PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : muhasebe denetim analiz 2008-2010 şıklarneyzen19
16-04-2011, 18:12
MUHASEBe DENETİMVE ANALİZİ 2008 sıklar

1 :kaydedilmiş olan bilgileri ait olduğu dönemde meydana gelip gelmediğinin ve ekonomik olayları doğru yantsıtıp yansıtılmadıkları
2 :denetçinin yeterliliğn belirlenmesi
3 :ilgililiği,
4 maddi doğruluk testleri
5 :kabul edilebilir risk
6 : gerçekleşme
7 : hisse senetlerinde bilanco sonrası piyasa degerlerindeki düşüşler
8 müşteri işletmeden beyan mektupu alınması
9 bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar
10 muhasebe bilgilerini işletmenin gelecegine ilişkin bilgilere dönüştürmek
11 dönem net karı
12 bir kalemin karsılastırılan 2 hesap dönemi tutarları arasındaki mutlak farkın ilk yılın tutarına oranlanarak yüz ile carpılması
13 zarardaki azalış 10.000 ytl
14 bu kalemin dikey yüzdesi hesaplanmaz
15 birikmiş amartismanda artış
16 2006 dönem sonunda işletmenin 10binlirası 5 bine inmiş %50 azalış olmus 2007 5bin kalmış
17 işletmenin kısa vadeli bor ödeme gücü yoktur
18 4%
19 işletme iyi bir satış politikası izlemektedir
20 :incelencek kalemler arasında anlamlı ilişkilerin varlığı
21 eğilim yüzdeleri analizi
22 cari oran
23 : oran analizi
24 oranlar muhasebe denetiminde ve vergi denetiminde kanıt elde etmek için bir denetim aracı olarak kullanılır.
25 tahvil ve finansman bonosu ihracı
26 : satışlardan elde edilen nakit
27 sermayedeki artışlar
28 maliye bakanlığı tarafından kabul edilmiş olması
29 enflasyon muhasebesi
30 kamu kesimli tahvil senet bonoları

MUHASEBe DENETİMVE ANALİZİ 2009 sıklar

1 faaliyet denetimi
2 kanıt
3 bağımsızlık
4 denetlencek işletmeni iç konrolünün incelenmesi
5 hesabın finansal tablolar için göreli olması
6 çalışma kağıtları
7 iç kontrol
8 izleme
9 ııı-ıv
10 büyük ödemeler ayrı olarak incelencek sekilde nakit ödemeler evrenini katmanlastırmak
11 kontrol riski
12 değerleme
13 görüş bildirmekten kaçınma
14 mali tablolarda tam açılama kavramına hiç uyulmaması
15 fizibilite analizi
16 satışların maliyeti
17 dönem net karı
18 genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
19 karşılartırmalı tablolar
20 mutlak farklar ve yüzde farklar şeklinde belirlenen artış ve azalışlar
21 analize tabi tutulan mutlak ve oransal değişme hangi büyüklükte ve hangi yönde olmuştur
22 yüzde yöntemi
23 işletmede net çalışma sermayesi noksanı vardır
24 ilgili bilanco kalemi için dikey yüzde hesaplanmıştır ve o unsurun içinde bulunduğu kendi hesap grubu içindeki payını gösterir
25 baz yıl
26 200:225
27 işletme her iki yılda net çalışma sermayesine sahiptir
28 1050 tl fon kullanımı olarak
29 işletme olağan faaliyetlerle ilgili fon kullanımına neden olmamıştır
30 enflasyon muhasebesi uygulanmaz

MUHASEBe DENETİMVE ANALİZİ 2009 büt sıklar

1 muhasebe bilgi sistemi
2 genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
3 tek düzen hesap planına uygunluk
4 dikkat ve özen
5 önemlilik kararı göreli bir kavramdır
6 ön risk belirleme notları
7 kontrol çevresi
8 iç kontrolün insanlar tarafından gerçekleştirilmesi
9 örnekleme riski
10 hile ve yolsuzluğa karşı en riskli kalemler olması
11 gerçekleşme
12 sarta bağlı borçlar ve zararlar
13 olumsuz görüş
14 brüt satış karı
15 özel tükenmeye tabi varlıklar
16 karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği
17 üretimde kullanılan hammade malzeme fiyatındaki sürekli artış
18 net satışlar
19 işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü iyidir
20 bu kalemin dikey yüzdesi hesaplanmaz
21 kalemlerdeki uzun vadeli değişme eğilimini belirlemek amacıyla bilanco ve gelir tablosu kalemlerine
22 kalemler arasında anlamlı bir etkileşim olup olmamasına
23 eğilim yüzdeleri analizi
24 işletme ana faaliyet konusunda başarılıdır
25 cari borçların ödenmesinde stoklara bağımlılığın olmadığını
26 1,5
27 nakit ve nakde es deger varlıklar
28 nakden kar payı dağıtımı
29 gelir tahakkukları
30 enflasyon muhasebesi

MUHASEBe DENETİMVE ANALİZİ 2010 sıklar

1 genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
2 ilgili vergi dairesinde bildirimde buulunmaya
3 doğrulama
4 analitik yordamlar
5 kontrol riski
6 iç kontrolün
7 beta riski
8 banka dekontları ve bankanın gönderdiği hesap özetleriyle
9 uygunluk testleri
10 olumlu görüş
11 mali tablolardan sorumlu yöneticiye
12 müşteri beyan mektubu
13 kar yedekleri
14 özel tükenmeyen tabii varlıklar
15 işletme dışındaki rakip işletmeleri karşılatırılmasını sağlar
16 bir kalemin karsılastırılan 2 hesap dönemi tutarları arasındaki mutlak farkın ilk yılın tutarına oranlanarak yüz ile carpılması
17 kaşılastırmalı tablolar analizi
18 yüzde yöntemi
19 brüt satışlar
20 yabancı kaynaklar 500.özkaynaklar : 600
21 dönen varlıklar sürekli ve hızlı artış eğilimindedir
22 likitide oranlarını
23 nakit oranını
24 işletmenin öz kaynakları maddi duran varlıları finansmanında yeterli değildir
25 dönemin amortisman giderleri
26 hisse senedi ihraç primlerinden sağlana fon kaynağı büyüklüğü 200 tl dir
27 net çalışma sermayesi
28 enflasyon muhasebesi
29 enflasyon
30 satın alma gücü kazancı

MUHASEBe DENETİMVE ANALİZİ 2010 büt sıklar

1 muhasebe bilgi sistemi
2 finasal tablolarında sununlan bilgiler
3 kanıt toplama
4 asıl risk
5 bir kalemin önemlilik dercesiarttılca daha fazla sayıda kanıt toplanması gerekir
6 maddi doğruluk testleri yıl içereindede uygulanabilir.
7 sistematik seçim
8 büyük ödemeler ayrı olarak incelecenecek şekilde nakit ödemeler evrenini katmanlastırmak
9 değerleme
10 tamlık
11 olumsuz görüş
12 aritmetik analiz
13 bilancoda kısa vadeli yabancı kaynaklar
14 menkul kıymetlerde 2.yılda ilk yıla göre 100 tl ve %100 lük bir azalış vardır.
15 neden sonuç ilişkisine
16 net satışlar
17 dönen varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından büyük olması
18 işletmenin kısa vadeli borc ödeme gücü iyidir
19 kalemlerdeki uzun vadeli değişme eğilimini belirlemek amacıyla bilanço ve gelir tablosu kalemlerine
20 fiyat ve miktar hareketlerini
21 kalemin diğer yıldaki tutarıx100/kalemin baz yıl tutarı
22 işletmenin kısa vadeli borc ödemede stoklara önemli derecede bağımlı olduğunu
23 döneme ait oranların önceki yılın oranları ile karşılastırılması analiste eğilim hakkında bilgi verir
24 öz kaynakların karlılığı oranı
25 işletmenin kısa vadeli borç ödeme güçlülüğünü
26 1050 tl fon kullanmı olarak
27 olağan faaliyetlerden sağlanan kar
28 borç ve gider karşılıkları
29 enflasyon muhasebesi
30 enflasyon muhasebesi uygulanmaz