PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yönetim Organizasyon final denemeleri 2Nurefşan :)
05-05-2011, 16:26
1. Bir işin başarılması için özel bilginin ve tecrübenin olması araç ve tekniklerin kullanılması için uygun durumda olma yeteneğine ne ad verilir?
A) Kavrama yeteneği
B) Teknik yetenek
C) İnsan ilişkileri yeteneği
D) Yönetsel yetenek
E) Beşeri ilişkiler yeteneği

2. Aşağıdakilerden hangisi Robert Owen’ un getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
A) Çalışma saatlerinin azaltılması
B) Yemek yardımı yapılması
C) Yüksek oranda belirlenen asgari ücret ödenmesi
D) Dinlenme merkezinin açılması
E) Kardan pay verilmesi

3. Yönetim süreci yaklaşımını geliştiren bilim adamı kimdir?
A) Taylor
B) Smith
C) Cooke
D) Gantt
E) Fayol

4. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmalarının inceleme konusudur?
A) Devamsızlıklar
B) İşten ayrılmalar
C) Teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkileri
D) Fizik ve çevre değişikliklerinin verimlilik üzerindeki etkisi
E) İşçi şikayetleri

5. Aşağıdakilerden hangisi sistemin öğeleri arasında yer almaz?
A) Geri besleme
B) Dönüşüm
C) Entropi
D) Çıktı
E) Girdi

6. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin örgüt üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalardan biridir?
A) Burns ve Stalker çalışması
B) Lawrance ve Lorcsh çalışması
C) Woodward araştırması
D) Porter araştırması
E) Child araştırması

7. Aşağıdakilerden hangisi planların sürekli gözden geçirilmesi ve değişen koşullara uyarlanması ile ilgili özelliğidir?
A) Amaç, risk ve varsayımlar ilişkisi olması
B) Geleceğe dönük bir düşünme, değerlendirme ve inceleme faaliyeti olması
C) Esnek ve devingen olması
D) Kapsamlı bir faaliyet olması
E) Amaçlar üzerinde yoğunlaşması

8. Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması gereğini ifade eden organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi
B) Kumanda birliği ilkesi
C) Fonksiyonel benzerlik ilkesi
D) Yönetim birliği ilkesi
E) Yönetim alanı ilkesi

9. Petrol rafinerileri ya da ağır sanayi işletmeleri gibi vardiya yöntemiyle çalışan işletmeler için geçerli olan bölümlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme
B) Zamana dayalı bölümlendirme
C) Karma bölümlendirme
D) Coğrafi temele dayalı bölümlendirme
E) Ürüne dayalı bölümlendirme

10. Aşağıdakilerden hangisi kadrolama sürecinin aşamaları arasında yer almaz?
A) İşe yerleştirme
B) Personel seçme
C) Personelin ücretlendirilmesi
D) İnsan kaynakları
E) Personel bulma

11. Aşağıdakilerden hangisi kadrolamada personel bulma sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Personel bulma yönteminin saptanması
B) Adayların başvurması
C) İş açığının doğması
D) Adaylarda aranacak niteliklerin belirlenmesi
E) Adayların sağlık kontrolünden geçirilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi kadrolama işlevinin temelini oluşturur?
A) Stok politikası
B) Hammadde
C) Üretim süreci
D) İnsan kaynağı
E) Enerji kaynakları

13. Yetkilerin aşağı kademeye kaydırılmasıyla sağlanan organizasyon faaliyetine ne ad verilir?
A) Görev
B) Sorumluluk devri
C) Yetki göçerimi
D) Komuta birliği
E) Ödüllendirme

14. Bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğine ne ad verilir?
A) Güç
B) Yetki
C) Görev
D) Sorumluluk
E) Hak

15. Aşağıdakilerden hangisi yetkinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Somut bir kavram olması
B) Uygulama hakkı vermesi
C) Ödüllendirme gücü vermesi
D) Cezalandırma gücü vermesi
E) Karar alma hakkı vermesi

16. Komuta yetkisine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Komuta yöneticisi, başında bulunduğu bölümün faaliyetlerini yönlendirmede yatay yetki kullanır.
B) Komuta yetkisinin temel kaynağı organizasyon içindeki hiyerarşik pozisyondur.
C) Komuta yöneticisi tarafından yönetilen birimlere komuta birimleri denir.
D) Komuta yöneticisi, başında bulunduğu bölümün faaliyetlerini yönlendirmede komuta yetkisi kullanılır.
E) Komuta yetkisine sahip yöneticilere, komuta yöneticisi denir.

17. Aşağıdakilerden hangisi denetim sisteminde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Bütün davranışları içermesi
B) Uzun süreli aralıklarla gözden geçirilmesi
C) Amaçlarla ilgili olması
D) Objektif olması
E) Kabul edilebilir olması

18. Bireylerin içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak işleyen rehberlik mekanizmasına ne ad verilir?
A) Öz denetim
B) İşlevsel denetim
C) Örgütsel denetim
D) Grup denetimi
E) Düzeltici denetim

19. Aşağıdakilerden hangisi komuta yetkisinin özelliklerinden biri değildir?
A) Yatay ilişkileri kapsaması
B) Hiyerarşiye dayanması
C) Dikey yetki olması
D) Astüst ilişkilerini tanımlaması
E) Yürütme yetkisi olması

20. Bir organizasyonda ast üst ilişkisini ve hiyerarşik yapıyı ortaya koyan yetki türüne ne ad verilir?
A) Kurmay yetkisi
B) Fonksiyonel yetki
C) Komuta yetkisi
D) Yatay yetki
E) Çapraz yetki

21. Paylaşılan değerlerle birlikte anlatılan hikaye, inanç ve sloganlardan oluşan yapıya ne ad verilir?
A) Semboller
B) İnançlar
C) Değerler
D) Alt kültürler
E) Örgüt kültürü

22. Organizasyonun kuruluşu, geçmişi ya da başarıları ile ilgili olarak anlatılan sanal veya gerçek olaylara ne ad verilir?
A) Semboller
B) Sloganlar
C) Hikayeler ve mitler
D) Gelenekler
E) Normlar

23. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan unsurlardan biri değildir?
A) Semboller
B) Örgütsel değerler
C) Masallar
D) Hikayeler
E) Emir komuta sistemi

24. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin işletmeye sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A) Tüketici şikayetlerini azaltması
B) Personel devir oranını yükseltmesi
C) İşgören katılımı ile iş tatminini artırması
D) Pazar payını artırması
E) Zaman ve hammadde kayıplarından tasarruf sağlaması

25. Ürünün kullanım ömrü içinde performans özelliklerinin sürekliliğini gösteren kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dayanıklılık
B) Performans
C) Uygunluk
D) Güvenirlilik
E) Estetik

26. Aşağıdakilerden hangisi örgütü etkileyen dışsal faktörlerden biridir?
A) Üretim politikası
B) Müşteri tercih ve istekleri
C) Personel politikası
D) Faaliyet konuları
E) Kullanılan teknoloji

27. Etkin bir örgütün, gücü ve çevre koşulları değiştikçe örgüt yapısında değişiklik yapması gerektiğini savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik yönetim yaklaşımı
B) Davranışsal yaklaşım
C) Sistem yaklaşımı
D) Durumsallık yaklaşımı
E) Bürokrasi yaklaşımı

28. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kriz belirtileri arasında yer almaz?
A) Skandallar
B) Personel devir oranının düşmesi
C) Boykotlar
D) İflasa doğru gidiş
E) Yetki kargaşası

29. Aşağıdakilerden hangisi işletmede kriz belirtileri arasında yer almaz?
A) Sık sık çatışma ortamına girilmesi
B) Kaynakların yetersiz olması
C) Örgütün hantallaşması
D) Yeniliklerin yakından izlenmemesi
E) Biçimsel olmayan grupların olması

30. Hızla artan ürün ve hizmet arzında müşterinin en temel tercih faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış oranları
B) Fiyat
C) Teknik bilgi
D) Kalite
E) Standartlar

31. Bir işletmede bilgisayarlı satış sisteminin, yöneticilere günlük olarak her bir departmanın satışı ve mağazanın kârlılığını ölçmek için gerekli bilgileri sağlaması, denetim sisteminde bulunması gereken özelliklerden hangisine örnektir?
A) Bilginin tam zamanlı çıkışının sağlanması
B) Objektif olması
C) Bütünlüğün olması
D) Kabul edilebilir olması
E) Arzulanan amaçlarla ilgili olması

32. Bir işletmede çalışan hukuk danışmanının yetkisi aşağıdaki yetki türlerinden hangisine örnektir?
A) Komuta yetkisi
B) Yatay yetki
C) Kurmay yetkisi
D) Dikey yetki
E) Fonksiyonel yetki

33. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü etkileyen iç çevre unsurlarından biri değildir?
A) Rakip işletmeler
B) Üretim konusu
C) Faaliyet alanı
D) Yönetim biçimi
E) Üretim teknolojisi

34. Ürünün albenisi ve duygulara seslenebilme yeteneğine ne ad verilir?
A) Uygunluk
B) Estetik
C) Güvenirlik
D) Performans
E) Dayanıklılık

35. Bir sistemin tümünü etkileyen, sistemin özünde, kişisel hislerinde, temel görüşlerinde korku ve karışıklık yaratan durumlara ne ad verilir?
A) Dengesizlik
B) Dağılma
C) Kriz
D) Değişim
E) Dalgalanma

36. Aşağıdakilerden hangisi krizi çözme yaklaşımlarından biri değildir?
A) Sorunların doğru analiz edilmesi
B) Merkezleşmeden kaçınılması
C) İç ekipler kurulması
D) Yönetimde otokratik davranış biçiminin belirlenmesi
E) Dış danışmanlardan yararlanılması


CEVAPLAR
1. B -

2. E -

3. E -

4. D -

5. C -

6. C -

7. C -

8. B -

9. B -

10. C -

11. E -

12. D -

13. C -

14. A -

15. A -

16. A -

17. B -

18. A -

19. A -

20. C -

21. E -

22. C -

23. E -

24. B -

25. D -

26. B -

27. D -

28. B -

29. E -

30. D -

31. A -

32. C -

33. A -

34. B -

35. C -

36. D