddi boyutlarda olmaları dışında, gelişmiş ülkelerdekilere benzerdir.

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Soru cümlesinin bire bir Türkçe karşılığına baktığımızda "“Gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan çevresel problemler genellikle daha ciddi boyutlarda olmalarına rağmen gelişmiş ülkelerdekilere benzemektedir.” Ifadesine en uygun olan şık (e) şıkkıdır.

22. People generally expect the state to reduce the inequalities in the distribution of income by levying
higher rates of taxation on the higher income groups.

a. İnsanlar, genellikle devletin gelir dağilımındaki eğitsizliği gidermek için yüksek gelir gruplarından yüksek vergiler alması gerektiğini savunurlar.
b. İnsanlar, genellikle, gelir dağilımındaki eğitsizliğin devletin yüksek gelir gruplarından daha yüksek vergiler almasıyla önlenebileceğini düğünürler.
c. Devletin, yüksek gelir gruplarından yüksek vergi alarak gelir dağilımındaki adaletsizliği gidermesi genel olarak tüm insanların beklentisidir.
d. İnsanlar genel olarak devletten yüksek gelir gruplarına yüksek vergi oranları koyarak gelir dağilımındaki eğitsizlikleri azaltmasını beklerler.
e. İnsanlar çoğunlukla devletin yüksek gelir gruplarından en yüksek vergileri almasıyla gelir dağılımındaki eğitsizliklerin azalacağını düğünürler.

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Soru cümlesini bire bir Türkçe’ye çevirdiğimizde “İnsanlar genellikle devletten yüksek gelir gruplarına daya yüksek vergi oranları koyarak gelir dağilımdaki eğitsizliği azaltmalarını beklemektedir.” Cümlesine en uygun düşen anlam (d) şıkkında yer almaktadır.

23. The collapse of the World Trade Center towers started a new era in the planning, design, construction and use of skyscrapers throughout the world.

a. Bütün dünyada gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konusunda yeni bir dönemin başlamasının nedeni Dünya Ticaret merkezi kulelerinin çöküşüdür.
b. Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin çökmesi nedeniyle bütün dünyada başlayan yeni dönemde, gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı değişmiştir.
c. Dünya Ticaret merkezi kulelerinin çökmesi bütün dünyada gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konusunda yeni bir dönemi başlatmıştır.
d. Dünya Ticaret merkezi kulelerinin çöküşünün ardından bütün dünyada gökdelenlerin planlanması ve tasarımı kadar inşası ve kullanımı konusunda da yeni bir dönem başlamıştır.
e. Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin çökmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde, gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konusundaki yenilikler hız kazanmıştır.

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Soru cümlesini Türkçe’ye çevirdiğimizde “Dünya Ticaret Merkezi Kulelerinin çöküşü bütün dünyada gökdelenlerin planlanması, tasarımı, inşası ve kullanımı konularında yeni bir dönem başlattı.” Anlamına en uygun (c) şıkkı denk gelmektedir.

24. Some basic problems are common to all societies no matter what level of economic development they have reached.

a. Temelde, ekonomik gelişme konusundaki bazı problemler bütün toplumlarda ortaktır.
b. Ulaştıkları ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun, bazı temel sorunlar tüm toplumlarda ortaktır.
c. Ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun, tüm toplumlarda bazı problemlerin temelde ortak olduğu bir gerçektir.
d. Her toplumda ortak olan bazı temel problemler, toplumların ulaştıkları ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle ilgili değildir.
e. Ulaştıkları gelişme düzeyleri ne olursa olsun, bütün toplumlarda bazı temel ekonomik sorunlar vardır.

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Soru cümlesinin bire bir çevirisi “Ulaştıkları ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun bazı temel problemler tüm toplumlarda ortak olarak bulunmaktadır.” Şeklinde olduğu için en yakın şık (b) şıkkıdır.

25. – 30. sorularda, verilen Türkçe cümlenin anlamca EN YAKIN İngilizce dengini bulunuz.

25. 1984’te İngiltere’den madencilerin grevi ile ekonomiye verilen zarar, sterlinin, Amerikan doları karşısındaki hızlı düşüşünün arkasındaki nedenlerden biriydi.

a. The miner’s strike of 1984 caused a great deal of damage to the British economy and contributed to the rapid fall of the pound against the American dollar.
b. The miner’s strike of 1984 in Britain seriously damaged the economy and resulted in the rapid decline of the pound against the American dollar.
c. The British economy was badly affected by the miner’s strike of 1984 and almost at once there began the swift decline of the pound against the American dollar.
d. With the miner’s strike of 1984 the British economy went into a sharp decline and the pound fell fast against the American dolar.
e. The damage inflicted on the economy by the miner’s strike in Britain, in 1984, was one of the causes behind the rapid, decline of the pound against the American dollar.

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Diğer şıklar da soru cümlesinin anlamına çok yakın olmalarına rağmen İngilizce cümle yapısına ve anlamına en uygun gelen şık (e) şıkkıdır.

26. Psikologlar ve diğer sosyal bilimciler, uzun yıllardan beri savaş, barış ve dünya istikrarının sorunlarıyla ilgilenmişlerdir.

a. For a long now, both psyychologists and social scientists have been dealing with the problems of war, peace and world stability.
b. Over the years, psychologists and many social scientists have been concerned with problems of war, peace and stability all over the world.
c. Psychologists and other social scienstists have, for many years, been interested in war, peace and problems of world stability.
d. Psychologists and some social scientist, too, have for years been woeking on problems relating to war, peace and stabilty in the world.
e. War, peace and stability are some of the problems, which psychologists and other social scientists have been involved in over the years.

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Türkçe cümlenin anlamını ve vurgusunu en iyi şekilde veren şık (c) şıkkıdır. Bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken nokta soru cümlesinin anlamını en iyi şekilde algılamak
ve bu cümleyi İngilizce’de doğru vurgunun yani asıl vurgulanmak istenen cümle parçasının yerinde kullanılmasına dikkat ederek çevirmektir.

27. Bazı çevrecilere göre, her fabrika bir çevre kirliliği kaynağıdır ve bu kirliliğin insan sağlığı üzerinde zararlı etkisi olabilir.

a. According to most environmentalists, the fact that every factory pollutes the atmosphere and so causes ill health has to be recongnized.
b. In the opinion of these environmentalists, all factories pollute the environment and so have a harmful
effect upon human health.
c. Environmentalists believe that factories cause environmental pollution, which has an adverse effect on human health.
d. According to some environmentalists, every factory is a source of environmental pollution, and this can
have an adverse effect on human health.
e. The environmentalists argue that much ill healt is the result of environmental pollution, which is caused by factories.

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. (a) şıkkı “çevrecilerin çoğuna göre”, (b) şıkkı “bu çevrecilere göre”, (c) ve (d) şıkları “çevrecilere göre” ifadeleriyle başladıkları için soru cümlesinde yer alan “bazı çevreciler” yani “some environmentalists” ifadesini karşılamadıklarından yanlıştır.

28. Nüfusu hızla artan ve dolayısıyla genç nüfusa sahip bir ülke, büyük bir olasılıkla değişime daha yatkın olacaktır.

a. A country with a rapidly growing population, and hence a young one, will most probably be more adaptable to
change.
b. This country has a rapidly growing population, which means a young one, so it should adapt easily to change.
c. If a country has a rapidly growing population and therefore a young one, it will usually adapt esaily to cahange.
d. A rapidly growing population means a young population, and this makes a countury adaptable to change.
e. A country that is adaptable to change will probably have a rapidly growing and therefore a young population.

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Soru cümlesini en iyi şekilde ifade eden İngilizce cümle (a) şıkkında yer almaktadır. (b) şıkkında “bu ülke”, (c) şıkkında “eğer bir ülke” ile başlayan ifadeler yanlıştır. (d) şıkkında cümle vurgusu değiştirilmiş, (e) şıkkında ise cümlenin anlamı tamamen değiştirilmiştir.

29. Talebi, arzı ve ikisi arasındaki ilişkiyi anlamak gerçek anlamda, bütün ekonomiyi anlamak için gereklidir.

a. One can only understand economics when one has mastered virtually everything about demand and supply
and the relations between the two.
b. An understanding of demand, supply and the relationship between the two is necessary for the understanding of virtually all economics.
c. It is necessary to understand what demand is, what suply is and how the two relate, before one can understand almost anything about economics.
d. To understand almost anything about economics, it is necessary to know something about demand and supply, and how these two relate.
e. In order to understand economics, one needs to know what is meant by demand and supply, and how these effectively interrelate.

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Soru cümlesindeki Türkçe ifadeyi en iyi şekilde (b) şıkkı karşılamaktadır. Diğer cümlelerde vurgu başka tarafa kaymış ve Türkçe cümlede asıl üzerinde durulan anlamdan uzaklaşılmıştır.

30. Dilbilimde evrensel devrim yapmış olan 74 yaşındaki Noam Chomsky, Amerikan medyasının da en sağlam eleştirmenidir.

a. The most reliable critic of the American media is the 74 – year – old Noam Chomsky who was responsible for a worldwide revolution in linguistics.
b. At the age of 74 Noam Chomsky, who is the leading critic of the Ameican media, started a universal revolution in linguistics.
c. The 74 – year – old Noam Chomsky, who brought about a universal revolution in linguistics, is also the soundest critic of the American media.
d. The worldwide revolution in linguistics was brought about by the 74 – year – old Noam Chomsky, who is the earnest critict of the American media.
e. Noam Chomsky was responsible for the universal revolution in linguistics for which he was several criticized by the American media when he was 74 years old.

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Soru cümlesini İngilizce’de en iyi ifade eden ve cümle vurgusunu en iyi şekilde veren şık (c) şıkkıdır. Cümleye başka bir açıdan bakarsak “en sağlam eleştirmen” ifadesinin karşılığı
D şıkkında yer alan “the soundest critic” şeklindedir. Oysa bu ifadenin karşılığı (a) şıkkında “en güvenilir = the
most reliable”, (b) şıkkında “önde gelen= the leading critic”, (d) şıkkında “en kararlı=the earnest critict” biçiminde İngilizce’ye aktarılmıştır. (e) şıkkında ise cümlenin anlamından tamamen uzaklaşılarak Noam Chomsky’nin Amerikan medyası tarafından eleştirildiği şeklinde yanlış bir ifadeye yer verilmiştir.

elal
15-04-2008, 12:15
31. – 35. sorularda, parçada boş bırakılan yere uygun düşen cümleyi bulunuz.

31. In France, the position of illegitimate children was very unsatisfactory during the ancient regime.
....................... . If they died without leaving descendants, their property was taken over by the king. The
revolution, however, improved their position.

a. In fact, adoption was almost unknown during the time of the ancien regime
b. A law of 1792 dstroyed all differences between legitimate and illegitimate children as to succession.
c. Recognition by the father was completely voluntary; no compulsion could be exercised upon him
d. They had no right of succession to the belongings of their parents, nor could they receive them as a gift
e. The duties of the guardian in French law are not limited, as they are in English law, to custody and education.

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Cümlenin Türkçe karşılığına baktığımızda “Fransa’da gayri meşru çocukların durumu eski rejim sırasında pek iyi sayılmazdı…….. Torunlarına bir şey bırakmadan öldüklerinde mallarına kral tarafından el koyuluyordu. Ancak yapılan devrim ile birlikte durumları düzeltildi.” ifadesinde
yer alan boşluğu en iyi dolduran şıkkın (d) şıkkı olduğunu görüyoruz. Bu tür sorularda dikkat etmemiz gereken
boşluk olarak verilen cümleden önceki ve sonraki ifaleri net bir şekilde anlamaktır. Ancak bu şekilde paragrafta boş bırakılan yere anlam bütünlüğü açısından hangi cümlenin uygun düşeceği bulunabilir.

32. The materials used for the walls of houses vary according to what is available. The traditional wall in many parts of Europe is of brick or stone, but house walls are made of wood. ....................... In tropical cuntries wall of bamboo covered with raffia suffice, while in the arctic the Eskimo builds the walls of his igloo frozen snow.

a. These latter range from the ornamental chalets of Switzerland to the plain log cabins of the Canadian backwoods
b. If the soil is clay, special care has to be taken with the foundations
c. Even so, the floors and the staircases may also be made of world
d. Of course, some people prefer stone houses and these also have certain advantages; in the summer, for instance, they usually remain cool
e. Another problem arises if the building site has a heavy clay soil

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. (a) şıkkında metinde yer alan evlerin ve duvarların yapımında kullanılan malzeme çeşidinden bahsedilirken diğer şıklarda kişilerin tercihlerinden, toprak kullanımından, merdiven yapımında kullanılan malzemelerden bahsedilerek konu dığına çıkılmıştır.

33. The main environmental problems of livestock production are the result of overgrazing. .......................... . Desertification in arid regions can be a serious result.

a. Poultry may be regarded as environmentally beneficial and generally do not complate with crop production.
b. Overgrazing damages vegatation and can, by removing the plant protection of the soil, accelerate erosion
c. New strategies are being developed to optimise livestock production within the limits of the range’s carrying capacity
d. Meat production is the least efficient way to meet human protein needs
e. Appropriate densities of cattle in combination with sheep end goats mean that more effective use of pasture land can be achieved

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türke karşılığına baktığımızda “Çiftlik hayvanları üretiminde karşılaşılan en büyük çevresel problemler çok otlamaktan kaynaklanmaktadır…….. Çorak bölgelerde meydana gelebilecek çölleşme ciddi bir soun yaratabilir.” ifadesini görmekteyiz. Her iki cümlenin de anlamına en yakın ifadeyi sağlayan şık (b) şıkkıdır.

34. The economic life of the early American colonists was essentially agricultural. ........................... . The
remainder were fur traders fishermen craftsmen and professional people. But, any of these were also likely to be engaged in farming.

a. However, there was not really a sufficiently large market for the agricultural produce of the area
b. Nevertheless, many of the farm in the country were quite small.
c. ındeed the colonial farmers in Amierca used the same farming technigues as were being used in England
d. Even so, the main part of the work on the farm was carried out by the owner and his family
e. In fact, more than nine–tenths of the inhabitants were primarily engaged in agriculture

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına bakalım: “ilk Amerikan sömürgelerinin ekonomik hayatı tarım üzerine kuruluydu……. Geriye kalanlar kürk tüccarları, balıkçılar ve zanaatçılar oluşturmaktaydı. Ancak bu kişiler de tarımla bir şekilde ilgilenmekteydiler.” Anlam bütünlüğünü sağlamak açısından cümledeki boşluğu en düzgün şekilde tamamlayan şık “Aslında orada yaşayanların 9/10’u sadece
tarımla uğraşıyordu.” (e) şıkkıdır.

35. Regulations concerning the way a factory is run in England are detailed and exact. ....................... . Similarly, ıf a doctor treating a patient thinks he is suffering from an occupational disease such as lead posioning, he must notify the chief factory inspector.

a. An injured workman can thus sue his employer for the damage he has suffered
b. An “accident” is usually defined as an unintended and unexpected occurence which produces hurt or loss
c. Generally speaking, the Factories Acts aimed at preventing injury to workers in factories
d. For instance, if an employee is involved in an accident, which disables him from working for three days, the factory inspector must be notified
e. The factor inspector has very powers including the right of entry at any reasonable time, day or night

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına bakalım: “ingiltere’de bir fabrikanın işletilmesi ile ilgili yönetmelikler çok detaylı ve kesindir…… Aynı şekilde, bir hastasını muayene eden doktor onun kurşun zehirlenmesi gibi bir iş hastalığına sahip olduğunu düğünürse fabrikanın baş müfettiğine
haber vermelidir.” Boşluktan sonra gelen cümle “aynı şekilde” başlacı ile başladığı için bu üçüncü cümlede anlatılan konu ile ilgili en yakın cümleyi bulmamız gerekmektedir. Bu anlamı da (d) şıkkı bizlere sunmaktadır.

36. – 40. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

36. (I) Frost occurs when the temperature of the ground or air falls below the frezing point of water. (II) In the former case it is known as a ground frost, in the later as an air frost. (III) Consequently, frost is less likely to form over wet ground than over dry. (IV) As regards distribution, frost generally persists throughout the year in polar regions. (V) Whereas in temperate latitudes, frost rarely occurs excpt in winter.

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Cümleleri numaralandırılmış bu paragraf sorusuna baktığımızda (c) şıkkının anlam bütünlüğünü bozduğunu görüyoruz. II. cümlede “ilk durum yer donması olarak bilinirken ikinci durum havanın donması olarak bilinmektedir.” ifadesi yer aaldığı için III. cümlenin de yakın anlama sahip olması gerekmektedir. Ancak III. Cümle “Sonuç olarak buzlanmanın ıslak zeminde oluşması çok kuru bir yerde oluşmasından daha az olasıdır.” anlamı ile kendisinden önceki ve sonraki cümleden uzaklaşmıştır.

37. (I) In Great Britain the position of the Home Secretary is an extremely important one and carries with it many functions. (II) Consequently, factory inspection and workmen’s compensation were transferred to other departmens. (III) Many of these are closely related to the maintenance of law and order. (IV) For instance the home Secretary is responsible for the control of immigration, the supervision of aliens and their naturalization of aliens supervises the arrangements for dealing with delinguent children and young adults.

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Paragrafta genel olarak anlatılan konu “Home Secretary'’in ne kadar önemli bir görev olduğu ve ne tür işler yaptığı iken II numaralı cümlede Home Secretary ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir cümle yer almaktadır.

38. (I) Whenever there is a serious depression, the unemployment problem becomes very urgent. (II) When unemployment is a worldwide phenemenon, the reason is almost invariably insufficent capital outlay. (III) Thus, the correct cure is normally to stimulate capital outlay throughout the world. (IV) If only one or two cuntries did so, this would only intensify their own balance of trade problem. (V) Unfortunately, few people realize that this is the appropriate remedy, so a concerted action of this kind is rarely taken.

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Paragrafta anlatılmak istenen konu işsizliğin genellikle yetersiz sermaye harcanmasından kaynaklandığı ve bunu önlemek için yapılması gerekenlerdir. Ancak IV numaralı cümlede ülkelerin ticari denge problemlerinden bahsedilmektedir.

39. (I) Interest, as commonly understood, is the price paid for the use of Money during a period of time. (II) A Iender loses control over the money lent for the duration of the loan. (III) He will usually be unwilling to do this unless he gets in return something more than the mere repayment of this
principal. (IV) Interest may be paid in periodic instalments, or it may be deferred until maturity. (V) This
“something more” is interest.

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Paragrafta genel olarak faizin ne olduğu ve neden gerekli olduğu anlatılmaktadır. Ancak IV numaralı cümlede faiz ödemelerinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ayrıca V numaralı
cümlede tırnak işareti içinde verilen “something more” tamlaması III. cümlede yer almıştır. Aynı şeyden bahsedildiğine göre III ve V numaralı cümlelerin peşpeşe gelmesi gerekmektedir.

40. (I) Water is absolutely vital for good crop and livestock production. (II) Severe soil erosion has been caused by the use of deep–ploughing machinery. (III) Even so, in Africa water conservation is still being
practised on a relatively small scale. (IV) There nearly all the waters of the Nile are now utilized through the building of huge dams and the establishment of intricate systems of drainage canals.

a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Paragrafta genel hatlarıyla sulamanın ürünler ve hayvan yetiştiriciliği üzerindeki önemi anlatılırken II numaralı cümlede sudan değil de toprak erozyonunun tarım makineleri
kullanımından kaynaklandığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla (b) şıkkı cümlenin anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

41. – 44. sorularda, verilen duruma uygun düşen cümleyi bulunuz.

41. You have just read a report written by a fairly new and very nervous employee. As you expected, certain things will have to be changed, but before you go into details about them you want to let this person know that basically you are pleased with it. You say:

a. You’ll tell you where you went wrong so that the next report you write will be better.
b. You must listen carefully now and make all the changes I want.
c. I wish I could say this was satisfactory.
d. You’re going to have to work a lot harder if you want to do this sort of work well.
e. This is not bad at all. In fact, quite a good first effort.

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Soru cümlesinin anlamına baktığımızda “Çok yeni ve sinirli bir çalışanın yazdığı bir raporu okudunuz. Beklediğiniz üzere, belirli şeylerin değiştirilmesi gerekiyor; ancak konu ile ilgili detaya girmeden önce bu kiğinin yaptığı işten genel anlamda memnun olduğunuz bilmesini istiyorsunuz.
Ne dersiniz?” şeklinde bir durum görüyoruz. Bu duruma en uygun söylenebilecek söz (e) şıkkında yer alan “Hiç
de kötü değil. Aslında ilk iş için oldukça iyi.” cümlesidir.

42. You are finding it rather difficult to interview someone who has applied for a position in the firm as his answers are very brief and reserved. You want him to expand one of his answers and to encourage him, you say:

a. Don’t give such short answers!
b. Could you tell me a bit more about that?
c. Are you always so reluctant to talk?
d. What you say is quite appropriate.
e. The position you have applied for requires more experience.

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Soru cümlesinin anlamına göz attığımızda “Firmanıza iş müracaatında bulunan bir kişi çok kısa ve kapalı cevaplar verdiği için mülakatı sürdürmekte zorlanıyorsunuz. Cevaplarını detaylandırmasını istiyorsunuz. Onu cesaretlendirmek için ne dersiniz?” durumuyla karşılaşıyoruz. Mülakata
gelen kişiyi cesaretlendirmek için söylenebilecek en uygun cümle (b) şıkkında yer alan “Bana bu konu ile ilgili
daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?” olmalıdır.

43. Someone you know, but not very closely, has come asking your advice on where to invest his money. You don’t regard yourself as an expert on these matters and don’t want to commit yourself by recommending anything specific. So you say:

a. My shares are doing very well at present, why don’t you buy the same?
b. I’ll tahe you along to meet my bank manager and he’ll give you the best rates he can.
c. The money market is so unreliable these days that I don’t want to say anything
d. Let’s check the top two companies and get their shares
e. Forget about investing it and enjoy it! Take a holiday in the Caribbean, for instance.

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Soru cümlemizde “Çok yakınen tanımadığınız bir kişi parası ile nasıl bir yatırım yapması gerektiği konusunda sizin fikrinizi soruyor. Kendinizi bu gibi konularda uzman olarak görmediğiniz için bu tür bir konuda öneride bulunmak istemiyorsunuz. Bu durumda ne dersiniz?” şeklinde bir durum söz konusudur. Anlam bütünlüğü açısından en iyi tamamlayıcı cümle “Pazar bu aralar fazla güvenilir olmadığı için bu konuda bir şey söylemek istemiyorum.” anlamına gelen (c) şıkkıdır.

44. A friend’s son who is at university has clearly been wasting his time there. The father is terribly angry and talking about taking him out of the university. You feel he should wait a little before taking such a drastic action. You say:

a. Don’t decide just yet. if you do, you’ll very likely regret it later.
b. Have you talked to your son about this? Perhaps it wasn’t him who did it.
c. I really think you are making a big mistake. So, if you take my advice, you’ll forget all about it.
d. Tell him to come and see me. Perhaps he’ll listen to me.
e. Are you quite sure that he’s really behaved as badly as you seem to think? If so, stop his allowance at once.

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Soru cümlemizde “Bir arkadaşınızın oğlu görünüşe göre üniversitede vakit kaybediyor. Babası bu durum karşısında çok kızgın ve oğlunu üniversiteden alacağını söylüyor. Siz babanın böyle ciddi bir karar almadan önce biraz daha beklemesi gerektiğini düğünüyorsunuz. Ne dersiniz?” şeklinde bir durum söz konusudur. “Hemen karar verme. Yoksa ileride pişman olabilirsin.” anlamına gelen (a) şıkkı durum cümlemizi en iyi şekilde tamamlamaktadır.

45. – 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmında söylemiş olabilecek ifadeyi bulunuz.

45. Steven : Insurance companies never seem to go bankrupt. Why is this?
Jack : Well, they don’t take riks.
Steven : ........................
Jack : No. Insurance companies work competitvely. The premiums are fixed on a statistical basis.

a. Do not risks increase with the number of people insured?
b. But what if they miscalculate?
c. You mean the premiums they ask are unnecessarly high?
d. But a lot of people try to cheat the inusrance companies, don’t they?
e. I suppose the real valvue of an insurance policy is that it gives one eace of mind!

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Durumu Türkçeleştirirsek Steven: Nedense sigorta şirketleri pek iflas etmiyor. Neden acaba?”, Jack: “Aslında pek risk almıyorlar.” Steven:….., Jack: “Hayır. Sigorta şirketleri rekabete dayalı bir şekilde çalığıyor. Sigorta primleri istatistiksel temellere dayanmaktadır.” Jack son cümlede sigorta primleri hakkında konuştuğu ve Steven’ın söylediğine karşı çıktığı için doğru cevap (c) şıkkıdır.

46. Frank : You sem a bit preoccupied. Is there something worrying you?
Mark : Not really. The firm’s negotiating companies and I suppose it’s rather on my mind.
Frank : ........................
Mark : No, nothing like that. It’s just specialization and that particular company is rather outside our main concerns.

a. That’s hardly surprising, especially as it’s one of the bigger companies.
b. That’s too bad. Have there been many offers for it?
c. I can see it is. Still, try not to wory; we’re all having problems of this sort.
d. That’s only natural. You’ll feel better when the deal is over.
e. I’m sure it is. But why is it up for sale? Are profits down?

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Cümlelerin Türkçe karşılıklarına bakalım: Frank: Çok düğünceli görünüyorsun. Canını sıkan bir şey mi var?”, Mark:” Yok aslında. Firmamız başka şirketlerle görüşüyor ve sanırım kafam bununla meşgul.”, Frank:”….”, Mark: “Hayır, öyle bir şey değil. Önemli olan uzmanlık ve o şirket
buna pek uymuyor.” Frank’in “Bu çok doğal. Anlaşma yapıaldığında kendini daha iyi hissedeceksin” demesi gerekir ki Mark son cümlede bu teze karşı çıkıp diğer şirketin kendi firmasına uygun olmadığını ifade edebilsin.

47. Mary : That’s very clever advert for insurance!
Jane : Why do you say that?
Mary : ........................
Jane : Yes, I see. They haven’t talked about them, but they have reminded us of them.

a. Well, they say they are not going to talk about floods and accidents because their aim is to give a sense of security
b. It makes me eant to rush home to make sure that I’ve turned the gas off!
c. Well, so many awful things do happen. You begin to feel that, by the law of averages, It’s going to be your turn next.
d. Well, it’s bit subtler than some, but I’m not sure that everyone will understand it.
e. It shows a nice sence of humour, and I always like that.

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Türkçe karşılıklarına bir göz atalım. Mary:” Sigorta için çok akıllıca bir reklam.”, Jane:” Neden böyle düğünüyorsun?”, Mary:”…”, Jane: “ Evet, anladım. Onlar hakkında konuşmuyorlar, sadece bize onları hatırlatıyorlar.”. Mary’nin ara cümlede Jane’e “they” olarak konuştuğu şeyler hakkında açıklama yapması gerekiyor. Dolayısıyla “Sel felaketleri ve kazalar hakkında konuşmayacaklarını söylüyorlar çünkü bize güvende olduğumuz duygusunu vermek istiyırlar.” Şeklindeki (a) şıkkı bu diyaloğu en uygun
şekilde tamamlamaktadır.

48. Judy : These signs, “Pay for it in instalments but get it for the money –down price”, make me very angry.
Colin : Why? It’s just sales technigue.
Judy : ...........................
Colin : Yes, I’m sure they do.

a. By the time you’ve paid for something, it’s already old and you’re tired of it.
b. But good sales technique doesn’t mean being dishonest, or does it?
c. If you pay in instalments, you have to keep gimng back to the shop every month and that’s a nusiance.
d. But it’s dishonest. If you say you’re going to pay in full there and then, they always bring the price down!
e. Face it; it’s trick to get you back into the shop.

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Diyalogda Judy bazı reklamların kendisini rahatsız ettiğini söylerken Colin sebebini soruyor ve bunun sadece bir satış tekniği olduğunu söylüyor ve Judy’nin verdiği cevaba istinaden Judy’yi “Eminim, öyledir.” diyerek destekliyor. Colin son cümlesinde “I am sure, they do.” şeklinde bir
ifade kullandığı için Judy’nin de paragrafta boş bırakılan cümlede “they”e refer eden bir cümle kullanması
gerekmektedir ki bu da (d) şıkkında mevcuttur.

49. – 51. soruları aşaşıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Many cities in developing countries suffer from overcrowding and pollution far more than to those in the industrialized, developed parts of the world. Metropolitan authorities in developing countries must cope with environmental problems commonly associated with large human settlements – solid waste disposal, sewage
treatment, and industrial pollution, as well as the sociocultural impact of overcrowding and congestion. If facilities for a safe water supply, sewage treatment and disposal, and collection and disposal of solid waste exist at
all in such cities, the systems are often inadequate. In part, this is because developing countries lack the necessary financial resources to provide essential urban sevices. In addition, many cities grew up so quickly that there was little forethought or time to develop a rational urban plan to accommodate the vast influx of
rural poor draw to the city.

49. It is pointed out in the passage that, wherever there are large human settlement, ........................ .

a. there are people who complain about the inefficiency of the urban services
b. there will be overcrowding and pollution of roughly the same intensity
c. they will appear attractive to people in sparsely – populated rural areas
d. the essential urban services are always insufficient even in developed countries
e. there will be problems to solve, ranging from the physical and practical to the sociocultural

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Paragrafı okuduğumuzda ana temanın gelişmekte olan ülkelerdeki aşırı nüfus artışının beraberinde getirdiği problemler olduğunu görmekteyiz. Soru cümlesinde yer alan “large human settlement”ın paragraftaki yerini bulduğumuzda zaten soruda bizden istenen bu aşırı nüfus artışının yol açtığı sorunların neler olduğunu görmekteyiz. Bu tür paragraf sorularında paragrafı okumadan önce soruları okumalıyız ki paragrafı okurken öncelikli olarak nerelere dikkat etmemiz gerektiğini önceden belirleyebilelim. Paragrafı okuyup soru bölümüne geçtiğimizde de çok genel bir soru sorulmadığıtaktirde soru cümlesinde geçen kelime veya tamlamaların paragraftaki yerini bularak doğru cevaba ulaşabiliriz.

50. We understand from the passage that, in developing countries, .......................... .

a. facilities such as a safe water supply and sewage disposal are frequently unsatisfactory
b. conditions rural areas are worse than those in urban areas.
c. the only serious problems encountered in the cities are finance – based.
d. the attitude to overcrowding is different from that in the developed countries.
e. the problems of urban conditions are being effectively dealt with.

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Diğer şıklarda yer alan cümleler paragrafta yer almayan konulardan oluşmaktadır. “Gelişmekte olan ülkelerde temiz su kaynakları ve kanalizayon sistemi genellikle yetersizdir.” ifadesi zaten paragrafta da yer aaldığı için doğrudur.

51. It is clear from the passage that one reason why conditions in the cities of developing countries are so bad is .................. .

a. the difficulty of convincing people of the need for urban planning
b. that the people there have on idea about the advantages of urban planning
c. because people have grown so used to them they see no need to change them
d. due to the fact that the metropolitan authorities are at a loss to know how to change them
e. that, before there had even been time to think about urban development, these cities were already there

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Soru cümlesinde tamamlamamız gereken bölüm gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerde durumun bu kadar kötü olmasının sebebinin ne olduğudur. Paragrafın son cümlelerine baktığımızda bu sorunun cevabını bulmaktayız.

52. – 54. soruları aşaşıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Though forests are being consumed at great speed in developing countries for agricultural purposes, there is another side to the picture. Agricultural projects can include components that explicity conserve natural forest or reforest lands where the trees have been cut down, and thus enhance agricultural production in a very cost – effective manner. A case in point is a World Bank–assisted irrigation project in Indonesia. To prevent deforestation of the watershed above the Dumoga Slawesi irrigation works, the Dumoga National Park was established on 2,700 square kilometres. The cost was less, than 1 per cent of the total Project costs, and went mainly to establish and demarcate park boundaries, develop a managament plan, hire personel, and provide the necessary infrastructure and equipment. This relatively small investment protects sedimentation and maintenance costs, and water necessary for optimal nice production. The park also preverves much of the rich flora and fauna that are unique to the island of Sulawesi.

52. The passage makes the point that agricultural projects need not always bring about the destruction of forest land, ...................... .

a. especially when funding is no problem
b. in particular when people have learned ta valvue their flore and fauna
c. and gives the example of an irrigation project in Indoesia
d. even when rainfall is scarcely adequate
e. thought maintenance costs are likely to be high

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Metni okuduğumuzda yazarın ana fikir olarak tarım projelerinde orman alanlarının tahrip edilmesi gerekmediğini öne sürdüğünü ve bu savını desteklemek için Endonezya’dan
bir örnek verdiğini görmekteyiz. Diğer şıkların konu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır.

53. The passage describes the making of the Dumoga National Park and emphasizes ......................... .

a. its main function is to preserve the rich flora and fauna of the region
b. that the cost making it was very small indeed
c. now much time and planning and experience went into creation
d. the uniqueness of the scheme
e. how difficult it was too persuade the authorities to agree to this part of the Project

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Paragrafın satırına baktığımızda Dumoga Doğa Parkının maliyetinin çok düşük olduğunu görmekteyiz.

54. We understand from the passage that the Dumoga National Park serves a very useful function, .................... .

a. even thought the costs of its upkeep are proving higher than was expected
b. thought most people still refuse to admit it
c. thought reforesting this area was a long slow process and extremely expensive
d. as it is the only part of the _sland that is forested
e. as it protects the Dumoga Sulawesi irrigation works immediately below it by reducing sedimentation

(Cevap E) Doğru cevap (e) şıkkıdır. Paragrafın son iki cümlesini dikkatle okuduğumuzda doğru cevabın (e) şıkkı olduğunu görmekteyiz.

55. – 57. soruları aşaşıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Advertising by its very nature is obstrusive and attracts attention to itself as well as to the goods and services it offers. It is not suprising that it has become a popular subject of controversy. Nor is it likely that the arguments that rage around it will soon be settled one way or the other. Since a significant proportion of the national income of industrial countries is spent on adverstising and it is a subject of concern to many people, it is to be hoped that economists and sociologists both within the industry and outside it will devote more time and money to its objective study. Much of the inquiry into adverstising that has so far taken place has been partisan. There remains a need for objective investigaiton into all its effects and implications. It is encouraging that advertising continues to be a subject for debate, inquiry and study.

55. According to the passage, advertising is a topic that has given rise to a great deal of heated discussion .................. .

a. nearly all of which takes place outside the industry
b. that has served no useful purpose whatsoever
c. but so far, no one has even thought of making a serous study of the matter d. and is likely to, and indeed ought to, continue to do so
e. most of which is suprisingly objective

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Paragrafın 4. satırına baktığımızda reklamcılık ile ilgili tartışmaların daha uzun süre devam edeceğini görmekteyiz. Dolayısıyla soru cümlesinde boş bırakılan yeri en iyi (d) şıkkı tamamlamaktadır.

56. The passage makes the point that much attention is rightly being focused on adverstising ...................... .

a. since the amount of money being spent upon it is, in relation to the national income, quite considerable
b. since a great deal of money is being unnecessarily wasted upon it
c. as so many of the claims made by advertisements contain very little truth
d. especially by the firms that make use of the advertising industry and are growing increasingly discontented with the services it offers
e. thougt this is largely because people enjoy a controversy that doesn’t serously affect them

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Paragrafın 4. cümlesine baktığımızda reklamcılığa yüksek oranlarda para harcandığını görmekteyiz. Diğer şıkların paragraf ile anlamsal bir ilgisi bulunmamaktadır.

57. In the opinion of the writer of this passage, the subject of advertising ..................... .

a. is of little interest to anyone other than economists and sociologists
b. has been adeguately researched at least as regards its effects and implications
c. needs to be thoroughly examined and assessed in an open and entirely unprejudiced manner
d. has aroused an unreasonable amount of interes and this should be dicouraged
e. has become exceedingly popular, but there is no rational explanation for this

(Cevap C) Doğru cevap (c) şıkkıdır. Sorunun cevabı paragrafın sondan bir önceki cümlesi okunduğunda bulunmaktadır.

58. – 60. soruları aşaşıdaki parçaya göre cevaplayınız.

In the world thought, Adam Smith’s Wealth of Nations survives as probably the richest source book of modern economic theory. This book is important because it raised the right issues, including industrial production, the distribution of incomes and employment saving. These are the issues that economic science has been working on ever since. Adam Smith had a rich, sensitive and generous mind, not a rigidly logical one. The result is one can find inconsistencies in the text. This is actually an advantage, for it opens the subject up. All his hints can be
traced up to the present day in different currents of throught. It is indeed Smith’s very talent for containing inconsistencies that has motivated economic speculation. His direct inspiration also continues. For it was Smith who first realised the importance of economic cooperation between the nations if they were to live together peacefully. And this is still a vision.

58. It is clear from the passage that Adam Smith ...................... .

a. was more interested in the economics of production than of distribution
b. believed that economic cooperation could be a basis for peace in the world
c. concentrated on the practical problems such as income distribution that were relevant in his day, and avoided theories
d. evolved certain theories that later generations hotly contested
e. produced theories that are now outdated

(Cevap B) Doğru cevap (b) şıkkıdır. Paragrafın sondan bir önceki cümlesine baktığımızda Adam Smith’in toplumların bir arada barış içinde yaşaması için ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çektiğini görmekteyiz.

59. The writer of the passage clearly admires the Wealth of Nations because .................. .

a. the guidelines for economic studies set down there are still the accepted ones
b. later generations have not felt tha need to reconsider that issues he raised
c. each issues is dealt with in a purely factual and logical manner
d. it raises many questions and offers final answers to them
e. in it the real and essential issues of economic science are raised so as to invite further speculation

(Cevap A) Doğru cevap (a) şıkkıdır. Yazar, Wealth of Nations’ı takdir etmektedir; çünkü Adam Smith’in öngördüğü kurallar günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.

60. According to the writer of this passage, one aspect of Adam Smith’s genius .................... .

a. is to be found in the flexiblity of his approach to economics
b. is that there are no inconsistencies in his theories
c. is his wide knowledge of subjects that are really outside economic theory, such as industrial production
d. is to be seen in the fact that he found lasting, even final solutions to several economic problems
e. lies in his ability to graps long–term trends and not give too much importance to short–term fluctuations

(Cevap D) Doğru cevap (d) şıkkıdır. Adam Smith’in dehası birçok ekonomik probleme geçerli çözümler bulmasıdır ki bu çözümler günümüzde de halen kabul görmektedir.

şilan
11-05-2008, 01:26
1. Türkiye'de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir?
Türkiye'de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir?
Merkezi (genel) idare

3. Merkezi idare kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?
Merkezi idare, merkezi idarenin merkez teşkilatı ve merkezi idarenin taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır.

4. Türkiye merkezi idare sisteminin başında kim bulunur?
Cumhurbaşkanı

5. Merkezi idarenin merkez teşkilatı nelerden oluşur?
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ile bunlara bağlı ve yardımcı kuruluşlar.

6. Merkezi idarenin taşra teşkilatı nelerden oluşur?
Bölge, il, ilçe ve bucak

7. Merkezi idarenin taşradan merkeze oluşturduğu bütünlüğe ne denir?
Hiyerarşi

8. Merkezi idare kuruluşlarının yerel idare kuruluşlarına karşı sahip olduğu konuma ne ad verilir?
İdari vesayet

9. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hiyerarşik en üst makamı neresidir?
İç İşleri Bakanlığı

10. İl idaresinin hiyerarşik amiri kimdir?
Vali

11. İlçe idaresinin hiyararşik amiri kimdir?
Kaymakam

12. Belediye idaresinin idari vasisi kimdir?
İç İşleri Bakanı

13. Tabibler Birliği, Türkiye Borolar Birliği gibi kanunla kurulan ve alanlarında kamusal yetkiler kullanan kuruluşlara ne ad verilir?
Kamu Kurumu Vasfında Meslek Kuruluşları

14. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, vazife ve yetkileri ile oluşumları hangi düzenleyici işlemle belirlenir?
Kanun

15. Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur? - Cumhurbaşkanı - Başbakan - Genel Kurmay Başkanı - Başbakan Yardımcıları - Adalet Bakanı - Milli Savunma Bakanı - Dış İşleri Bakanı

- Kara Kuvvetler Komutanı - Hava Kuvvetler Komutanı - Deniz Kuvvetler Komutanı - Deniz Kuvvetler Komutanı - Jandarma Genel Komutanı

16. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Bakanlar Kurulu üzerindeki etkisi ne şekildedir?
Bağlayıcı değildir, bir tavsiye şeklindedir.

17. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirler?
Cumhurbaşkanı

18. Devlet Planlama Teşkilatı kararlarının hukuki etkisi nasıldır?
Planlar kamu için emredici, özel sektör için özendiricidir.

19. Devlet Denetleme Kurulu hangi kuruluşları denetemez?
DDK silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetemez.

20. Vali ilde kimin temsilcisidir?
Vali, ilde devletin, Bakanlar Kurulu'nun ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.

21. Bir il merkezinde, belediye sınırları içinde mahalle kurulması nasıl olur?
Belediye Meclisi, İl İdare Kurulu ile valinin oluru gereklidir.

22. Kaymakam ilçede kimi temsil eder?
Kaymakam sadece Bakanlar Kurulu'nun temsilcisidir.

23. Bucaklar nasıl kurulur?
Bucaklar İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve cumhurbaşkanının olumlu görüşüyle kurulur.

24. İl Özel İdaresi'nin organları nedir? - Vali - İl Genel Meclisi - İl Daimi Encümeni

25. İl Özel İdaresi'nin genel karar organı hangisidir?
İlGenelMeclisi

26. Belediye idaresinin organları nedir?
- Belediye Başkanı - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni


27. Belediye bütçesinin kabulü nasıl gerçekleşir?
Belediye Başkanınca hazırlanır, Belediye Encümeni'nin görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisi'nce kabul edilir.

28. Belediyelerin seçimle gelen karar organlarının düşürülmesi nasıl gerçekleşir?
İçişleri Bakanlığı'nın bildirisi ve Danıştay'ın kararıyla düşürülür.

29. İdari davaların da diğer davalar gibi genel mahkemelerde görüldüğü, ayrı bir idari yargı kolunun benimsenmediği sisteme ne ad verilir?
Adli idare düzeni

30. İdare hukukunun kaynağını oluşturan hukuk devleti ilkesinin öne çıkan unsurları nelerdir?
- Temel hak ve özgürlüklerin korunması - Kanunların hukuka uygun olması - İdarenin kanuni olması - Kanuna saygı ilkesi
- İdarenin kuruluş ve teşkilatlanmasında asli yetkinin yasa yapıcıya aid olması - İdari eylem ve işlemlerin kanuni dayanağa sahip olması
- Hukuki istikrar, belirlilik ve kesinlik - İdarenin hukuki denetimi - Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık teminatı - İdarenin mali sorumluluğu

31. Merkezden idare düzeninin yararları nelerdir?
- Güçlü bir devlet idaresinin sağlanması - Büyük çaplı hizmetlerin kolayca yapılabilmesi - Milli birliğin oluşması

32. Merkezi idare hiyerarşisine dahil olmakla beraber merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme yetkisine ne ad verilir?
Yetki genişliği

33. İdari işlemlerin özellikleri nelerdir? - Tek yanlılık ve icrailik - Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma - Kazai denetime tabi olma

34. Bir idari işlemi yapmış olan idari makamın aksine bir hüküm bulunmadıkça o idari işlemi değiştirmeye ve geri almaya da yetkili olmasına ne denir?
Yetki koşutluğu ilkesi

35. Devlet ve diğer kamu hukuki kişilerinin, kamu yararına dayanarak, karşılığını peşin olarak ödemek şartıyla özel mülkiyete bağlı bir gayrimenkulün tamamına veya bir kısmına el koymasına ne denir?
Kamulaştırma

36. İdare kamulaştırma bedelini belirlemek için nereye başvurabilir?
Asliye hukuk mahkemesi

37. İdarenin olağanüstü durumlarda kamu gücünü kullanarak menkul malları elde etme yetkisine ne denir?
İstimval

38. Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler nelerdir? - Süreklilik ve düzenlilik - Değişkenlik - Nesnellik ve eşitlik - Bedelsizlik, kar amacı güdülmemesi

39. Başlıca kamu hizmeti görme usulleri nelerdir?
- Emanet usulü - Müşterek emanet usulü - İltizam usulü - İmtiyaz usulü - Ruhsat usulü - Yap - işlet usulü

40. Bakanlıkların hukuki kişiliklerinin durumu nedir?
Bakanlıkların devlet kişiliğinden ayrı kişilikleri yoktur.

41. Bakanlar ilgili oldukları hizmetlerin görülmesiyle ilgili olarak kime karşı sorumludur?
Başbakana karşı

42. Adliye mahkemelerinde bakanlıkları kim temsil eder?
Maliye bakanlığına bağlı hazine savunmanı

43. Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumları denetmez?
Silahlı kuvvetler ve yargı mercileri

44. Sayıştay, merkezi idare bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal emniyet kurumlarının gelir ve giderleri ile mallarını kim adına denetir?
TBMM adına

45. Bir ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri kimdir?
Kaymakam

46. İl içerisinde vergi, resim, harç ve diğer mali yüklerin miktar, nisab ve tarifelerini bekleyen merci neresidir?
İl genel meclisi

47. Yeni bir köy kurulmasına kim karar verir?
İç İşleri Bakanlığı

48. Cumhurbaşkanınca atanan üniversite rektörünün vazife süresi kaç yıldır?
4 yıl

49. Kanuna aykırı bir emri alan memur hangi halde bu emri yapmak zorunda kalır?
Amiremriyazıylayenilerse

50. Amirce yazılı olarak tekrarlanan bir emrin, suç teşkil etmesine rağmen memurca yerine getirilmesi durumunda cezai sorumluluk kimdedir?
Memurdadır.

51. Vazifesiyle ilgili bir eylemiyle memurun bir kişiye zarar vermesi durumunda, kişi kime karşı dava açar?
Memurun bağlı olduğu hukuki kişi olan kuruma

52. Stajyer olarak memurluğa başlamış kişinin asaleti ne kadar süre içerisinde tasdik edilmelidir?
En az 1, en çok 2 yıl.

53. İki yıl içerisinde asaleti tasdik olunmayan stajyer memurlar kaç yıl boyunca memurluğa alınmazlar?
3 yıl

54. İdari mahkemeler nelerdir? - Danıştay - Bölge İdare Mahkemesi - İdare Mahkemesi - Vergi Mahkemesi

55. İdari mahkemelerde hangi yargılama usulü uygulanır?
Yazılı yargılama usulü

56. Kaç tür idari dava vardır? İki: a) İbtal davası b ) Tam yargı davası

57. Aksi gösterilmediği sürece Danıştay'da ve idare mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?
60 gün

58. İlgililerin başvurusuna rağmen 60 gün içinde bir cevap verilmezse başvurunun akibeti ne olur?
Talep reddedilmiş sayılır. (zımni red)

59. Danıştay ve idare mahkemelerinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gereken şartlar nelerdir?
- İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması - İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

60. İdari davalarda genel yetkili mahkeme neresidir?
Dava konusu olan idari işlem veya idari sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki mahkemedir.

61. Memurların atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme neresidir?
Memurun yeni veya eski vazife yeri idare mahkemesidir.

62. Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme neresidir?
Taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

63. İdare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçlı olarak verdiği nihai kararlara karşı nereye itiraz edilebilir?
Bölge İdare Mahkemesi

64. İdare mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz mercii neresidir?
Danıştay

65. Temyiz başvurusunda bulunabilmek için kabul edilen süre ne kadardır?
30 gün

66. Danıştay'la hükümet arasındaki ilişki hangi makam aracılığıyla sağlanır?
Başbakanlık

67. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme hangisidir?
Bölge idare mahkemesi

68. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün vazifeye gelmeyen memura hangi ceza verilebilir?
Memurluktan çıkarma

69. İdare hukukunda asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların nerede çözümleneceği kabul edilmiştir?
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

70. İdari hiyerarşi ve idari vesayet idare hukukundaki hangi ilkenin yansımasıdır?
İdarenin bütünlüğü ilkesi

71. Vali atama işlemi nasıl bir idari işlemdir?
Valiler üçlü kararnameyle atanırlar. Bu işlem karma idari işlemlerdendir.

72. İdarenin vazifeli olmadığı bir başka devlet organının vazife alanına giren konularda işlem yapmasıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı haline ne ad verilir?
Fonksiyon gasbı

73. İdare hukukunda hangi tür idari işlemlere karşı dava açılamayacağı ictihadlarla kabul edilmiştir?
Hazırlık işlemleri

74. Hazırlık işlemi ne anlama gelmektedir?
Bir idari merciden kaynaklanmasına rağmen tek başına sonuç doğurmaya elverişli olmayan, devamındaki yeni işlemlere hazırlık oluşturan işlemlere hazırlık işlemi denir. Mesela vali atamasında gereken üçlü kararnamenin ilk adımını oluşturan İçişleri Bakanının işlemi bir hazırlık işlemidir.

75. İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yeri hangi yargı koludur?
İdari yargı

76. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hangi yargı kolunda görülür?
Adli yargı

77. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında hüküm uyuşmazlığı çıkarsa hangisi uygulanır?
Anayasa Mahkemesinin kararının üstün olması kabul edilmiştir.

78. Belediyenin, mülkiyetindeki düğün salonunu bir yıllığına özel kişiye devretmek için özel kişiyle imzaladığı sözleşme idarenin hangi tür sözleşmelerindendir?
İdarenin özel hukuk sözleşmeleri

79. Ferdlerin ve toplulukların idari düzene aykırı davranışları sebebiyle idarece tertib edilen cezalara ne denir?
İdari ceza

80. İdare, kamu hukukundan doğan alacaklarını hangi kanuna göre, tahsil etmektedir?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

81. Kamulaştırma ancak hangi oluşumlarca yapılabilir?
Devlet ve diğer kamu hukuki kişileri

82. Bir kamulaştırma işlemi hakkında ibtal davası hangi yargı kolunda açılabilir?
İdari yargı

83. Milli İstihbarat Teşkilatı hangi makama bağlıdır?
Başbakanlık

84. Türkiye'de siyasi kolluk faaliyetini hangi kurum yürütmektedir?
Milli İstihbarat Teşkilatı

85. Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıdır?
İçişleri Bakanlığı

86. Yap - işlet usulüyle ancak hangi tür elektrik santrali açılabilir?
Termik santral

87. Bir kamu hizmetinin kötü işlemesi veya geç işlemesi yahud hiç işlememesi hangi kavramla açıklanır?
Hizmet kusuru

88. 1982 TC Anayasasına göre meclis dışından bir kişinin bakan seçilebilmesi için hangi yeterlilik şartları aranır?
Kişinin milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olması

89. Kurumun emrine verilen paraları harcama yetkisine sahib olan kişiye ne denir?
İta amiri

90. Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak hangi Türk anayasasıyla kabul edilmiştir?
1982 TC Anayasası

91. Devlet Planlama Teşkilatının başında kim bulunur?
DPT müsteşarı

92. Yeni bir ilin kurulması veya bir ilin isminin değiştirilmesi hangi kurumun kararıyla olur?
TBMM

93. Valilerin özlük haklarına ilişkin olarak hangi kanuna tabi olacakları kabul edilmiştir?
Devlet Memurları Kanunu

94. Memurlara verilen hangi tür cezalara karşı yargı yoluna baş vuralamayacağı söylenmiştir?
Uyurma ve kınama cezaları

95. Kaymakamların dokunulmazlığı ne şekildedir?
Kaymakamların dokunulmazlığı yoktur.

96. Yeni bir ilçe kurulmasına kim karar verir?
TBMM

97. Belediye memurlarının özlük haklarına ilişkin karar veren organ hangisidir?
Belediye encümesi

98. Köy muhtarını ve ihtiyar meclisini hangi organ seçer?
Köy derneği

99. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, hangi kuruma bağlıdır?
Yüksek Öğretim Kurumu

100.Devlet memurlarının vazifeleriyle ilgili işlerden dolayı yagılanması hangi yargı kolunda olur?
İdari yargı


alıntıdır.

şilan
11-05-2008, 01:31
SORULAR

1. 23 Nisan 1920r17;de TBMMr17;nin Ankarar17;da çalışmalarına başlaması Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen uygulamaya
konuldugunun en önemli kanıtıdır?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Devletçilik D) inkılapçılık E) Laiklik

2. 1928 yılında yapılan bir degisiklikle r0;Devletin dini islâmr17;dır.r1; ibaresinin anayasadan çıkarılması laiklikten sonra en çok hangi ilke ile iliskilidir?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Devletçilik E) Cumhuriyetçilik

3. r0;Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan dogruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir. Artık hükümetle millet arasında geçmisteki ayrılık kalmamıstır. Hükümet millet,millet hükümettirr30;r1;Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile dogrudan bir iliski vardır?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) _nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

4. r0;Türkiye halkı ırki veya dini kültürel yönden birlesmis, biri digerine karsı karsılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu ve kaderi, gelecegi ve çıkarları ortak olan bir toplumdur.r1; Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin hangi ilkesi ile daha çok iliskili oldugu savunulabilir?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik E) Devletçilik

5. r0;Yetisecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri ögrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her sedyen önce Türkiyer17;nin bagımsızlıgına, kendi benligine, milli geleneklerine düsman olan bütün unsurlarla mücadele etmek geregi ögretilmelidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri daha çok hangi ilkesi ile iliskilidir?
A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılapçılık

6. r0;Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkar,asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti esittir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik E) Halkçılık

7. Atatürk diyor ki; r0;Esas, Türk milletinin haysiyetli ve serefli bir millet olarak yasamasıdır. Türkün haysiyeti, izzetinefis
ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.r1;
Yukarıdaki cümle ile Atatürkr17;ün hangi ilkesi dogrudan iliskilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Laiklik E) inkılapçılık


8. I. _nsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,yaratma ve icat yetenegidir.II. Dünyada her sey için, medeniyet için, hayat için,basarı için gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.III. Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelligimizdir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinin ortak özellikleri hangi ilkesi ile ilişkilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) _nkılapçılık


9. r0;Büyük davamız en medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varlıgımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında
degil, düsüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmıs olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha kuvvetli bir ilişkinin olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik

10. r0;ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, ahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözü ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) inkılâpçılık B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik

11. r0;Simdi de Türk milletir30; bunlara karsı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bu bir oldubittidir.
Söz konusu olan, millete egemenliğini bırakacak mıyız,bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele olmuş
bitmiş bir gerçeği yasa ile belirlemekten başka bir şeydeğildir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile doğrudanilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) _inkılâpçılık E) Laiklik

12. r0;Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça
bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.r1;
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılâpçılık

13. r0;Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu
dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin düşünce ve vicdan kanaatlerine
karışılamaz.r1;
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesiyle ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) inkılâpçılık

14. I. Türkiyer17;nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardım istemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
III. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Atatürkr17;ün yukarıda verilen sözleri öncelikle hangi ilkeleri ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik - Devletçilik - Halkçılık
B) Halkçılık - Laiklik - Milliyetçilik
C) Devletçilik - Laiklik - Halkçılık
D) Halkçılık - Cumhuriyetçilik - _inkılâpçılık
E) _inkılâpçılık - Milliyetçilik r11; Laiklik

15. 18 Eylül 1924r17;te çıktığı Rize gezisinde Atatürkr17;e bir heyet gelerek medreselerin yeniden açılmasını istedi.
Atatürk bu heyete r0;Mektep istemiyorsunuz. Hâlbuki millet onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı millet, bu memleket
evladı yetişsin! Medreseler açılmayacaktır. Millete mektep lazımdır.r1; demiştir.
Atatürkr17;ün bu sözleri ile hangi ilkesi arasında yakın bir ilişki olduğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

16. r0;Hâkimiyet hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakere ile münakasa ile verilmez. Hâkimiyet
kuvvetle, kudretle ve zorla alınır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın biri ilişki vardır?
A) Milliyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık

17. Atatürk İzmir iktisat Kongresir17;nde yaptığı bir konuşmada r0;Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara
ve bunların hepsine, bir diğerine ve isçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir.r1; demiştir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri hangi ilkesi ile daha çok ilişkilidir?
A) Devletçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) _inkılâpçılık E) Milliyetçilik

18. r0;Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre
ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymalıyız.r1; Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında
doğrudan bir ilişki kurulabilir?
A) Laiklik B) Devletçilik C) _inkılâpçılık D) Cumhuriyetçilik E) Halkçılık

19. r0;Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiyer17;de çağdaş, bununla birlikte batılı bir hükümet
vücuda getirmektir. Uygarlığa girmek isteyip, batıya teveccüh etmemiş bir ulus hangisidir?r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında ilişki olduğu savunulabilir?
A) _inkılâpçılık B) Halkçılık C) Devletçilik D) Cumhuriyetçilik E) Milliyetçilik

20. r0;_insanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet,yaratma ve icat yeteneğidir.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözü ile ilkeleri arasında bir bağ kurmak istersek, hangi ilkesi ile daha yakından bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Laiklik E) _inkılâpçılık

21. Medeniyet yolunda basarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek ilerleme
ve gelişme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenileşmesi
zorunludur.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki vardır?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) _inkılâpçılık D) Milliyetçilik E) Devletçilik

22. r0;Asıl önemli olan nokta, adli görüşümüzü, adli kanunlarımızı, adli teşkilatımızı, bizi şimdiye kadar bilinçli bilinçsiz
etkileyen çagın gereklerine uymayan baglardan bir an önce kurtarmaktır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında dogrudan bir iliski vardır?
A) inkılapçılık B) Laiklik C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) Halkçılık

23. r0;Efendiler ve ey millet! Biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti,seyhler, dervisler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.
En dogru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha sıkı bir iliski oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) inkılapçılık C) Halkçılık D) Laiklik E) Devletçilik

24. r0;Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmistir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmesini
saglamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtigi bütün ögretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar, toplum hayatında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha yakın bir iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Laiklik B) _nkılapçılık C) Cumhuriyetçilik D) Milliyetçilik E) Halkçılık

25. I. Amasya Genelgesir17;nin yayımlanması II. Sivas Kongresir17;nin toplanması III. Amasya Görüsmelerir17;nin gerçeklestirilmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri Atatürkr17;ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

26. Asagıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi ile en az iliskilidir?
A) Türk Dil Kurumunun kurulması
B) Yeni Türk harflerinin kabulü
C) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden arındırılması
D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
E) Çok partili hayata geçis denemeleri

27. I. Akılcılık ve bilimsellik
II. Ulusal egemenlik
III. Çagdaslasma ve batılılasma
Yukarıdaki kavramlar Atatürkr17;ün hangi ilkelerinin bütünleyicisidir?
I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik _nkılapçılık
B) Laiklik Halkçılık _nkılapçılık
C) _nkılapçılık Devletçilik Milliyetçilik
D) Halkçılık Milliyetçilik Devletçilik
E) Milliyetçilik _nkılapçılık Laiklik

28. I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
II. Türk Medeni Kanunur17;nun kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki inkılaplardan hangisi Atatürkr17;ün hem laiklik hem de halkçılık ilkeleriyle iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

29. Cumhuriyet Döneminde;
I. yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınması,
II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,
III. Asar vergisinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangileri hem milliyetçilik hem de devletçilik ile iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

30. Atatürk ilke ve inkılaplarını gönülden benimsemek,onları gelecek nesillere aktarmak, her zaman ve kosulda
çagın gereklerine uygun olmasına çalısmak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) _İnkılapçılık E) Halkçılık

31. r0;Ülkeler çesitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu uygarlıga katılması gerekir. Osmanlı
_mparatorlugur17;nun çöküsü, Batır17;ya karsı elde ettigi basarısızlıklardan çok, magrur olarak kendisini Avrupa milletine baglayan iliskileri kestigi gün baslamıstır.r1;
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında daha çok iliskinin oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Halkçılık E) Devletçilik

32. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün devletçilik ilkesinin uygulanması anlamına gelmektedir?
A) Devletin egitim, saglık ve üretime katılması
B) Halkın yönetime katılması
C) Kanunların herkese esit uygulanması
D) Köylü-kentli ayrımı yapılmaması
E) Yabancı sermayenin talep edilmesi

33. TBMMr17;nin 24 Nisan 1920r17;de aldıgı bir kararda r0;Padisah ve halife baskı ve zordan kurtuldugunda meclisin düzenleyecegi
yasaya göre durumu belirlenir.r1; ifadesi yer almıstır.
Buna göre;
I. saltanatın kaldırılması,
II. Atatürkr17;ün cumhurbaskanı olması,
III. halifeligin kaldırılması
gelismelerinden hangilerinin yukarıdaki karara uygun
oldugu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

34. Sivas Kongresir17;nde;
I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetir17;nin kurulması,
II. manda ve himayenin reddedilmesi,
III. Batı Cephesi Kuva-i Milliye birliklerinin basına Ali Fuat Pasar17;nın getirilmesi
gelismelerinden hangilerinin Atatürkr17;ün milli egemenlik ilkesi ile dogrudan iliskili oldugu savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

35. I. Dünya Savası biterken ABD baskanı Wilson tarafından ortaya atılan prensiplerden biri de r0;Her milletin kendi gelecegine
kendisinin karar vermesir1;ni öngörmekte idi.
Wilson Prensiplerir17;nin bu maddesi asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha yakından iliskilidir?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Halkçılık
C) Milli bagımsızlık
D) Çagdaslık ve batılılasma
E) Laiklik

36. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı faaliyetler sunlardır;
I. Türklerin dünya medeniyetine ve tarihine katkılarının bilimsel yöntemlerle arastırılması,
II. uluslararası rakamların kabul edilmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Yukarıdaki faaliyetlerin Atatürk ilkeleri ile dogru iliksisi hangi seçenekte verilmistir?
I II III
A) Cumhuriyetçilik _inkılapçılık Laiklik
B) Laiklik Halkçılık Milliyetçilik
C) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik Laiklik
D) Milliyetçilik _nkılapçılık Laiklik
E) _nkılapçılık Halkçılık Cumhuriyetçilik

37. _zmir _ktisat Kongresir17;nde alınan;
I. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulmalıdır.
II. Özel girisimin yapamayacagı isleri devlet kendi imkânları ile yapmalıdır.
III. Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılmalıdır.
kararlarından hangileri devletçilik ilkesinin temel düsüncesi olmustur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

38. Amasya Genelgesir17;nde yer alan; r0;Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.r1; ifadesi
Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) _İnkılapçılık

39. Atatürk Bursar17;da ögretmenlere yaptıgı konusmada sunları söylemistir: r0;Savas kurtulus degildir. Kurtulus cemiyetteki hastalıgı ortaya çıkarıp iyilestirmekle olur.Sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, zararlı birtakım inanıs ve geleneklerle dolu ise toplum felce ugrar.r1;
Atatürkr17;ün bu sözlerinin hangi ilkesi ile daha ilgili oldugu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) _nkılapçılık D) Devletçilik E) Laiklik

40. Kurtulus Savası döneminde;
I. Erzurum Kongresir17;nin toplanması,
II. Sivas Kongresir17;nin toplanması,
III. TBMMr17;nin açılması
gibi gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisinin fiilen isletildiginin bir göstergesidir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) _nkılapçılık D) Cumhuriyetçilik E) Laiklik

41. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün r0;Yurtta Sulh Cihanda Sulhr1; ilkesi ile ifade ettigi barısçı dıs politikanın
temel özelliklerinden birisi degildir?
A) Ulusal bagımsızlık
B) Baska ülkelerin rejimlerinden etkilenmek
C) Diplomaside akıl ve bilimi rehber edinmek
D) Milli sınırlarımız içinde kalmak
E) Ülke yönetiminde maceraya yer vermemek

42. Sultan II. Mahmutr17;un r0;Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek
isterim.r1; sözü asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) _nkılapçılık E) Laiklik

43. _lk kez Erzurum Kongresir17;nde alınan ve Sivas Kongresir17;nde kesinlesen r0;Manda ve himaye kabul edilemez.r1; kararı asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Kurtulus Savası sırasında temel amaç haline geldiginin bir göstergesidir?
A) Milli bagımsızlık
B) Milli egemenlik
C) Devletçilik
D) Laiklik
E) Çagdaslık ve batılılasma

44. Türkiyer17;de yasayan, farklı kültüre düsünceye ve milliyete mensup insanlara güvence saglayan en önemli Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Milliyetçilik D) Devletçilik E) _nkılapçılık

45.
I. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü
Yukarıdaki gelismelerden hangileri Atatürkr17;ün hem halkçılık hem inkılapçılık ve hem de laiklik ilkesiyle iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

46.
I. Asar vergisinin kaldırılması
II. Millet mekteplerinin açılması
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürkr17;ün halkçılık ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

47. Halk, demokratik bir rejim içinde kendi kendini yöneten esit hak ve yetkilere sahip, toplumsal dayanısma içindeki
bireylerin olusturdugu bir bütündür.
Yukarıdaki tanıma göre halkçılıgın temel degerleri arasında asagıdakilerden hangisinin oldugu söylenemez?
A) Milli egemenlik B) Çagdaslık C) Adalet D) Demokrasi E) Üstün bir sınıf

48. Cumhuriyet döneminde;
I. 1925 yılında asar vergisi kaldırılmıstır.
II. 1926 yılında bosanma hakkı kadınlara da tanınmıstır.
III. 1930 yılında kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmistir.
Yukarıda verilenler Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandıgının en önemli kanıtıdır?
A) Halkçılık B) Milliyetçilik C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) _nkılapçılık

49. Saltanat ve hilafetin kaldırılması asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerini gerçeklestirmeye yönelik olabilir?
A) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik - Laiklik
C) Laiklik - _nkılapçılık
D) _nkılapçılık - Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık r11; Laiklik

50. Cumhuriyet döneminde gerçeklestirilen asagıdaki gelismelerden hangisinin milli ekonominin kurulup
gelistirilmesinde etkili oldugu savunulamaz?
A) Kabotaj Kanunur17;nun kabul edilmesi
B) Birinci bes yıllık kalkınma planı
C) Medeni Kanunr17;un kabulü
D) Asar vergisinin kaldırılması
E) Yabancıların elinde bulunan isletmelerin satın alınıp millilestirilmesi

51. Yeni Türk Devletlerinde;
I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. medreselerin kapatılması,
III. hafta tatilinin cumadan pazara alınması,
IV. Medeni Kanunr17;un kabul edilmesi
gelismelerinin hangilerinde halkçılık ilkesinin benimsenmesi ve yerlestirilmesi çabası oldugu savunulabilir?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,dogmalardan ve dogmacılıktan kurtaran, çagdas bir toplum yapısı hedefleyen Atatürk ilkesi hangisidir?
A) Laiklik B) Devletçilik C) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık E) _nkılapçılık

53. Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen;
I. Nüfus Mübadelesi,
II. egitim ve ögretimin birlestirilmesi,
III. _sviçre Medeni Kanunur17;nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmesi
gelismelerinden hangileri bir inkılâp degildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

54. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü,
II. Asar vergisinin kaldırılması,
III. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
uygulamaları asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin özüne daha uygundur?
A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Cumhuriyetçilik D) Devletçilik E) Laiklik

55.
I. Asar vergisinin kaldırılması
II. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması
III. Azınlıkların Türk vatandası sayılması
Yukarıda verilen uygulamalar asagıda verilen hangi Atatürk ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

56. r0;Atatürkçü düsünce sistemi statik degil dinamik bir nitelik tasır.r1; sözleri Atatürk ilkelerinden hangisinin gerekliliginin
en önemli kanıtıdır?
A) Laikligin B) _nkılapçılıgın C) Halkçılıgın D) Ulusçulugun E) Cumhuriyetçiligin

57. Cumhuriyet Döneminde;
I. asar vergisinin kaldırılması,
II. yeni Türk harflerinin kabulü,
III. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü
gerçeklestirilen gelismelerden hangileri çagdaslasmaktan çok, halkı rahatlatmaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

58. Türkiyer17;de laik toplum düzenine ortam hazırlanmasında;
I. tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması,
II. Soyadı Kanunur17;nun çıkarılması,
III. Medeni Kanunr17;un kabulü,
IV. Miladi takvimin kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

59. Türkiyer17;de laik devlet düzenine ortam hazırlanmasında;
I. Sapka _nkılabı,
II. Seriye ve Evkaf Vekaletir17;nin kaldırılması,
III. 1928r17;de Anayasar17;dan Devletin dini _slamr17;dırr1; ibaresinin çıkarılması,
IV. uluslararası saat sisteminin benimsenmesi
inkılâplarından hangisinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV

60. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunur17;nun kabulü,
II. çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi,
III. tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
gibi gelismelerden hangilerinin bugünkü laik yasama ulasmamızda dogrudan katkısının oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

61. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. ortak bir kültüre sahip olmak,
II. gelecekte de birlikte yasama arzusunda olmak,
III. sevinçte ve tasada bir olmak
anlayısı asagıdaki hangi Atatürk ilkesinin en önemli kosullarındandır?
A) Cumhuriyetçilik B) Ulusçuluk C) Halkçılık D) Devletçilik E) Laiklik

62. Türk _nkılabı;
I. çok ulusçuluktan - ulusal devlete
II. mutlak monarsiden - ulusal egemenlige
III. teokratik yapıdan - vicdan özgürlügüne geçistir.
Bu gelismelerle Atatürk ilkeleri arasında bir bag kurulmak istense hangi seçenekteki sıralama dogru verilmis olur?
I II III
A) Ulusçuluk Halkçılık Laiklik
B) Halkçılık Cumhuriyetçilik _nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Laiklik
D) Ulusçuluk Cumhuriyetçilik Laiklik
E) Cumhuriyetçilik _nkılapçılık Halkçılık

63. I. Milli birlik ve beraberlik duygusunun yeni kusaklara kavratılması
II. Uluslararası iliskilerde ülke çıkarlarına azami dikkat gösterilmesi
III. Milli kültür ögelerinin gelistirilip yaygınlastırılması
Yukarıda verilenlerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile dogrudan ilgili oldugu savunulabilir?
A) Ulusçuluk B) Halkçılık C) Devletçilik D) _nkılapçılık E) Cumhuriyetçilik

64. 5 Agustos 1921r17;de çıkarılan Baskomutanlık Yasası ile TBMMr17;nin yetkileri üç aylık bir süre için geçici olarak
Mustafa Kemal Pasar17;ya verilmistir.
Bu gelisme Atatürk ilkelerinden hangisi için bir çeliskidir?
A) Milli bagımsızlık
B) Milli egemenlik
C) _nkılapçılık
D) Çagdaslık ve batılılasma
E) Devletçilik

65. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. _zmir _ktisat Kongresir17;nde devlet ekonomik islevleri de olan bir organ olmalıdır.
II. 1927r17;de çıkarılan Tesvik-i Sanayi Kanunur17;nun istenilen sonucu vermemesi üzerine büyük yatırımların devlet eliyle gerçeklestirilmesi kararlastırılmıstır.
III. 1926r17;da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarında tasımacılık hakkı Türkiye Denizcilik isletmelerir17;ne verilmistir.
Yukarıda anlatılanlar Atatürkr17;ün hangi ilkesinin uygulandıgının bir kanıtıdır?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Halkçılık E) _nkılapçılık

66. I. Akılcılık ve bilimsellik
II. Çagdaslık ve batılılasma
III. Milli egemenlik
Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine I. TBMM döneminde digerlerinden daha fazla önem verilmistir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

67. 1937 yılında Atatürk ilkelerinden hangileri anayasaya konulmustur?
A) Laiklik
B) Laiklik ve _nkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
E) Hepsi

68. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır?
A) Akılcılık ve bilimsellik
B) Milli egemenlik
C) _nsanlık ve insan sevgisi
D) Barısçılık
E) Çagdaslık

69. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. Türkiye _ktisat Kongresir17;nin toplanması,
II. Tesvik-i Sanayi Kanunur17;nun çıkarılması,
III. Birinci bes yıllık sanayi planının uygulanması
gelismelerinden hangilerinin ekonomik bagımsızlıgı gerçeklestirmek için yapıldıgı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

70. Türkiyer17;de laik egitim düzenine ortam hazırlanmasında;
I. medreselerin kapatılması,
II. agırlık ve uzunluk ölçülerinin degistirilmesi,
III. yeni harflerin kabulü,
IV. Soyadı Kanunur17;nun kabulü
inkılâplarından hangilerinin katkısının oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II, II ve IV

71. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının ortak özelliklerinden biri degildir?
A) Türk toplumunun ihtiyaçlarından dogmustur.
B) _lke ve inkılaplara halk öncülük etmistir.
C) Çagdas yasamın gereklerine göre belirlenmistir.
D) _lkeler birbirini tamamlar özelliklere sahiptir.
E) _lkeler akıl ve bilimsel gerçeklere dayalıdır.

72. I. Ülkemizdeki yüksek yargı organlarının bazılarının üyelerinin veya baskanlarının bayan olması
II. Sosyal yasama iliskin kanunların aklın ve bilimin ısıgında yapılması
III. TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yenilenmesi
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleri ile iliskileri asagıdakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir?
I II III
A) Halkçılık Laiklik Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık Laiklik Milliyetçilik
C) Laiklik _nkılapçılık Cumhuriyetçilik
D) Cumhuriyetçilik Devletçilik Halkçılık
E) Milliyetçilik Laiklik Cumhuriyetçilik

73. Yeni Türk Devletir17;nde;
I. çok partili hayata geçis denemeleri,
II. karma ekonomik modelin benimsenmesi,
III. toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesine çalısılması
çabalarından hangileri devletçilik ilkesi ile iliskilendirilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

74. Mustafa Kemalr17;in Türk toplumunu çagdas seviyeye tasıyabilmek için gerçeklestirdigi;
sapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü,
alaturka saat sisteminden alafranga sisteme geçilmesi,
uluslararası rakamların kabul edilmesi
gelismeleri asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin kapsamı içindedir?
A) Cumhuriyetçilik B) _nkılapçılık C) Milliyetçilik D) Laiklik E) Halkçılık

75. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün devletçilik ilkesinin öncelikli amaçlarından degildir?
A) Özel sektörün yapamadıgı islerin devlet eliyle yapılması
B) Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dalları kurulması
C) Yabancıların kurdugu tekellerden kaçınılması
D) Toplumun çagdaslastırılması
E) Devletin üretim üniteleri kurması

76. Asagıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır?
A) Toplumun ortak degerlere sahip olması
B) Yasaların herkese esit uygulanması
C) Özel sektörün aktif kılınması
D) Ekonomik bagımsızlıga önem verilmesi
E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması

77. Asagıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin uygulanmasında öncelikli bir kavramdır?
A) Halkın yönetime ortak olması
B) Halkın kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi
C) Devletin üretime katılması
D) Hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılması
E) Devletin dini kurumları desteklemesi

78. Asagıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin uygulanmasının öncelikli bir amacıdır?
A) Bireyin istedigi meslegi seçebilmesi
B) Halkın yönetime katılımının saglanması
C) Devlet hizmetlerinin halka açık olması
D) Herkesin kanun önünde esit olması
E) Toplumun çagdas uygarlık düzeyine ulastırılması

79. Asagıdakilerden hangisi Atatürkçü düsünce sisteminin özellikleri arasında yoktur?
A) Düsünce ve kanaat hürriyeti
B) Akılcılık ve bilimsellik
C) _lkelerin birbirinden bagımsız olması
D) Yurtta ve dünyada barıs
E) Halka hizmet

80. Asagıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandıgı temel esaslardan biri degildir?
A) Din ve düsünce birligini saglamak
B) Vatanı ve milleti sevmek
C) Milli kültürü gelistirmeye çalısmak
D) Türk milletine inanmak ve güvenmek
E) Düsünce ve vicdan hürriyetine saygı duymak

81.
I. Vatanın bütünlügünü merkezi hükümet saglayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır.
II. Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi egemen kılmak esastır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
Yukarıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından hangileri Atatürkr17;ün ulusal bagımsızlık ilkesine en uygun olanıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

82. I. Yasama ve yürütme yetkileri TBMMr17;ye aittir.
II. Hükümet kurmak zorunludur.
III. Meclisin baskanı hükümetinde baskanıdır.
Yukarıda TBMMr17;nin 24 Nisan 1920r17;de aldıgı bazı kararlar verilmistir.
Bunlardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

83. Asagıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha çok Türk toplumunun ve devlet kurumlarının çagdaslasmasını
hedeflemektedir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık D) _nkılapçılık E) Devletçilik

84. Mustafa Kemal Atatürkr17;ün;
I. Türkiye Cumhuriyeti seyhler, dervisler, meczuplar ülkesi olamaz.
II. Hükümet milletindir ve millet hükümettir.
III. Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.
sözlerinin asagıdaki ilkeler ile iliskisi hangisinde dogru verilmistir?
I II III
A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık
B) _nkılapçılık Ulusçuluk Halkçılık
C) Halkçılık Laiklik Ulusçuluk
D) Devletçilik Laiklik Cumhuriyetçilik
E) Laiklik Cumhuriyetçilik Devletçilik

85. Atatürkçü düsünce sistemi için;
I. _lkeler birbirinden ayrı degerlendirilmelidir.
II. Tam bagımsızlık hedeflenmistir.
III. Sınıfsal egemenlik savunulmustur.
IV. Devlet hayatında akıl ve bilim rehber edinilmistir.
gibi yargılardan hangilerinin oldugu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV

86. Cumhuriyetçilik, Atatürkr17;ün taviz verilmesini istemedigi en önemli ilkelerden biridir.
Buna göre;
I. seçimlerin dört yılda bir yapılması,
II. kadınlara siyasî hakların verilmesi,
III. Türk Medeni Kanunur17;nun kabul edilmesi
gelismelerinden hangilerinin dogrudan cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

87. Türkiye Cumhuriyeti çagdaslasma konusunda kendisine batı degerlerini örnek almıstır.
Buna göre;
I. Türk Tarih Kurumunun kurulması,
II. ölçü ve tartıda uluslararası sistemin kabul edilmesi,
III. Medeni Kanunr17;un kabulü
gelismelerinden hangileri bu duruma bir kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

88. I. Yeni Türk Devletir17;nin rejiminin belirlenmesi
II. Atatürk ilkelerinin anayasada yerini alması
III. Cumhuriyetin fiilen uygulanmaya baslanması
Yukarıdaki hususlardan hangileri 1921 Anayasasır17;nda yer almıstır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

89. 3 Mart 1924r17;de yapılan kanunla;
I. halifeligin kaldırılması,
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu,
III. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
gibi gelismelerden hangilerinin yönetim alanında oldugu savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

90. Mustafa Kemal Pasa _zmir _ktisat Kongresir17;nin açılısında yaptıgı konusmada r0;Siyasî ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner.r1;demistir.
Atatürkr17;ün yukarıdaki sözlerinden Lozan Konferansır17;na katılan devletlere nasıl bir mesaj vermeye çalıstıgı savunulabilir?
A) Osmanlı borçlarının ödenecegi
B) Ekonomik bagımsızlıktan ödün verilmeyecegi
C) Azınlık haklarının reddedildigi
D) Askeri ve siyasî zaferleri küçümsedigi
E) Tek amacın ekonomik bagımsızlık oldugu

91. Yeni Türk Devletir17;nin halk devleti sistemini benimsemesi;
I. demokratik devlet,
II. teokratik devlet,
III. sosyal devlet
anlayıslarından hangilerinin benimsendiginin kesin kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

92. I. TBMM döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanırken Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmistir.
Buna göre;
I. yönetim alanında degisiklik yapıldıgı,
II. bütün inkılapların tamamlandıgı,
III. kadın-erkek esitliginin saglandıgı
yargılarından hangilerine ulasılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

93. I. Uluslararası ölçü sisteminin benimsenmesi
II. Soyadı Kanunur17;nun kabulü
III. Miladi takvimin kullanmaya baslanması
Yukarıdakilerden hangileri hem toplumsal yasamı düzenlemeye hem de sınıfsız bir toplum olusturmaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

94. I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Soyadı Kanunur17;nun çıkarılması
III. Yabancıların elindeki isletmelerin satın alınması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile bagdastıgı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

95. I. Egemenligin bir sınıfa ait olması
II. Yöneticilerin seçimle ve belli bir süre için halk tarafından belirlenmesi
III. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi
IV. Sartları uyan herkesin seçimlere katılabilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri cumhuriyetçilikle ilgili degildir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

96. Atatürk ilkelerinden;
I. Laiklik; aklın ve bilimin üstünlügünü benimsemektir.
II. _nkılapçılık; toplumu çagdas degerlerle bulusturmak ve benimsetmektir.
III. Halkçılık; toplumsal esitlik ve barısı saglamaktır.
Yukarıdaki tanımlara göre r0;kadınların istedigi meslegi seçebilmesir1; bu tanımlardan hangisinin kapsamına girmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

97. Laiklik ilkesi ile çesitli alanlarda dinsel ve mezhepsel ayrılıklardan kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıstır.
Bu durumun;
I. halkçı devlet anlayısını güçlendirmeyi,
II. özel sermayeyi yaygınlastırmayı,
III. sosyal barısı saglamayı
yargılarından hangilerini kolaylastırdıgı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

98.
Seriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması Milli kültürün gelistirilmesi
Kadınların belediye ve TBMM seçimlerine katılabilmesi
Yukarıdaki gelismeler Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili degildir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Halkçılık E) Laiklik

99. Asagıdakilerden hangisi Atatürkr17;ün halkçılık ilkesi ile bagdasmaz?
A) Vatandaslar arasında isbölümü ve dayanısmayı saglamak
B) Milletin devlet hizmetlerinden esit sekilde yararlanmasını saglamak
C) Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak
D) Herkesin kanun önünde esit olmasını saglamak
E) Devletin vatandasın refah ve mutlulugu için çalısması ilkesini benimsemek

100.Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu savunan bir kisi Atatürk ilkelerinden en çok hangisine ters
düsmektedir?
A) _nkılapçılık B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Devletçilik E) Halkçılık


************************************************** ************************************************** ****************
ÇÖZÜMLER
1. TBMMr17;nin açılması milli egemenligin fiilen kullanılmaya baslandıgını göstermektedir. Milli egemenlik cumhuriyetçilik
ilkesinin bütünleyicisidir.
(Cevap B)

2. Devletin dinin _slâm olması devletin vatandasları karsısındataraf olması demektir. Bu durum esitlige aykırıdır.
O halde halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap A)

3. Demokrasilerde hükümet, millet adına milli egemenligi kullanan kurumlardan biridir. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle
ilgilidir.
(Cevap D)

4. Bir ülkede farklı kültürel ve etnik unsurlardan bahsediliyor ve bunların uzlastırılması karsılıklı saygıları dile getiriliyorsa
halkçılıktan bahsediliyor demektir.
(Cevap B)

5. Atatürk bu özdeyisinde Türk gençlerinde olması gereken milli degerlerden bahsediyor ve milli degerlerin
düsmanları ile mücadele edilmesini emrediyor.
(Cevap A)

6. Atatürk bu özdeyisinde tüm toplum katmanlarından ve mesleklerinden söz ediyor. Bunlar arasındaki iliskiyi
açıklıyor. Meslekler ve meslek seçiminden söz eden Atatürk ilkesi halkçılıktır.
(Cevap E)

7. Atatürk bu özdeyisinde Türk milletinin bazı erdemlerinden bahsetmektedir. Ayrıca bu degerleri ile övünmektedir.
(Cevap C)

8. Verilen öncüllerin hepsinin ortak yönü akıl, bilim, zekâ ve fenni ön plâna çıkarmaktadır. Bunlar laikligin gerekleridir.
(Cevap B)

9. Bu paragrafta Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin basarı azminden ve büyük hedeflerinden bahsetmektedir.
Vurgu Türk milletinin özelliklerinde yogunlasmaktadır.
(Cevap B)

10. Atatürkr17;ün her alanda ilmi, fenni rehber olarak göstermesi sosyal hayatı, hukuku ve devlet yönetimini düzenleme
konusunda laikligi benimsedigini göstermektedir.
(Cevap C)

11. Atatürk paragrafın hemen her cümlesinde milli egemenlige vurgu yapmakta ve milli egemenligi yasallastırmaya
çalısmaktadır. Milli egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap A)

12. _lericilik ve çagdaslasma, eskimis kurumları kaldırma,dünyanın benimsedigi uygarlık degerlerini isteme inkılapçılıkla
ilgilidir.
(Cevap E)

13. Vatandasların düsünce, inanç ve kanaat özgürlügüne sahip olması ve baglı oldugu dinin gereklerini özgürce
yerine getirebilmesi laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)

14. I. Türkiyer17;nin gerçek sahibi ve efendisi; gerçek üretici olan köylüdür. Halkçılık
II. Türbelerden, yalancı evliyalardan, ölülerden yardımistemek medeni bir sosyal toplum için lekedir.
Laiklik
III. Türk çocugu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Milliyetçilik
(Cevap B)

15. Medreseler Osmanlı Devletir17;nde serr17;i düzenin gereklerine ve ihtiyaçlarına göre insan yetistiriyordu. Üstelik
medreselerden mezun olanlar laik sisteme karsı idi.Medreselerin kapatılması laik düzene geçiste önemli
asamalardan biridir.
(Cevap E)

16. Atatürk bu paragrafta milli egemenligin kimse tarafından kimseye armagan edilemeyecegini anlatıyor. Milli
egemenlik cumhuriyetçilikle ilgilidir.
(Cevap D)

17. Atatürkr17;ün _zmir _ktisat Kongresir17;ndeki bu sözleri meslekler,meslek grupları ve bunların birbirleriyle iliskisini
anlatmaktadır. Halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap B)

18. Eskimis kurumların atılması yerine daha çagdas ve en yenilerinin konulması inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

19. Bugün dünyada çagdas degerleri temsil edenler batı toplumlarıdır. Atatürk, yönetim ve egemenlik alanında
batılı degerlerin benimsenmesinin en dogal bir gereklilik oldugunu ifade etmektedir. Bütün bunlar ancak inkılapçılıkla
olabilir.
(Cevap A)

20. Yaratma ve icat yetenegi ancak mantıklı süreçler ve aklın rehber edinilmesi ile olabilir. Avrupar17;da r0;Aydınlama
Çagır1;na egemen olan görüste akıldır. Akıl laikligin en temel sartıdır.
(Cevap D)

21. _nkılapçılık ilkesi her alanda degisme, gelisme ve yenilesmeyi zorunlu kılmaktadır. Eskimis kurumların ve kuralların
degistirilmesini öngörmektedir.
(Cevap C)

22. Hukuk kurallarının dine degil de akla ve bilime dayandırılması,adli sistemin de buna göre teskilatlandırılması
laiklikle ilgilidir.
(Cevap B)

23. Atatürk bu sözleri ile yeni Türkiye Cumhuriyetir17;nde yönetimi ve sosyal hayatı sekillendiren kisilerin, dini
kisveleri olan ve dini kullanan kesimler olamayacagını ifade etmekte, aklın ve çagdas degerlerin egemen kılınacagını
vurgulamaktadır.
(Cevap D)

24. Kanun önünde ve meslek seçimi konusunda kadın ve erkeklerin esit haklara sahip olması, birinin digerine üstün
olmayıp birbirlerini tamamlayan unsurlar haline gelmesi halkçılıkla ilgilidir.
(Cevap E)

25. Sivas Kongresir17;ne ülke genelinden halkın güvenini kazanmıs ve seçilmis kisilerin gönderilmesi isteniyordu.
Milletin temsilcilerinin seçimle belirlenmesi milli egemenligin uygulanması demektir. Amasya Genelgesi bir
duyuru, Amasya Görüsmeleri ise Temsil Heyeti ile _stanbul Hükümetinin bazı konularda anlasmasıdır.
(Cevap B)

26. Çok partili hayata geçis denemeleri milli egemenligi daha etkin kılmayı, demokrasiyi tüm kurum ve kurulusları
ile isletmeyi hedeflemektedir. Milli egemenlik, cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından iliskilidir.
(Cevap E)

27. I. Akılcılık ve bilimsellik Laiklik
II. Ulusal egemenlik Cumhuriyetçilik
III. Çagdaslasma ve batılılasma _nkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap A)

28. Seriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması laiklik ilkesi ile medreselerin kapatılması laiklik ilkesi ile ilgilidir. Türk
Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılık ilkesiyle, akla ve bilime dayalı hukuk kurallarını
benimsedigi için laiklik ilkesiyle iliskilendirilebilir.
(Cevap B)

29. Türk Tarih Kurumunun kurulması, milliyetçilik ilkesi ile asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
Yabancıların elinde bulunan isletmeler devlet tarafından satın alınıp millilestirildigi için bu durum hem devletçilik
hem de milliyetçilikle iliskilendirilebilir.
(Cevap A)

30. Atatürk ilke ve inkılaplarının çagın degisen kosullarına göre yeniden yorumlanması inkılapçılık ilkesi ile açıklanabilir.
(Cevap D)

31. Bu paragrafta milletlerin kalkınmasında uygarlıgın öneminden bahsedilmekte ve Osmanlı Devletir17;nin çöküsünün
askeri basarısızlıklardan degil batının bilim ve tekniginden uzak kalmasından kaynaklandıgı açıklanmaktadır.
Çagdas ölçülerden bahsedildigi için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

32. Halkın yönetime katılması cumhuriyetçilikle, kanunların herkese esit uygulanması halkçılıkla, köylü kentli ayrımı
yapılmaması halkçılıkla, yabancı sermayenin talep edilmesi liberal ekonomi ile ifade edilebilir. Devletin egitim
saglık ve özellikle de üretime katılması devletçilikle ilgilidir.
(Cevap A)

33. TBMMr17;nin padisah ve halife ile ilgili aldıgı kararlar;saltanatın kaldırılması ve halifeligin kaldırılmasıdır.
(Cevap E)

34. Manda ve himayenin reddedilmesi milli egemenlikle degil, milli bagımsızlıkla ilgilidir. Ali Fuat Pasar17;nın atanması
islemi milli egemenlikle dogrudan iliskilendirilemez. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetir17;nin kurulması milletin iradesine duyulan saygının bir ifadesidir.
(Cevap E)

35. Her milletin kendi gelecegine kendisinin karar vermesi o milletin bagımsız karar alabilme ve bagımsız yasayabilme
yetkisini kullanabilmesi demektir.
(Cevap C)

36. Türk tarihinin arastırılması Milliyetçilik
Uluslararası rakamların alınması _nkılapçılık
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Laiklik
ilkeleri ile iliskilidir.
(Cevap D)

37. Hammaddesi ülke içinde üretilen sanayi dallarının kurulması özel sektör tarafından da gerçeklestirilebilir.
Yabancıların tekellesmesine izin vermemek, özel sektörün tekellesemeyecegi anlamına gelmez. Özel sektörün
yapamayacagı islerin devlet imkanlarıyla yapılması devletçiligin fiilen uygulanması demektir.
(Cevap B)

38. Milletin bagımsızlıgını yine milletin azim ve kararı ile kurtulması, milli egemenlikle açıklanabilir.
(Cevap A)

39. Atatürk bu konusmasında sosyal hayat için akıl ve mantıgı rehber olarak isaret ediyor. Akıl, bilim, mantık laikliktir.
(Cevap E)

40. Erzurum Kongresir17;nin toplanması bölgesel anlamda milli irade, Sivas Kongresir17;nin toplanması ulusal anlamda
milli irade, TBMMr17;nin açılması ise hem ulusal hem de çagdas anlamda milli iradenin kullanılmasıdır. Bunların
hepsinin ortak yönü milli egemenligin gerçeklestirilmesidir.
(Cevap D)

41. Ulusal bagımsızlık, diplomaside akıl ve bilimin kullanılması,milli sınırlarımız içinde kalmak, ülke yönetiminde
maceraya yer vermemek Atatürkçü dıs politikanın temel esaslarıdır.
(Cevap B)

42. Sultan II. Mahmut bu sözleri ile bütün inançlara ve bu inancın mensuplarına saygılı, aynı zamanda esit mesafede
oldugunu vurgulamıstır. Bu bir tür laiklik uygulamasıdır.
(Cevap E)

43. Manda ve himayeyi reddetmek tam bagımsızlıkla ifade edilebilir. Kurtulus Savasının en önemli amacı tam bagımsızlıktır.
(Cevap A)

44. Halkçılık farklı etnik grup ve kültüre saygılı olmayı,insanların birlik ve beraberlik içinde yasamasını öngörür.
Laiklik ise bunun güvencesidir.
(Cevap B)

45. Seriye ve Evkaf Vekaletir17;nin kaldırılması laiklik ve inkılapçılıkla,Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi halkçılık
ve cumhuriyetçilikle,Türk Medeni Kanunu kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılıkla, hukuk kurallarını akla ve bilime dayandırdıgı
için laiklikle, tabuları yıktıgı için inkılapçılıkla ilgilidir.
(Cevap C)

46. Asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile ilgilidir.Millet mektepleri her yas ve cinsiyetten insanlara okuma-
yazma ögretmek için açılmıs kurslar oldugu için halkçılıkla ilgilidir. Medreselerin kapatılması laiklikle ilgilidir.
(Cevap D)

47. Halkçılık hak ve ödevler açısından esit bir toplum öngörür. Sınıflasmayı kesinlikle reddeder.
(Cevap E)

48. Köylünün üzerinde agır bir yük olusturan asar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesi ile, kadınlara hukuki ve siyasî
haklar verilmesi ise yine halkçılık ilkesinin uygulanması ile mümkündür.
(Cevap A)

49. Saltanatın kaldırılması milli egemenligi gerçeklestirmeye,hilafetin kaldırılması ise yönetimde dini unsurları
temizlemeye yönelik adımlardır.
(Cevap B)

50. Medeni Kanunr17;un kabulü sosyal toplumsal ve hukuksal alanda yapılan bir yenilik olup ekonomi ile dogrudan ilgili
degildir.
(Cevap C)

51. Medreselerin kapatılması laiklikle, hafta tatilinin cumadan pazara alınması ise inkılapçılıkla ilgilidir. Kadınlara
çesitli siyasî ve hukuksal hakların verilmesi kadın-erkek esitligini getirdigi için halkçılık ilkesiyle ilgilidir.
(Cevap B)

52. Türk inkılabını daima canlı tutan, dinamizme götüren,çagın degisen kosullarına ayak uydurmamızı saglayan
ilke inkılapçılıktır.
(Cevap E)

53. Egitim ögretimin birlestirilmesi egitim alanında, _sviçre Medeni Kanunur17;nun Türk Medeni Kanunu olarak kabul
edilmesi hukuksal alanda inkılaplardır. Nüfus Mübadelesi ise Kurtulus Savası sonrasında Yunanistanr17;daki
Türk nüfusu ile Türkiyer17;deki Rum nüfusunun degistirilmesidir.
(Cevap A)

54. Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü ile kadın-erkek esitligi hukuksal alanda, kadınlara seçme ve seçilme hakkının
verilmesi ise siyasal alanda gerçeklesmis oluyordu. Asar vergisinin kaldırılması ise tüm Türk çiftçilerini rahatlatan
bir uygulama idi.
(Cevap B)

55. Asar vergisinin kaldırılması ve vergilerin herkesin gelirine göre alınması mâli alanda halka rahatlık
saglıyordu. Azınlıkların Türk vatandası sayılması ise etnik anlamda esitlik saglıyordu.
(Cevap C)

56. Atatürkçü düsünce sisteminin statik (durgun) degil dinamik (canlı) bir nitelik tasıması çagın kosullarına göre
yeniden yorumlanması demektir.
(Cevap B)

57. Yeni Türk harflerinin kabulü egitim-ögretim alanında,Türk Medeni Kanunur17;nun kabulü ise hukuksal alanda
inkılaptır. Asar vergisi ise Türk köylüsü üzerinde agır bir üretim vergisidir.
(Cevap A)

58. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması dinin suistimal edilmesini önlemeye yöneliktir. Medeni Kanunr17;un kabulü
ile hukuk kuralları dine degil akla ve bilime dayandırılmaya baslanmıstır. Soyadı Kanunu ve miladi takvimin
kabulü ise sosyal hayatta pratiklik saglamaya yöneliktir.
(Cevap B)

59. Sapka inkılabı ile uluslararası saat sisteminin benimsenmesi toplumsal yasamla ilgilidir. Seriye ve Evkaf
Vekaletir17;nin kaldırılması ve r0;Devletin dini _slâmr17;dır.r1; İbaresinin anayasadan çıkarılması yönetimle ilgilidir.
(Cevap C)

60. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, çagdas hukuk sisteminin benimsenmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
bugünkü laik yasama ulasmamıza dogrudan katkı saglamıslardır.
(Cevap E)

61. Öncüllerde bahsedilen ortak kültür, birlikte yasama arzusu, sevinçte ve tasada bir olma millet olmanın unsurlarıdır.
(Cevap B)

62. Ulusal devlet ulusçuluk, ulusal egemenlik cumhuriyetçilik, vicdan özgürlügü laiklik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)

63. Milli birlik ve beraberlik, ülke çıkarlarına azami dikkat ve milli kültür ögelerini yetistirme ulusçulukla ilgilidir.
(Cevap A)

64. TBMM millet adına milli egemenligi kullanan bir kurumdur. Millet egemenliginin geçici de olsa bir kisiye devredilmesi
milli egemenlik ilkesi ile bir çeliskidir.
(Cevap B)

65. Devletin ekonomik islevleri olan bir organ olması, özel sermayenin yapamadıgı büyük isletmelerin devlet eliyle
kurulması, deniz tasımacılıgının Türk karasularında Türkiye Denizcilik _sletmelerir17;ne verilmesi devletçilik ilkesinin
uygulandıgını göstermektedir.
(Cevap C)

66. Akılcılık ve bilimsellik laiklesme ile ilgilidir. Çagdaslasma ve batıcılık inkılapçılıkla ilgilidir. Bunlar ikinci meclisin
öncelikli konularıdır. Milli egemenligi gerçeklestirmek
ise birinci meclisin öncelikli amacıdır.
(Cevap C)

67. 1937r17;de sadece laiklik ilkesi degil bütün Atatürk ilkeleri anayasaya konulmustur.
(Cevap E)

68. Milli egemenlik, egemenligi bir gruba, zümreye ve aileye degil dogrudan dogruya millete vermek demektir.
Cumhuriyet rejimlerinde halk kendisine ait olan egemenligi temsilcileri aracılıgı ile kullanır.
(Cevap B)

69. Türkiye _ktisat Kongresir17;nde yeni kurulan Türk devletinin ekonomi politikaları belirlenmis, Tesvik-i Sanayi Kanunur17;nda
devlet özel sektörün isini kolaylastırmaya çalısmıs,birinci bes yıllık sanayi plânı devlet tarafından
uygulanmıstır. Bunların hepsinin ortak özelligi ekonomik bagımsızlıktır.
(Cevap E)

70. Agırlık ve uzunluk ölçülerinin ve Soyadı Kanunur17;nun kabulü sosyal hayatı düzenleyen inkılaplardır. Medreselerin
kapatılması ve yeni harflerin kabulü ise laik egitimle ilgilidir.
(Cevap B)

71. Atatürk kurdugu cumhuriyetin saglıklı isleyebilmesi için birtakım prensipler belirlemistir; bunlara Atatürk _lkeleri
denir. Atatürkr17;ün cumhuriyeti kurdugu dönemde halkın ilke ve inkılaplara öncülük edebilecek bir birikimi yoktur.
(Cevap B)

72. Yüksek yargı organlarında bayanların yer alması kadın erkek eşitliğidir, halkçılıkla ilgilidir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde
aklın ve bilimin rehber edinilmesi laiklikle, TBMM seçimlerinin 5 yılda bir yapılması milli irade yani cumhuriyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap A)

73. Karma ekonomik modelin benimsenmesi ve toplum ihtiyaçlarının devlet tarafından üretilmesi devletçilik ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap D)

74. Atatürkr17;ün Türk toplumunu ve toplumun yasam biçimini çagdaslastırmaya yönelik devrimleri inkılapçılık ilkesiyle
iliskilendirilebilir.
(Cevap B)

75. Toplumun çagdaslastırılması devletçilik ilkesi ile degil inkılapçılık ilkesi ile baglantılıdır.
(Cevap D)

76. Halkçılık ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi de;insanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve ekonomik
durumlarına bakılmadan kanunlar önünde esit sayılmasıdır.
(Cevap B)

77. Laiklik; devletin düzeninin ve hukukun dine degil akla ve bilime dayandırılmasıdır.
(Cevap D)

78. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik demektir. Milli egemenlik ise ancak halkın yönetime katılması ile gerçeklestirilebilir.
(Cevap B)

79. Atatürk ilkelerinin hepsi birbirine baglı ve birbirinin tamamlayıcısı durumdadır, biri digerinden ayrı düsünülemez.
(Cevap C)

80. Atatürk ilke ve inkılapları din ve düsünce birligini degil,din ve düsünce özgürlügünü saglamaya yöneliktir.
(Cevap A)

81. Geçici bir hükümetin kurulması, milli kuvvetlerin ve milli iradenin etkin kılınması milli egemenlikle ilgilidir. Manda
ve himaye ise milli bagımsızlıkla ilgilidir.
(Cevap C)

82. Demokratik olmayan yönetimlerde de hükümet bulunabilir.Meclisin baskanının hükümetin de baskanı olması
milli egemenlikle her zaman ilgili olmayabilir. Yasama ve yürütmenin TBMMr17;de olması hem kanunların yapılmasında
hem de uygulanmasında milli egemenligin islediginin bir kanıtıdır.
(Cevap A)

83. _nkılapçılık çagın gereklerine göre toplum ihtiyaçlarının ve devlet düzeninin yeniden belirlenmesidir.
(Cevap D)

84. Türkiye Cumhuriyetir17;nin seyhler, dervisler ve meczuplar ülkesi olmaması laik düzenle, milletin hükümet olması
cumhuriyetle, memlekette topraksız köylü kalmaması vatandasların etnik ve dini özelliklerine bakılmadan
devlet tarafından korunması anlamına gelmektedir, bu ise halkçılıktır.
(Cevap A)

85. Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve bütünleyicisidir.Atatürkçü düsüncede herhangi bir sınıfa, gruba, aileye,
zümreye ayrıcalık yoktur. Tüm vatandaslar kanun önünde esittir.
(Cevap B)

86. Seçimlerin dört yılda bir yapılması ve kadınlara siyasî haklar verilmesi, milli egemenlikle dolayısıyla cumhuriyetçilikle
dogrudan ilgilidir.
(Cevap D)

87. Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin yabancıların gözü ile degil bir de bizim gözümüzle degerlendirilmesidir. Batının
etkisi yoktur, aksine batının Türk tarihine bakıs açısının dısında bir bakıs gelistirmek için kurulmustur.
(Cevap A)

88. Yeni Türk devletinin rejiminin belirlenmesi 29 Ekim 1923r17;te 1921 Anayasasır17;nın birinci maddesine ek yapılarak
gerçeklestirilmistir. Cumhuriyetin fiilen uygulanması 23 Nisan 1920r17;de TBMM tarafından milli egemenligin
kullanılmaya baslanmasıyla gerçeklesmistir. Atatürk ilkeleri 1937r17;de anayasaya konulmustur.
(Cevap E)

89. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yönetimle degil egitimle ilgili bir inkılaptır.
(Cevap B)

90. Atatürk _zmir _ktisat Kongresir17;nde yaptıgı konusmada ekonomik bagımsızlıgın önemini vurgulanmıs ve bundan
taviz verilmeyecegini ima etmistir. Çünkü ekonomik bagımlılık siyasî ve askeri bagımlılıgı da beraberinde
getirir.
(Cevap B)

91. Teokratik devlet dini devlettir. Demokratik ve sosyal devlet ise halk devletidir.
(Cevap E)

92. Atatürk yasadıgı sürece inkılâplar devam etmistir.Kadın-erkek esitligi konusunda ise en büyük adımlar
Medeni Kanunr17;un kabulü ve kadınlara siyasî hakların verilmesi ile olmustur. Cumhuriyetin ilan edilmesi yönetim
alanında bir yeniliktir.
(Cevap A)

93. Soyadı Kanunur17;nun kabulü ile bir taraftan toplumsal yasamı düzenlerken diger taraftan toplumda ayrıcalık
ifade eden bazı unvanların kullanılması yasaklanmıs ve sınıfsız bir toplum hedeflenmistir.
(Cevap B)

94. Türk Tarih Kurumu kurulurken bir taraftan tarihi gerçeklerin daha iyi anlasması hedeflenirken, diger taraftan
Türk gençlerinin ataları ile gurur duyması hedeflenmistir. Yabancıların ellerindeki isletmeler satın alınarak millestirilmistir.
Bunlar milliyetçilikle dogrudan ilgili gelismelerdir.
(Cevap E)

95. Egemenligin bir sınıfa ait olması oligarsik rejimlerin özelligidir. Üretimin devlet eliyle gerçeklestirilmesi devletçilik
ilkesi ile ilgilidir.
(Cevap B)

96. Toplumsal esitlik; toplumda din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeden herkesin kanunlar önünde esit olması, diledigi
meslegi seçebilmesidir.
(Cevap C)

97. Vatandaslar arasında dinsel, mezhepsel ayrımlar yapılmaması laiklikten sonra halkçılıkla ilgilidir. _nsanlar
arasında ayrım yapmamak sosyal barısa olumlu katkı saglar.
(Cevap D)

98. Seriye ve Evkaf Vekaletir17;nin kaldırılması, eskimis bir kurumun kaldırılmasıdır. Eskimis bu kurumun kaldırılması
inkılapçılıkla, dini bir kurum oldugu için laiklikle ilgilidir.Kadınlara siyasi haklar verilmesi (esitlik) halkçılıkla,
vatandasın iradesi meclise yansıdıgı için cumhuriyetçilikle ilgilidir. Milli kültürün gelistirilmesi ise milliyetçilik ile ilgilidir.
(Cevap C)

99. Herkesin aynı ibadethaneye gitmesini saglamak vatandasların dinleri ve etnik yapıları konusunda bir zorlamadır.
Halkçılık öncelikle herkesin benligine saygıdır.
(Cevap C)

100. Toplumsal yasam ve yönetimde statükoyu (mevcut düzeni) savunan kisi gelismeye, yenilesmeye, çagdaslıga
dolayısıyla inkılapçılıga ters düsmüstür.
(Cevap A)

şilan
11-05-2008, 01:36
deneme-ı

1.)İslamiyet öncesi Türk Devlet teşkiilatına ait;
I.Feodal yapının bulunması
II.Danışma organı olan kurultayın bulunması
III.İkili Yönetim anlayışının bulunması
Özelliklerinden hangisi mevcuttur?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
2.)Türk devletlerinde devlet başkanlığı genelde babadan oğula geçmiştir.
Buna göre;
I.Türkiye Cumhuriyeti
II.Büyük Selçuklu devleti
III.Asya Hunları
ıV.Memlükler
hangilerinde bu sistem yoktur?
3.)I.Nizamiye Medreseleri
II.Anadolunun Türk Yurdu olmasının kesinlşmesi
III.Balkanlarda Türk eserleri yapmaları
Hangileri Anadolu Selçuklularına ait özelliklerdir?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,III
D.)I
E.)II
4.)osmanlıda
I.Hat Sanatı
II.Mimari anlayış
III.heykel sanatı
hangilerinde daha az gelişme görülmüştür?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
5.)Osmanlı da;
I.Yeniçeri ocağının bozulması
II.Çİftbozan vergisinin alınması
III.beşik ulemalığı sistemi
hangileri toprak sisteminin bozulduğunu gösterir?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,III
D.)I
E.)II
6.)I.Azınlık isyanlarının bastırılması
II.yeniçeri ocağının baskısını sona erdirmek
III.taşrada bulunan ayanları kontrol altında tutmak
Senedi İttifak hangi sbeple yapılmıştır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
7.)kanun-i Esaside;
I.Halkın yönetime katılımı
II.Basın Özgürlüğü
III.Padişahın yetkisi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri merkezi yönetimin güç kaybettiğinin kanıtıdır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
8.)tanzimat Dönemine ait;
I.Duyun-u umumiyenin kurulması
II.Azınlıklara yerel yönetime katılma hakkının verilmesi
III.Çok partili hayata geçilmesi
Gelişmeler yukarıdakilerden hangileridir?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
9.)Aşağıdakilerden hangisi II.Meşrutiyet dönemine ait daeğildir?
A.)Ordunun siyasette ağırlığının artması
B.)İttihat ve Terakkinin güçlenmesi
C.)Mısır'ın İgilizlerce işgali
D.)rejime yönelik ilk ayaklanmanın çıkması
E.)Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi
10.)Anadoluda bölgesel yararlı cemiyetlerin kurulmasında;
I.Mudanya Ateşkes Antlaşması
II.Anadolunun işgali
III.Amasya genelgesinin yayımlanması
Gelişmelerden hangileri etkili olmuştur*
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,II,III
D.)I
E.)II
11.)Milli mücadele döneminde meclise karşı çıkan ayaklanmalar arasında,
I.Babı Ali baskını
II.şeyh Sait ayaklanması
III.Kuvayi inzibatiye
Hangileri yer almıştır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.I,II,III
12.)I.Harbord raporu
II.Reddi ilhak cemiyeti
III.Balıkesir Kongresi
Hangileri İzmirin işgali ile ilgilidir?
A.I
B.II
C.III
D.II,III
E.I,II,III
13.)Temsil Heyetinin oluşumundan;
I.Erzurum Kongresi
II.TBMM'nin açılması
III.teşkilat-ı Esasiye kanunu
gelişmelerden hangileri tekili olmuştur?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
14.)Milli mücadele döneminde;
I.İstanbulun resmen işgali
II.Misak-ı Millinin Meclisi Mebusanda kabulü
III.damat Ferit hükümeti yerine Ali rıza paşa kabinesinin kurulması
Hangileri Amasya Görüşmelrinin yapılamasını hızlandırıcı etkiye sahiptir?
A.)I,II,III
B.)II,III
C.)I
D.)III
E.)I,III
15.)I.Siyasi partinin bulunmamadı
II.Kurucu özelliğe sahip olması
III.İnklap faaliyetlerine ağırlık vermesi
hangileri I.meclisin özelliğidir?
A.)I,II
B.)I,II,III
C.)II,III
D.)II
E.)III
16.)sevr anlaşmasının imzalanmasında;
I.Meclisin ilk askeri başarıyı kazanması
II.San Remo konferansında yapılan çalşmalar
III.Doğu Trakyanın Yunanlılar tarafından işgali
hangileri etkili olmuştur?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,II,ıII
D.)I
E.)II
17.)Milli mücadele döneminde;
I.M.Kemelin komutanlık yeteneği
II.Genel seferberlik anlayışı
III."Ordular ilk hedefiniz Akdeniz"emrinin yerine getirilmesi
hangileri Sakarya meydan Muharebesini kazanılmasında etkili olmuştur?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,III
D.)I,II,III
E.)I
18.)hangisi mudanya Ateşkesinin sonuçlarından değildir?
A.İtalyanların Anadoluyu terk etmesi
B.Osmanlının hukuken sona ermesi
C.)İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMMye bırakılması
D.)barış görüşmelerine ortam hazırlaması
E.)Doğu Trakyanın geri alınması
19.)Milli mücadele dönemindeki
I.Doğu sınırlarının kesinlik kazanması
II.Batumun sınırların dışında kalması
III.İlk kez bir İtilaf devletinin misak-ı Milliyi kabul etmesi
gelişmeler sırasıyla hangi ant. yer almıştır?
A.Moskova-Kars-Ankara
B.Moskova-gümrü-mudanya
C.Lozan-Gümrü-Moskova
D.kars-Ankara-Moskova
E.Kars-Moskova-Ankara
20.)Aşağıdakilerden hangisi Lozan'ın özelliklerinden değildir?
A.Boğazların yönetimi komisyona bırakılmıştır
B.Bağımsızlığımız resmiyet kazanmıştır
c.Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir
D.Osmanlıdan kalan sorunların tamamı çözümlenmiştir
E.Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır
21.)I.Etibankın açılması
II.Siyasi konuda kadın-erkek eşitlğinin sağlamnması
III.Yabancı okulların iç sorun sayılması
hangileri devletçilik anlayışıyla ilgilidir
A.I,II,III
B.II,III
C.I,II
D.I,III
E.I
22.)I.Patrikhane ayrıcalığının sona ermesi
II.ÖLçü birimlerinin değiştirilmesi
III.Hukukta birliğin sağlanması
1926 da kabul edilen medeni kanun hangilerinde etkili olmuştur?
A.I,II,III
B.I,II
C.II,III
D.III
E.I,III
23.)İnklaplar döneminde yapılan;
I.kabine sistemine geçilmesi
II.Maarif Teşkilatı kanunun kabulü
III.köy Enstitülrinin açılması
hangileri eğitim hayatının gelişmesinde etkili olmuştur?
A.I,II,III
B.II,III
c.I
D.II
E.III
24.I.İtalya ve Almanyanın saldırgan tutumu
II.Sadabat Paktının oluşumu
III.hatayın sınırlarımıza katılması
hangileri Montrö sözleşmesinin imzalanmasında etkili olmuştur?
A.I
B.II
C.III
D.I,II
E.II,III
25.)I.Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
II.Medeni Kanunun kabulü
III.Devletin dini"islamdır"maddesinin anayasadan çıkarılması
hangileri laiklik anlayışını güçlendirici özellğe sahiptir?
A.I,II,III
B.II,III
C.I
D.II
E.III
26.)Aşağıdakilerden hangisi 1926 Ankara Anlaşmasımnın imzalanmasında etkili olmuştur?
A.menemen ayaklanması
B.Boğazlar sorunu
C.nüfus mübadelesi
D.Şeyh Sait ayaklanması
E.Kıta Shanlığı sorunu
27.I.Marshall yardımı
II.Türkiyenin NATOya üye olması
III.balkan antantının oluşumu
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemine ait değildir?
A.I
B.II
C.I,II
D.II,III
E.I,III
28.I.Kadınlara siyasi hakların verilmesi
II.Çok parili hayata geçilmesi
III.Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Hangileri Demokratik anlayışı güçlendirme amaçlıdır?
A.I,II
B.II,II
C.I,II,III
D.I
E.II
29.Laiklik hangi tarihte Anayasya yerleşmiştir?
A.1923
B.1924
c.1928
D.1937
E.1938
30.)Cumhuriyet döneminde;
I.Dini kıyafetlerle dolaşmanın
II.Kabotaj Kanunun kabulü
III.Medreselerin kapatılması
hangileri Milliyetçilik doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A.I
B.II
C.I,II,III
D.I,II
E.II,III
CEVAPLAR:
1.E 2.D 3.C 4.C 5.E 6.C 7.A 8.D 9.C 10.E
11.C 12.D 13.A 14.D 15.A 16.B 17.A 18.A 19.E 20.D
21.E 22.E 23.B 24.A 255.A 26.D 27.D 28.C 29.D 30.B
************************************************** ******************************************
deneme-2
1.) I.İkili yönetim anlayışı geçerlidir
II.Kurultay danışma organı niteliğindedir
III.Hukuki örfi özelliğe sahiptir
Hangileri islamiyet öncesi Türk devletlerinin özelliklerindendir?
A.)I,II,III
B.)I,II
C.)II,III
D.)I
E.)II
2.)Osmanlı Devletinde
I:Balkanlarda izlenen iskan politikası
II.Duraklamayla köyden kente yaşanan göç
III.Devşirmelerin Vezir-i Azamlık makamına yükselmesi
Hangileri dikey hareketliliğe örnek teşkil eder?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,II,III
D.)II
E.)III
3.)Türk İslam devletlerinde
I.Vakıf toprakları
II.Mukatta toprakları
III.Tımar toprakları
Hangileri doğrudan devlet hazinesine katkı sağlamaktadır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
4. I.Divan-ı Kebir-Mevlana
II.Evliya Çelebi-Siyasetname
III.Naima-Osmanlıda ilk vakanüvia
IV.Ahmet Cevdet Paşa-Mecelle
EŞleştirmelerden hangisi doğrudur?
A.)I,II,III
B.)II,III,Iv
c.)I,III,IV
D.)I,III
E.)II,IV
5.)Osmanlı Devletinde;
I.İltizam sisteminin yaygınlaşması
II.Tımar Sistemi
III.Ocaklık topraklarına ait gelirlerin tersanelere harcanması
hangilerinin amacı askeri masrafları azaltmaya yöneliktir?
A.)I
B.)II
C.)I,II
D.)II,III
E.)I,II,III
6.)Osmanlı yönetim anlayışında;
I:Parlamenter sisteme geçiş
II:Ekber ve Erşed sistemini uygulanması
III:Kardeş katilinin yasalaştırılması
hangileri I.Ahmed dönemine aittir?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
7.)Osmanlı devletinde;
I.Gümrük gelirlerinin azalması
II.Sened-i İttifak sözleşmesi
III.Matbaanın faaliyete geçmesi
hangileri merkezi yönetimin güç kaybettğiğinin göstergesidir?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
8.)hangisi tanzimat dönemi gelişmesi değildir?
A.)Kanun üstünlüğü ilkesi benimsenmesi
B.)halkın yerel yönetime katılımı
C.)Azınlıkların şirket kurması
D.)Padişaha Meclis-i mebusanı kaptma yetkisi
E.)Askerliğin vatan görevi sayılması
9.) I.Bab-ı Ali baskını
II. V.Murat'ın tahttan indirilmesi
III.Çok partili sistem uygulanması
A.)I
B.)II
C.)I,II
D.)I,III
E.)I,II,III
10.)Wilson ilkelerinde yer alan;
I.gizli anlaşmalar geçerli olmayacak
II.Uluslararası barışı sağlayacak örgüt oluşturulacak
III.Her millet kendi geleceğine kendisi kara verecek
Hangileri osmanlıyı parçalamaya zemin hazırlamıştır?

A.)I,II
B.)II,III
C.)I,II,III
D.)I
E.)III
11.)Mondrosun ardında Türk halkı tepki göstermiştir
Buna göre;
I.Kuvayi milliyeyi oluşturma
II.Basın yayın yoluyla işgalleri protesto
III.Kuvayi inzibatiyeyi oluşturmak güçlendirmek
Hangileri yanlış verilmiştir?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,III
E.)II,III
12.)Hangisi Amasya genelgesinin özelliklerinden değildir?
A.)Meclis-i Mebusanın toplanması kararının alınması
B.)İhtilal bildirgesi özelliği taşıması
C.)Miili Egemenlikten ilşk kez bahsetmesi
D.)Milli mücadelennin gerekçesini ortaya koyması
E.)Sivas Kongresinin toplanma karaı alınması
13.)M.Kemal 1919 da Samsuna çıktığında Anadoluda;
I.Adanada Fransız işgali
II.Kars Ardahan ve Batumun Rusya işgalinde olması
III.Yunanlıların İzmiri işgali
durumlarından hangileri mevcuttu?
A.)I,II,III
B.)I
C.)II
D.)II,III
E.)I,III
14.)Amasya genelgesinde alınan kararlardan;
I:Milletim bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır
II.Sivasta milli kongre toplanacaktır
III.Vatanın bütünlüğ milletin bağımsızlığı tehlikededir
Hangileri milli mücadelenin gerekçesini ortaya koymaktadır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
15.)İstanbulun işgalinden sonra anadoluya geçen mebuslar TBMM'ne milletvekili olarak kabul edilmiştir.Bu bilgilere göre;
I.Osmanlı Hukuken sona ermiştir
II.M.Kemal halk iradesine saygı göstermiştr
III.Milli mücadele taraftarları artmıştır
hangiliri doğrudur?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,II,III
D.)I
E.)II
16.)I.TBMMde her kesimden temsilci bulunması aşağıdaki ilkelerden hangisini kanıtlar?
A.)halkçılık
B.)Devletçilik
C.)Laiklik
D.)Barışçı oluşunu
E.)İnklapçılık
17.)Milli mücadele döneminde;
I.TBMM nin itilaf dvletlerince tanınması
II.M.Kemale Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
III.Güney cephesinin kapanması
Hangileri I.inönü Muharebesinin sonuçlarından değildir?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
18.)sevrde yer alan
I.Boığazlar uluslararası komisyon tarafından yönetilecek
II.Kapitülasyonlar yaygınlaştırılacak
III.İstambul Osmanlıya bırakılacak
hangi maddeler osmanlı egemenliğni kısıtlamaktadır?
A.)I
B.)II
c.)III
D.)I,II
E.)II,III
19.)Lozanda kabul edilen;
I.Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak
II.karaağaç savaş tazminatı olarak alınacak
III.Kapitülasyonlar kaldırılacak
Hangileri ekonomide bağımsızlık sağlamıştır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
20.) I.Laiklik anlayışına ters düşmesi
II.Medeni kanunu kabul edilimesi
III.Yeniliklerin önünde engel olması
IV.Eski yönetim anlayışına sahip olanlara güç vermesi
V.Halifenin siyasi konulara müdahil olması
hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmamıştır?
A.)I
B.)II
c.)III
D:)IV
E.)V
21.)I. I.Beş yıllık kalkınma planı
II.ölçü saat ve rakamların değiştirilmesi
III.Takrir-i sükun kanunun kabulü
hangileri toplumsal alandaki ikilikleri kaldırmaya yönelikitr?
A.)I
B.)II
c.)III
D.)I,III
E.)I,II,III
22.)Aşağıdakilerden hangisi ile saltanatın kaldılması arasında bir bağ vardır?
A.)tekalifi Milliye emirleri
B.)Teşkilatı Esasiye
C.)I.Meclisin açılması
D.)cumhuriyet ilanı
E.)Düzenli ordunun kurulması
23.) I.Ruhban okullarını kapatılması
II.Hukuk birliğinin sağlanması
III.Hukukun laikleşmesi
IVSorunlara pratik çözümler getirmesi
hangileri 1926 medeni kanunun özelliklerindendir?
A.)I,II,IV
B.)II,III,IV
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
24.)I.Cumhuriyetin ilanı
II.Askeri başarılar
III.Saltanatın kaldırılması
Hangileri lozanda başarıyı getirmiştir?
A.)I
B.)II
C.)I,II
D.)II,III
E.)I,II,III
25.)Cumhuriyet döneminde;
I.Etibankın kurulması
II.Teşviki sanayi kanunun kabulü
III.Sümerbankın kurulması
IV.TCDDnin açılması
v.TMOnun açılması
hangisi devletçilik ilkesi ile ilgili değildir?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)IV
E.)V
26.)Halkçılık ilkesinin;
I.Sosyal adalet sağlaması
II.Sosyal dayanışmayı gerçekleştirmesi
III.Kanun önünde eşitlik
Unsurlarından hangisini benimsidiiği söylenebilir?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
27.)Aşağıdaki örgütlerden hangisi II.Dünya savaşı sonunda kurulmamştır?
A.)Varşava paktı
B.)Kellog paktı
C.)BM
D.)NATO
E.)AB
28.)I.Şeyh Sait ayaklanması
II.menemen olayı
III.Montrö sözleşmesi
Hangileri musulun katbedilmesinde etkili olmuştur?
A.)I
B.)II
C.)I,II
D.)II,III
E.)I,II,III
29.)*Medeni Kanunun kabulü
*halifaliğin kaldırılması
*Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
Bu üç gelişmenin ortak olarak;
I.Toplumsal eşitliği sağlamak
II.Ekonomik faaliyetleri devlet öncülüğünde yapmak
III.Laik devlet anlayışını yerleştirmek
Hangilerine yöneliktir?
A.)I
B.)II
c.)III
D.)I,III
E.)I,II,III
30.)Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun çağdaşlaşmasına yönelik değildir?
A.)Medeni kanunun kabulü
B.)Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
C.)Harf inklabının yapılması
D.)Gümrük oranlarının yüksltilmesi
E.)Kılık kıyafet düzenlemesi
CEVAPLAR:
1.A 2.E 3.B 4.C 5.D 6.B 7.B 8.D 9.D 10.E
11.C 12.A 13.E 14.C 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.B
21.D 22.D 23.B 24.C 25.B 26.E 27.B 28.A 29.D 30.D
************************************************** *******************************
deneme-3
1.)-Kardeşler arası taht kavgalarının sık sık yaşanması
-Veraset sisteminin belirsizliği
-Merkezi yönetimlerin zayıf olması
İlk Türk devletlerinde görülen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A.)Milli benliklerini yitirmelerine
B.)Göçebe hayat tarzını benimsemelerine
C.)Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D.)Yazılı bir hukuk kurallarının olmamasına
E.)Yönetim şeklinde değişiklik yaşamalarına
2.)-Babai isyanı
-Harzemşahlarla yapılan yassı çemen savaşı
-Tİcareti geliştirmek için kervansarayların yapılması
Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi zamanınında gerçekleştirilmiştir?
A.)Anadolu Selçuklular
B.)Karahanlılar
c.)Gazneliler
D.)Büyük Selçuklular
E.)Memlüklüler
3.)Türk-İslam edebiyatına ait Yusuf Has Hacib tarafından dönemin hükümdarına öğüt verir nitelikli kaleme alınmış olan eser hangisidir*
A.)Divan-ı Lugatit Türk
B.)Manas destanı
C.)Divanı Hİkmet
D.)Kutadgu Bilig
E.)Atabetül hakayık
4.)I.Cem Olayı
II.Şeyh Bedrettin isyanı
III.İnebahtı Savaşı
Hangileri Osmanlı Devletini Olumsuz etkilemiştir?
A.)I
B.)I,II
C.)I,III
D.)II,III
E.)I,II,III
5.)osmanlı tarihinde yazılı olarak hazırlanan ilk yasa hangi alanla ilgilidir?
A.)Yönetim
B.)Ticaret
c.)Askeri
D.)Eğitim
E.)Vergi
6.I.Avarız
II.Cizye
III.Ağnam
IV.Öşür
V.Haraç
Yukarıdakilerden hangileri örfi vergidir?
A.)IV,V
B.)I,III
C.)II,V
D.)II,IV
E.)II,III
7.)Osmanlıda hükümdardan sonra en yetkili olan ve hükümdarlık mührünü kullanma yetkisi olan devlet görevlisi hangisidir?
A.)Kazasker
B.)Nişancı
C.)Sadrazam
D.)Defterdar
E.)Vezir
8.)-Genel yazman konumundadır
-Dİvan gündemini belirler ve dış yaşamları takip eder
-Dış ilişkilerden sorumludur
-17.yy da divanın daimi üyesi olmuştur
Bu özellikler hangi devlet adamına aittir?
A.)Nişancı
B.)Sadrazam
C.)defterdar
D.)Reisül Küttap
E.)Kaptan-ı Derya
9.)Osmanlının üretimde sürekliliği artırmak için koyduğu vergi hangisidir?
A.)Ağnam
B.)Avarız
C.Cizye
D.)Öşür
E.)Çİftbozan
10.)Osmanlı aşağıdaki ant. hangisiyle birden fazla azınlığa bağımsızlık tanımıştır?
A.)Yaş
B.)Berlin
C.)Küçük Kaynarca
D.)Edirne
E.)Paris
11.)Osmanlının medeni kanunu olan "mecelle"kim tarafından hazırlanmıştır?
A.)Halil Hamit Paşa
B:)İbrahim Müteferrika
C.)Ahmet Cevdet Paşa
D.)Mustafa Reşit Paşa
E.)Nevşehirli İbrahim Paşa
12.)Tanzimat fermenı hangi padişah zamanınında ilan edilmiştir?
A.)II.Mahmut
B.)III.Selim
C.)Abdülmecit
D.)Abdülaziz
E.)II.Abdülhamit
13.)Osmanlının toprak kazanarak yaptığı son ant. hangisidir?
A.)Paris
B.)Berlin
C.)Sevr
D.)Brest-litovsk
E.)Mudanya
14.)Osmanlının I.Dünya savaşında açmış olduğu ilk cephe hangisidir?
A.)Çanakkale
B.)Kanal
C.)Suriye
D.)Irak
E.)kafkas
15)I.Dünya savaşı başlangıcında tarafsız kalmasına rağmen daha sonra belli bi toprak parçası elde etme amacı gütmeden savaşa giren devlet hangisidir?
A.)yunanistan
B.)Bulgaristan
C.)ABD
D.)Japonya
E.)İngiltere
16.)İstanbul hükümeti hangi gelişmeyle Temsil heyetinin hukuki varlığını kabul etmiştir
A.)Erzurum kongresi
B.)temsil heyetinin Ankaraya gelişi
C.)Amasya Görüşmeleri
D.)Sivas Kongresi
E.)Amasya Genelgesi
17.)Sivas kongresinde yürütme yetkisini kullanarak batı cephesine temsil heyeti kimi atamıştır?
A.)Ali Fuat Paşa
B.)İsmet Paşa
C.)Rauf Bey
D.)refet Paşa
E.)kazım Karabekir
18.)Milli mücadele döneminde milli bağımsızlığı amaçlayan ilk ilk miting hangi şehirde yapılmıştır?
A.)İstanbul
B.)Havza
C.)İzmir
D.)Erzurum
E.)Amasya
19.)1921 Anayasasına göre bütün kuvvet ve vekiller aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?
A.)Bakanlar kurulu
B.)İstanbul Hükümeti
C.)TBMM
D.)Mustafa Kemal
E.)Cumhurbaşkanı
20.)Hangisi I.TBMMnin özelliklerinden değildir?
A.)Güçler Birliği ilkesi
B.)Anayasasız anyasal düzen kurulmuştur
C.)Hilafeti kaldırmıştır
D.)Meclis Hükümeti anlayışı vardır
E.)Ulusal egemenlği benimsemiştir
21.)I.Şeyh Sait isyanı
II.31Mart olayı
III.menemen olayı
IV.Saltanatın kaldırılması
V.Cumhuriyetin ilanı
Hangileri çok partili hayata geçişi olumsuz etkilemiştir?
A:)IV,V
B.)II,III
C.)I,III
D.)I,IV
E.)I,II
22.)Lozanda hangi konuda egemenlğimizi sınırlayıcı şekilde karar alınmıştır?
A.)Kapitülasyonlar
B.)Azınlıklar
C.)Dış borçlar
D.)Boğazlar
E.)Nüfus değişimi
23.)Aşağıdakilerden hangisi daha sonra gerçekleşmiştir?
A.)sadabat paktı
B.)şeyh Ait İsyanı
C.)Menemen Olayı
D.)Milletler Cemiyetine üyelik
E.)Hatayın anavatana katılması
24.)Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM döneminde gerçekleştirilmemiştir?
A.)Cumhuriyet ilanı
B.)saltanatın kaldırılması
C.)Türk Dil kurumunu kurulması
D.)Teşvik-i Sanayi
E.)Tevhi-i Tedrisad
25.)lozanda çözümlenemeyen Irak sınırı daha sonra hangi ülkeyle yapılan ant. ile çözümlenmiştir
A.)Irak
B.)İngiltere
C.)Fransa
D.)ABD
E.)Suriye
26.)Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmayışı hangi ilkeye dayanmaktadır?
A.)Devletçilik
B.)Miliyetçilik
C.)İnklapçılık
D.)Cumhuriyetçilik
E.)Halkçılık
27.)Halkçılık hangi ilkelerin doğal ürünüdür?
A.)İnklapçılık-Milliyetçilik
B.)devletçilik-Milliyetçilik
C.)laiklik-Milliyetçilik
D.)Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik
E.)Cumhuriyetçilik-Laiklik
28.)I.Aşar vergisinin kaldırılması
II.Bazı işletmelerin millileştirilmesi
III.Birinci beş yıllık kalkınma planını kabulü
Hangileri Devletçilik ilkesinin esas alındığının göstergesidir?
A.)II
B.)I,II
C.)I,III
D.)II,III
E.)I,II,III
29.)Aşağıdakilerden hangisi eğitimdeki ikilikleri kaldırmak ve çağdaş bir düzen kurmak yolunda enaz etkilidir?
A.)Dinsel ünvanların kaldırılması
B.)tevhid-i Tedrisat
C.)Yeni Türk alfabesinin kabulü
D.)milli Eğitim Bakanlığının kurulması
E.)Medreselerin kapatılması
30.)Aşağıda verilen ilkelerle amaçların hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A.)Cumhuriyetçilik-Demokrasi ve ulusal egemenlik
B.)Halkçılık-Toplumsal barış eşitlik
C.)İnklapçılık-Modernleşme
D.)Devletçilik-ekonomimnin bütünüyle devlet tekeline geçmesi
E.)Milliyetçilik-ülke bütünlüğü, birlik beraberlik sağlama
CEVAPLAR:
1.C 2.A 3.D 4.E5.A 6..B 7.C 8.D 9.E 10.B
11.C 12.C 13.D 14.E 15.C 16.C 17.A 18.B 19.C 20.C
21.C 22.D 23.E 24.B 25.B 26.C 26.C 27.D 28.D 29.A 30.D
************************************************** ********************************************
deneme-4
1.) I.Kut anlayışı veraset sorununa yol açmıştır
II.Kurultay devlet yönetimiyle ilgili kesin kararların alındığı yerdir
III.Dokumacılık maden işlemeciliği yaygındır
IV.Federatif bir yönetim anlayışı mevcuttur
V.İkili yönetim anlayışı görülür
Yukarıda Türk devletleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)IV
E.)V
2.)Türkler islamiyeti kabul ettikten sonraedebi,kültürel,mimari vebilimsel alanda birçok eer bırakmışlardır
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez?
A.)Taç Mahal-Şah Cihan
B.)El Kanun Fıttıp-İbn-i Sina
C.)Nizamiye medresesi-Nizamül Mülk
D.)Kutadgu bilig-Yusuf Has Hacip
E.)Orhun Abideleri-Tonyukuk
3.) I.Mrekezinde camiler olan yapılar birliği
II.Sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kurum
III.Esnaflar arasında dayanışma sağlayan örgüt
IV.Azınlıklarda askerlik karşılı alnan vergi
V.Şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan danışman
Türİslam devletlerinde görülen yukarıdaki tanımlar aşağıdaki terimlerden hangileri ile ilgili değildir?
A.)ikta
B.)Külliye
C.)Lonca
D.)darüşşifa
E.Cizye
4.)Osmanlı Devletinde görülen;
I.Avrupaya elçi gönderilmesi
II.Tımar sisteminin etkili hale getirilmesi
III.19.yy'da dış borç alınması
IVÖşür vergisinin toplanması
Uygulamalarından hangileri ekonominin kendi kendine yetmediğini ispatlamaktadır?
A.)I,III
B.)II,Iv
C.)YalnızII
D.)Yalnız III
E.)III,IV
5.)Divanı Hümayundabüyük davalara bakan kadı ve müderrisleri atama ve görevden alma işlemlerini yapan üye hangisidir
AŞeyhülislam
B.)Taht kadısı
C.)Defterdar
D.)Kazasker
E.)Nişancı
6.Osmanlı devletinde yaygın olan vakıfların gelirleri sosyal kurumlara veye toplum yararına yapılan faaliyetlerin karşılanmasında kullanılırdı.
Yukarıdaki bilgilere göre,vakıf gelirleri
I.İmarathane
II.Medrese
III.Kapıkulu askerlerinin maaşları
hangi kurumların ihtiyaçlarını karşılanmasında etkili olmuştur
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)I,II,III
7.)I:Ahmed döneminde benimsenen "Ekber-Erşed"ile kafes usulü uygulaması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
AMerkezi otoritenin güç kaybetmesi
B.)Halkın yönetime katılması
C.)Şehzadelerin deneyimsiz kalması
DSaray kadınlarının yönetimde etkinliğinin artması
E.)Devlet yönetiminin bozulması
8.Tanzimat dönemi;
I.Herkes gelirine göre vergi verecek
II.Rüşvet iltimas yasaklanmıştır
III.Herkes kanun önünde eşittir
hangileri padişah yetkisini kısıtlayıcıdır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
9.) I.İtalyanın 12 adayı işgali
II.İtalyanın hammade pazar arayışı
III.Milliyetçilik akımını etkisi
Hangileri Trablusgarbın nedeni değildir?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I,III
D.)I
E.)II,III
10.) I.Osmanlının toprak kazandığı tek cephedir
II.Bolşevik ihtilalinin oluşumu hız kazanmştır
IIı.kurtulş savaşının oluşumuna örnek omştur
IV.Bulgaristanın savaştan çekilmesini hızlandırmştır
Hangileri Çannakkale cephesinin sonuçlarından değildir?
AIII
B.)I,II,III
c.)I,II,IV
D.)I,IV
E.)II,III
11.)Amasya genelgesinde;
I.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
II.Sİvasta milli kongre toplanacaktır
III.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir
Hangileri milli mücadelenin gerekçesi değildir
A.)I,II
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
12.)Cunhuriyet dönemi;
I.Soyadı kanunu
II.Kılık kıyafet düzenlemesi
III.Türk dil kurumu
Hangileri ulusçulukla ilgili değildir?
A.)I,II
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
13.Misakı milli kararlarının Mecxlis-i Mebusanda kabul edilmesi,aşağıdaki olaylardan hangisinin gelişimini etkilememiştir?
A.)İstanbulun işgali
B.)Meclis-i mebusanın dağıtılması
C.)Temsil heyeti ve M:Kemalin 27 aralık 1919 da Ankaraya gelmesi
D.)TBMMnin açılşı
E.)İstanbul hülkümetinin baskı altına alınması
14.)I.TBmmnin Londra konferansına davet edilmesinde;
I.İtalyanın anadoludan çekilme kararı alması
II.I.İnönü muharebesinin kazanılması
III.Fransanını miskı milli şartlarını kabul etmesi
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A.)I
B.)Iı
C.)III
D.)I,III
E.)I,II,III
15.)1921 Ankara Antlaşmasıyla;
I.Musul Irak'a bırakılmıştır
II.Güney cephesi kapanmıştır
III.İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır
ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
A.)I,II,III
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
16.) I.Saltanatın kaldırılması
II.Büyük taaruzda başarı sağlanması
III.İtilaf devletlerinin Yunanistana olan güveninin azalması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Mudanya mütarekesinin imzalanmasını hızlandırmıştır?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)II,III
E.)I,II,III
17.)Kurtuluş savaşı dönemindeki;
I.Gediz muharebeleri
II.Gümrü anlaşmasının imzalanması
III.Sakarya meydan muharebesi
IV.Doğu sınırına kesinlik kazandıran kars anlaşmasının imzalanması
Gelişmelerinden hangileri arasında sebep sonuç ilişkisi vardır?
A.)I,II
B.)III,IV
C.)II,IV
D.)II,III
E.)I,IV
18.)Milli mücadele döneminde azınlıklara ayrıcalık verilmeyeceği kararı alınmıştı
Bu karar aşağıdakilerden hangisiyle uluslararası alanda da başka devletlece onaylanmıştır?
A.)Erzurum kongresi
B.)Sivas kongresi
C.)Misak-ı milli
D.)Londra konferansı
E.)Lozan antlaşması
19.) I.Demiryollarının yaygınlaştırılması
II.Denizlerde işletme hakkının geri alınması
III.Devletçiliğin ekonomide ağırlğının artırılması
Hangileri Atatürk döneminde gerçeklaştirilen faaliyetlerdendir?
A.)I,II,III
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
20.)Cumhuriyet dönemi;
I.Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
II.Soyadı kanunun kabulü
III.I.Beş yıllık kalkınma planı kabulü
Hangisi toplumsal yaşayışla ilgili düzenlenmemiştir?
A.)ı
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
21.)I.İlk kez anayasal düzene geçilmesi
II.Millet iradesinin egemen kılınması
III.laikliğin temel ilke olarak benimsenmesi
hangileri türk inklabının özelliklerindendir?
A.)I,II,III
B.)II,III
C.)I
D.)II
E.)III
22.)Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununun yeniliklerinden değildir?
A.)Siyasal alanda eşitlik
B.)Evlenme ve boşanmada eşit söz hakkı
C.)Miras paylaşımında eşitlik
D.)Kadınların meslek seçiminde serbestliği
E.)Şahitlik ve eşitlik
23.)Cumhuriyet dönemi;
I.şapka inklabı
II.Millet mekteplerinin açılması
III.tevhid-i Tedrisat kanununun kabulü
hangilerinin eğitim ve kültür alanında çağdaşlaşmaya destek olduğu söylenemez?
A.)I
B.)II
C.)III
D.)I,II
E.)II,III
24.)Cumhuriyet dönemi;
I.Türk Tarih Kurumunun oluşması
II.Şeyh Said ayaklanması
III.Menemen ayaklanması
IV.kadınlara siyasal haklar verilmesi
Hangileri laik ve demokratik ortamın oluşmadığının göstergesidir?
A.)I,IV
B.)II,III
C.)I,II,III
D.)III,IV
E.)II,III,IV
25.)Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kabine sistemine geçilmiştir
I.Yürütme hız kazanmıştır
II.Güçler birliği ilkesi yumuatılmıştır
III.Lozan Konferansına uygun ortam hazırlanmıştır
hangileri bu durumun sonuçlarındandır?
A.)I,II
B.)II,III
c.)ı,II,III
D.)I
E.)II
26.Cumhuriye döneminde;
I.Terakki perver Cumhuriyet Fırkası:İlk muhalefet partidir
II.Menemen Ayaklanması:Rejime yönelik ilk ayaklanmadır
III.Yabancı okullar sorunu:İngiltere ile imzalanan 1926 Ankara ant. çözüme kavuşmuştur
IV.I Beş yıllık kalkınma planıevletçilik anlayışının bir ürünüdür
V.Kabotaj kanunu:Ege adalarını silahlandırılmasıyla kabul edilen yasadır
Yukarıdaki olylarla ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır?
A.)I,II,V
B.)II,III,V
C.)III,IV,V
D.)II,IV
E.)I
27.)Atatürkün laiklik ilkesiyle ilgili olan inklap hangisidir?
A.)Cumhuriyetin ilanı
B.)Kadınlara siyasi hakların verilmesi
C.)Medeni kanunun kabulü
D.)Takvim saat ölçü birimlerinin değiştirilmesi
E.)Devletin ekonomik faaliyrtlere etkin hale getirilmesi
28.)I.soyadı kanunu kabulü
II.Kadınlara siyasi hakların verilmesi
III.Aşar vergisi kaldırılması
Hangileri halkçılıkla doğrudan bağlantılıdır?
A.)I,II,III
B.)II,III
C.)I,II
D.)II
E.)III
29.)I.Silahlanma yarışının hız kazanması
II.B.M çalşmalarının yeterli olmaması
III.Türkiyenin boğazlarda hakimiyet artırmak istemesi
Hangileri Balkan Antantı oluşumunda etkili olmuştur?
A.)I
B.)II
c.)III
D.)I,II,III
E.)I,II
30.)aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü1930 dan itibaren Türk-Yunan dostluğunun başlamasına zemin hazırlamıştır?
A.)Fır hattı
B.)dış borçlar
C.)Nüfus mübadeledi
D.)Kıta sahanlığı
E.)yabancı okullar

CEVAPLAR:
1.B 2.E 3.A 4.D 5.D 6.D 7.B 8.C 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 4.B 15.B 16.D 17.B 18.E 19.A 20.C
21.B 22.A 23.A 24.B 25.A 26.B 27.C 28.A 29.A 30.C

alıntıdır.iyi çalışmalar:)

şilan
11-05-2008, 01:44
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ


1- İngiltere nin Rusya yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir

A) Paris Antlaşması
B ) Reval Görüşmesi
C) Üçlü İttifak'ın oluşması
D) Bab-ı Ali Baskını
E) Londra Antlaşması


2- Aşağıdakilerden hangisi II.Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilmemiştir

A) Yeniçeri Ocağı nın kaldırılması .
B ) Düyun-ı Umumiye örgütünün kurulması .
C) İlk Türk Anayasa'sının kabulü.
D) II.Meşrutiyet'in ilanı.
E) Batı esaslarına göre eğitim yapan çok sayıda okulun açılması.
3-Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya savası sonunda kurulan devletlerden birisi değildir

A)Romanya B )Yugoslavya C)Çekoslovakya D)Avusturya E)Polonya4- I.Dünya Savaşının temel nedenini oluşturan hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı mücadelesi,aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak söylenebilir

A)Sanayi Devrimi nin
B )Fransız Devrimi nin
C)Aydınlanma Çağının
D)İmparatorlukların Kurulmasının
E)İşçi sınıfının ortaya çıkmasının5- I.Dünya Savaşının temel nedeni, Sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı sorunudur.
Bu duruma göre,I.Dünya savaşındaki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir

A)Sömürgecilik
B )Ulusal sınırların belirlenmesi
C)Milliyetçilik kavramının gelişmesi
D)Ticareti geliştirme
E)İmparatorluklar kurmak6-Türkçülük akımının Osmanlıcılık akımı yerine geçmesinde etkili olmuştur.Osmanlıcılık akımının gerçekleşemeyeceğini gösteren bu olay hangisidir

A)31 Mart Olayı
B )II.Meşrutiyetin İlanı
C)Balkan Savaşları
D)Bulgaristan ın bağımsız olması
E)Trablusgarp Savaşı7-Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır

A)Çanakkale Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Trablusgarb Cephesi
E)Galiçya Cephesi8-Rodos ve On İki ada aşağıdakilerden hangisinin sonucunda geçici olarak İtalyar17;nın korumasına bırakıldı

A)I.Dünya Savaşı
B )1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C)Çanakkale Savaşı
D)Trablusgarb Savaşı
E)Kurtuluş Savaşı9-Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika daki varlığı hangi antlaşma ile sona ermiştir

A)Berlin Antlaşması
B )Uşi Antlaşması
C)Mondros Antlaşması
D)Sevr Antlaşması
E)İstanbul Antlaşması


10-Aşağıdaki devletlerden hangisinin çalışmaları Balkan Savaşının çıkması üzerinde daha çok etkili olmuştur

A)Fransa
B )İngiltere
C)İtalya
D)Rusya
E)Almanya11-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmamıştır

A)Sırbistan
B )Bulgaristan
C)Karadağ
D)Romanya
E)Yunanistan12-Balkan Ulusları arasında bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devletinden ayrılan ilk ve son devlet hangileridir

A)Sırbistan-Romanya
B )Bulgaristan-Yunanistan
C)Arnavutluk-Karadağ
D)Yunanistan-Arnavutluk
E) Karadağ-Bulgaristan


13-İttihat ve Terakki Partisinin Bab-ı Ali baskını denilen hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur

A)Birinci Dünya savaşı
B )Meşrutiyetr17;in İlanı
C)Trablusgarp Savaşı
D)Kanun-i Esasi nin ilanı
E)Birinci Balkan Savaşı


14-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşının sonuçlarından biri değildir

A)Avrupa kıtasında sadece Doğu Trakya toprakları elimizde kaldı.
B )Arnavutluk bağımsız oldu.
C)Ege Adaları elimizden çıktı.
D)Batı Trakya elimizden çıktı.
E)Bosna-Hersek Avusturya tarafından işgal edildi.15-I.Balkan Savaşından en büyük payı alarak diğer Balkan Devletlerinin tepkisini çeken devlet hangisidir

A)Romanya
B )Karadağ
C)Bulgaristan
D)Sırbistan
E)Yunanistan16-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan Savaşına katılmıştır

A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan17-Osmanlı Devleti II.Balkan Savaşının çıkması sayesinde hangi toprakları geri alma şansını yakalamıştır

A)Selanik-Yanya
B )Edirne-Kırklareli
C)Girit-Rodos
D)Bosna-Hersek
E)Eflak-Boğdan18-II.Balkan Savaşı sonrasında İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır

A)Romanya
B )Yunanistan
C)Karadağ
D)Sırbistan
E)Bulgaristan19-Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi Balkan Savaşları sonucunda imzalanan antlaşmalardan biri değildir

A)Londra Antlaşması
B )Edirne Antlaşması
C)İstanbul Antlaşması
D)Atina Antlaşması
E)Bükreş Antlaşması20-İngiltere nin Osmanlı Devletini koruma politikasından vazgeçmesi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin rolü en büyük olmuştur

A)Almanya nın birliğini sağlaması
B )İtalya nın birliğini sağlaması
C)Osmanlı devletinin zayıflaması
D)Osmanlı Devletinin Balkan Savaşlarını kaybetmesi
E)İtalyar17;nın Trablusgarb ı alması21-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı öncesinde Almanya nın Osmanlılara yaklaşmasında etkili olan sebeplerden biri değildir

A)Halifenin etkisiyle Müslümanları İngilizlere Karşı ayaklandırmak istemesi
B )Boğazları denetim altına almak istemesi
C)Sömürge yollarına egemen olmak istemesi
D)İngilizlerin savaş yükünü artırmak istemesi
E)Osmanlı Devletinin sanayileşmesini sağlamak istemesi


22-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında aldığı kararlardan biridir

A)Meşrutiyetin ilanı
B )Kanun-i Esasinin ilanı
C)On iki adaların geçici olarak İtalya ya bırakılması
D)Kapitülasyonların kaldırılması
E)Kıbrıs Adasının İngiltere ye bırakılması23-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşında savaştığı Cephelerden değildir

A)Galiçya Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Trablusgarb Cephesi24-I.Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin açtığı ilk Cephe hangisidir

A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Kanal Cephesi
D)Suriye Cephesi
E)Irak Cephesi
25-Osmanlı Devleti I.dünya savaşı sırasında ilk cepheyi hangi devlete karşı açmıştır

A)İngiltere
B )Fransa
C)Rusya
D)Yunanistan
E)İtalya26-Aşağıdaki Cephelerden hangisi İngiltere nin Sömürgeleri olan Hindistan ve Avusturalya ile bağlantısını kesmek için açılmıştır

A)Çanakkale Cephesi
B )Kafkas Cephesi
C)Irak Cephesi
D)Kanal Cephesi
E)Suriye Cephesi27-Sovyet Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekildi

A)Versay Antlaşması
B )Triyanon Antlaşması
C)Brest-Litowsk Antlaşması
D)Moskova Antlaşması
E)Nöyi Antlaşması28-I.Dünya Savaşının sonucunu belirleyen en önemli olay hangisidir

A)Çanakkale Savaşı
B )İtalya nın İtilaf Devletleri grubuna geçmesi
C)ABDr17;nin savaşa girmesi
D)Rusya da İhtilal olması
E)Kanal Cephesinin açılması

29-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalardan biri değildir

A)Triyanon Antlaşması
B )Nöyi Antlaşması
C)Sen-Jermen Antlaşması
D)Uşi Antlaşması
E)Versay Antlaşması30-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşına katılmış olamaz

A)Romanya
B )Japonya
C)Yunanistan
D)Polonya
E)İtalya


31-Çekoslovakya devleti hangi antlaşma sonucunda kurulmuştur

A)Sen-Jermen Antlaşması
B )Lozan Antlaşması
C)Triyanon Antlaşması
D)Versay Antlaşması
E)Brest-Litowsk Antlaşması32-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşının sonuçlarından biri değildir

A)Rusyada Çarlık yıkıldı
B )I.Dünya savaşının süresi uzadı
C)Müttefik Donanması ilk yenilgisini aldı
D)Ege Adaları elimizden çıktı.
E)Rusya Müttefiklerinden yardım alamayınca rejim değişikliğine uğradı.CEVAP ANAHTARI
1 B 6 C 11 D 16 C 21 E 26 D
2 A 7 D 12 D 17 B 22 D 27 C
3 A 8 D 13 E 18 E 23 E 28 C
4 A 9 B 14 E 19 B 24 B 29 D
5 A 10 D 15 C 20 A 25 C
30 D
31 A 32 D

atlantik
15-05-2008, 21:04
Genel Kültür-Yetenek:

http://rapidshare.com/files/41629593/kpss2007genel.zip

Egitim bilimleri:

http://rapidshare.com/files/41631509/Kpss2007egitim.zip

~~MoRMeNeKŞe~~
09-06-2009, 17:32
KPSS A-MALİYE/2006


1. Modern maliyecilerin vergi tanımını Klasik maliyecilerinvergi tanımından ayıran temel özellik aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Vergilerin gerektiğinde ekonomik ve sosyal hayatamüdahale amacıyla alınması
B) Verginin kamu gücüne değil gönüllülük esasınadayanması
C) Vergilerin temel kamu gelirlerinden sayılmaması
D) Verginin parasal bir yükümlülük olması
E) Vergilerin karşılıksız olması
2. Pigou ve Dalton sosyal refahın kamu harcamalarıyoluyla maksimize edilmesi için aşağıdakilerdenhangisinin sağlanması gerektiğini ileri sürmüşlerdir?
A) Vergilemenin neden olduğu marjinal oy kaybının,vergilerin harcanmasıyla sağlanan marjinal oykazancına eşit olması
B) Vergilemeden sağlanan marjinal liranın harcanmasınınyaratacağı sosyal fayda ile mükellefe
olan maliyetinin eşitlenmesi
C) Kamu harcamalarının sağladığı marjinal sosyal faydanın, vergilerin neden olduğu marjinal oy
kaybına eşitlenmesi
D) Vergilemenin neden olduğu marjinal sosyal faydakaybının maksimize edilmesi
E) Vergilemenin yarattığı sosyal refah ile vergilemeninolmaması halinde elde edilecek olan sosyal refah arasındaki farkın minimize edilmesi
3. Kamu kesiminde üretilecek mal ve hizmetlerin belirlenmesindesiyasal karar sürecinin devreye girmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireylerin seçmen olarak daha güçlü olması
B) Kamusal mal ve hizmetlere olan talebin, siyasal süreçte daha kolay ortaya konması
C) Kamusal mal ve hizmetlerin doğaları gereği piyasada üretilememesi
D) Piyasada üretilecek kamusal mal ve hizmetlerin daha düşük kalitede olma riski
E) Bireylerin kamusal mallara olan taleplerini açıklamak istememeleri
4. 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen ve kapitalist ekonomilerin karma ekonomiye dönüşmesini
sağlayan sosyal refah devleti anlayışı ile birlikte kamu ekonomisinde ortaya çıkan temel dönüşüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa ekonomisinin tümden terk edilerek kumanda ekonomisine yöneliş
B) Devletin sadece kolektif ihtiyaçların değil, özel ihtiyaçların da karşılanmasına yönelmesi
C) Ücretlerin piyasada değil kamusal kararlarla belirlenmesi
D) Devletin özel ihtiyaçların karşılanmasından çekilerek sadece kolektif ihtiyaçların karşılanmasına yönelmesi
E) Bu gelişme devletin faaliyetlerinde herhangi bir dönüşüme yol açmamış, sadece kamu harcamalarının azalmasına neden olmuştur.
5. Aşağıdakilerden hangisi vergi benzeri gelirlere bir örnek değildir?
A) Avukatların barolara ödedikleri aidatlar
B) Tüccar ve sanayicilerin mesleki kuruluşlara ödedikleri aidatlar
C) Çalışanlardan yapılan sigorta primi kesintileri
D) Bir gayrimenkul tapuda tescil edilirken yapılan ödeme
E) İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primi
6. Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı karşılığında alınır.
E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.
7. Verginin gelir etkisi ne demektir?
A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, eski gelir düzeyini devam ettirmek için daha fazla çalışmayı tercih etmesi
B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi
C) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bir bireyin, çalışmak yerine dinlenmeyi tercih
etmesi
D) Vergi oranlarındaki artış sonucunda meydana gelen kamu gelirlerindeki artışın bütçe açıkları
üzerindeki olumlu etkisi
E) Vergilerde düşüş olurken kamu harcamalarının da azaltılarak dengenin sağlanması
8. Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.
B) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.
C) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantı olması gerekir.
D) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı halde, sadece farklı yasalarla belirlendiklerinden
farklı sayılmaktadırlar.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.
9. Vergilerin karşılıksız olması ne demektir?
A) Vergi ödeyenlerin devletten hiçbir fayda sağlamaması
B) Devletin sadece devlet olduğu için vergi alması ve karşılığında herhangi bir hizmet sunma zorunluluğunun olmaması
C) Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmaması
D) Devletin vergi karşılığında herhangi bir hizmet sunmaması
E) Devletin vergi karşılığında kamusal mal ve hizmet sunsa bile, bunu gönüllü olarak yapması
10. Aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı fonların özelliklerinden biri değildir?
A) Yasal dayanağının olması
B) Belirli bir kaynağının olması
C) Belirli bir amaca tahsis edilmiş olması
D) Paranın amaca yönelik olarak kolayca kullanılması
E) Bütçe ve hesap sonuçlarının TBMM denetimidışında olması
11. Aşağıdakilerden hangisi R. Musgrave’in kamuharcamalarına ilişkin saptamalarından biridir?
A) Merkezi ve yerel yönetim harcamalarının milligelire oranı sürekli artmaktadır.
B) Kamu harcamalarının milli gelire oranı merkezihükümette sürekli artarken, yerel yönetimlerdeazalmaktadır.
C) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarınınmilli gelire oranı sürekli artmaktadır.
D) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarınınmilli gelire oranı istikrarlı bir seyir izlemektedir.
E) Savunma harcamaları dışındaki kamu harcamalarınınmilli gelire oranı zaman içerisinde düşmektedir.
12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarındagerçek artışa neden olan sosyal gelişmelerdenbiri değildir?
A) Kentleşme ile beraber altyapı hizmetlerine olantalebin artması
B) Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi ile sosyalgüvenlik hizmetinin devlet tarafından karşılanmayabaşlanması
C) Sanayileşme ile beraber ortaya çıkan çevre sorunlarınınçözümünde devletin müdahale etmekzorunda kalması
D) Saf kamusal mal ve hizmetlerin, artan nüfus iledoğrudan bir ilişki içinde olması
E) Kentleşme hızının artmasıyla emniyet hizmetlerineolan ihtiyacın artması
13. Tüketim sübvansiyonlarını ayni transferlerdenayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir yaşın altındaki bireylere verilmemesi
B) Kişilerin özel durumunu dikkate almaması
C) Ürünün fiyatı üzerinden yardım verilmesi
D) Sadece eğitim harcamalarını kapsaması
E) Lüks tüketim mallarının tüketimini artırmayı hedeflemesi
14. Kamu kesiminde maliyet-fayda analizi yapılırkenaşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?
A) Kamu harcamalarının sosyal faydası ile sosyalmaliyeti
B) Vergilerin sosyal maliyeti ile sosyal faydası
C) Kamu harcamalarının sosyal maliyeti ile satınalınan malların sosyal faydası
D) Vergilerin sosyal maliyeti ile satın alınan mal vehizmetlerin sosyal maliyeti
E) Kamu harcamalarının sosyal maliyeti ile vergilerinsosyal faydası

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarındageçerli bir evrensel sınırınsaptanamamasında roloynayan etkenlerden biri değildir?
A) Ülkelerin devlete bakış açıları
B) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları vetepkileri
C) Özel sektörün üretim yapısı
D) Ülkelerin karşılaştıkları olağanüstü koşullar
E) Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri
16. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teşkili ve transferharcamalarından biri değildir?
A) Kamulaştırma
B) Borç faizi ödemeleri
C) Sosyal transferler
D) Kurumlara katılma payları
E) Memur maaşları
17. Aşağıdakilerden hangisi borç tahkiminin sonuçlarındanbiri değildir?
A) Ekonomide enflasyonist bir etki yaratması
B) Devletin uzun dönem borç yükünün artması
C) Kısa dönemde kamu dengelerinde bir rahatlamasağlaması
D) Devletin, borçlarını uzun süreli bir ödeme planınabağlama olanağı kazanması
E) Alacaklılarda kamu kredisine karşı güvensizlikdoğması ve yeni borçlanmaların zorlaşması
18. Devlet tahvilinin primli ihraç edilmesi ne demektir?
A) Başabaşın altında satılan bir tahvile belirli dönemlerdekupon ödemesi yapılması
B) Nominal değeri üzerinden ihraç edilen bir tahvilinyabancı para cinsinden itfa edilmesi
C) Nominal değerle ihraç edilen bir tahvile itfa tarihindeek bir ödeme yapılması
D) Nominal değeri üzerinden ihraç edilen bir tahvilinenflasyon oranına endekslenmesi
E) Başabaşın altında ihraç edilen bir tahvile, itfa tarihindenominal değer üzerinden ödeme yapılması
19. Zorlayıcı borçlanmalarda devlet zor kullandığıhalde, bunların “borç” sayılmasının nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Vergiye benzediği halde yasada borçlanma olaraktanımlanması
B) Devletin zor kullanarak sözleşmeye vergi değil,borç ibaresi eklemesi
C) Siyasal iradenin eğilimine bağlı olarak ödenipödenmemesinin kesin olmaması
D) Zora dayanmasının ötesinde vade ve faiz oranınınbelirsiz olması
E) Zora dayansa da devletin anapara ve faizi ödemesorumluluğundan vazgeçmemesi

20. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların olumsuzetkileri arasında yer almaz?
A) Dış borçların itfa edilmesinin ödemeler dengesindefazla yaratarak enflasyona neden olması
B) Dış borçla sağlanan gelirin belirli bir plan çerçevesindekullanılmaması halinde, uzun dönemdeekonomi üzerinde yük oluşturması
C) Dışa bağımlılığın artmasıyla beraber yabancısermaye egemenliğinin artması
D) Ülke içinde israf riski yaratması
E) Yeterli ithalat için kullanılmayan dış borçlarınenflasyonist etki yaratması
21. Aşağıdakilerden hangisi istisnai borç yönetimiişlemlerinden biridir?
A) Devlet tahvillerinin ikincil piyasada özel kişileresatılması
B) Devletin birincil piyasada tahvil satması
C) Devlet borçlarının amortismanı
D) Borçların itfa edilmesi
E) Devlet borçlarının konsolidasyonu
22. Yıllık enflasyon oranı %25’ken nominal değeri 100YTL olan bir tahvilin başabaşın altında bir fiyatla80 YTL’ye %4 yıllık faiz ile ihraç edilmesi halindegerçek faiz oranı yüzde kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 25 D) 29 E) 30
23. Bütçe yasa tasarısının Bütçe Komisyonunda görüşülmesineilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
A) Görüşmeler Maliye Bakanının bir konuşması ileaçılır.
B) Görüşmeler, Bakanlar Kurulu üyelerine ve Hükümettemsilcilerine açıktır.
C) Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri toplantılarakatılarak değişiklik önergesi verebilirler ve oykullanabilirler.
D) Komisyon, kaynağını göstermek koşuluyla ödenekartışı yapabilir.
E) Komisyonda iktidar partisi ya da partilerine aitüye sayısı, muhalefet partilerinin üye sayısındanfazladır.
24. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin uygulanmaaşamasında ödenekleri serbest bırakma yetkisinesahiptir?
A) Başbakanlık
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay
D) Hazineden sorumlu Devlet Bakanı
E) Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı

25. Cumhurbaşkanının aşağıdaki kanunlardan hangisiniveto etme yetkisi yoktur?
A) Af kanunu
B) Vergi kanunu
C) Olağanüstü hâl kanunu
D) Bütçe kanunu
E) Seçim kanunu
26. Aşağıdakilerden hangisi bütçe hesaplarının kapatılmasındakullanılan egzersiz yönteminin sakıncalarındanbiri değildir?
A) Hesapların birbirine karışmasına yol açması
B) Savurganlığa neden olması
C) Bütçe denetimini, kapatma süresi ölçüsünde geciktirmesi
D) Bütçenin yıllık olma ilkesine ters düşmesi
E) Ödenekten fazla harcama yapılmasına nedenolması
27. Sayıştay bütçe üzerindeki denetimini aşağıdakilerdenhangisi adına yapar?
A) TBMM
B) İktidar partisi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Maliye Bakanlığı
28. Gelir bütçesinin tahmininde kullanılan yöntemlerleilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Önceden belirlenmiş herhangi bir kurala bağlıolunmadan kamu gelirlerinin öngörülmesi, serbesttahmin yöntemidir.
B) İlgili mali yılda yapılacak harcamalar kadar vergigeliri öngörülmesi, otomatik tahmindir.
C) Bir önceki mali yılda gerçekleşen gelir rakamlarınınsonraki mali yıl için esas alınması, otomatiktahmindir.
D) Otomatik tahminin bir yolu, ilgili yılda toplanacakgelirler için geçmiş yıllarda gerçekleşen kamugelirlerinin ortalamasının esas alınmasıdır.
E) Geçmiş yıllardan gelen deneyimlerle ekonomikgelişmeler dikkate alınarak ilgili mali yıl için gelirtahmini, serbest tahmin yönteminin bir yoludur.

29. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasınınamaçları arasındaki çatışmalardan biri değildir?
A) Enflasyonist dönemde talebi kontrol etmek içinartırılan dolaylı vergilerin, gelir dağılımını düşükgelirli kesim aleyhine bozması
B) Devlet borçlarını azaltmayı amaçlayan borç idaresininekonomik kalkınmayı engellemesi
C) Enflasyonist dönemde talebin kontrol edilmesiamacıyla uygulanan sıkı maliye politikasının ekonomikbüyümeyi yavaşlatması
D) Deflasyonist dönemde talep artırıcı maliye politikalarınınişsizliği azaltması
E) Durgunluk döneminde açıkla finanse edilen kamuyatırım harcamalarının dışlama etkisiyle özelyatırım harcamalarını azaltması
30. Aşağıdakilerden hangisi bütçe açıklarına ilişkinRicardian yaklaşımın temel düşüncesidir?
A) Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edildiğinden,özel kesimin servetinde net artış sağlar.
B) Bütçe açıkları, devletin borç yükünü artıraraközel kesim tüketim harcamalarının artışına nedenolur.
C) Kişiler gelecekte ödeyecekleri vergiler için tasarrufyaptıklarından borçlanma etkisizdir.
D) Bütçe açıkları dolayısıyla ortaya çıkan genişleticietki özel kesim yatırımlarını teşvik ederek ekonomiyicanlandırır.
E) Borçlanma ile özel sektörde meydana gelen kaynakdaralması dışlama etkisi yaratır.
31. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadeledeuygulanabilecek bütçe politikalarının sonuçlarındanbiri değildir?
A) Bütçe gelirleri veri iken giderlerin azaltılmasınınenflasyonu düşürücü etki yaratması
B) Bütçe giderleri veri iken gelirlerin artırılmasınınenflasyonu düşürücü etki yaratması
C) Bütçenin denk bağlanarak enflasyonla mücadeledeetkili olması
D) Talep enflasyonu yüksek iken talep daraltıcı politikalarınenflasyonun kontrol edilmesinde dahaetkili olması
E) Sadece konsolide bütçede sağlanacak bir malidisiplinin enflasyonla mücadelede yetersiz olması
32.
I. Devletin cari ve yatırım harcamalarını açıkla finanseetmesi
II. Kredi politikasından kaynaklanan parasal şişkinlik
III. Ülkeye daha fazla turist gelmesi
IV. Dış ticaret haddinin ülke aleyhine dönmesi
Yukarıdakilerden hangileri toplam talep fazlasınaneden olur?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV

33. Durgunluk döneminde telafi edici harcamaların“pump-priming” kuramına göre yapılması ne demektir?
A) Ekonomiye yeterli para aktarılmasıyla artan tüketimve yatırım harcamalarının çarpan ve hızlandıranetkisiyle ekonomik canlanmayı sağlaması
B) Kamu harcamalarının mali disiplin içerisinde tutularakkarşılığı olmayan hiçbir harcamanın yapılmaması
C) Kamu harcamalarının sadece yatırıma yönlendirilmesive tüketim harcamalarından kaçınılması
D) Toplam harcamaların artırılması, ancak tüketimharcamalarına ağırlık verilerek ekonomik canlanmanınsağlanması
E) Kamu harcamalarının bileşiminde transfer harcamalarınaağırlık verilmesi
34. Aşağıdakilerden hangisi, kişisel gelir vergisininotomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesiiçin sahip olması gereken özelliklerdenbiri değildir?
A) Kişisel gelir vergisinin genel olması, her çeşitgelir ve kazancı vergilendirmesi
B) Vergi tarifesinin dik artan oranlı olması
C) Verginin götürü usulle tarh edilmemesi
D) Mükelleflerin çoğunluğunun en düşük gelir dilimlerindeyer alması
E) Verginin kaynakta kesme usulüne göre tahsiledilmesi
35.
I. Hesap uzmanları
II. Yoklama memurları
III. Vergi dairesi müdürleri
IV. Vergi denetmenleri
Yukarıdakilerden hangileri hem yoklama hem devergi incelemesi yapmaya yetkilidirler?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
36. Aşağıdaki vergilerin hangisinde pişmanlık ve ıslahmüessesesi uygulanmaz?
A) Kurumlar vergisi
B) Gelir vergisi
C) Emlak vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Taşıt alım vergisi

37. Mükellef A, 2003 yılına ait kazancını 2004 yılında beyanetmemiştir.Buna göre, bu vergi hangi tarihte tahakkuk zamanaşımınauğrar?
A) 01.01.2008 B) 31.12.2008
C) 01.01.2009 D) 31.12.2009
E) 31.12.2010
38.
I. Kamu idare ve müesseseleri
II. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit edençiftçiler
III. İş ortaklıkları
IV. Yatırım fonu yönetenler
Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmayamecburdur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
39. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi uygulamasındaticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir?
A) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermayeiçin yürütülecek faizler
B) Teşebbüs sahibinin eşine ve çocuklarına ödenenaylıklar
C) Para cezaları
D) Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılangiderler
E) Vergi cezaları
40.
I. Zirai kazanç
II. Ücret
III. Gayrimenkul sermaye iradı
Yukarıdakilerin hangilerinde gelirin elde edilmesitahsil esasına dayanmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

KPSSA MALİYE/2007


1. Bireylerin kolektif mallardan yararlanma imkânı ile satın alma gücü arasında doğru orantılı bir iliş-ki olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi-dir?
A) Adil bir gelir dağılımı yaratmaya yönelik talep
B) Bireylerin sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet talep etmeleri
C) Bütün bireylerin oy hakkına sahip olmaları ve ih-tiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet talep et-meleri
D) Bireylerin farklı ekonomik güçlere sahip olmala-rına karşılık eşit oy hakkına sahip olmaları
E) Sadece belirli bir gelir düzeyindeki kişilerin kamu mal ve hizmetlerinden yararlanması
2. H. Dalton’a göre, yapılan sübvansiyonun tümü-nün fiyat düşüşü biçiminde tüketiciye yansıması hangi koşullarda ortaya çıkar?
A) Sübvanse edilen malın sonsuz talep esnekliğine sahip olması durumunda
B) Sübvanse edilen malın sıfır arz esnekliğine sa-hip olması durumunda
C) Sübvanse edilen malın sıfır talep esnekliğine sahip olması durumunda
D) Sübvanse edilen malın arz ve talep esneklikle-rinin birbirine eşit olması durumunda
E) Sübvanse edilen malın arz esnekliğinin talep esnekliğinden büyük olması durumunda
3. 1929 Dünya Bunalımı’nın maliye düşüncesi üze-rindeki temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi için vergi-lerin mutlaka düşük tutulması gerektiği düşünce-sinin güçlenmesi
B) Bütün ekonomik faaliyetlerin piyasa mekanizma-sına bırakılması gerektiği inancının güçlenmesi
C) Devlet bütçesinin küçültülerek maliyenin sadece kamu hizmetlerinin finansmanına indirgenmesi
D) Devletin çoğunlukla ekonomik faaliyetlerde başa-rısız olduğunun teyit edilmesi
E) Liberal anlayışı yansıtan tarafsız devlet yaklaşı-mının yerini müdahaleci devlet yaklaşımına bırakması
4. J. Tinbergen’in piyasa ekonomisi ve devlet konu-sundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalist bir ekonomide kamu kesimine yer yok-tur ve olmamalıdır.
B) Ekonomik faaliyetlerin tamamı piyasaya bırakıl-malı ve piyasada üretilemeyecek olan hizmetler devlet kontrolünde, ama yine özel kesim tarafın-dan sunulmalıdır.
C) Her ekonomide, en azından millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu ke-simi mevcuttur ve bu durum, ekonominin esas yapısının kapitalist özelliğe sahip olmasına engel değildir.
D) Millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üre-ten bir kamu kesiminin varlığı ekonominin kapita-list yapısını bozar ve onları piyasadan uzaklaş-tırır.
E) Her ekonomide, en azından millî savunma ve benzeri kamusal hizmetleri üreten bir kamu kesi-mi mevcut olduğundan hiçbir ekonomi kapitalist özelliğe sahip değildir.

5. Harç adı altında ödenen bedel ile hizmetin maliye-ti arasında bir ilişki olmamasının asıl nedeni aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Harç tutarını saptayan kamu otoritelerinin karar verirken siyasal, sosyal ve mali faktörleri göz önünde tutması
B) Verilen hizmetin maliyetinin saptanamaması
C) Verilen hizmetten yararlananların gelir düzeyinin bilinmemesi
D) Harç ödeyenlerin daha sonra bu bedeli devletten tahsil etmesi
E) Gönüllü bir ödeme olması
6. Aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla tam za-manlı olarak çalışan bir kadın, ailesine daha fazla zaman ayırmak için yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra, gelir vergisi oranlarındaki artış nedeniyle çalışmaktan tamamen vazgeçmiştir.
Bu kadınla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-gisi doğrudur?
A) Vergi gelirlerindeki artış gelir etkisi yaratmıştır.
B) Geliri artan devlete güvendiğinden çalışmaktan vazgeçmiştir.
C) Vergi oranlarındaki artış boş zamanı ucuzlattı-ğından ikame etkisi yaratmıştır.
D) Devlet bütçesinin güçlenme eğilimi güven yarat-tığından ailesine daha fazla zaman ayırmayı tercih etmiştir.
E) Geleceğe dönük kötü bekleyişlere girdiğinden çalışma güdüsünü yitirmiştir.
7. Vergi tanımında, modern maliye yaklaşımını kla-sik yaklaşımdan ayıran temel özellik aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Verginin ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek üzere de alınabilmesi
B) Vergiyi bireylerin gönüllü olarak ödemesi
C) Vergi ödemeyenlere cezai yaptırım öngörülme-mesi
D) Devletin vergi karşılığında kamu hizmeti sunmak zorunda olmaması
E) Verginin yasaya dayanmaması
8. Verginin konusu ne demektir?
A) Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktar
B) Verginin hangi kesimlerden ne kadar alınacağına ilişkin yetkiyi veren yasal çerçeve
C) Bir ülkenin vergi sistemine ve değişik vergilere ilişkin yasaların bütünü
D) Verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturduğu iktisadi unsur
E) Vergi yasalarının adil olup olmadığı konusunda yapılan değerlendirmelerin tümü
9. İşverenlerin çalıştırdıkları kişiler için ödedikleri sigorta primleri aşağıdaki kamu gelirlerinden han-gisinin kapsamında yer alır?
A) Transfer ödemeleri
B) Vergi benzeri gelirler
C) Mamelek gelirleri
D) Gönüllü ödemeler
E) Zorunlu fon kesintileri

10. Vergilemede Ramsey kuralına göre, ekonomik işleyişte etkinliği sağlamak için tüketim vergileri nasıl düzenlenmelidir?
A) Talebin gelir esnekliği yüksek olan mallardan daha düşük, talebin gelir esnekliği düşük olan mallardan daha yüksek oranda vergi alınmalıdır.
B) Talebin gelir esnekliği yüksek olan mallardan da-ha yüksek, talebin gelir esnekliği düşük olan mal-lardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır.
C) Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan da-ha düşük, talebin fiyat esnekliği düşük olan mal-lardan daha yüksek oranda vergi alınmalıdır.
D) Talebin fiyat esnekliği yüksek olan mallardan da-ha yüksek, talebin fiyat esnekliği düşük olan mal-lardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır.
E) Talebin fiyat ve gelir esnekliği yüksek olan mal-lardan daha yüksek, talebin fiyat ve gelir esnek-liği düşük olan mallardan daha düşük oranda vergi alınmalıdır.
11. Gelir dağılımı açısından kamu harcamalarının progresif (eşitsizliği azaltıcı) olması ne demektir?
A) Kamu harcamalarının daha ziyade düşük gelir gruplarını yararlandıran hizmetlere yapılması
B) Kamu harcamalarının daha ziyade yüksek gelir gruplarını yararlandıran hizmetlere yapılması
C) Kamu harcamalarından daha çok yararlanan ke-simlerin bu harcamaların finansmanına daha faz-la katkıda bulunması
D) Kamu harcamalarının artan oranlı vergilerle fi-nanse edilmesi
E) Kamu harcamalarının gelirle ters orantılı olarak finanse edilmesi
12. Geleneksel toplum yapılarının çözülmesi sonucu sosyal güvenlik hizmetinin devlet tarafından kar-şılanmaya başlaması kamu harcamalarında ne tür bir artışa neden olmuştur?
A) Nominal artış B) Ayni artış
C) Gerçek artış D) Oransal artış
E) Görünüşte artış
13. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin mali-yetini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Hizmetlerden yararlananların sayısı
B) Hizmet sunulan alanın genişliği
C) Sunulan hizmet miktarı
D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji
E) Toplanan vergiler
14. Aşağıdakilerden hangisi, modern maliyecilerin kamu harcamalarına sınır konulması konusun-daki görüşlerinden biri değildir?
A) İdari nitelikteki harcamalar sonucunda devletin genel idaresinde ve hizmet akışında verimlilik artışı meydana gelmiyorsa bu harcamalar kısıl-malıdır.
B) Transfer harcamaları ekonomik kaynakların kul-lanımını verimli sektörlerden verimsiz sektörlere kaydırdığından bu harcamalar kısılmalıdır.
C) Özel sektör tarafından daha verimli yürütülebile-cek olan devlet faaliyetleri özel sektöre bırakıl-malıdır.
D) Genel kamu hizmetlerine ilişkin harcamalar talep yaratıcı nitelikte olduğundan bu harcamalarda hiçbir şekilde kısıntı yapılmamalıdır.
E) Özel sektöre bırakılan faaliyetlerden yapılan ta-sarruflar daha verimli alanlarda kullanılarak eko-nomik yarar sağlanabilir.
15. Savaş ve savaşla ilgili sebepler dolayısıyla yapı-lan harcamalar istisna tutulursa kamu harcama-larının gerçek anlamda bir artış göstermediği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) A. Peacock ve J. Wiseman
B) A. C. Pigou ve H. Dalton
C) R. Musgrave
D) A. Wagner
E) S. Fabricant
16. Wagner yasasının dar anlamdaki yorumuna iliş-kin olarak kamu harcamaları (G) ve gayrisafi millî gelir (Y) arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisin-de verilmiştir? A) B) C) D) E)
17. Aşağıdakilerden hangisi fiyat endeksli istikrazla-rın etkilerinden biri değildir?
A) Enflasyonun yoksullar aleyhine yarattığı eşitsiz-likleri azaltması
B) Gelecekteki fiyat dalgalanmalarının önceden tah-min edilerek doğabilecek risklerin azalmasını sağlayabilmesi
C) Borçlanmanın maliyetini düşürebilmesi
D) Başka antienflasyonist tedbirlerin alınmasına karşı ileri sürülebilecek tenkit ve baskıları azaltabilmesi
E) Devletin yüksek fiyat artışlarını desteklemesi
18. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu devlet borçların-dan biridir?
A) Devletin savaş gibi zorunlu hallerde yaptığı borç-lanma
B) Zor durumda kalan bir bankanın hazine bonosu satın alması
C) Sosyal güvenlik kuruluşlarının, fonlarının belirli bir oranı ile borç senedi satın almaları
D) Finansal aracılık yapan kurumların birincil piya-sadan borç senedi satın alması
E) Bankaların ikincil piyasadan borç senedi satın alması

19. Maliye politikası aracı olarak borçlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Maliye politikası aracı olarak borçlanma sadece gelir sağlama veya borç yükünü düşürme ama-cıyla yapılmaz.
B) Devlet enflasyon dönemlerinde borçlanarak eko-nomideki para stoku şişkinliğini gidermeyi amaç-lar.
C) Devletin depresyon dönemlerinde borçlanması, ekonomideki yüksek likidite tercihini düşürerek atıl fonları harekete geçirmeyi amaçlar.
D) Devlet istikrar politikalarının uygulandığı dönem-lerde merkez bankası ve bankacılık sistemine olan borçlarını itfa ederek para stoku ve enflas-yonu kontrol altına almaya çalışır.
E) Enflasyon döneminde, özel harcamalarda düşüş sağlamak ve toplam talebi düşürmek için borç-lanmanın düşük faizli ve kısa vadeli olması ge-rekir.
20. Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasının ekonomik denge üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Devlet borçlarının, vergiler kadar olmasa da, ya-pıldıkları anda satın alma gücü üzerinde daraltıcı etki yaratması
B) Enflasyonist dönemlerde yapılan borçlanmanın, talep artırıcı harcamaların finansmanında kulla-nıldığı zaman konjonktür üzerinde olumlu etki yaratmaması
C) Borç veren kesimlerin gelecekte elde edecekleri faiz getirisini düşünerek harcamalarını artırmaları halinde, borçlanmanın genişletici etki yaratması
D) Tam istihdamın altındaki ekonomilerde talep ya-ratmayan harcamaların finansmanı amacıyla ya-pılan borçlanmanın ekonomiyi olumlu etkilemesi
E) Daralma dönemindeki atıl fonların borçlanma ile harekete geçirilerek talep yaratıcı harcamalara yönlendirildiği zaman konjonktür üzerinde olumlu etki yaratması
21. Devlet borçlarının anaparasını azaltmak amacıyla borçların itfa edilmesine ne ad verilir?
A) Borç idaresi
B) Borçların tahkimi
C) Borç konsolidasyonu
D) Borçların amortismanı
E) Borçların konversiyonu
22. Aşağıdakilerden hangisi dış borçların ekonomide yarattığı doğrudan etkilerden biri olamaz?
A) Yurt içi tasarruflarda artış olması
B) Zorunlu yatırımların gerçekleşme şansının art-ması
C) İthal edilen makine ve benzeri üretim malları do-layısıyla üretimin çeşitlenmesi
D) Ek yatırımlar sonucu ortaya çıkan hızlandıran et-kisiyle ekonomide genişleme meydana gelmesi
E) Ödemeler dengesinde rahatlama sağlanması

23. Ekonomik istikrarı sağlamak üzere kullanılabile-cek araçlardan biri olan gelirler politikası ne de-mektir?
A) Vergi gelirlerinin kamu harcamalarından daha fazla artırılması
B) Ücretlerin ve fiyatların oluşum sürecine doğru-dan müdahale edilmesi
C) Vergi politikasına ilişkin düzenlemelerin istikrar programına uygun olması
D) Ücret ve kâr üzerindeki vergi oranlarının farklı-laştırılarak gelir dağılımının adil hale getirilmesi
E) Kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan vergilerin artırılarak vergi dışı gelirlerin düşürül-mesi
24. IMF tarafından gelişmekte olan ülkelere yapılan fi-nansal desteğin “koşula bağlı” olması ne demek-tir?
A) Desteği alacak ülkenin uluslararası finansal ku-ruluşlara üye olması
B) Desteği alacak ülkenin kabul edilebilir bir istikrar programı izleme zorunluluğu
C) Alınan finansal desteğin üç yıl içerisinde geri ödenme zorunluluğu
D) Desteği alacak ülkenin ekonomik durum rapor-larının uluslararası kuruluşlar tarafından onay-lanması zorunluluğu
E) Desteği alacak ülkenin IMF ile anlaşmadan önce uygulayacağı programı Dünya Bankasına onay-latması koşulu
25.
I. İşçi gelirlerindeki artışın maliyet enflasyonuna neden olması
II. Enflasyonun tüketim hacmini genişleterek efek-tif talep seviyesini yükseltmesi
III. Devletin cari ve yatırım harcamalarını azaltması
IV. Ülkeye gelen turist sayısının artması
Yukarıdakilerden hangileri toplam talep fazlasına neden olmaz?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve III
D) I, II ve IV E) II, III ve IV
26. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeler-de, dengeli kalkınmada tarım sektörüne düşen fonksiyonlardan biri değildir?
A) Şehirlerde yaşayan insanların gıda ihtiyacını kar-şılaması
B) Sanayi sektöründe iş bulamayan kesimi istihdam etmesi
C) Sanayinin hammadde ihtiyacını karşılaması
D) Kurulacak sanayi sektörünün piyasasını oluştur-ması
E) Kalkınmanın finansmanını sağlaması
A

27. Enflasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arz-dan fazla olması enflasyona neden olur.
B) Ekonomide arz ve talep dengede iken, talep ya-ratıcı kamu harcamalarının açıkla finansmanı enflasyona yol açar.
C) Maliyet enflasyonu, üretim girdilerinin fiyatların-daki yükselişlerin genel fiyatlarda sürekli yükse-lişe neden olmasıdır.
D) Piyasada serbest rekabet koşulları dışında kamu veya özel kesim tarafından fiyatların artırılması fiyat enflasyonuna neden olabilir.
E) Talep enflasyonu her zaman maliyet enflasyo-nundan daha yüksektir.
28. Aşağıdakilerden hangisi J. M. Keynes’in 1929 Dünya Bunalımı üzerindeki gözlemlerinden yola çıkarak ortaya koyduğu Genel Teori’nin varsayım-larından biri değildir?
A) Ekonomi klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi her zaman tam istihdam düzeyinde dengede değil-dir.
B) Faizin temel fonksiyonu klasik iktisatçıların ileri sürdüklerinin aksine yatırım-tasarruf eşitliğini sağlamaktır.
C) Ücret düzeyinin düşmesiyle istihdam hacminin her zaman yükselmesi beklenemez.
D) Piyasaya arz olunan her mal kendi talebini yarat-maz.
E) Ekonominin tam istihdam düzeyinin altında den-gede bulunduğu zamanlarda, özel harcamalarla kamu harcamaları birbiriyle rekabet halinde de-ğildir.
29. Devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede gös-terilmesi, aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Birlik ilkesi B) Açıklık ilkesi
C) Alenilik ilkesi D) Genellik ilkesi
E) Doğruluk ilkesi
30. Aşağıdakilerden hangisi plan-program-bütçe sis-teminin sakıncalarından biri değildir?
A) Hangi kamusal faaliyetlerin yapılacağı saptan-makla beraber bu hizmetlerin nasıl yapılacağı ve yapılmasının mümkün olup olmadığı üzerinde fazla durulmaması
B) Hazırlanan programlar tek seçenek şeklinde ya-sama organına sunulduğundan, değişik seçe-nekler üzerinde tartışılamaması
C) Kararların merkezden alınması nedeniyle karar-ları uygulayanların gerekli esnekliğe sahip olma-ması
D) Harcamaların gerektiği şekilde denetlenememesi ve sonuçların parlamentoda tartışılamaması
E) Plan ve programların yaşama geçme süresinin bir yıldan daha uzun bir süreyi kapsaması nede-niyle maliyet-yarar değerlendirmesi yapılama-ması

31. Bütçe tasarısı, Bütçe Komisyonunda kabul edil-dikten sonra aşağıdakilerden hangisine gönde-rilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM Genel Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) Yüksek Planlama Kurulu
E) Başbakan
32. İç Denetim Koordinasyon Kuruluna seçilen üyele-rin görev süresi kaç yıldır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
33. Merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet so-nuçları, aşağıdakilerin hangisi tarafından hazırla-nacak genel faaliyet raporunda gösterilir?
A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay
C) Bakanlar Kurulu D) Başbakanlık
E) TBMM
34. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin özelliklerinden biri değildir?
A) Devletin, gelirlerini toplamasına izin veren bir ka-nun olması
B) Devletin harcamaları yapmasına izin veren bir kanun olması
C) Belli bir süreyi kapsaması
D) Gelir ve harcamalar konusunda yürütme organı-nın karar ve öngörülerini yansıtması
E) İlgili mali yılın ilk ayında onaylanarak yürürlüğe girmesi
35. Tüzel kişilik adına kesilen vergi cezası bu tüzel kişi-likten tahsil edilemeyince, kanuni temsilci K’den alın-mıştır.
Buna göre, K ödediği vergi cezası için daha sonra aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Tüzel kişiliğe rücu edebilir.
B) Tüzel kişiliğe kısmen rücu edebilir.
C) Tüzel kişiliğin ortaklarına rücu edebilir.
D) Tüzel kişiliğin alacaklılarına rücu edebilir.
E) Hiçbir şekilde tüzel kişiliğe ya da ortaklarına rücu edemez.

36. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürüt-me organından doğan kaynaklarından biridir?
A) Uluslararası vergi anlaşmaları
B) İçtihadı birleştirme kararları
C) Anayasa
D) Tüzük
E) Kanun
37.
I. Usulsüzlük
II. Kaçakçılık
III. Vergi mahremiyetini ihlal
IV. Mükellefin özel işlerini yapma
Yukarıdakilerden hangileri ceza mahkemeleri ta-rafından cezalandırılan suçlardan biridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
38. Aşağıdaki gelirlerden hangisi gelir vergisine tabi değildir?
A) Anonim şirkette ortakların geliri
B) Paylı komandit şirkette komandite ortakların ge-liri
C) Paylı komandit şirkette komanditer ortakların geliri
D) Adi komandit şirkette komandite ortakların geliri
E) Adi komandit şirkette komanditer ortakların geliri
39. 2007 yılında basit usulde vergiye tabi olan mükel-lef, gelir vergisi beyannamesini hangi tarihte ve-recektir?
A) 2008 Ocak ayının 15. günü akşamına kadar
B) 2008 Şubat ayının 15. günü akşamına kadar
C) 2008 Mart ayının 15. günü akşamına kadar
D) 2008 Nisan ayının 15. günü akşamına kadar
E) Beyanname vermez.
40. Aşağıdakilerden hangisi zirai kazanç olarak değerlendirilmez?
A) Tavuk yetiştiriciliğinden kazanılan para
B) Damızlık hayvan besiciliğinden kazanılan para
C) Balık yetiştiriciliğinden kazanılan para
D) Üretilen meyvelerin açılan dükkânda satılmasın-dan kazanılan para
E) Yaban ördeği avcılığından kazanılan paraKPSSA MALİYE/ 2008


1. Anayasal iktisat yaklaşımına göre, devletin maliyetkilerini sınırlayan anayasal hükümler nedengereklidir?
A) Anayasal garanti altına alınan sosyal devlet ilkesininhayata geçirilmesinin ancak bu şekildemümkün olması
B) Ekonomik dalgalanmalardan dolayı gerekli olanmaliye politikalarının uygulanmasının anayasal
yetki gerektirmesi
C) Bütçe uygulamaları sırasında politikacı ve bürokratlaranayasal yetkiye ihtiyaç duyduklarından,bu yetkinin garanti altına alınması
D) Anayasaya mali yetkileri sınırlayan hükümlerkonmadığı takdirde politikacı ve bürokratların
yetkilerini kötüye kullanabilmesi
E) Anayasal yetki olmadığı takdirde, bakanlar kurulununaldığı kararların geçersiz olması
2. Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
A) Üretim veya tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler.
B) Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yolaçarlar.
C) Neden oldukları fayda ve zararlar piyasa dışıdır.
D) Pozitif veya negatif olabilirler.
E) Pazarlanabilirler.
3. Erdemli - erdemsiz mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Belirli kalite koşullarını sağlayan mallar erdemli,düşük kalitede sunulan kamu malları ise erdemsizolarak adlandırılır.
B) Devlet tarafından daha etkin sunulan mallar erdemli,devlet tarafından etkin sunulamayan mallar ise erdemsiz mallardır.
C) Toplum tarafından beğenilen kamu malları erdemli,beğenilmeyen mallar ise erdemsiz mallardır.
D) Erdemli - erdemsiz mallarda devlet müdahalesiolmadığı takdirde bir kısım mala karşı tercih çarpıklığıortaya çıkabilir.
E) Erdemli - erdemsiz mallar ayrımı tamamen kişilerinöznel tercihleri ile belirlenir.
4. Seçmen tercih sıralamasının tek doruklu olmasıhâlinde, oylama sonuçlarının belirsiz olmayacağını,oylamanın ortanca seçeneğin tüm öteki seçeneklerekarşı kazanması ile sonuçlanacağını önesüren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. Buchanan B) K. J. Arrow C) D. Black
D) J. S. Mill E) R. Musgrave

5. Aşağıdakilerden hangisi spesifik ve advaloremvergiler arasındaki temel farktır?
A) Spesifik vergi belirli mal ve hizmetler üzerindenalınırken, advalorem vergi tüm mal ve hizmetlerüzerinden alınır.
B) Advalorem vergi belirli mal ve hizmetler üzerindenalınırken, spesifik vergi tüm mal ve hizmetlerüzerinden alınır.
C) Spesifik vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütlerüzerinden alınırken, advalorem vergi matrahındeğer olduğu vergidir.
D) Advalorem vergi adet, ağırlık, uzunluk vs. gibi ölçütlerüzerinden alınırken, spesifik vergi matrahındeğer olduğu vergidir.
E) Spesifik vergi belirli mükelleflerden alınırken, advaloremvergi tüm mükelleflerden alınır.
6. Aşağıdakilerden hangisi götürü usule dayalı vergilerinözelliklerinden biri değildir?
A) Bireylerin vergi ödeme güçlerinin göz önünde tutulmaması
B) Gerçek vergi matrahını dikkate almanın ilke olarakbenimsenmemesi
C) Vergi adaleti açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmesi
D) Vergiye esas olacak değer veya miktarın tek tekbelirlenmesi esasına dayanması
E) Uygulanması kolay bir yöntem olması
7. Verginin ikame etkisi ne demektir?
A) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalanbireylerin eski gelir düzeylerini korumak için dahafazla çalışmayı tercih etmesi
B) Gelir vergisindeki düşüş sonucu geliri artan bireylerindaha fazla çalışmayı tercih etmesi
C) Vergilerdeki artışın daha fazla kamu harcamasıyapılarak dengelenmesi
D) Vergi oranlarındaki düşüş sonucunda meydanagelen kamu gelirlerindeki düşüşün borçlanma ile ikame edilmesi
E) Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan
bireylerin çalışmak yerine dinlenmeyi tercih etmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükünün artırılmasıdurumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan birideğildir?
A) Tasarrufların artması
B) Vergi kaçakçılığının ve vergiden kaçınmanınartması
C) Üretken faaliyetlerin zayıflaması
D) Yatırımların azalması
E) Çalışma gayretinin azalması
9. Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındakitemel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyanhizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğuhâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleriağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusalnitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarındaözel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerinfiyatlandırılması söz konusudur.
C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimlertarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatlarıbüyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.
D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetimtarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatlarıbüyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.
E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasındaözünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarladüzenlendiği için söz konusu ödemeler farklıadlandırılmaktadır.

10.
Gelir dilimi--------Vergi oranı
(YTL) 0-1000------%0
1001-2000--------%10
2001-4000---------%20
4000+-------------%30
Yukarıdaki gelir vergisi tarifesine göre 3500 YTLgelir elde eden bir bireyin ortalama vergi oranı
yüzde kaçtır?
A) 10 B) 11,4 C) 15,4 D) 20 E) 21,4
11. Olağan ve olağanüstü harcamalar ayrımıyla ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütçede ödenek ayrılan harcamalar olağanüstü,diğerleri olağan harcamalardır.
B) Her ay yapılan harcamalar olağan, her yıl yapılanharcamalar ise olağanüstü sayılır.
C) Faydaları sürekli olan harcamalar olağanüstü,faydaları süreksiz olan harcamalar ise olağanharcamalardır.
D) Cari harcamaların çoğu olağan, transfer harcamalarınınçoğu olağanüstü harcamalardır.
E) Yatırım harcamaları olağan, transfer harcamalarıolağanüstü harcamalardır.
12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları içinevrensel bir sınır konamamasının nedenlerindenbiri değildir?
A) Ülkelerin devlete bakış açılarının değişik olması
B) Toplumların vergi konusundaki alışkanlıkları vetepkilerinin farklı olması
C) Ülkelerin karşılaştıkları savaş gibi olağanüstü koşullar
D) Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeyleri
E) Ekonomik gelişmeyle beraber kamu hizmetlerineolan talepteki azalış
13. Devlet istihdam ettiği memurlara piyasada verilebilecekolan ücretin üzerinde bir maaş ödemesiyaptığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, piyasaücreti ile aradaki fark cari harcama sayılabilir.
B) Maaş ödemesi gerçek harcama olduğu hâlde, piyasaücreti ile aradaki fark transfer harcamasısayılabilir.
C) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar her durumdatransfer harcaması sayılır.
D) Kamu çalışanları kamu hizmeti sunmak amacıylaistihdam edildiklerinden ödenen maaşlar yatırımharcaması sayılır.
E) Kamu çalışanlarına ödenen maaşlar yatırım harcamasıolduğu hâlde, piyasa ücreti ile aradaki fark transfer harcaması sayılabilir.

14. Kamu harcamalarının devleti oluşturan idari birimleregöre gruplandırıldığı tasnif aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Organik tasnif B) Fonksiyonel tasnifC) Bilimsel tasnif D) Hiyerarşik tasnifE) İktisadi tasnif
15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarınınbüyük bunalım dönemlerinde sıçramalar yaparakdaha sonra eski düzeyine inmediği için arttığınısavunmuştur?
A) Wagner B) Rostow ve Musgrave
C) Peacock ve Wiseman D) C. Clark
E) G. Tullock
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yatırım harcamalarıkategorisi içinde yer almaz?
A) Etüt ve proje giderleri
B) Yapı ve tesis giderleri
C) Makine ve teçhizat alımları
D) Taşıt alımları
E) Kamulaştırmalar
17. İç borçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?
A) Toplam tasarruflar sabitken devletin borçlanabilmesiancak borçlanma faizinin piyasa faizindendikkate değer biçimde yüksek olması ile mümkündür.
B) Faizler yüksekken kişiler tasarrufu tercih edeceklerindenazalan tüketim dolayısıyla toplam talep daralacaktır.
C) Toplam tasarruflar sabitken, devletin yüksek faizdenborçlanması özel kesimin de faiz maliyetiniartırır.
D) Devletin kurumlardan borçlanmasının daraltıcıetkisi, kişilerden borçlanmasının daraltıcı etkisindendaha azdır.
E) Kişi ve kurumlar devlete borç verirken, alternatifyatırım araçlarının getirisini dikkate alırlar.18. Aşağıdakilerden hangisi dış borç için başvurulabilecekuluslararası kredi kuruluşlarından biri
değildir?
A) Dünya Bankası Grubu
B) Uluslararası Para Fonu
C) Avrupa Yatırım Bankası
D) Asya Kalkınma Bankası
E) Dünya Ticaret Örgütü

19. Denk bütçede “altın kural” ne demektir?
A) Vergilerle kamu harcamalarının eşit olması hâlindedenk olan bütçenin ekonomiyi olumlu etkilemesi
B) Vergilerle tüketim harcamalarının eşit olması veborçlanmaya sadece yatırım harcamalarının finansmanıiçin başvurulması
C) Bütçenin daralma döneminde açık, genişlemedöneminde ise fazla vermesi ve uzun dönemde
denk olması
D) Bütçenin tam istihdam düzeyinde denk olması,ancak işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde fazlavermesi
E) Finanse edilebildiği sürece bütçe denkliğininönemli olmaması
20. Reel faizlerin pozitif olduğu enflasyonist bir ortamdaaşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil Açık > Operasyonel Açık
B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi < Operasyonel Açık < Birincil Açık
C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil Açık
D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi < Birincil Açık
E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Operasyonel Açık > Birincil Açık
21. Borç stoku 100 milyar YTL, reel faiz oranı % 10 vebüyüme oranı % 5 ise borç stokunun değişmemesiiçin kaç milyar YTL faiz dışı fazla verilmesigerekir?
A) 2,5 B) 5 C) 7,5 D) 10 E) 15
22. Fiyatlar genel seviyesi ile devlet borçlarının yüküarasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerdedevlet borçlarının yükü değişmez, fiyatlar genelseviyesinin düştüğü dönemlerde ise devlet borçlarınınyükü artar.
B) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerdedevlet borçlarının yükü hafifler, fiyatlar genel seviyesinindüştüğü dönemlerde ise devlet borçlarınınyükü değişmez.
C) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerdedevlet borçlarının yükü hafifler, fiyatlar genel seviyesinindüştüğü dönemlerde ise devlet borçlarınınyükü artar.
D) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi veya düşmesidurumunda devlet borçlarının yükü artar.
E) Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi veya düşmesidurumunda devlet borçlarının yükü hafifler.
23. Klasik bütçe sistemi ile performans bütçe sistemininkarşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Klasik bütçe sisteminde ödenekler ayrılırken sıkıbir hukuki denetim amaçlanır, performans bütçesisteminde ise harcama sonrası çıktı ve sonuçlarönemlidir.
B) Klasik bütçe sisteminde ödenekler hizmet temelindedağıtıldığı hâlde, performans bütçe sistemindeödenekler kuruluşlar düzeyinde verilir.
C) Klasik bütçe sisteminde bir yatırım planlamasıçerçevesinde ödenekler dağıtılırken, performansbütçe sisteminde ödenekler yıllık olarak dağıtılırve yatırım planlaması yapılmaz.
D) Klasik bütçe sistemi sıkı kurallara bağlı olduğundanyöneticilerin hesap verme mekanizması içingerekli ortam sağlandığı hâlde, performans bütçesisteminde hesap verme konusunda ciddi engellervardır.
E) Klasik bütçe sistemi yöneticilere daha fazla iş yükügetirirken, performans bütçe sisteminde yöneticileriniş yükü daha azdır ve bu yüzden klasiksisteme tercih edilir.

24. Aşağıdakilerden hangisi hizmetsel kamu kuruluşlarınınözelliklerinden biri değildir?
A) Merkezî veya yerel kamu yönetim kurumlarınbağlı olmamaları
B) Belirli uzmanlık alanlarında kurulmuş olmaları
C) Yetki ve görevlerinin kuruluş amacıyla sınırlı olması
D) Çalışanlarına memur veya diğer kamu personelistatüsü uygulanması
E) Mal varlıklarının devlet malı statüsünde sayılması
25.
I. Devlet Planlama Teşkilatı
II. Sayıştay
III. Maliye Bakanlığı
IV. Hazine Müsteşarlığı
Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulamasonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyenyılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor hâlindeyukarıdakilerden hangilerine sunulur?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I, II ve IIID) I, III ve IV E) I, II, III ve IV
26. Belediye bütçesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?
A) Bütçe, belediye meclisi tarafından hazırlanır.
B) Belediye başkanı, belediye bütçesinin yürütücüsüve üst yöneticisidir.
C) Bütçe, belediye meclisi tarafından yılbaşındanönce aynen veya değiştirilerek kabul edilir.
D) Belediye encümeni, bütçeyi inceleyerek görüşüylebirlikte Kasım ayının birinci gününden öncebelediye meclisine sunar.
E) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğegirer.
27. Kurum bütçelerinin önceki yıl bütçeleri ile ilişkilerininkesilerek her bütçe döneminde ödeneklerisaptanırken yapılacak harcamaların gerekçelerininyeniden ortaya konması biçimindeki bütçe
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik bütçe sistemi
B) Torba bütçe sistemi
C) Sıfır tabanlı bütçe sistemi
D) Plan - program - bütçe sistemi
E) Performans esaslı bütçeleme sistemi

28. Gayrisafi usul ve ademi tahsis usulü aşağıdaki
bütçe ilkelerinden hangisine temel oluşturur?
A) Denklik ilkesi B) Önceden izin ilkesi
C) Yıllık olma ilkesi D) Genellik ilkesi
E) Birlik ilkesi
29. İçsel büyüme modelleri çerçevesinde gelişmiş ülkelerle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dolaylı vergiler uzun dönem büyüme kapasitesini
olumsuz etkiler.
B) Dolaysız vergiler gelir dağılımını olumsuz yönde
etkiler.
C) Sosyal güvenlik harcamaları uzun dönem büyüme
kapasitesini artırır.
D) Artan oranlı vergiler uzun dönem büyüme kapasitesini
olumlu etkiler.
E) Ulaşım, haberleşme, eğitim ve sağlık harcamaları
uzun dönemde büyümeyi hızlandırır.
30. Bir ekonomide ortalama tüketim eğilimi 0,80 ve
gelir vergisi oranı 0,20 ise aynı miktarda bir vergi
geliri ile finanse edilen 100 milyar YTL’lik bir kamu
harcamasının millî gelir üzerindeki etkisi kaç
milyar YTL’dir?
A) 37 B) 56 C) 75 D) 100 E) 156
31. Kamu, özel ve yabancı tasarruflar arasındaki ilişki;
G- T = (SP -IP ) + (M- X) şeklinde tanımlanırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
(G- T) = Kamu açıkları
P P (S -I ) = Net özel tasarruflar
(M- X) = Yabancı tasarruflar
A) Kamu açıklarındaki bir artış, dış borçla finanse
edilmediği takdirde net özel tasarrufları artırır.
B) Kamu açıklarındaki bir düşüş, özel tasarruflarla
finanse edilmediği takdirde dış borçları artırır.
C) Kamu açıklarındaki bir düşüş, özel tasarrufları ve
dış borçları artırır.
D) Kamu tasarrufları, özel tasarruflarla dış borçlar
arasındaki farka eşittir.
E) Özel tasarruflar, kamu tasarrufları ile dış borçların
toplamına eşittir.
32. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kurumlar vergisioranının faiz geliri üzerinden alınan vergi oranındandaha yüksek olması nedeniyle yatırımdavranışı nasıl etkilenir?
A) Öz sermaye ile yatırım yapmanın daha kârlı hâlegelmesi
B) Borçlanma ile finansmanın öz sermayeye tercihedilmesi
C) Yatırımların borçlanma ile finansmanının cezalandırılmışolması
D) Öz sermaye ile borçlanma arasında bir tercih yapılamadığındanyatırımların olumsuz etkilenmesi
E) Bu tür bir vergilendirmenin öz sermaye ile borçlanmaarasındaki tercihi etkilememesi

33.
I. Vergi tarifesinin dik müterakki olması
II. Gelir vergisinde fazla kaçakçılık olmaması
III. Verginin götürü usulle tarh edilmemesi
IV. Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin önemli kısmınınen düşük gelir dilimlerinde bulunmasıŞahsi gelir vergisinin otomatik stabilizatörlük fonksiyonunu yerine getirebilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?
A) Yalnız II B) I ve III C) I ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
34. Aşağıdakilerden hangisi antienflasyonist bir borçlanmapolitikasının başarı şansını olumsuz yöndeetkileyebilir?
A) Tahvillerin mali kurumlar yerine öncelikle şahıslarasatılması
B) Borçlanmanın banka parası veya kaydi para oluşumunayol açması
C) Borçlanmanın uzun vadeli olması
D) Merkez bankasından borçlanmaktan kaçınılması
E) Şahısların devlet tahvili almak için tüketimlerinikısmaları
35. Vergi mahkemesinin kurul hâlinde alınan kararlarıhangi süre içinde ve nerede temyiz başvurusunakonu edilebilir?
A) 15 gün içinde Danıştayda
B) 30 gün içinde Danıştayda
C) 15 gün içinde idare mahkemesinde
D) 30 gün içinde idare mahkemesinde
E) 15 gün içinde bölge idare mahkemesinde
36. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir?
A) Kurumlar vergisi B) Emlak vergisiC) Gelir vergisi D) Katma değer vergisi
E) Motorlu taşıtlar vergisi

37. Vergi idaresi yaptığı inceleme sonucunda mükellefA’ya vergi ziyaı cezası kesmiştir. A’nın eylemi aynızamanda kaçakçılık suçunu da oluşturmaktadır.Buna göre, A cezalı tarhiyat işlemine karşı aşağıdakilerdenhangisini yapamaz?
A) Vergi idaresine itiraz başvurusu yapma
B) Vergi mahkemesinde dava açma
C) Cezada indirim talebinde bulunma
D) Uzlaşma talebinde bulunma
E) İstenilen vergi ve cezaları ödeme
38. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerindenalınan bir vergidir?
A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisiC) Emlak vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisiE) Katma değer vergisi
39. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin kapsamındadeğildir?
A) Miras B) Ticari kazançC) Ücret D) Zirai kazançE) Serbest meslek kazancı
40. Gelir Vergisi Kanunu’na göre, dar mükellef gerçekkişiler hangi gelirleri için vergi öderler?
A) Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için
B) Hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettiklerigelirleri için
C) Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri gelirleri için
D) Türkiye’de elde ettikleri gelirlerden yalnızcamenkul sermaye iradı gelirleri için
E) Hem yurt dışı hem de Türkiye’de elde ettiklerigelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştüktensonra kalan kısmı için


2006Maliye=1. A2. B3. E4. B5. D6. C7. A8. D9. C10. E11. D12. D13. B14. A15. C16. E17. A18. C19. E20. A21. E22. B23. C24. B25. D26. E27. A28. B29. D30. C31. C32. D33. A34. D35. C36. C37. B38. E39. D40. E

2007Maliye=1. D2. A3. E4. C5. A6. C7. A8. D9. B10. C11. A12. C13. E14. D15. C16. B17. E18. C19. E20. D21. D22. A23. B24. B25. A26. B27. E28. B29. D30. E31. B32. C33. A34. E35. A36. D37. E38. C39. B40. D

2008Maliye=1. D2. E3. D4. C5. C6. D7. E8. A9. B10. B11. C12. E13. B14. A15. C16. E17. D18.E19. B20. E21. B22. C23. A24. A25. C26. A27. C28. D29. E30. B31. A32. B33. D34. B35. B
36. D37. D38. E39. A40. C

kolay gelsin:)

~~MoRMeNeKŞe~~
09-06-2009, 17:38
HUKUK-KPSS/2006
1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek
kabulüne karar vermek
C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine
karar vermek
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak
E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek
2. 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?
A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına
karar verdiği erken seçim
B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine
karar vermesi üzerine yapılan seçim
C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına
karar verdiği seçim
D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken
seçim
E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri
için yapılan seçim
3. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü
haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel
hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde
kararname ile düzenlenebilir?
A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
B) Düzeltme ve cevap hakkı
C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) İspat hakkı
E) Dilekçe hakkı
4. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisine
ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir?
A) Siyasi partilerin kapatılmasına
B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline
C) Bütçe kanunlarının iptaline
D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar
hakkında mahkûmiyete
E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne ilişkin
TBMM kararlarının iptaline

5. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik
çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden
biridir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Kamu tüzel kişileri
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Genelkurmay Başkanlığı
6. Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türlerinden
hangisinin içinde yer alır?
A) Belirleyici işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem
E) Kolektif işlem
7. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasarısını
hazırlamakla görevlidir?
A) İl encümeni
B) Plan ve bütçe komisyonu
C) İl genel meclisi
D) İl idare kurulu
E) Vali
8. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin
görevlerinden biri değildir?
A) İlgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
B) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine
ad vermek
C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
D) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek
E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek
9. Aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçeleri üzerinde
idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incelemede
diğerlerinden daha önce incelenir?
A) Husumet
B) Süre
C) İdari merci tecavüzü
D) İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi
gereken bir işlem olup olmadığı
E) Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
3. ve 5. maddelerine uygun olup olmadığı

10. Aşağıdaki idari başvurulardan hangisi işlemeye
başlamış olan idari dava açma süresini durdurur?
A) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuru
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılan
başvuru
C) İdari vesayet makamına yapılan başvuru
D) Yeni bir idari işlem yapılması istemiyle yapılan
başvuru
E) İşlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan
başvuru
11. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Suç işlendikten sonra olabilir.
B) Manevi şekilde olabilir.
C) Suç işlenirken olabilir.
D) Maddi şekilde olabilir.
E) İhmali davranışla olabilir.
12. Meşru savunmada haksız saldırı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sadece hayata yönelik olmalıdır.
B) Sadece hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik olmalıdır.
C) Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ve ırza yönelik
olmalıdır.
D) Sadece kişilik haklarına yönelik olmalıdır.
E) Her türlü hakka yönelik olabilir.
13. Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Kasti sorumluluk istisnai bir sorumluluktur.
B) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir.
C) Olası (muhtemel) kast cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
D) Kast için sadece hareketin bilinip istenmesinin
yeterli olduğu suç tipleri vardır.
E) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece suça
etki eden nedendir.

14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hallerden
biri değildir?
A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması
B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması
C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması
D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması
E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması
15. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış
olur?
A) İddianamenin düzenlenmesiyle
B) İddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C) İddianamenin kabulüyle
D) Mahkemenin duruşma gününü belirlemesiyle
E) İddianamenin sanığa tebliğiyle
16. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez?
A) Şüphelinin nişanlısı
B) Şüphelinin eski eşi
C) Şüphelinin evlatlığı
D) Şüphelinin babası
E) Şüphelinin iş ortağı
17. Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda örtülü boşluk
varsa mümkündür.
B) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşluk
varsa mümkündür.
C) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda kural içi boşluk
varsa mümkündür.
D) Kanun koyucu bir konuda kasıtlı sustuğu takdirde,
hâkim susulan durumu doldurur.
E) Kanun metni ihtiyaca cevap vermiyorsa kanunda
boşluk vardır ve hâkim bu boşluğu doldurur.
18. Aşağıdakilerden hangisi bir zararın ortaya çıkmasıyla
ilgili hukuka uygunluk sebeplerinden biri
değildir?
A) Zarar görenin, kişiye ilişkin olmayan zararlarda
rızası
B) Üstün nitelikteki bir özel menfaatin varlığı
C) Üstün nitelikteki bir kamu menfaatinin varlığı
D) Zarar görenin kusuru
E) Kanunun verdiği yetkiye dayanan bir davranışın
yol açtığı bir zararın varlığı

19. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi
için sulh mahkemesi tarafından atanır?
A) Kayyım
B) Yasal danışman
C) Vasi
D) Yasal temsilci
E) Akdi temsilci
20. Aşağıdakilerden hangisi taşınır rehnine hakim
olan ilkelerden biri değildir?
A) Alacağa bağlılık
B) Kamuya açıklık
C) Güvenin korunması
D) Sabit dereceler
E) Öncelik
21. Yasal önalım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yasal önalım hakkının ileri sürülmesi için, önalım
hakkının tapu kütüğüne şerh verilmesine gerek
yoktur.
B) Paylı mülkiyette, payın paydaşlardan birine satılması
halinde önalım hakkı kullanılamaz.
C) Cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı
kullanılamaz.
D) Önalım hakkı muhataba karşı dava açılarak kullanılır.
E) Önalım hakkı, hak sahibinin satışı öğrendiği tarihten
itibaren 2 ay içinde kullanılır.
22. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin
üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması
gerekir?
A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay
D) 1 yıl E) 10 yıl

23. İfa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İfa zamanını taraflar sözleşme ile serbestçe tayin
edebilirler.
B) İfa zamanı, sözleşme ile tayin edilmediği hallerde
kanun tarafından tayin edilmiş olabilir.
C) Sözleşmede ve kanunda hüküm bulunmayan
hallerde borcun doğduğu anda ifa edilmesi gerekir.
D) İfa zamanının sözleşme ile tayin edilmediği durumlarda
sözleşme geçersizdir.
E) İfa zamanı gelmedikçe borç hakkında zamanaşımı
süresi işlemeye başlamaz.
24. Munzam kusur ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Zarar görenin de zarara sebebiyet veren yanında
ortak kusurunun bulunmasıdır.
B) Zarar görenin zararın artmasına sebebiyet veren
kusurlu davranışlarıdır.
C) Zarar gören ve zarardan sorumlu kişi dışındaki
üçüncü kişilerin zarara sebebiyet veren kusurlu
davranışlarıdır.
D) Kusursuz sorumlu kişinin, zararın doğumunda
aynı zamanda kusurunun bulunmasıdır.
E) Kusurlu sorumlu kişinin kusurunu artıran davranışlardır.
25. Borçlar Kanunu’na göre, haksız eylemden doğan
borçların zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıldır.
B) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıldır.
C) Zarar gören zararı ve faili daha geç öğrenmiş olsa
bile olaydan itibaren 10 yıldır.
D) Haksız eylem aynı zamanda suç teşkil eden bir
eylem ise, ceza yasalarının öngördüğü daha
uzun süreli ceza davası zamanaşımı süresine
tabidir.
E) Borçlar Kanunu’nun dışında haksız eylemler için
özel zamanaşımı süresi öngören yasalar vardır.
26. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden
biri değildir?
A) Borçluya karşı dava açılması
B) Borçluyu temerrüde düşürmek için noterden ihtar
çekilmesi
C) Borçluya karşı icra takibi yapılması
D) Borçluya karşı hakeme gidilmesi
E) Borçlunun birikmiş faiz borcu için bir miktar ödemede
bulunması

27. Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Alacaklının borçludan olan alacağını bir üçüncü
kişiye devretme konusunda borçlu ile yaptığı bir
sözleşmedir.
B) Alacaklının bir üçüncü kişiyle noterde resmi yazılı
şekilde yapılması zorunlu bir sözleşme ile
borçludan olan alacağını üçüncü kişiye devretmesidir.
C) Alacaklının borçludan olan bir alacağını, bir
üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme
konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği
bir sözleşmedir.
D) Alacaklının resmi senede bağlı olan bir alacağını,
bir üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme
konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği
bir sözleşmedir.
E) Alacaklının, kambiyo senedine bağlı olan bir alacağını
bir üçüncü kişiye devretme konusunda sadece
senedi üçüncü kişiye teslim etmek suretiyle
akdettiği bir sözleşmedir.
28. Üçüncü kişi lehine sözleşme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir
başkasının üstlendiği borcu alacaklıya garanti
eder.
B) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir
başkasının üstlendiği borcun ifa edilmemesinden
doğan zararları ödemeyi alacaklıya garanti eder.
C) Üçüncü kişi lehine sözleşme, bir kimsenin edimi
bir üçüncü kişiye ifa etmesi konusunda borçlu ile
yaptığı bir sözleşmedir.
D) Üçüncü kişi lehine sözleşme, alacaklı ve borçlu
yanında sözleşmeye bir üçüncü kişinin de katılmasıdır.
E) Üçüncü kişi lehine sözleşme en az üç kişinin taraf
olduğu yazılı geçerlilik koşuluna tabi olan bir
sözleşmedir.
29. Acente aşağıdaki işlemlerden hangisini
yapamaz?
A) Tacirin tarafı olduğu bir akdin yapılmasına aracılık
etmek
B) Tacir adına bir akit yapmak
C) Sattığı malların bedelini tahsil etmek
D) Taciri mahkemede temsil etmek
E) Temsil ettiği tacirin işletmesine ortak kabul etmek
30. Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteyemez.
B) Tacir ticari defterler tutmalıdır.
C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir.
D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir.
E) Tacir işletme adı kullanmak zorundadır.

31. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin kendiliğinden
sona erme sebeplerinden biri değildir?
A) Ortak gayenin gerçekleşmiş olması
B) Ortak gayenin gerçekleşmesinin imkânsız bir hâl
alması
C) Ortaklardan birinin ölmesi
D) Ortaklardan birinin şirketin feshini ihbar etmesi
E) Bir ortağın tasfiye hissesinin cebri icra konusu
olması
32. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunda
alınan bir kararın iptalini isteyemez?
A) Ortak
B) Yönetim kurulu
C) Yönetim kurulu üyesi
D) Denetçiler
E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
33. Çekte muhatap bankanın verdiği aval ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geçersizdir.
B) Kefalet anlamına gelir.
C) Garanti sözleşmesi anlamına gelir.
D) Çeki geçersiz hale getirir.
E) Çeki damga vergisine tabi kılar.
34. Kambiyo senetlerinde temsil ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanuni mümessil, velayeti altındaki küçük adına
kambiyo senedi düzenleyebilir.
B) Ticari mümessil, özel yetkisi olmasa da temsilen
kambiyo senedi düzenleyebilir.
C) Temsil yetkisi olmayan bir kimse tarafından, temsilen
kambiyo senedi düzenlenmesi halinde buna
icazet verilebilir.
D) Yetkisiz temsilci senet hamiline ödemede bulunduğunda,
ona halef olur.
E) Ticari vekil, özel yetkisi olmazsa temsilen kambiyo
senedi düzenleyemez.
35. Aşağıdaki davalardan hangisi icra mahkemesinin
görevine girer?
A) Borçtan kurtulma
B) İtirazın iptali
C) Hacizde istihkak
D) Menfi tespit
E) İstirdat

36. Aşağıdakilerden hangisinde mecburi icra takibi
arkadaşlığı yoktur?
A) Asıl borçlu ve müteselsil kefiline karşı birlikte
takip
B) Terekede bulunan taşınır malın teslimine dair
mirasçılara karşı ilamlı takip
C) Birden fazla kiracıya karşı tahliye takibi
D) Terekede bulunan taşınmaz malın teslimine dair
mirasçılara karşı ilamlı takip
E) Tereke alacağından dolayı bütün mirasçıların
birlikte takip yapması
37. Aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleşmeden icraya
konulabilir?
A) Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar
B) Genel olarak aile hukukuna ilişkin ilamlar
C) Hakem kararları
D) Şahsın hukukuna ilişkin ilamlar
E) Nafaka hükümleri
38. Aşağıdakilerin hangisinde kesin yetki hali vardır?
A) İflas takibinin başlatıldığı icra dairesinin yetkisi
B) Taşınmazın aynına ilişkin ilamın icraya konulduğu
icra dairesinin yetkisi
C) İflas davasının açıldığı mahkemenin yetkisi
D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takibinin
başlatıldığı icra dairesinin yetkisi
E) Teminat alacağı için yapılan ilamsız icra takibindeki
icra dairesinin yetkisi
39. Borçlu, adi konkordato teklifini (incelenmek üzere)
nereye yapar?
A) Ticaret mahkemesine
B) İflas dairesine
C) Ticaret siciline
D) İcra mahkemesine
E) Konkordato komiserine
40. Mahkeme tarafından iflasın ertelenmesine karar
verilmesi halinde, mahkemenin şirketin yönetimi
ile ilgili atadığı görevliye ne ad verilir?
A) İflas idaresi
B) Kayyım
C) Murakıp
D) Denetmen
E) Konkordato komiseriHUKUK-KPSS/2007
1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin gösterilmesi gerekir.
B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gaze-te’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.
C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da düşürülmesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz.
D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için ve-rilmiş de olsa kanun hükmünde kararname çıkar-ma yetkisinin sona ermesine yol açar.
E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan kanun hük-münde kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedi-likle görüşülür.
2. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.
B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin ne zaman yapılacağını Yüksek Seçim Kurulu belirler.
C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayı-sının yüzde beşini bulması durumunda 3 ay için-de ara seçim yapılmasına karar verilir.
D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır.
E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona er-meden seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan husus-lardan biri değildir?
A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
B) Anayasa’nın üstünlüğü
C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
E) Parlamenter hükûmet sisteminin benimsenmiş olması
4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine veya Meclis kararıyla düşürülmesine neden olan hallerden biri değildir?
A) Bir milletvekilinin milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymesi
B) Bir milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi
C) Bir milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye girmesi veya seçim hükümleri hariç Bakanlar Kurulunda görev alması
D) Bir milletvekilinin kesin bir mahkeme kararıyla kısıtlanması
E) Bir milletvekilinin Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 bir-leşim günü katılmaması

5. 1982 Anayasası’nda idareye ilişkin aşağıdaki ilke-lerden hangisi belirtilmemiştir?
A) Düzenli idare ilkesi
B) İdarenin bütünlüğü ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Merkezden yönetim ilkesi
E) Kanuni idare ilkesi
6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenmeleri
B) Yürütme organlarının seçmenler tarafından seçi-lerek oluşturulmaları
C) Merkezî idarenin vesayet denetimine tabi olma-ları
D) Seçimlerin 5 yılda bir yapılması
E) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları
7. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisinin bağlı kuruluşudur?
A) Genelkurmay Başkanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Başbakanlık
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Milli Savunma Bakanlığı
8. Danıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İdari yargıda genel görevli mahkeme Danış-taydır.
B) Danıştay daireleri 3 üyeden oluşur.
C) Sayıştay tarafından verilen kararlara karşı Da-nıştaya itiraz edilebilir.
D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda Yargıtay ve Danıştay eşit sayıda üyeyle temsil edilir.
E) Danıştay üyelerinin tamamı değil sadece dörtte biri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi-nin görevlerinden biri değildir?
A) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-lamak
B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
C) Adli ve idari yargı merciileri arasında ortaya çıka-cak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağ-lamak
D) Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı kolları ara-sında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarını ke-sin karara bağlamak
E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Danıştay ya da idare mahkemeleri arasında ortaya çıkacak hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

10. Vergi mahkemelerinde genel dava açma süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün
D) 60 gün E) 3 ay
11. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamaya katılma yasağıyla ilgili aşağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıştır?
A) Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahke-mede bu hükme ilişkin olarak verilecek karara katılamaz.
B) Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada yargılama yapamaz.
C) Önceki yargılamada görev yapan hâkim yargıla-manın yenilenmesinde görev yapamaz.
D) Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik yapamaz.
E) Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın nakli nedeniyle başka bir yer mahkemesinde o işe bakamaz.
12. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama nedenlerinden biri değildir?
A) Şüphelinin kaçması
B) Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması
C) Şüphelinin davranışlarının delilleri değiştirme ko-nusunda kuvvetli şüphe oluşturması
D) Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde bas-kı yapılması girişiminde bulunma hususunda kuvvetli şüphe oluşturması
E) Fiilin kamuoyunda infial uyandırması
13. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir.
B) Küçük olan katılanın avukatı yoksa zorunlu ola-rak bir avukat görevlendirilir.
C) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır.
D) Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna başvurabilir.
E) Mirasçılar davaya katılabilir.
14. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlene-bilir?
A) Yaralama suçu
B) Tehdit suçu
C) Hırsızlık suçu
D) Cinsel saldırı suçu
E) Zimmet

15. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öldürmek için C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği zehir öldürücü miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir C’nin ölümüne neden olur.
Buna göre, A ve B’nin cezai sorumluluklarıyla il-gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sonucu nedeniyle ağırlaşan yaralama suçundan sorumludurlar.
B) Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar.
C) İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu-durlar.
D) Taksirle insan öldürme suçundan sorumludurlar.
E) Olası kastla insan öldürme suçundan sorumlu-durlar.
16. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır.
B) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabaları-na yönelmiş olmalıdır.
C) Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına veya küçüklere yönelmiş olmalıdır.
D) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst so-yuna yönelmiş olmalıdır.
E) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir.
17. Hâkim hukukta boşluk olması durumunda aşağı-daki yollardan hangisine başvurur?
A) Kıyas
B) Örf ve âdet
C) Atıf
D) Analiz
E) Karşı kavram kanıtı
18. A, B’den çaldığı saati C’ye rehin olarak vermiş; C de bu saati D’ye satmış ve teslim etmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-dur?
A) C, saatin emin sıfatıyla zilyedi olduğu için D iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır.
B) D, saatin mülkiyetini iyi niyetli de olsa teslim ile kazanamaz.
C) D, bu saati 5 yıl süreyle zilyetliğinde bulundurur-sa, her durumda onun maliki olur.
D) D iyi niyetli ise, saati B’ye ancak C’ye ödediği be-del kendisine ödendiği takdirde geri vermekle yü-kümlüdür.
E) B, mutlak hak sahibi olduğu için somut olayda saatin kendisine geri verilmesini her zaman D’den talep edebilir.

19. Kendisine yasal danışman atanan kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapamaz?
A) Bağış kabul etme
B) Kefil olma
C) Vasiyetname yapma
D) Miras sözleşmesi yapma
E) Evlat edinmeye ilişkin kanundaki şartlar mevcut-sa evlat edinme
20. Taşınır davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-gisi yanlıştır?
A) Taşınır davası kötü niyetli zilyede karşı bir süreye bağlı değildir.
B) Zilyetliği kötü niyetle kazanmış olanlar, kendile-rinden sonraki kötü niyetli zilyetlere karşı taşınır davası açamazlar.
C) Çalınmış, kaybedilmiş de olsa para ve hamile yazılı senetleri iyi niyetle edinenlere karşı taşınır davası açılamaz.
D) Taşınır davasını malın zilyetliğini hiçbir zaman kazanamamış olan malik açamaz.
E) Taşınır davasının açılması iyi niyetli zilyede karşı 2 yıllık zaman aşımına tabidir.
21. A, S’den bir otomobil satın almış ve bir radyo takıl-ması için 2 gün süreyle otomobili S’nin dükkânında bırakmıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-dur?
A) Otomobil A’ya teslim edilmediği için A, otomobi-lin mülkiyet hakkını kazanmamıştır.
B) A, otomobilin mülkiyetini aslen kazanmıştır.
C) A, otomobilin zilyetliğini hükmen teslimle kazana-rak malik olmuştur.
D) A, otomobil kendisine teslim edilmemiş olsa da otomobilin dolaysız zilyedidir.
E) A, zilyetliğin havalesi yoluyla otomobilin zilyedi ve maliki olmuştur.
22. Terekenin resmî tasfiyesiyle ilgili aşağıdaki ifade-lerden hangisi yanlıştır?
A) Resmî tasfiyede mirasçılar terekenin borçların-dan sorumlu olmazlar.
B) Resmî tasfiye iflas hükümlerine göre yapılır.
C) Terekedeki taşınmazlar, açık artırma veya bütün mirasçıların kabulü halinde pazarlık yoluyla sa-tılır.
D) Resmî tasfiye asliye mahkemesi tarafından re-sen yapılır.
E) Miras bırakanın alacaklıları, mirasçıların kendile-rine güvence vermemesi halinde resmî tasfiye isteyebilirler.

23. Bir sözleşme gabin nedeniyle hangi süre içinde iptal edilebilir?
A) Gabinin varlığının öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
B) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde
C) Zor durumun bitmesinden itibaren 1 yıl içinde
D) Zor durumun bitmesinden itibaren 6 ay içinde
E) Sözleşmenin kurulmasından itibaren 1 ay içinde
24. Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmede aksine bir kayıt yoksa para borçları nerede ifa edilir?
A) Alacaklının verme zamanındaki yerleşim yerinin bulunduğu yerde
B) Borçlunun borcunun doğduğu yerde
C) Borçlunun ikametgâhının bulunduğu yerde
D) Borçlunun iş yerinin bulunduğu yerde
E) Borçlunun istediği yerde
25. Aşağıdakilerin hangisinde zaman aşımı süresi durmaz?
A) Velayet süresince çocukların ana babalarına kar-şı olan alacakları hakkında
B) Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına haiz ol-ması durumunda
C) Evliliğin devamı süresince karı kocanın diğerine karşı olan alacakları hakkında
D) Hizmet ilişkisinin devamı süresince hizmetçinin işverene karşı olan alacakları hakkında
E) Alacaklının ağır hastalığı nedeniyle mahkeme huzurunda iddia edilme imkânı bulunmayan ala-caklar hakkında
26. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının sözleşmeyle alacak hakkından vazgeçmesini ifade eder?
A) Yenileme
B) Takas
C) Alacağın borçluya geçmesi
D) İbra
E) Dönme
27. Bir sözleşmede, taraf irade beyanlarının sözleş-menin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış ol-ması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Sözleşme batıldır.
B) Sözleşme yok hükmündedir.
C) Sözleşme iptal edilebilir.
D) Sözleşme eksiktir.
E) Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür.

28. A, B’ye 10 YTL ödünç vermiştir. Oysa A ayırt etme gücünden yoksundur ve kısıtlıdır.
Buna göre, A’nın verdiği paranın iadesini sağla-mak için aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir?
A) İstihkak davası
B) Taşınır davası
C) Sebepsiz zenginleşme davası
D) Gasp halinde açılan zilyetlik davası
E) Tazminat davası
29. Tacir yardımcılarından biri olan ticari mümessil aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak
B) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adı-na kredi almak
C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak
D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahke-mede temsil etmek
E) Ticari işletmeye ait taşınmazları tacir adına ki-raya vermek
30. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?
A) Ticaret şirketleri
B) Ticari işletme işleten dernekler
C) Ticari işletme işleten vakıflar
D) Ticari işletme işleten gerçek kişiler
E) Ticari işletme işleten kamu tüzel kişileri
31. Görüldüğünde ödenecek bir bonoda, ödenmeme protestosu aşağıdaki sürelerden hangisine uyula-rak çekilebilir?
A) Ödemenin reddinden itibaren 2 gün içinde
B) Ödemenin reddini takip eden 2 iş günü içinde
C) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde
D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde
E) Keşide tarihini takip eden 10 iş günü içinde
32. Aşağıdakilerden hangisi çek ile poliçenin farkla-rından biri değildir?
A) Poliçede vade bulunurken, çekte ibraz süreleri vardır.
B) Poliçede kabul mümkünken, çekte kabul yasağı vardır.
C) Hamile yazılı poliçe geçersizken, hamile yazılı çek düzenlenebilir.
D) Poliçe ekonomik fonksiyonu itibariyle kredi ara-cıyken, çek ödeme aracıdır.
E) Poliçenin hukuki niteliği ödeme vaadiyken, çekin hukuki niteliği havaledir.

33. Anonim şirketlerde sermayenin bir bölümünün ortaklarca taahhüt edildiği, kalanı için de halka müracaat olunduğu kuruluş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevsuf kuruluş
B) Ani kuruluş
C) Ani mevsuf kuruluş
D) Tedrici kuruluş
E) Nakdi kuruluş
34. Şahıs (kişi) şirketleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-den hangisi yanlıştır?
A) Birbirlerini tanıyan ve birbirlerine güvenen az sa-yıda kişiden oluşur.
B) Şirkete yeni bir kişinin ortak olarak girebilmesi, diğer ortakların iznine bağlıdır.
C) Ortaklar üçüncü kişilere karşı şirket borçlarından dolayı diğer ortaklarla birlikte müteselsilen so-rumludur.
D) Bir ortağın şirketten ayrılabilmesi için diğer ortak-ların izni gerekir.
E) Ortakların şirketin borçlarından dolayı sorum-lulukları, getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye mik-tarıyla sınırlandırılmıştır.
35. Aşağıdakilerden hangisi taksiratlı iflas hallerin-den biri değildir?
A) Evinin masrafları haddinden fazla değilse
B) Zararları için makul sebepler gösteremezse
C) Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamışsa
D) Gerçeğe aykırı bilançolarla aktifini fazla veya eksik göstermişse
E) Konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden ifla-sına hükmolunmuşsa
36. Aşağıdakilerden hangisi iflas bürosunu ifade eder?
A) İflas dairesi kalemi
B) İflas idaresi sekreteryası
C) İflas müdürünün birinci alacaklılar toplantısı için oluşturduğu ve toplantıdaki oyların geçerliliği ko-nusunda yetkili kurul
D) İflas konusunda uzman olduğu bilinen kişilerin profesyonelce hizmet verdikleri büro
E) Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık şirket-lerin iflasında görevlendirdiği heyet

37. Borçlu, iflas içi konkordato teklifini aşağıdakiler-den hangisine verir?
A) Ticaret mahkemesine
B) İflas idaresine
C) Ticaret siciline
D) İcra mahkemesine
E) Konkordato komiserine
38. Aşağıdaki alacaklardan hangisinde ilamsız icra yapılabilmesi mümkündür?
A) Teminat alacağı
B) Taşınır mal alacağı
C) Taşınmaz mal alacağı
D) Altın para alacağı
E) Çocuk teslimi
39. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin gö-revlerinden biri değildir?
A) İlamlı icrada icranın geri bırakılması
B) Malın iflas masasında olması halinde istihkak davası açılması
C) İhtiyati haciz kararı verilmesi
D) İtfa sebebiyle icra takibinin iptali
E) İpotekli alacaklının borcu almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde ipotek kaydının terkini talebi
40. Aşağıdakilerin hangisinde ipoteğin paraya çevril-mesi yoluyla ilamsız takip söz konusudur?
A) İpotek ileride doğacak bir alacağın temini için alınmışsa
B) Yalnızca alacak hakkı bir mahkeme ilamına bağ-lanmışsa
C) Yalnızca ipotek hakkı bir mahkeme ilamına bağ-lanmışsa
D) Hem alacak hakkı hem ipotek hakkı bir mahke-me ilamına bağlanmışsa
E) İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız para borcu ik-rarını içeriyorsa


HUKUK-KPSS/ 2008

1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında
yer almaz?
A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu
denetlemek
B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması
kararlarını denetlemek
D) Anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle ilgili
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
E) Yüksek mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak
2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
aşağıdakilerden hangisini sadece şekil yönünden
denetleyebilir?
A) Kanunlar
B) TBMM İçtüzüğü
C) Anayasa değişiklikleri
D) Milletlerarası antlaşmalar
E) Kanun hükmünde kararnameler
3.
I. Anayasa değişiklikleri
II. TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına
ilişkin kararlar
III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine
ilişkin kararlar
IV. Af kanunları
1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerinin
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi
için nitelikli çoğunluk aranır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV
4. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM Genel
Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değildir?
A) Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında verilmiş olan bir teklifin kabulüne ilişkin
yapılan oylama
B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis soruşturması
açılması isteminin kabulüne ilişkin yapılan
oylama
C) Hakkında Meclis soruşturması açılan bir bakanın
Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin yapılan oylama
D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama
E) Milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama

5. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir?
A) TBMM Başkanının TBMM’nin olağanüstü toplantıya
çağrılma istemini ret kararı
B) Cumhurbaşkanının bir milletvekilini hükûmeti
kurmakla görevlendirme kararı
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir hâkimi
Yargıtay üyesi seçme kararı
D) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği
içtihatları birleştirme kararı
E) Adalet Bakanının bir davaya ilişkin kanun yararına
bozma isteminde bulunmasına dair kararı
6. Aşağıdakilerden hangisi valinin, merkeze danışmadan
da karar alabilmesini ifade eder?
A) Vesayet ilkesi
B) Kanuni idare ilkesi
C) Yetki genişliği ilkesi
D) Yerinden yönetim ilkesi
E) İdarenin bütünlüğü ilkesi
7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, valinin
yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İl genel meclisinin başkanı seçimle gelmez ve
meclis başkanlığı vali tarafından yerine getirilir.
B) Vali, il encümeninin başkanıdır.
C) Vali, il genel meclisinin gündeminin belirlenmesinde
konu önerme yetkisine sahiptir.
D) Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını,
gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek
üzere meclise iade edebilir.
E) Vali, kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş il genel
meclisi kararlarının iptali istemiyle idari yargıya
başvurabilir.
8. Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisi kararlarının
yürürlüğe girme koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kararın mahallin en büyük mülki amirine gönderilmesi
B) Dava açma süresinin geçmesi
C) Mahallin en büyük mülki amirinin onaması
D) Kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesi
E) Belediye başkanının onaması

9. Aşağıdaki davalardan hangisi Askerî Yüksek İdare
Mahkemesinde görülmez?
A) Askerlik işlemleriyle ilgili olarak sivil kişinin açtığı
iptal davası
B) Askerlik şubesinde çalışan sivil memurun, aldığı
disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı iptal davası
C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker kişinin
açtığı tam yargı davası
D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil kişinin
açtığı tam yargı davası
E) Askerlik hizmeti sırasında ateşli silah yaralanması
sonucu ölen asker kişinin babasının açtığı tam
yargı davası
10. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı bireysel idari
işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay görevlidir?
A) Kamu İhale Kurulu
B) Rekabet Kurulu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Üniversitelerarası Kurul
E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar
11. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür.
B) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir.
C) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir.
D) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu
anda sona ermiş olur.
E) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması
anı yönünden önemlidir.
12. A, B’ye 20 metreden başındaki elmayı vurabileceğini
söyler ve bunun üzerine iddialaşırlar. B, başına bir elma
koyar. A, ateş eder, mermi B’nin başına isabet
eder ve B ağır şekilde yaralanır.
Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur.
B) Basit taksirli insan yaralamadan sorumludur.
C) Olası kast ile insan yaralamadan sorumludur.
D) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumludur.
E) B’nin rızası olduğu için sorumlu değildir.
13. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Haksız tahrik hâlinde fiil suç olma niteliğini korur.
B) Haksız tahrik, Ceza Kanunu’nda basit ve ağır
haksız tahrik olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
C) Tahriki oluşturan fiilin, tepkide bulunan kişiye
karşı işlenmiş olması gerekir.
D) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi
gerekir.
E) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleştirilmelidir.

14. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı
olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Durma kararı verebilir.
B) Düşme kararı verir.
C) İddianameyi iade eder.
D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verir.
15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle
tanıklıktan çekinemez?
A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
E) Mali müşavirler
16. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru
yöneltemez?
A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat
B) Mahkeme başkanı
C) Cumhuriyet savcısı
D) Müdafi
E) Sanık
17. Hâkimin yarattığı hukuk kuralının özellikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimin boşluk doldurma faaliyeti Anayasa Mahkemesinin
denetimine tabi değildir.
B) Hâkim, boşluk doldururken kanunun özünde yer
alan esasla bağlıdır.
C) Hâkim, boşluk doldururken yarattığı kural ile kanunun
diğer hükümleri arasında bir uyum sağlamak
zorundadır.
D) Hâkim, boşluk doldururken Anayasa’daki değer
hükümlerini göz önünde tutmalıdır.
E) Hâkim, boşluk doldururken atıf yollarından yararlanır.
18. Ayırt etme gücüne sahip küçük, aşağıdakilerden
hangisini yasal temsilcisinin izni olmadan yapabilir?
A) İsmini değiştirmek
B) Evlenme akdi yapmak
C) Vasiyetname yapmak
D) Miras sözleşmesi yapmak
E) Evlilik dışı doğan çocuğunu tanımak

19. A, saatini rehin olarak B’ye bırakmış, B’nin ölümü
üzerine B’nin mirasçısı C, saati D’ye satıp teslim etmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) D, iyi niyetli ise saat rehin karşılığı verilmiş olsa
bile saatin mülkiyetini kazanır. Rehin kesin olarak
sona erer.
B) C, saatin rehin olarak verildiğini bilmediği için
B’nin ölümü üzerine saatin mülkiyetini kazanır.
C) A, saati C’ye vermediği için C saate emin sıfatı
ile zilyet olmamıştır.
D) B’nin ölümü ile rehin sözleşmesi sona ereceğinden
C, saat üzerinde bir hak iddia edemez.
E) B’nin ölümü üzerine A, B ile arasındaki rehin
sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, D’den
saati talep eder ve bedelini ödeyerek geri alır.
20. B, A’dan aldığı borca karşılık rehin olarak saatini A’ya
vermiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, saate başkası için zilyettir.
B) A, saate havale yolu ile zilyet olmuştur.
C) A, saate doğrudan doğruya ve feri zilyettir.
D) A, saate hükmen teslim yolu ile zilyet olmuştur.
E) A, saate kısa elden teslim yolu ile zilyet olmuştur.
21. Paylı mülkiyette paydaşların payları üzerinde tek
başlarına tasarruf edebilmeleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Paydaşlardan birinin payını üçüncü şahsa devretmek
istemesi hâlinde diğer paydaşların onayı
olmadan devir yapılabilir.
B) Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı
mülkiyet üzerinde, diğerinin rızasını almadan tasarrufta
bulunması yasaklanmıştır.
C) Bir paydaşın payı haczettirilebilir.
D) Her paydaş, kendi payı üzerinde diğer paydaşların
onayı olmadan intifa hakkı tesis edebilir.
E) Bir paydaş kendi payı üzerinde geçit hakkı tesis
edebilir.
22. Mirasın reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Mirası ret beyanı yazılı veya sözlü olarak miras
bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine
yapılır.
B) Miras bırakanın en yakın mirasçılarından tümü
mirası reddettiği takdirde miras, bu kişiler miras
bırakandan önce ölmüş olsalardı kimler mirasçı
olacak idiyse o kişilere geçer.
C) Mirası ret 3 aylık bir hak düşürücü süreye tabi
olup, yasal mirasçılar için bu süre miras bırakanın
ölümünü ve kendisinin mirasçılığını öğrendiği
tarihten itibaren başlar.
D) Mal varlığının aktifi, borçlarını karşılamaya yetmeyen
bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar
vermek amacıyla mirası reddederse, mirası reddeden
mirasçının alacaklıları kendilerine yeteri
derecede güvence verilmediği takdirde mirasçının
mirası reddettiği tarihten itibaren 6 ay içinde
reddi iptal ettirebilirler.
E) Önemli sebeplerin varlığı hâlinde hâkim, mirası
ret süresini uzatabilir veya mirasçılara yeni bir
süre tanıyabilir.

23. A, bir alacak yüzünden B ile tartışıp tokat atmıştır. B,
bu kızgınlıkla silahını çekip A’yı yaralamıştır. A, yapılan
müdahaleye rağmen sakat kalmıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A, bu yüzden doğan zararını B’den talep edemez,
çünkü tokat attığı için bu sonuca katlanması
gerekir.
B) A, bu yüzden B aleyhine sadece şikâyette bulunmak
suretiyle ceza davası açılmasını sağlayabilir.
C) A, B aleyhine sadece manevi zararının tazmin
edilmesi için dava açabilir.
D) A, B aleyhine tüm zararlarının tazmin edilmesi
için dava açabilir.
E) A, B’ye tokat atması nedeniyle B’nin uğradığı zararları
düşmek suretiyle kalan miktar için B aleyhine
tazminat davası açabilir.
24. Aşağıdakilerden hangisi, beyan hatası olmamasına
rağmen sözleşmenin iptaline yol açan esaslı
hata sayılır?
A) Sözleşmenin lüzumlu vasıflarında hata
B) Sözleşmenin konusunda hata
C) Sözleşmenin mahiyetinde hata
D) Miktarda hata
E) Şahısta hata
25. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, özel temsil yetkisi
verilmesini gerekli kılan işlemlerden biri değildir?
A) Hakeme başvurmak
B) Kira sözleşmesi yapmak
C) Sulh sözleşmesi yapmak
D) Bağışlama sözleşmesi yapmak
E) Kambiyo taahhüdünde bulunmak
26. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri
değildir?
A) Takas beyanında bulunulmuş olması
B) Borçların aynı cinsten olması
C) Borçların karşılıklı olması
D) Borçların muaccel olması
E) Borçların çekişmesiz olması

27. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’nda borcu
sona erdiren sebepler arasında düzenlenmemiştir?
A) Tecdit (Yenileme) B) Birleşme
C) İbra D) İfa
E) Takas
28. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdünün
şartlarından biri değildir?
A) Borcun muaccel olması
B) Borcun ifasının alacaklıya teklif olunması
C) Alacaklının, ifa teklifini reddetmiş olması
D) Alacaklının, ifa teklifini reddederken kusurlu olması
E) Alacaklının, ifa teklifini haklı bir sebep olmadan
reddetmesi
29. Aşağıdakilerden hangisi esnaf faaliyeti niteliğini
aşsa dahi ticari işletme niteliği taşımaz?
A) Ayakkabı fabrikası
B) Dernek tarafından işletilen lokanta
C) Vakıf tarafından işletilen satış mağazası
D) A Bankası AŞ’nin Üsküdar Şubesi
E) Sadece yazları çalışan, kışları kapanan dondurma
dükkânı
30. A ile Devlet memuru B, adi şirket sözleşmesi çerçevesinde
bir ticari işletme işletmektedirler. A ölünce
şirketteki payı 5 yaşındaki kızı C’ye geçmiştir.
Buna göre, tacir sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) A, adi şirket ortağı olduğu süre boyunca tacir sıfatına
sahiptir.
B) Devlet memuru B tacir sıfatına sahiptir.
C) Tacirler hakkında uygulanan cezai müeyyideler
C’ye değil, C’nin kanuni temsilcisine uygulanır.
D) Şirket borçlarından dolayı, hem B’nin hem de
C’nin iflası söz konusu olabilir.
E) C tacir sıfatını kazanamaz, tacir sıfatı C’nin kanuni
temsilcisine aittir.
31. Anonim şirket genel kurulunda alınacak aşağıdaki
kararlardan hangisi için Kanun’da ağırlaştırılmış
nisap aranmaz?
A) Şirket türünün değiştirilmesi
B) Şirket tabiiyetinin değiştirilmesi
C) Bilanço, kâr ve zarar hesabı onayı
D) Ortakların taahhütlerinin artırılması
E) Şirket amaç ve konusunun değiştirilmesi

32. Anonim şirket esas sözleşme değişiklikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anonim şirket esas sözleşme değişiklikleri için
yetkili organ genel kuruldur.
B) Anonim şirket esas sözleşmesinin değiştirilebilmesi
için Kanun’da oy birliği nisabı aranır.
C) Değişikliğe ilişkin genel kurul kararı tescil ve ilan
edilir.
D) Halka açık anonim şirketlerin esas sözleşmelerini
değiştirebilmeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından
izin alınması gerekir.
E) Esas sözleşme değişiklik metnini yönetim kurulu
hazırlar.
33. Keşidecinin bono ve poliçedeki durumunun karşılaştırılmasıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Bonoda müracaat borçlusu, poliçede asli borçludur.
B) Bonoda asli borçludur. Poliçe kabul edilmişse
poliçenin asli borçlusu, edilmemişse poliçenin
müracaat borçlusudur.
C) Hem bonoda hem poliçede asli borçludur.
D) Bonoda asli borçlu, poliçede müracaat borçlusudur.
E) Hem bonoda hem poliçede müracaat borçlusudur.
34. Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hamile yazılı bir çekte ciro zinciri kopuksa hamile
ödeme yapılmamalıdır.
B) Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesi, bu çeki emre
yazılı hâle getirir.
C) Hamile yazılı bir çekin cirosunun teşhis, temlik ve
garanti fonksiyonları bulunur.
D) Hamile yazılı bir çekin cirosu, hakkın devri ve
hak sahibinin teşhisi bakımından önem taşır.
E) Hamile yazılı bir çekin cirosu, sadece ciro eden
kişinin müracaat borçlusu olarak takibini sağlamayı
amaçlar.
35. Aşağıdaki haciz türlerinden hangisi hacze iştirak
dolayısıyla işlerlik kazanır?
A) Geçici haciz B) İlave haciz
C) İhtiyati haciz D) Tamamlama haczi
E) Kesin haciz

36. İflasta birinci alacaklılar toplantısında kullanılan
oyların geçerli olup olmadığına ilişkin uyuşmazlıkları
aşağıdakilerden hangisi karara bağlar?
A) İcra dairesi
B) İflas dairesi
C) İflas bürosu
D) İcra mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi
37. Borçluya karşı, hakkında iflas kararı verilmesinden
önceki evrede açılmış olan aşağıdaki davalardan
hangisi, ikinci alacaklılar toplanmasından 10
gün sonrasına kadar durur?
A) Babalık davası
B) Kira alacağının tahsili davası
C) Cismani zarardan doğan tazminat davası
D) Hakaret fiilinden kaynaklanan ceza davası
E) Yardım nafakası tutarının artırılması davası
38. Yetişmemiş her çeşit toprak ve ağaç mahsulleri,
yetişme zamanlarından en erken kaç ay önce haczedilebilir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
39. Aşağıdaki takip türlerinin hangisinde, şikâyet icra
dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incelenip
karara bağlanır?
A) İlamlı takip
B) Genel iflas yoluyla takip
C) Genel haciz yoluyla takip
D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
E) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip
40. İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İflasın kaldırılması iflasa karar vermiş olan mahkemeden
istenir.
B) İflasın kaldırılması ancak iflas tasfiyesi devam
ederken talep edilebilir.
C) İflasın kaldırılmasına mahkemece karar verilmesi
hâlinde müflis hiç iflas etmemiş gibi olur.
D) Müflisin teklif ettiği konkordato tasdik edilirse
müflisin kendisi, mahkemeden iflasın kaldırılmasını
talep edebilir.
E) İflasın kaldırılması istemi, mahkemece, basit yargılama
usulüne göre incelenir ve karara bağlanır.
2006-HUKUK=1. C2. E3. A4. A5. B6. B7. E8. B9. C10. D11. A12. E13. D14. C15. C16. E17. B18. D19. A20. D21. E22. D23. D24. D25. B26. B27. C28. C29. E30. E31. D32. E33. A34. D35. C36. A37. E38. C39. D40. B

2007-HUKUK=1. D2. B3. E4. C5. A6. B7. B8. E9. D10. C11. E12. E13. D14. A15. C16. E17. A18. B19. B20. E21. C22. D23. B24. A25. E26. D27. B28. C29. A30. E31. C32. E33. D34. E35. İPTAL36. C37. B38. A39. C40. A

2008-HUKUK=1. E2. C3. B4. E5. C6. C7. A8. A9. D10. B11. C12. D13. A14. A15. D16. E17. E18. C19. A20. C21. E22. B23. D24. A25. B26. E27. C28. D29. D30
. E31. C32. B33. D34. E35. B36. C37. B38. A39. E40. DBaşarılar:)

~~MoRMeNeKŞe~~
10-06-2009, 16:43
İKTİSAT KPSS/2006
1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretimmaliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlıolarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğiniaçıklamıştır.
Bu bağlamda Marshall’ın “Elmas-Su” paradoksunuçözmesinin altındaki temel mekanizma aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Tüketici artığı ve üretici artığı
B) İçsel ve dışsal ekonomiler
C) Azalan marjinal fayda ve artan marjinal maliyetler
D) Gelir ve ikame etkilerine dayalı Marshallcı talepeğrisi
E) Kısmi denge ve genel denge analizi
2. Makroekonomik dengelenme sürecinde, fiyat düzeyindekideğişmelerin reel balans etkisi yarataraksatın alma gücünde değişiklik yaptığını vebu değişikliğin de toplam talebi etkilediğini ilerisüren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. M. Keynes B) M. Friedman
C) A. Pigou D) K. Wicksell
E) I. Fisher
3. Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Q= aK+bL ise, girdiler arası ikame esnekliği sıfırdır.
B) Q=3K0,5L0,9 ise, ölçeğe göre azalan getiri vardır.
C) Q= min (aK, bL) ise girdiler arası ikame esnekliğisonsuzdur.
D) Q = 3K0,2L0,4 ise girdiler arası ikame esnekliği1’dir.
E) Q = 2K0,3L0,2 ise, ölçeğe göre artan getiri vardır.
4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğruise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?
A) Sonsuzdur. B) 1’den büyüktür.C) Birdir. D) 1’den küçüktür.E) Sıfırdır.
5. Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Giffen malı söz konusu olduğunda pozitif eğimlidir.
B) Sadece ikame etkisini yansıtır.
C) Sadece gelir etkisini yansıtır.
D) Düşük mallarda alışılmış talep eğrisi ile çakışır.
E) Eğrinin üzerinde bir noktadan diğerine geçildiğinde,reel gelir değişir.
6. Üretimin ikinci bölgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününe eşitveya ondan küçüktür.
B) Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününden büyüktür.
C) Sabit girdi olan sermayenin ortalama ürünü negatiftir.
D) Emeğin ortalama ürünü negatiftir.
E) Emeğin marjinal ürünü negatiftir.

7. X malının fiyatı 3 YTL’den 2 YTL’ye düşünce tüketiciA’nın talep ettiği miktar 10 birimden 14 birime yükselmiştir.Buna göre, tüketici fazlasındaki değişme kaç
YTL’dir?
A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 22
8. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin negatifeğimli olduğu durumda, aşağıdakilerden hangisisöz konusudur?
A) Pozitif alan ekonomileri vardır.
B) Öğrenme etkisinden kaynaklanan maliyet azalışıvardır.
C) Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyettenbüyüktür.
D) Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyettenküçüktür.
E) Negatif alan ekonomileri vardır.
9. Kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçibir firma nasıl davranır?
A) Fiyat ortalama değişken maliyetten küçükse üretimisürdürür.
B) Optimumdan küçük ölçekte bir tesisle çalışıyorsaüretimi sürdürür.
C) Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükseüretimi sürdürür.
D) Başabaş noktasına kadar üretimi sürdürür.
E) Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya ondanbüyükse üretimi sürdürür.
10. Artan maliyetli bir endüstrinin uzun dönem arzeğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisidoğrudur?
A) Pozitif eğimlidir.
B) Negatif eğimlidir.
C) Eğrinin eğimi talep esnekliğine bağlı olarakdeğişir.
D) Esnekliği sonsuzdur.
E) Esnekliği sıfırdır.
11. Hükümet monopolcüden götürü bir vergi aldığındamonopolcü için hangi sonuç ortaya çıkar?
A) Denge fiyatı yükselir.
B) Denge üretim miktarı artar.
C) Toplam hasılatı artar.
D) Toplam hasılatı azalır.
E) Denge üretim miktarı ve fiyatı değişmez, toplamkârı azalır.
12. Cournot düopol modelinde aşağıdaki sonuçlardanhangisi geçerlidir?
A) Denge durumunda fiyat ve üretim miktarı tamrekabettekinin aynıdır.
B) Her düopolcü kârını maksimum yapan üretimmiktarını belirlerken, diğer düopolcünün üretimmiktarını değiştirmeyeceğini düşünür.
C) Denge üretim miktarı tam rekabettekinden büyüktür.
D) Malın piyasa fiyatı monopoldekine eşittir.
E) İstikrarlı bir çözüm yoktur, fiyat sürekli dalgalanır.

13. Emek piyasasında monopson durumunda olanbir firmada, emeğin marjinal (girdi) maliyetinasıldır?
A) Ücret haddinden büyüktür.
B) Sermayenin marjinal (girdi) maliyetine eşittir.
C) Ücret haddine eşittir.
D) Emeğin marjinal maliyet eğrisi, emek arz eğrisininaltında seyreder.
E) Ücret haddinden küçüktür.
14. Engel eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?
A) Orijinden çıkan bir doğruysa, talebin gelir esnekliğiher noktada 1’dir.
B) Miktar eksenine dik bir doğruysa, talebin geliresnekliği sonsuzdur.
C) Gelir eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa,talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
D) Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa,talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
E) Lüks mallarda negatif eğimlidir.
15. Makroiktisatta, işsizlikten tam istihdam dengesinegeçmek için ileri sürülen “İşsizlik ortamındanominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlardüşer. Bu gelişme ile para piyasasında reel para arzıartar, faiz düşer. Bunun sonucunda yatırım harcamalarıartar, gelir düzeyi tam istihdam sağlanıncayakadar yükselir.” şeklindeki mekanizmaya ne adverilir?
A) Hızlandıran etkisi
B) Çarpan etkisi
C) Keynes etkisi
D) Nominal katılık (rigidity) etkisi
E) Reel balans (servet) etkisi
16. Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayannedenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Doğal işsizlik oranının yüksek oluşu
B) Likidite tuzağında faiz oranlarının düşük kalmasıve böylece sermayenin marjinal etkinliğinin yüksekoluşu
C) Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve yaşanandurgunluk (resesyon)
D) Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve nominalücretlerde katılık
E) Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik
17. Yeni Keynesyen iktisat kuramının rasyonel beklentilerkuramından ayrıldığı nokta aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Para arzında öngörülmeyen değişikliklerin reelçıktı (hasıla) etkisi yaratması
B) İşgücünün artan marjinal verimliliğinin söz konusuolması
C) Ücretlilerin sistematik öngörü hataları yapması
D) Ücretlerin kısa dönemde sözleşmeler nedeniylekatı olması
E) Optimal politikalarda zaman tutarsızlığı problemiolması
18. E.t beklenen enflasyon, .t gerçekleşen enflasyon,Yt gerçekleşen üretim, Yt* doğal veya potansiyelüretim, zt işgücünün üretkenlik (verimlilik) artışı,
., . ve ß katsayılardır ve . > 0, 0 < . . 1 ve 0 < ß < 1 geçerlidir.
Buna göre, aşağıdaki denklemlerden hangisibekleyişleri içeren Philips eğrisini gösterir?
A) t t t t t . = .(Y - Y* ) - .E. + ßz
B) t t t t t . = .(Y - Y* ) + .E. - ßz
C) t t t t t . = -.(Y - Y* ) - .E. - ßz
D) t t t t t . = -.(Y - Y* ) + .E. - ßz
E) t t t t t . = .(Y - Y* ) + .E. + ßz

19. Dışa açık ekonomide, özel sektör tasarrufları ileyatırımları arasındaki fark (S-I) aşağıdakilerdenhangisine eşittir?
A) Net ihracata
B) Dış dengeye
C) Bütçe dengesi ile dış dengenin toplamına
D) Toplam (kamu+özel) net yatırıma
E) Birincil bütçe dengesine
20. Kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları 1000,tasarruflar 100 ve kamu harcamaları 300 birimdir.Denk bütçe varsayımı altında bu ekonomidekiGSYH değeri kaç birimdir?
A) 800 B) 1100 C) 1200D) 1300 E) 1400
21. Kapalı bir ekonomiyi tanımlayan veriler şöyledir:Tüketim fonksiyonu: C = 90 + 0,9YDYatırım fonksiyonu: I = 200-1000rPara talebi: L = Y-10 000r
(Burada YD harcanabilir gelir, Y toplam gelir, r isefaiz oranıdır.)
Bu ekonomide gelir vergisi oranı % 33, kamu harcamaları710 ve para arzı 500 ise, bütçe dengesikaçtır?
A) -20 B) -10 C) 20 D) 30 E) 50
22. Bir ekonomideki sermaye talebi K* = 0,25Y/rcdenklemi ile verilmiştir. (Burada K* arzulanan sermayestoku, Y gelir ve r c sermayenin kullanım maliyetidir.)Nominal faiz oranı % 12, enflasyon oranı % 6,
sermayenin yıpranma oranı % 10 ve gelir düzeyi
16 000 ise, bu ekonomide arzulanan sermayestoku ne kadar olur?
A) 10 000 B) 15 000 C) 16 000D) 20 000 E) 25 000
23. Mundell-Fleming modeline göre dalgalı kur rejimialtındaki dışa açık küçük bir ekonomide kamuharcamalarındaki bir artış döviz kurunu ve gelirdüzeyini nasıl etkiler?
Döviz kuru Gelir düzeyi
A) Artar Artar
B) Artar Değişmez
C) Değişmez Artar
D) Değişmez Değişmez
E) Değişmez Azalır
24. Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelikbir para politikası izliyorsa, IS-LM modeline görevergilerdeki bir artıştan gelir nasıl etkilenir?
A) Değişmez.
B) Artar.
C) Azalır.
D) Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır.
E) Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar.

25. Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejimindegerçekleşmez?
A) Para ikamesi
B) Finansal kriz
C) Bağımsız para politikası
D) Cari işlemler açığı
E) Para talebi istikrarsızlığı
26. Aşağıdakilerden hangisi para ikamesinin sonuçlarındanbiridir?
A) Veri bir para arzı artışının daha az enflasyonayol açması
B) Para politikasının etkinliğini artırması
C) Merkez bankasının “son borç verme makamı’’konumunu güçlendirmesi
D) Para talebi denklemlerini daha istikrarlı durumagetirmesi
E) Veri bir ulusal gelire karşılık gelen reel senyorajgelirini azaltması
27. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarıarasında yer almaz?
A) İthalat teminatları B) Açık piyasa işlemleriC) Zorunlu karşılıklar D) Döviz kuru
E) Disponibilite oranı
28. Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıldeğişir?
A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük birkısmını ödünç vermek ister.
B) Artar, çünkü reel paranın enflasyona göre düzeltilmişfırsat maliyeti azalır.
C) Azalır, çünkü gelirin nominal değeri düşer.
D) Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar.
E) Azalır, çünkü para arzı azalır.
29. Aşağıdakilerden hangisi Fisher denklemini ifadeeder?
A) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı-Beklenenenflasyon
B) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Beklenenenflasyon
C) Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Gerçekleşenenflasyon
D) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı+Gerçekleşenenflasyon
E) Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı-Gerçekleşenenflasyon
30. Para arzında beklenmedik bir defalık artış aşağıdakilerdenhangisine neden olmaz?
A) Nominal faiz oranlarının artmasına
B) Fiyat düzeyinde beklenmedik bir artışa
C) Döviz kurunun değer kaybetmesine
D) Reel para talebinin değişmemesine
E) Reel para arzının değişmemesine

31.
I. Bono ve döviz piyasaları arasındaki ilişkizayıfsa
II. Bono ve para arasında tam ikame varsa
III. Müdahale beklenmiyorsa
Yukarıdakilerden hangileri geçerliyse sterilizasyonpolitikası daha etkili olur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IID) I ve III E) II ve III
32. Başlangıçta dengede olan bir ekonomide, merkezbankasının açık piyasa işlemleriyle piyasadanhazine bonosu satın alması faizi ve döviz kurunu
nasıl etkiler?
Faiz Döviz kuru
A) Düşer Yükselir
B) Düşer Düşer
C) Yükselir Yükselir
D) Yükselir Düşer
E) Değişmez Değişmez
33. Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemde kronikyüksek enflasyonun nedenlerinden biridir?
A) Vergi oranlarındaki artış
B) Kamu harcamalarındaki artış
C) Sürekli parasal genişleme
D) Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değerindeyükselme
E) Toplam talepte azalma
34. Döviz kuru ve döviz mevduatları sürekli yükseliyorsa,Türkiye’de M3Y para büyüklüğü hangiyönde değişir?
A) Artabilir, aynı kalabilir veya azalabilir, çünkü YTLile ifade edilen parasal büyüklüklerin değişmeyönü belli değildir.
B) Artar, çünkü M3Y’yi belirleyen yalnızca dövizmevduatlarıdır.
C) Artar, çünkü bu durumda resmi mevduat da yükselir.
D) Azalır, çünkü bu durumda vadeli YTL mevduatlarıdüşer.
E) Azalır, çünkü dolaşımdaki YTL miktarı düşer.
35. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosununcari işlemler dengesi içinde yer almaz?
A) İthalat
B) Transit ticaret
C) Dış borç faiz ödemeleri
D) Dış borç ana para geri ödemeleri
E) İşçi gelirleri
36. Mundell-Fleming modelinde, döviz kurunun dengedöviz kurundan daha düşük olduğu ve merkezbankasının kuru bu düzeyde sabitlemek istediği
varsayıldığında aşağıdakilerden hangisi meydanagelir?
A) IS ve LM eğrilerinde bir kayma olmaz.
B) IS eğrisi sola doğru kayar.
C) IS eğrisi sağa doğru kayar.
D) LM eğrisi sağa doğru kayar.
E) LM eğrisi sola doğru kayar.

37. Kalkınma ekonomisindeki bir görüşe göre üçüncüdünya ülkeleri dış ticaret ilişkilerini kendi aralarındageliştirmeye çalışmalıdır.Bu görüşün dayandığı temel noktalar aşağıdakilerinhangisinde verilmiştir?
A) Küreselleşme sürecinde yerel olanakların varlığı;ulusal korumacılık eğilimlerinin azalması; finansalserbestleşme ve Uruguay Turu (Round)
B) Eşitsiz gelişim yasası; çok uluslu şirketlerin dünyaticaretindeki belirleyici gücü; bağımlı yapılarve uluslararası ticarette kaynak aktarımı mekanizmalarının varlığı
C) Güney-Güney ticareti hipotezi ve ekonomikbütünleşme veya bölgesel ticaret bloku; ölçekekonomileri ve dış ticaretten dinamik kazançlar;gelişmiş ülkelerdeki devresel dalgalanmalarabağlı ihracat istikrarsızlığının azalması
D) Yeni korumacılık; oligopolistik (tekelci rekabet)piyasaları; artan getiriler
E) Dış ticarette endüstriler arası yerine endüstri içiticaretin önem kazanması ile Ricardo veHeckscher-Ohlin kuramlarının yetersiz kalması;dış ticarette taşımacılık maliyetlerinin belirleyicirol kazanması ve analizlere dahil edilmesi
38. “Neoklasik (Solow) büyüme modelinde, başlangıçsermaye-emek oranı ne olursa olsun, uzun dönemdeekonomideki dengeli büyüme oranı dışsal olarakbelirlenmiş işgücü büyüme oranına eşit olacaktır.”Bu önerme aşağıdaki varsayımlardan hangisinebağlıdır?
A) Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda faktör ikamesininvarlığı
B) Sermaye faktöründe azalan verimler
C) Faktör fiyatlarının eşitlenmesini sağlayan rekabetçifaktör piyasaları
D) Tasarruf oranının büyüme sürecinde artması vedurağan-durum büyüme oranını sağlayan düzeyegelmesi
E) Nüfus artış hızının büyüme sürecinde azalaraksabit bir oranda dengelenmesi ve doğal büyümeoranına eşit olması
39. Türkiye’nin 2000 yılındaki cari işlemler dengesi veaynı yıl uygulanan enflasyonu düşürme programıile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Cari işlemler açığı 5 milyar doları bulmuş amaenflasyonu düşürme programını etkilememiştir,çünkü yaşanan kriz bir bankacılık krizidir.
B) Cari işlemler açığı 7 milyar doları bulmuş amaenflasyonu düşürme programını etkilememiştir,çünkü kriz 2001 yılında yaşanmıştır.
C) Cari işlemler açığı 10 milyar doları bulmuş, amabu açık doğrudan yabancı sermaye yatırımları ilekapatıldığından enflasyonu düşürme programını
etkilememiştir.
D) Cari işlemler açığı dış ticaret açığı gibi 20 milyardoları aştığı için bu açığın kapatılmasında zorluklarlakarşılaşılmış ve enflasyonu düşürmeprogramının başarısız olmasına neden olmuştur.
E) Cari işlemler açığının çok yükseleceği daha yılınortalarında belli olmuş, nitekim açık 10 milyar dolarıbulmuş ve enflasyonu düşürme programının başarısız olmasında önemli bir etken olmuştur.
40. Türkiye’de 2004 yılında tarım sektörünün GSMHiçindeki payı yaklaşık olarak % kaçtır?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 18


İKTİSATKPSS-2007

1. Büyüme Kutupları’nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) F. Perroux B) G. MyrdalC) N.S. Buchanan D) H.B. CheneryE) W. Balenson
2. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılardan biri değildir?
A) L. Walras B) A. SmithC) D. Ricardo D) J.S. MillE) K. Marx
3. İki mallı bir ekonomide fiyatlar ve tüketicinin geliri iki kat arttığında bütçe doğrusunda meydana ge-lecek değişiklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-gisi doğrudur?
A) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde bir artış olur.
B) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği değerlerde bir azalma olur.
C) Bütçe doğrusunun eğimi azalabilir veya artabilir.
D) Bütçe doğrusunda herhangi bir değişiklik olmaz.
E) Bütçe doğrusunda meydana gelecek değişikliği bilebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.
4. x malı miktarının yatay eksende gösterildiği bir durumda, gelir-tüketim eğrisi dikey ise x malına ait talebin gelir esnekliği değeri kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2
5. Malın fiyatındaki bir azalmanın ortaya çıkaracağı gelir etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Malın tüketilen miktarında daima bir artışa neden olur.
B) Düşük mal olması durumunda malın tüketilen miktarında bir artışa neden olur.
C) Giffen malı olması durumunda malın tüketilen miktarında bir artışa neden olur.
D) Normal mal olması durumunda malın tüketilen miktarında bir artışa neden olur.
E) Fiyatta bir azalma olduğunda ikame etkisiyle aynı yönde bir etki olur.
6. Buğday üretiminde kullanılan gübre için azalan verimler yasasının geçerli olduğu bir durumda, diğer değişkenler sabitken gübre miktarının iki katına çıkması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Ortalama maliyeti azaltır.
B) Üretim miktarını azaltır.
C) Marjinal maliyeti azaltır.
D) Üretim miktarını iki kattan daha fazla artırır.
E) Üretim miktarında iki kattan daha az artış yaratır.
7. Eşürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-rudur?
A) İstihdam edilen emek miktarı arttıkça marjinal teknik ikame oranı azalır.
B) Emek ve sermaye girdileri arasında tam ikame edilebilirlik vardır.
C) Emek için azalan marjinal verimler yasası işler-ken sermaye için bu durum söz konusu değildir.
D) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
E) Üretimin tamamen emek veya tamamen serma-ye girdisi kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün-dür.
8. Bir firmanın üretim fonksiyonu Q=, emeğin fiyatı 5 ve sermayenin fiyatı 20 ise 200 birimlik üretimi minimum maliyetle gerçekleştire-bilmek için firmanın istihdam etmesi gereken emek miktarı kaçtır?
A) 25 B) 50 C) 100 D) 200 E) 400
9. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kullandığı girdilerin fiyatlarının artması sonucu marjinal maliyet eğrisi ve üretim miktarı nasıl değişir?
Marjinal maliyet eğrisi Üretim miktarı
A) Yukarı kayar Artar
B) Yukarı kayar Azalır
C) Aşağı kayar Artar
D) Aşağı kayar Azalır
E) Aşağı kayar Değişmez
10. Rekabetçi bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu olduğu durumda malın piyasa fiyatı da 20 ise firmanın kârı kaçtır? 2TC=20+0,2y
A) -20 B) 60 C) 120 D) 240 E) 480
11. Bir futbol takımı, kadın seyircilere 20, erkek seyirci-lere 30 YTL’den bilet satmaktadır.
Bu futbol takımının uyguladığı fiyat farklılaştır-ması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması
B) İkinci derece fiyat farklılaştırması
C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
D) Blok fiyat farklılaştırması
E) Çift taraflı tarife yoluyla fiyat farklılaştırması
12. Tekelci rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın talep eğrisi, yeni firmaların piyasaya gir-mesi sonucu nasıl değişir?
A) Sola kayar. B) Sağa kayar.
C) Yatay hale gelir. D) Dikey hale gelir.
E) Etkilenmez.
13. Stackelberg oligopol modelinde, lider firmanın takipçi firmaya göre bir avantaja sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liderin, rakibi üretim düzeyini belirleyinceye ka-dar beklemesi ve kendi üretim düzeyine ondan sonra karar vermesi
B) Liderin bir limit fiyat belirleyebilmesi
C) Liderin tekelci bir firmanın üretim düzeyine özdeş bir üretimi gerçekleştirmesi
D) Lider ve takipçi firmaların üretim düzeylerini eş anlı olarak belirlemesi
E) Liderin üretim düzeyine karar veren ilk firma olması
14. İki tüketicinin yer aldığı bir ekonomide sözleşme eğrisi üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya hareket edilmesi sonucunda, tüketici faydaları açısından aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Her iki tüketicinin durumu da kötüleşir.
B) Tüketicilerden birinin durumu kötüleşirken diğerinin durumu daha iyiye gider.
C) Her iki tüketicinin durumu da iyileşir.
D) Ekonomideki bazı mallar daha pahalı hale geleceğinden, tüketicilerin durumu iyiye ya da kötüye gidebilir.
E) Tüketicilerin zevk ve tercihleri değişmiş olaca-ğından, durumları iyiye ya da kötüye gidebilir.
15. Klasik iktisada göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A) Her arz kendi talebini yaratır.
B) Toplam gelirdeki değişmeler para talebini etkilemez.
C) Toplam çıktı düzeyini belirleyen en önemli değişken, efektif taleptir.
D) Toplam çıktı düzeyini belirleyen değişken, para arzıdır.
E) Toplam talepteki değişmeler potansiyel millî geliri etkiler.
16. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki işsizlik oranının hesaplanmasında kullanılır?
A) ()İşsizsayısı/Toplamnüfusx100....
B) ()Çalışanlarİşsizler/İşgücüx100..-..
C) ()İşgücüÇalışanlar/İşgücüx100..-.. D) E)
17. Enflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hane halkının en fazla tükettiği malların fiyat-larının yükselmesidir.
B) Hane halkının en fazla tükettiği mal ve hizmet sepetinin fiyatının yükselmesidir.
C) Bütün malların fiyatlarının yükselmesidir.
D) Bütün mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarının yükselmesidir.
E) Önceden belirlenmiş bazı malların fiyatlarının yükselmesidir.
18. Tüketim fonksiyonunun yer aldığı grafikte, tüke-tim doğrusunun bir bütün olarak yukarı kayması, tüketici kararları açısından ne anlama gelir?
A) Marjinal tüketim eğilimlerini değiştirdikleri
B) Gelirleri azaldığından tasarruflarını azalttıkları
C) Gelirleri arttığından tasarruflarını artırdıkları
D) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını azalttıkları
E) Gelir dışında başka bir faktördeki değişme sonucunda aynı gelir düzeyinde tasarruflarını artırdıkları
19. Hane halkı gelirleri ile tüketim harcamaları arasındaki ilişkiyi gösteren bir fonksiyona göre, hane halkı geli-rindeki her 1 birimlik artış, hane halkı harcamalarında 0,80 birimlik bir artışa yol açmaktadır.
Bu durumda, harcamalarda 500 birimlik artışın ortaya çıkabilmesi için hane halkı gelirlerinde kaç birimlik artış olmalıdır?
A) 400 B) 425 C) 500 D) 575 E) 625
20. Diğer koşullar sabitken, Keynesçi çarpan anali-zine göre, marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu bir durumda hem devlet harcamalarında hem de vergilerde ortaya çıkacak 5 birimlik bir düşüşün millî gelir üzerindeki net etkisi nasıl olur?
A) 20 birim artar. B) 20 birim düşer.
C) 5 birim artar. D) 5 birim düşer.
E) Eski düzeyinde kalır.
21. Kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu ise devlet harcamaları çarpanı kaçtır? (C:tüketim, Y:gelir, T:vergiler)
A) 0,8 B) 1,25 C) 4 D) 5 E) 8
22. IS eğrisi üzerinde, devlet harcamaları ve vergi-lerin değişkenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hem devlet harcamaları hem de vergiler sabittir.
B) Devlet harcamaları sabittir, ancak vergiler değişebilir.
C) Vergiler sabittir, ancak devlet harcamaları değişebilir.
D) Devlet harcamaları değişebilir, ancak vergiler hakkında bir şey söylenemez.
E) Hem devlet harcamaları hem de vergiler değişebilir.
23. Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasın-daki ilişkiyi açıklayan aşağıdaki ifadelerden han-gisi doğrudur?
A) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin dikey toplamıdır.
B) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin yatay toplamıdır.
C) Toplam talep eğrisi, piyasa talep eğrilerinin ağırlıklı ortalamasıdır.
D) Toplam talep eğrisi, gelir miktarı değiştirilerek piyasa talep eğrilerinin kaydırılmasıyla elde edilir.
E) Toplam talep eğrisi ile piyasa talep eğrileri arasında bir ilişki yoktur.
24. Hükûmet harcamalarının GSYİH içerisindeki payı azaldığında, aşağıdakilerden hangisinin gerçek-leşme olasılığı en fazladır?
A) Yalnızca tüketimin GSYİH içindeki payının düşmesi
B) Yalnızca net ihracatın GSYİH içindeki payının düşmesi
C) Yalnızca yatırımların GSYİH içindeki payının düşmesi
D) Yatırımların ve tüketimin GSYİH içindeki payla-rının düşmesi
E) Yatırımların ve net ihracatın GSYİH içindeki paylarının değişmemesi

25. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,7 iken net ihracat (ihracat ithalat farkı) 100 birim azalırsa çoğaltan sürecinin ikinci aşamasında aşağıdaki-lerden hangisi gerçekleşir?
A) Toplam harcamalardaki 100 birimlik bir düşüş, gelirde 70 birimlik bir düşüşe yol açar.
B) Gelirdeki 100 birimlik bir düşüş, toplam harcamalarda 70 birimlik bir düşüşe yol açar.
C) Toplam harcamalardaki 70 birimlik bir düşüş, gelirde 49 birimlik bir düşüşe yol açar.
D) Gelirdeki 100 birimlik bir düşüş, toplam harcamalarda 100 birimlik bir düşüşe yol açar.
E) Gelirdeki 70 birimlik bir düşüş, toplam harcamalarda 70 birimlik bir düşüşe yol açar.
26. Bir ekonomide 2004 yılında, nominal GSYİH’nin büyüme oranı % 4, enflasyon oranı % 3 ve bütçe açığının kamu borçlarına oranı da % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir, faiz dışı fazla yoktur.
Buna göre, bu ekonomide 2004 yılında kamu borçlarının nominal GSYİH’ye oranı nasıl değiş-miştir?
A) % 3 artmıştır.
B) % 2 azalmıştır.
C) % 2 artmıştır.
D) % 1 azalmıştır.
E) % 1 artmıştır.
27. Para arzı eğrisi, faiz oranını gösteren dikey ekse-ne paralel olduğunda, para talebi para arzından düşükse para piyasası dengesinin sağlanması için nasıl bir değişmenin olması gerekir?
A) Faiz oranının düşmesi, para talebi miktarının artması
B) Faiz oranının düşmesi, para arzı miktarının artması
C) Faiz oranının artması, para arzı miktarının düşmesi
D) Faiz oranının artması, para talebi miktarının düşmesi
E) Faiz oranının artması, hem para arzı miktarının hem de para talebi miktarının aynı anda düşmesi
28. Paranın miktar teorisine göre para talebi aşağıda-kilerin hangisinde verilenlere bağlıdır?
A) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı
B) Nominal gelir, faiz oranı
C) Reel gelir, faiz oranı
D) Reel gelir, fiyatlar genel düzeyi
E) Fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı
29. Halkın elindeki para miktarı 500 milyar YTL ve halkın elde tutmak istediği paranın mevduatlarına oranı da 0,4 ise para arzı kaç milyar YTL’dir?
A) 500 B) 600 C) 700 D) 750 E) 800
30. Para talebi Md=5000-5000r+Y olarak verilen bir ekonomide, millî gelir 2500 birim, merkez banka-sının belirlediği para arzı da 5000 birim ise, denge faiz oranı (r) yüzde kaçtır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50
31. Merkez bankasının reeskont oranını belirli bir miktar düşürmeyi hedeflediği bir durumda, parasal taban ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar yüksekse parasal tabandaki artış o kadar fazla olur.
B) Para talep eğrisinin eğimi ne kadar düşükse parasal tabandaki artış o kadar fazla olur.
C) Para çoğaltanı ne kadar küçükse parasal tabandaki artış o kadar az olur.
D) Halkın elindeki paranın mevduatlara oranı ne kadar düşükse, parasal tabandaki artış o kadar fazla olur.
E) Para talep eğrisinin eğimi parasal tabanın büyüklüğünü etkilemez.
32. IS-LM modeline göre, genişletici bir para politi-kası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi artar.
B) Faiz oranı artarken millî gelir düzeyi azalır.
C) Faiz oranı kesinlikle artar, ancak millî gelir düzeyinin nasıl değişeceği belirsizdir.
D) Hem faiz oranı hem de millî gelir düzeyi azalır.
E) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl değişeceği belirsizdir.
33. Fiyatlar genel düzeyi (P), reel gelir (y), para arzı (M) ve paranın dolanım hızı (V) arasında bir ilişki kuran mübadele denklemine göre, paranın dola-nım hızı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Py-M B) Py C) Py / M
D) MPy E) M / Py
34. Faiz oranı % 10 olan, bir yıllık vadeli, 100 YTL itibari değerli bir tahvilin satış fiyatı kaç YTL’dir?
A) 90,91 B) 95,27 C) 100
D) 103,11 E) 107,2
35. Marshall-Lerner koşuluna göre, sabit döviz kuru piyasasında istikrar sağlanabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gerçekleşmelidir? (Eithal mallarının yurt içi talep esnekliği, ihraç mallarının yurt dışı talep esnekliğidir.) xE
A) mxEE+> B) mxEE+<
C) mxEE+. D) mxEE-.
E) mxEE+.

36. İki ülke ve ticarete konu olabilecek iki malın bu-lunduğu bir durumda uzmanlaşma ve uluslararası ticaretin avantajları aşağıdakilerin hangisinde en fazla olur?
A) Ülkelerden birisi bir malda teknolojik üstünlüğe sahipken öteki ülke diğer malda teknolojik üstünlüğe sahip olduğunda
B) Ülkelerden birisi bir malda mutlak üstünlüğe sahipken, öteki ülke diğer malda mutlak üstün-lüğe sahip olmadığında
C) Her iki ülke de kendi ürettikleri mallarda mutlak üstünlüğe sahip olduklarında
D) Ülkelerden birisi bir malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahipken öteki ülkenin diğer malda karşılaştırmalı üstünlüğü bulunmadığında
E) Ülkelerden biri bir malda teknolojik üstünlüğe sahipken öteki ülke diğer malda mutlak üstün-lüğe sahip olmadığında
37. Hızlı nüfus artışının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesinin en önemli nedeni aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Hızlı nüfus artışı ile birlikte bağımlı nüfus sayısı-nın azalması
B) Hızlı nüfus artışının, çalışan başına sermaye miktarının artmasına neden olması
C) Hızlı nüfus artışının, kamu yatırım harcamala-rının altyapıdan, eğitim ve sağlık gibi alanlara kaymasına neden olması
D) Hızlı nüfus artışının, tüketim harcamalarını artı-rırken tasarruf oranının da artmasına neden olması
E) Hızlı nüfus artışının, GSMH artış hızından daha fazla olduğunda yaşam standardını artırması
38. W.W. Rostow’a göre, kalkınmanın başlaması için ekonomik yapıdaki ve eş anlı olarak da sosyal ya-pıdaki değişmeler hangi dönemde gerçekleşme-lidir?
A) Geleneksel toplum dönemi
B) Kalkışa hazırlık dönemi
C) Kalkış dönemi toplumu
D) Gelişen topluma geçiş dönemi
E) Olgunluk dönemi
39. Türkiye’de katma değer vergisi (KDV) uygulama-sına hangi tarihte başlanmıştır?
A) 24 Ocak 1980 B) 1 Ocak 1985
C) 24 Aralık 1989 D) 16 Şubat 1994
E) 10 Aralık 1997
40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1990’lı yıllarda büyüme hızında görülen dalgalan-maların temel nedenlerinden biri değildir?
A) Faiz oranlarındaki yükselme
B) İç ve dış talepte görülen değişmeler
C) Tarımsal desteklemeler
D) Ücret ve maaşlardaki gelişmeler
E) Kamu altyapı yatırımlarındaki artışlarİKTİSAT-KPSS/ 2008

1. “Her arz kendi talebini yaratır.” şeklindeki Say Yasasınıaşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir?
A) Malthus B) Ricardo C) KeynesD) Nassau Senior E) Weber
2. Mutlak gelir hipotezi aşağıdakilerden hangisineaittir?
A) Keynes B) Ricardo C) SayD) Hirschman E) Tobin
3. Piyasa fiyatı % 3 arttığında talep edilen miktarın% 6 azaldığı bir durumda, toplam hasılatta nasılbir değişiklik ortaya çıkar?
A) % 100 artar. B) % 50 azalır.C) % 18 artar. D) % 3 azalır.E) Değişmez.
4. Düşük bir malın gelir etkisi nasıldır?
A) Pozitiftir. B) Sıfırdır.
C) Negatiftir. D) Sonsuzdur.
E) Pozitif, sıfır veya negatif olabilir.
5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerindikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Genelde enflasyon yüzünden nominal ücretlersatın alma gücündeki gerçek artışı olduğundandaha az gösterir.
B) Ücretin satın alma gücünün ve reel yaşam standardınınasıl göstergesi, nominal ücretler değilreel ücretlerdir.
C) Reel ücretler, istatistiklerin hazırlanmasında kolaylıksağlar.
D) Reel ücretler, işçilerin satın alma güçlerinin uzunsüreden beri düşmekte olduğunu gösterir.
E) Reel ücretler, mutlak satın alma gücünün göstergesiolarak ülkelerarası karşılaştırmalarda yararsağlar.
6. Piyasa arz eğrisinin p = 20+y fonksiyonuna eşitolduğu bir durumda, piyasa fiyatı 40 ise üretici artığıkaç olur?
A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 400
7. Rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir firma içinemeğin marjinal verimliliği 1/ 2MPL 24L= - fonksiyonuile temsil edilmektedir. Firmanın ürettiği ürünün fiyatı
1, emeğe ödenen saat başına ücret ise 12’dir.
Buna göre, firma kârını maksimize edebilmek içinne kadar emek istihdam etmelidir?
A) 1/6 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4

8. Aşağıdaki endüstrilerden hangisinin modellenmesinde,Stackelberg modeli Cournot modelindendaha uygundur?
A) Firmaların açık iş birliği yapabildikleri bir endüstri
B) Bütün firmaların eşanlı olarak piyasaya giriş yaptıklarıbir endüstri
C) Bir firmanın üretim kararını diğerlerinden öncealabildiği bir endüstri
D) İkiden fazla firmanın bulunduğu bir endüstri
E) Firmaların kârlarını maksimize edebilmek içinfiyatlarını seçtikleri bir endüstri
9. Bir firma için emeğin marjinal verimliliği 4, sermayeninmarjinal verimliliği ise 5’tir.Üretim düzeyi sabit kalmak koşuluyla emek kullanımını
1 birim artırmak isteyen firma nasıl davranmalıdır?
A) 5 birim daha az sermaye kullanmalıdır.
B) 1,25 birim daha az sermaye kullanmalıdır.
C) 0,8 birim daha az sermaye kullanmalıdır.
D) 1,25 birim daha fazla sermaye kullanmalıdır.
E) Firmanın sermaye kullanım miktarını değiştirmesinegerek yoktur.
10. Üretim fonksiyonunun “S” şeklinde olduğu birdurumda marjinal ürün eğrisi yatay ekseni hanginoktada keser?
A) Azalan verimlerin devreye girdiği noktada
B) İşçi başına çıktının maksimum olduğu noktada
C) Ortalama ürünün negatif olduğu bölgede
D) Ortalama ürünün maksimum olduğu noktada
E) Toplam ürünün maksimum olduğu noktada
11. Üç işçinin toplam ürününün 120, dört işçinin toplamürününün 160 olduğu bir üretim sürecinde,dördüncü işçinin ortalama ürün ve marjinal üründeğerleri sırasıyla kaçtır?
A) 10 ve 30 B) 30 ve 10 C) 40 ve 40
D) 40 ve 30 E) 160 ve 40
12. Geniş bir üretim aralığında ölçeğe göre artan getiriyesahip bir firmanın, uzun dönem ortalama maliyetleribu aralıkta nasıl değişir?
A) Önce minimum bir değere kadar azalır, sonraartar.
B) Önce maksimum bir değere kadar artar, sonraazalır.
C) Sabit kalır.
D) Azalır.
E) Artar.

13. Belirli bir üretim düzeyinde, ortalama maliyetlerinmarjinal maliyetlerden fazla olduğu bir durumdaortalama maliyetler nasıl değişir?
A) Artar.
B) Sabit kalır.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.
E) Çıktı büyüklüğüne bağlı olarak artar ya da azalır.
14. Tekelci rekabet firmalarının piyasa gücüne sahipolmasının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok sayıda olmaları
B) Serbestçe reklam verebilmeleri
C) Piyasaya girişlerin serbest olması
D) Piyasadan çıkışların maliyetsiz olması
E) Negatif eğimli talep eğrilerine sahip olmaları
15. Say Yasası göz önünde bulundurulduğunda, 1929ekonomik bunalımınıntemel nedeni aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Hatalı kur politikalarının uygulanması
B) Hatalı maliye politikalarının uygulanması
C) Toplam talepteki azalma
D) Potansiyel gayrisafi yurtiçi hasıladaki azalma
E) İşsizlik oranlarında hızlı artış
16. Keynes’e göre, tüketim harcamaları aşağıdakilerdenhangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur?
A) Harcanabilir gelir B) Net gelirC) Şirket gelirleri D) Gayrisafi gelirE) Millî gelir
17. Keynes, ekonominin durgunluktan çıkması vetam istihdam düzeyinin sağlanabilmesi için aşağıdakipolitikalardan hangisini tercih etmiştir?
A) Genişletici para politikası
B) Genişletici maliye politikası
C) Daraltıcı para politikası
D) Daraltıcı maliye politikası
E) Para arzının sabit bir oranda artırılması
18. Gelir vergisinin ekonomide istihdam edilen işgücü miktarı üzerindeki etkisi aşağıdaki durumlarınhangisinde en fazladır?
A) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreliolarak esnek olduğunda
B) Hem iş gücü talebi hem de iş gücü arzı göreliolarak esnek olmadığında
C) İş gücü arzındaki gelir etkisi ikame etkisindenküçük olduğunda
D) İş gücü talebi göreli olarak esnek olup, iş gücüarzı ise göreli olarak esnek olmadığında
E) İş gücü arzı göreli olarak esnek olup, iş gücütalebi ise göreli olarak esnek olmadığında

19. Para arzının istikrarlı olarak sabit oranda artırılmasıgörüşü aşağıdaki okulların hangisi tarafındanortaya atılmıştır?
A) Post Keynesyen B) Yeni Keynesyen
C) Keynesyen D) Yeni Klasik
E) Parasalcı
20. Monetaristlere göre, tahvil satışı yoluyla finanseedilen devlet harcamalarındaki bir artışın, reelüretim üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğrudur?
A) Hem kısa hem de uzun dönemde güçlüdür.
B) Ne kısa ne de uzun dönemde güçlüdür.
C) Sadece uzun dönemde güçlüdür.
D) Sadece kısa dönemde güçlüdür.
E) Kısa dönemde etkili değilse de uzun dönemdegüçlüdür.
21. Hızlandıran ilkesinin geçerli olması durumundaharcama çarpanının büyüklüğü nasıl etkilenir?
A) Artar. B) Azalır.C) 1’den küçük olur. D) 1’e eşit olur.E) 1’den büyük olur.
22.VE 23. SORULARI AŞAĞIDAKİ ŞEKLE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Tasarruf
Tasarruf
Fonksiyonu
1000 Harcanabilir Gelir
-300
22. Bu şekle göre, marjinal tüketim eğiliminde bir artışmeydana geldiğinde tasarruf fonksiyonu nasıldeğişir?
A) Yukarıya doğru kayar.
B) Aşağıya doğru kayar.
C) Daha yatık duruma gelir.
D) Daha dik duruma gelir.
E) Dikey eksene paralel hâle gelir.
23. Yukarıdaki şekle göre, harcanabilir kişisel gelir1200 olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Tasarruf pozitiftir ve tüketim, harcanabilir gelirdenküçük olur.
B) Tasarruf pozitiftir ve tüketim, harcanabilir gelirdenbüyük olur.
C) Tasarruf negatiftir ve tüketim, harcanabilir gelirdenbüyük olur.
D) Tasarruf negatiftir ve harcanabilir gelir, tüketimdenbüyük olur.
E) Tasarruf değişmezken, harcanabilir gelir tüketimdenküçük olur.

24. Faiz oranındaki değişmenin yarattığı ikame etkisiningelir etkisinden küçük olduğu varsayımı altındave diğer değişkenlerin de sabit olduğu birdurumda, faiz oranındaki azalmanın hane halkıüzerindeki etkisi nasıl olur?
A) Tüketimleri değişmez.
B) Tüketimleri artar.
C) Tüketimleri azalır.
D) Arz ettikleri iş gücü miktarı artar.
E) Arz ettikleri iş gücü miktarı azalır.
25. Bir ekonomideki toplam sermaye stoku aşağıdakidurumların hangisinde azalır?
A) Tüketim yatırımı aştığında
B) Amortismanlar gayrisafi yatırımlardan büyükolduğunda
C) Net yatırım sıfır olduğunda
D) Amortismanlar net yatırımlardan büyük olduğunda
E) Hükûmetin mal ve hizmet harcamaları, topladığıvergilerden fazla olduğunda
26. Rasyonel beklentileri içeren Yeni Klasik modelegöre, para arzında % 5 düzeyinde gerçekleşen birazalma sonucunda fiyat düzeyi ve çıktı düzeyinasıl değişir?
Fiyat Düzeyi Çıktı Düzeyi
A) Azalır. Azalır.
B) Değişmez. Azalır.
C) Azalır. Değişmez.
D) Azalır. Artar.
E) Değişmez. Değişmez.
27. Aşağıdakilerden hangisine göre paranın dolaşımhızı sabittir?
A) Cambridge iktisatçıları B) Marshall ve PigouC) Keynes D) Klasik iktisatçılar
E) Freidman
28. Miktar teorisini ilk kez bir para talebi olarak yazanyaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patinkin yaklaşımı
B) Keynesgil para talebi fonksiyonu
C) Tobin’in portföy dengesi
D) Say Yasası
E) Cambridge nakit dengesi yaklaşımı
29. Tam istihdam gelir düzeyi kavramı ilk olarak hangiiktisatçılar tarafından kullanılmıştır?
A) Yeni Klasikler B) KlasiklerC) Keynesyenler D) Parasalcılar
E) Reel iş çevrim teorisyenleri

30. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerindenbiri değildir?
A) Değişim aracı olması
B) Taşınmaya elverişli olması
C) Bölünebilir olması
D) Heterojen olması
E) Değer saklama aracı olması
31. Para arzı ve faiz ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?
A) Tam istihdam koşullarında, para arzındaki artışfiyatlar genel düzeyini ve faizleri artırıcı etkiyaratabilir.
B) Enflasyonun artacağı beklentisi (Fisher hipoteziveri iken) faizleri artırır.
C) Para arzı arttığında, fiyatlar genel düzeyi değişmedenönce kaynaklar fon piyasasına kayarsa,faiz oranı düşer.
D) Eksik istihdam koşullarında, para arzındaki artışreel millî gelir düzeyini ve faizleri artırır.
E) Fiyat bekleyişlerinin etkin olduğu finans piyasalarınıngeliştiği durumlarda, para arzındaki artışınfaizleri düşürmesi beklenir.
32. Keynesyen görüşün para talebi teorisi ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiler ihtiyat amacıyla para talep ederler.
B) Kişiler spekülatif amaçla para talep ederler.
C) Para talebi ve dolayısıyla paranın dolanım hızıdeğişkendir.
D) Para kişilere fayda sağlayan bir lüks maldır.
E) Kişiler işlem amacıyla para talep ederler.
33. Bir ekonomide para çarpanı 4 ise, para talebidenklemi nasıldır?
A) 0,20 Y B) 0,25 Y C) 0,40 YD) 0,50 Y E) 4 Y
34. Ekonomide tek bir ticari bankanın olduğu durumdamerkez bankası zorunlu karşılık oranını % 10düzeyinde belirlerse, başlangıçta 500 birimlik bir
mevduata sahip olan bu bankanın mevduatı kaçbirim olur?
A) 5000 B) 4500 C) 4000D) 1000 E) 500
35. Marjinal tasarruf eğilimi 0,20, çoğaltan katsayısı 2ise marjinal ithalat eğilimi kaçtır?
A) 0,10 B) 0,30 C) 0,40D) 0,50 E) 1
36. Brezilya, Kore ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerindeneyimlerine dayanarak, aşağıdaki politikalardanhangisinin diğerlerine göre daha yüksekbüyüme oranları sağlayacağı söylenebilir?
A) Yabancı mal ve hizmetlerin ithalatını engelleyenyasaların kabul edilmesi
B) Yurt içinde üretilen mallara daha fazla kaynakayrılması
C) Tarife oranlarının artırılması
D) Tarife dışı engellerin yükseltilmesi
E) İhracata yönelik sektörlere daha fazla kaynakayrılması

37. Sınırsız emek arzı ile ekonomik kalkınma modelihangi iktisatçı ya da iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir?
A) R. Nurkse B) P. StreetenC) W. W. Rostow D) A. Lewis
E) H. W. Singer - R. Prebisch
38. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un öne sürdüğü,iktisadi büyümenin aşamalarından biri değildir?
A) Geleneksel toplum
B) Yüksek kitlesel tüketim
C) Sanayi sonrası toplum
D) Kalkışın ön koşullarının hazırlanması
E) Kalkış
39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1930 - 1938döneminde uygulanan iktisat politikaları arasındayer almaz?
A) Enflasyon hedeflemesi politikası
B) İstikrarlı kur politikası
C) Sıkı para - kredi politikası
D) Denk bütçe politikası
E) Dış alım sınırlamaları
40. Kamu bankalarında yüksek görev zararı stoklarıvarken özel bankaların önemli kur ve faiz riski taşıması,Türkiye ekonomisinin hangi evresinde yaşanmıştır?
A) İthal ikameci sanayileşme (1972 - 1976)
B) İhracata yönelik büyüme (1983 - 1987)
C) Denetimsiz finansal serbestleşme (1989 - 1993)
D) 1994 finansal krizi
E) 2000, 2001 finansal krizleri
İKTİSAT 2006=1. C2. C3. D4. E5. B6. A7. B8. D9. E10. A11. E12. B13. A14. A15. C16. D17. D18. B19. C20. E21. B22. E23. B24. C25. C26. E27. D28. D29. A
30. A31. B32. A33. C34. A35. D36. E37. C38. B39. E40. D

İKTİSAT 2007=1. B2. A3. D4. C5. D6. E7. A8. C9. B10. E11. C12. A13. E14. B
15. A16. İPTAL17. B18. D19. E20. D21. D22. A23. E24. D25. B26. D27. A28. D
29. C30. E31. B32. E33. C34. A35. İPTAL36. A37. C38. B39. B40. E
İKTİSAT 2008=1. B2. A3. D4. A5. B6. D7. E8. C9. C10. E11. C12. D13. C14. E
15. D16. A17. B18. A19. E20. B21. A22. C23. A24. C25. B26. C27. D28. E29. B
30. D31. E32. D33. B34. A35. B36. E37. D38. C39. A40. E


Başarılar:)

~~MoRMeNeKŞe~~
03-12-2009, 23:48
Anayasa Soruları..:

1011


1010

1042

1044


1043


1045

1046

~~MoRMeNeKŞe~~
11-12-2009, 01:49
Genel Kültür Soruları;

1025

Cavapları;

1024

Genel Yetenek Soruları;

1026

Cevapları;

1027

Genel kültür Soruları;

1029

Cevapları;

1031

Genel Yetenek Soruları;

1028

Cevapları;

1030

ÜweyS
15-01-2010, 17:47
arkadaşlar memurlar.net te hayırsever bi vatandaş yüklemiş yüklemeyenler varsa tıklayın;
http://rapidshare.de/files/48986893/Yarg__E_i...pdf.html (http://rapidshare.de/files/48986893/Yarg__E_i...pdf.html) LİNK KIRIK!yargının cevap anahtarı;
1 E 31 E 61 E 91 B
2 D 32 D 62 C 92 E
3 D 33 C 63 C 93 A
4 C 34 C 64 D 94 E
5 B 35 D 65 E 95 C
6 A 36 D 66 A 96 D
7 D 37 A 67 B 97 B
8 B 38 E 68 C 98 C
9 B 39 E 69 D 99 E
10 B 40 C 70 A 100 D
11 D 41 B 71 D 101 C
12 A 42 A 72 A 102 E
13 D 43 D 73 B 103 B
14 B 44 C 74 B 104 D
15 B 45 D 75 E 105 C
16 A 46 B 76 E 106 C
17 C 47 A 77 C 107 E
18 B 48 E 78 C 108 A
19 D 49 E 79 B 109 C
20 E 50 C 80 A 110 D
21 A 51 B 81 A 111 A
22 A 52 E 82 E 112 A
23 E 53 D 83 D 113 A
24 C 54 A 84 A 114 C
25 B 55 C 85 C 115 E
26 C 56 B 86 B 116 D
27 E 57 B 87 B 117 A
28 B 58 D 88 A 118 D
29 B 59 E 89 D 119 D
30 A 60 D 90 B 120 E


veee ihtiyaç denemesi ile cevap anahtarı

http://rapidshare.de/files/48986935/_htiya_-TG2-E_itim-kaan2601.pdf.html (http://rapidshare.de/files/48986935/_htiya_-TG2-E_itim-kaan2601.pdf.html) LİNK KIRIK!http://rapidshare.de/files/48987095/cvp_anahtar_.pdf.html
ihtiyaç çözümlü cevap anahtarı bu da
ALTERNATİF LİNKLER
sorun yaşarsanız bunları da deneyin;

http://uploading.com/files/5399e7ab/yarg%25C4%25B1%2Btr%2Bgeneli.rar/
http://uploading.com/files/dm7fbdab/tg%2Bihtiya%25C3%25A7.rar

ilgili kaynak; http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=844928&page=1


Rapidshare hata veriyor alterntif linkler;

Yargı: http://uploading.com/files/5399e7ab/yarg%25C4%25B1%2Btr%2Bgeneli.rar/

İhtiyaç: http://uploading.com/files/dm7fbdab/tg%2Bihtiya%25C3%25A7.rar/ LİNK KIRIK!


http://hotfile.com/dl/21730677/86500c4/anayasa_pagema.part1.rar.html (http://hotfile.com/dl/21730677/86500c4/anayasa_pagema.part1.rar.html)
http://hotfile.com/dl/21740021/621c373/anayasa_pagema.part2.rar.html (http://hotfile.com/dl/21740021/621c373/anayasa_pagema.part2.rar.html)

sadece eğitim bilimleri


http://uploading.com/files/dm7fbdab/tg%2Bihtiya%25C3%25A7.rar/ (http://uploading.com/files/dm7fbdab/tg%2Bihtiya%25C3%25A7.rar/)LİNK KIRIK!

http://www.myupload.dk/showfile/404562fe8ce.pdf (http://www.myupload.dk/showfile/404562fe8ce.pdf/) cevap anahtarı

alternatif eğitim bilimleri linki:
http://www.myupload.dk/showfile/404570240bd.pdf (http://www.myupload.dk/showfile/404570240bd.pdf/)

vioLette
14-03-2010, 15:44
2006-2007-2008-2009 KPSS soruları ( Türkiye Geneli )

İçindekiler:

9 adet 2008 Yaklaşım Kariyer

10 adet 2009 Yaklaşım Kariyer

10 adet 2009 Yargı

5 adet 2009 Yediiklim

2 adet 2009 İhtiyaç

http://rs472.rapidshare.com/files/268671744/KPSSDenemeSinavlari.rar

Karanlıklar Meleği
17-04-2010, 21:27
KPSS 2008 Önlisans Genel Yetenek - Genel Kültür Soru ve Çözümleri..

ve Sadece Matematik Soruları ve Çözümleri..

Karanlıklar Meleği
18-04-2010, 00:01
KPSS - YARGI - 10 Adet Genel Kültür -Genel Yetenek Çözümlü Deneme Testi..BURDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.. (http://hotfile.com/dl/38425932/55bdabb/KPSS_-_YARGI_10_Adet_GK-GY_Deneme_Testi.rar.html)

Kara_Kedi
06-05-2010, 23:41
2010 Beyaz Kalem Türkiye Geneli KPSS Deneme Sınavıhttp://hotfile.com/dl/41264877/5ef1f8b/BeyazKlmtg1.rar.html

Kara_Kedi
06-05-2010, 23:42
KPSS Anayasa İnsan Hakları Yaprak Testleri-Önceki Yıllarda Çıkmış Sorulardan Örneklerhttp://oron.com/a4kf2ohujd90/anayasa_insan_haklar%C4%B1.pdf.html

Kara_Kedi
07-05-2010, 00:00
KPSS || ALES || Matematik Yaprak Testler

http://uploading.com/files/mm91mf3b/yargi-mat.rar/

ÜweyS
07-05-2010, 13:27
Uzman Kariyer 2010 Genel kültür Genel yetenek

Soru Bankası (pdf) 33 mb


http://uploading.com/files/86797m14/uzman.zip/ (http://uploading.com/files/86797m14/uzman.zip/)

Alıntıdır.

ÜweyS
07-05-2010, 13:28
1- 12 adet GK-GY deneme sınavı

2- 12 adet eğitim bilimleri deneme sınavı

3- GKGY tarama fasikülü

4- eğitim bilimleri tarama fasikülü ve eğitim bilimleri konu özetleri

pdf 149 mb

http://uploading.com/files/b3mcb9d7/karisik.rar/ (http://uploading.com/files/b3mcb9d7/karisik.rar/)

Alıntıdır.

ÜweyS
07-05-2010, 13:36
Aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

http://www.10linekpss.com/d/default.asp?id=50&sayfa=KPSS--DOWNLOAD (http://www.10linekpss.com/d/default.asp?id=50&sayfa=KPSS--DOWNLOAD)


ya da Alternatif Olarak Aşağıdaki adresten İndirebilirsiniz.

http://batmancafe.com/s/ (http://batmancafe.com/s/)

Alıntıdır.

ÜweyS
07-05-2010, 13:37
Aşağıdaki adresten İndirebilirsiniz.. Kolay Gelsin

http://www.10linekpss.com/d/default.asp?id=50&sayfa=KPSS--DOWNLOAD (http://www.10linekpss.com/d/default.asp?id=50&sayfa=KPSS--DOWNLOAD)

ÜweyS
07-05-2010, 13:38
http://hotfile.com/dl/40595449/0453979/7iklmTG-5_2010A.pdf.html (http://hotfile.com/dl/40595449/0453979/7iklmTG-5_2010A.pdf.html)

ÜweyS
07-05-2010, 13:39
2009 Gk-Gy çoğu Türkiye geneli 42 deneme sınavı
file factory den indirmek için
linke basıyorsun aşağıya doğru in dowland now var ona bas.Daha sonra 30 dan geriye doğru saniyeler saycak.saniyelerde aşağıda sayıyor.Saniyelerin bittiği yerde Dowload with Filefactory Basic yazıyor ona bas ve yüklemeye geçer...

http://filefactory.com/file/b17406g/n/2009_Denemeleri_.rar (http://filefactory.com/file/b17406g/n/2009_Denemeleri_.rar)

2010 Kpss 20 tane Gk-Gy 10 tane Gk ve 7 tane tarih deneme sınavı
hotfileden indirmek için
normal indirmeye bas ve 60 dan geriye saniyeler sayacak.sonra ekranda çıkan yazıyı kutucuğa yaz ve yüklemeye geç

http://hotfile.com/dl/41058176/9bfcacf/2010_Denemeleri.rar.html (http://hotfile.com/dl/41058176/9bfcacf/2010_Denemeleri.rar.html)

Alıntıdır

ÜweyS
07-05-2010, 13:39
http://hotfile.com/dl/40199264/02d4632/uzman_kariyer_egitim_tg_4.rar.html (http://hotfile.com/dl/40199264/02d4632/uzman_kariyer_egitim_tg_4.rar.html)

alıntıdır

ÜweyS
07-05-2010, 13:40
Önemli Not: Arkadaşlar lütfen ilk önce başlığa dikkat edelim: "Beyazkalem Yayıncılık Türkiye Geneli KPSS Deneme Sınavı Çözümleri..." yani daha önceden bu sınavlara girenlerin soruları kontrol edeceği çözümler ve sınav tarihleri bu başlıkta yer almaktadır. Yani deneme kitapçıklarının elinizde olduğu düşünülerek açılmış bir konudur bu! Sınavlar değil çözümleri bu konuda yer almaktadır ve konu yapılan yeni sınavlar ile devamlı güncelleştirilecektir. Teşekkürler...

Kasım Genel Yetenek Genel Kültür Cevap Anahtarı ve Çözümler:

http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme2010-1gkgycozum.pdf (http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme2010-1gkgycozum.pdf)

Kasım Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı ve Çözümler:

http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme2010-1egitimcozum.pdf (http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme2010-1egitimcozum.pdf)

Aralık Genel Yetenek Genel Kültür & Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı ve Çözümler:

http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme2010-2cozum.pdf (http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme2010-2cozum.pdf)

Ocak Genel Yetenek Genel Kültür & Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı ve Çözümler:

http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme3%20coz.pdf (http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme3%20coz.pdf)

Şubat Genel Yetenek Genel Kültür & Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı ve Çözümler:

http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme4coz.pdf (http://www.beyazkalem.com.tr/duyurular/deneme4coz.pdf)Beyazkalem Yayıncılık Türkiye Geneli KPSS Deneme Sınav Takvimi

1. deneme 19 Kasım 2009 – 25 Kasım 2009
2. deneme 17 Aralık 2009 – 23 Aralık 2009
3. deneme 14 Ocak 2010 – 20 Ocak 2010
4. deneme 18 Şubat 2010 – 24 Şubat 2010
5. deneme 18 Mart 2010 – 24 Mart 2010
6. deneme 1 Nisan 2010 – 7 Nisan 2010
7. deneme 15 Nisan 2010 – 21 Nisan 2010
8. deneme 6 Mayıs 2010 – 12 Mayıs 2010
9. deneme 27 Mayıs 2010 – 3 Haziran 2010
10. deneme 10 Haziran 2010 – 15 Haziran 2010

ÜweyS
07-05-2010, 13:41
http://hotfile.com/dl/40605310/a7856fb/cozumludenemeler.part1.rar.html (http://hotfile.com/dl/40605310/a7856fb/cozumludenemeler.part1.rar.html)
http://hotfile.com/dl/40607894/c161c1d/cozumludenemeler.part2.rar.html (http://hotfile.com/dl/40607894/c161c1d/cozumludenemeler.part2.rar.html)

vioLette
12-05-2010, 03:04
KPSS Zaman Gazetesi 26 Nisan GK-GY Deneme Sınavı


TIKLA...! (http://hotfile.com/dl/42419802/54e64f8/zaman26nisan2010kaan2601.rar.html)

vioLette
12-05-2010, 03:06
KPSS TARİH 100 Soruluk Test || Açıklamalı Çözümleri İle||TIKLAaa (http://uploading.com/files/84934b9b/tarih%2B100%2Bsoru%2B.doc/)

vioLette
14-05-2010, 20:16
KPSS Anayasa 625 Soru


TIKLa (http://hotfile.com/dl/42741481/49cc9b1/ANAYASA_SORULARI.rar.html)

[кคl๒เ๓รєภเภlє]
14-05-2010, 21:07
<<teşekkürler canım>>:)

vioLette
16-05-2010, 19:17
BAŞARI YAY.- Türkiye geneli Deneme Sınavı | Gnel Kül. - Genel Yet. - Eğitim Bil.


İNDİR (http://hotfile.com/dl/42851392/3646759/basari_kpss_turkiyegeneli.rar.html)Başarılar..

vioLette
25-05-2010, 15:30
KPSS Lise/Önlisans/Lisans 17 Mayıs Zaman-Fem Kpss Gk-Gy Deneme Sınavı

!!-iNDiR-!!
http://hotfile.com/dl/44522403/9fb476a/17_Mays_Zaman-Fem_Kpss_Gk-Gy_Deneme_snav.rar.html

vioLette
28-05-2010, 12:46
KPSS Lise/Önlisans/Lisans Yargı Yayınları Deneme Sınavları || PDF Formatında


İNDİR;
http://hotfile.com/dl/44930086/08769ed/denemeler_YARGI.rar.html

vioLette
29-05-2010, 21:55
KPSS DENEME SINAVI İNDİR
|| Teorem Yayınları 4 Deneme Sınavı Genel Kültür Genel Yetenek ve Cevaplar ||

İNDİR;
http://hotfile.com/dl/45418118/9be3da8/term4.rar.html

fuat547
09-06-2010, 23:36
1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır ?
A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) Tanzimat Fermanı
E) Sened-i İttifak

2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Hatay sorunu
B) Kapitülasyonlar
C) Musul sorunu
D) Yabancı okullar sorunu
E) Nüfus değişimi

3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan değişiklikle meclis üstünlüğü ön plana çıkarılmış, padişahın yetkileri kısıtlanarak hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu hale gelmesi sağlanmıştır.’
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü söylenebilir?
A) Veraset sistemine
B) Mutlakiyet yönetimine
C) Ulusal egemenlik anlayışına
D) Bağımsızlık anlayışına
E) Teokratik yönetim anlayışına

4) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasını imzalayan devlettir?
A) Almanya
B) İngiltere
C) Rusya
D) Fransa
E) İtalya

5) Osmanlı Devleti aşağıdaki ülkelerden hangisini I. Dünya Savaşı öncesinde yitirmiştir?
A) Suriya
B) Filistin
C) Irak
D) Ürdün
E) Makedonya

6) I. Celali isyanları şiddetle bastırılarak otorite sağlanmıştır
II. Askeri ocaklar düzeltilmeye çalışılmıştır
III. Maliye düzene konulmaya çalışılmıştır
Yukarıda bahsedilen ıslahatlar hangi dönemde yapılmıştır?
A) Lâle Devri
B) Duraklama dönemi
C) III. Selim devri
D) II. Mahmut devri
E) Meşrutiyet devri

7) Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokarak Balkanlarda birçok devletin bağımsızlıklarını kazanmasına neden olan antlaşma hangisidir ?
A)Edirne
B) Küçük kaynarca
C) Ayestefanos
D) Bükreş
E) Berlin

8) Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir açıklama değildir ?
A) Ücretli askerlerin orduda önemli bir yeri vardır
B) Askerlik tüm halk için bir yaşam biçimidir
C) Ordular daimidir ve onlu sisteme dayanır
D) Çin, Moğol, Roma, Bizans ordu sistemlerini etkilemiştir
E) Ordunun temeli atlı askerlere dayanır

9) Duraklama Dönemi’nde Celali İsyanlarının çıkma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Merkezi otoritenin bozulması
B) Vergilerin adaletsiz şekilde toplanması
C) Rüşvet ve iltimasın artması
D) Yöneticilerin gelişigüzel atanması
E) Kadıların adaleti iyi uygulayamaması


10) I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
IV. Sömürgeciliğin hızlanması
V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur ?
A) Yalnız I
B) I, II, III
C) IV, V
D) II, IV
E) I, II, IV, V

11) Lozan Görüşmelerinde itilaf devletleri, aşağıdaki konuların hangisinde TBMM hükümetine karşı ortak baskı uygulamışlardır ?
A) Kapitülasyonlar
B) Hatay Sorunu
C) Azınlıklar
D) Musul sorunu
E) Mandanın devamı

12) İstanbul Hükümeti’nin yetersizliğini belirterek ulusu kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran M.Kemal hangi olay sonucunda ordu görevinden istifa etmiştir ?
A) İstanbul’un işgalinden sonra
B) Sivas Kongresinden sonra
C) Amasya Genelgesinden sonra
D) Erzurum Kongresinden sonra
E) Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan önce

13) “Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı-İran sınırını belirlemiş ve bu sınır büyük değişikliğe uğramadan günümüze kadar korunmuştur.”
Bu antlaşma aşağıdaki hangi padişah zamanında imzalanmıştır ?
A) III. Murat
B) IV. Mehmet
C) Genç Osman
D) IV. Murat
E) III. Mehmet

14) Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Boğazlar
B) Yabancı okullar
C) Musul
D) Irak sorunu
E) Nüfus değişimi

1)D 2)C 3)B 4)C 5)E 6)B 7)E 8)A 9)B 10)D 11)A 12)C 13)D 14)E

4. soru yanlıştır arkadaşlar
bence soru hatalı çünkü mudanya mütakeresi itilaf devletleriyle imzalanmıştır.
soru hangi devlet değildir olabilir
o zaman cevabı rusya olacaktır
yok eğer soru doğruysa cevap ingilteredir.
çünkü mütakere kurtuluş savaşından sonra itilaf devletlerinin isteğiyle olmuştur,
başı çekende ingilteredir.

vioLette
09-06-2010, 23:41
Onu düzelteyim:o

vioLette
13-06-2010, 20:42
KPSS MATEMATİK TESTLERİ || TÜM KONULARDAN TESTLER || PDF FORMATINDA
http://hotfile.com/dl/46927292/5cf370c/yarg_matematik_testleri.rar.html

Eczacıbaşı VitrA
05-11-2010, 17:06
çok teşekkürler

vioLette
15-11-2010, 02:25
kopyalandı