PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2010 | Bütünleme | Finansal Yönetim Nokta Atış Soruları | ÜweySÜweyS
03-09-2010, 18:34
İlk 7 ünite vize konularıyla ilgilidir. 2. Üniteden 2 soru diğer 6 üniteden 1'er soru gelir. En önemli can alıcı konular var. Onlara çalışsanız yeterlidir.

Daha çok final konularına değindim ve sizler için çıkabilecek nokta atış sorularını yazdım. 14. ve 15. ünitelere vakit kalmadığından yazamadım. Bu soruları çözdüğünüz takdirde bu derslerden geçeceksiniz İnşallah...

Önemli Not: Soruların cevapları koyu renkte işaretlenen şıktır.

Başarılar dilerim...

Ünite - 8 | Alacak ve Stok Yönetimi

1. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin geri ödeme kabiliyetini gösterir?
A) Karakter B) Gelir C) Kapasite D) Teminat E) Koşul

2. Stokların yetersiz olması, aşağıdaki durumlardan hangisine yol açmaz?
A) Üretim kalitesinin düşmesine
B) Müşteri kaybına
C) Üretimin gecikmesine
D) Üretimin durmasına
E) Maliyetlerin artmasına

3. 5/10 net 60 ne anlama gelir?
A) 60 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde ödenirse %5 indirim yapılır.
B) Alacak 60 gün içinde ödenirse %5 indirim yapılır.
C) 60 gün vade tanınan alacak 5 gün içinde ödenirse %5 indirim yapılır.
D) 60 gün vade tanınan alacak 10 gün içinde ödenirse %10 indirim yapılır.
E) Alacak 60 gün içinde ödenirse %10 indirim yapılır.

4. Bir işletmede alacakların kontrol altında olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki oranlardan hangisine başvurulmaz?
A) Alacaklar / Satışlar
B) Alacaklar / Net Kar
C) Alacak Devir Hızı
D) Alacaklar / Toplam Varlıklar
E) Alacakların Ortalama Tahsil Süresi

5. 3/15 net 30 kredi şartının 1 yıl içerisinde kullanılmamasının müşteriye yıllık maliyeti yaklaşık yüzde kaçtır? (1 Yıl = 360 Gün)
A) 74,2 B) 68,7 C) 67,9 D) 66,3 E) 65,8

6. Enflasyonist ortamlarda karı az gösterdiği için, daha çok tercih edilen stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son Giren İlk Çıkar (LİFO)
B) İlk Giren İlk Çıkar (FİFO)
C) Ortalama maliyet yöntemi
D) Standart maliyet yöntemi
E) Piyasa fiyatı yöntemi

Ünite - 9 | Belirlilik Koşulları Altında Sermaye Bütçelemesi

1. Yıl..........Net Nakit Girişleri
....1................8.000
....2..............10.000
....3..............12.000
....4..............12.000
....5.................0

Yukarıda net nakit girişleri verilen ve maliyeti 30.000 TL olan yatırım projesinin geri ödeme süresi kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Yatırım kararları alınırken aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekli değildir?
A) Yatırımın ekonomik ömrü
B) Yatırımın teknolojik ömrü
C) Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki değer
D) Yatırımdan beklenen verim oranı
E) Yatırım tutarı

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın net nakit girişlerinin hesaplanmasında dikkate alınan unsurlardan biri değildir?
A) Amortisman
B) Yatırımın hurda değeri
C) Yatırımdan beklenen verim oranı
D) Vergi
E) Net Kar

4. Yıl...........Net Nakit Girişleri (TL)
....1.................10.000
....2.................12.000
....3.................15.000
....4.................20.000

Yukarıda net nakit girişleri verilen yatırım projesinin geri ödeme süresi 3,5 yıl ise, yatırım tutarı kaç TL'dir?
A) 40.000 B) 42.000 C) 45.000 D) 47.000 E) 50.000

5. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı yatırımlardan biridir?
A) Mamul yatırımlar
B) Yenileme yatırımları
C) Almaşık yatırımlar
D) Genişleme Yatırımları
E) Modernizasyon yatırımları

Ünite - 10 | Belirsizlik Koşulları Altında Sermaye Bütçesi

1. Yatırım kararını belirleyen temel faktörler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Risk ve Getiri
B) Risk ve Belirsizlik
C) Belirsizlik ve Getiri
D) Getiri ve Karlılık
E) Karlılık ve Nakit Akışı

2. Riskle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yatırımın vadesi arttıkça riski de artar.
B) Risk ve getiri ilişkisi doğru orantılıdır.
C) Bir yatırımın riski arttıkça getirisi de artar.
D) Beklenen değerden olumsuz sapmalar risk iken, olumlu sapmalar risk değildir.
E) Yatırımdan beklenen getiri kadar risk de dikkate alınmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi, belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemlerinden biri değildir?
A) Karar ağacı yöntemi
B) Olasılık dağılımı yöntemi
C) Similasyon Yöntemi
D) İç karlılık oranı yöntemi
E) Belirlilik eşitliği yöntemi

4. İki yatırım projesinin risk ölçüsü aynı ise, hangi proje seçilmelidir?
A) Değişim katsayısı düşük olan
B) Değişim katsayısı büyük olan
C) Standart sapması büyük olan
D) Varyansı büyük olan
E) Beklenen getirisi küçük olan

5. Yıl........Riskli Net Nakit Girişi............Asgari Net Nakit Girişi
.....1..............100.000 TL........................60.000 TL
.....2..............120.000 TL........................100.000 TL
.....3..............180.000 TL........................150.000 TL
.....4..............160.000 TL........................140.000 TL

Bu verilere göre 1. yılın net nakit girişlerinin düzeltilmesinde kullanılacak belirlilik eşitliği katsayısı kaçtır?
A) 0,60 B) 0,83 C) 0,87 D) 1,60 E) 1,66

Ünite - 11 | Kısa Vadeli Finansman

1. Banka kredisi ile desteklenmiş finansman bonolarına ne ad verilir?
A) A Tipi B) B Tipi C) C Tipi D) D Tipi E) E Tipi

2. Bir işletme net 45 koşulu ile günlük 1.000 TL alım yaparsa kendiliğinden yaratılan fon tutarı kaç TL olur?
A) 45.000 B) 75.000 C) 60.000 D) 90.000 E) 95.000

3. Finansman bonolarının vadesi en fazla kaç gün olabilir?
A) 50 B) 60 C) 90 D) 360 E) 720

4. Aşağıdaki finansman kaynaklarından hangisi, genellikle kredi değerliliği yüksek olan işletmeler tarafından ihraç edilir?
A) Banka kredileri
B) Leasing
C) Finansman bonosu
D) Factoring
E) Ticari krediler

5. Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları aşağıdakilerden hangisidir?
A) A Tipi B) B Tipi C) C Tipi D) D Tipi E) E Tipi

6. Finansman bonolarının vadesi en az kaç gündür?
A) 50 B) 60 C) 90 D) 360 E) 720
7. Aşağıdakilerden hangisi faktoring unsurlarından biri değildir?
A) Satıcı Firma
B) Lessor
C) Faktor
D) Alacak devri
E) Faktoring sözleşmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi akreditifin taraflarından biri değildir?
A) İhracatçı
B) İhracatçının bankası
C) Gümrük Müsteşarlığı
D) İthalatçının bankası
E) İthalatçı

Ünite - 12 | Orta ve Uzun Vadeli Finansman

1. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla finansmana konu olamaz?
A) Hammadeler
B) Üretim için gerekli yer
C) Üretim için gerekli ekipman
D) Makineler
E) Taşıt araçları

2. Forfaiting piyasasında poliçeler rücusuz olarak kaç kez ciro edilebilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Aşağıdakilerden hangisi kiralama yoluyla finansmanın faydalarından biri değildir?
A) Vergi avantajı sağlaması
B) Riski azaltması
C) Maliyetinin düşük olması
D) Likiditeyi artırması
E) Bilanço içi işlem olması

4. İşletmenin toplam öz kaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değere ne ad verilir?
A) Piyasa değeri
B) Defter değeri
C) Tasfiye değeri
D) Nominal değer
E) Gerçek değer

5. Yatırım mallarının satışından doğan orta vadeli ticari alacakların bir finansman kurumuna devredilmesi yoluyla fon yaratılması işlemine ne ad verilir?
A) Akreditif B) Forfaiting C) Leasing D) Sendikasyon E) Factoring

6. Aşağıdakilerden hangisi forfaitingin unsurlarından biri değildir?
A) İthalatçı
B) İhracatçı
C) Forfaiting kuruluşu
D) Poliçe
E) Factoring sözleşmesi

Ünite - 13 | Sermaye Maliyeti

1. Risksiz menkul kıymetlerin beklenen getirisi %30, piyasa üzerinden beklenen getiri %40 ve beta katsayısı 1,2 ise, maliyet değeri yüzde kaçtır?
A) 30 B) 40 C) 42 D) 76 E) 78

2. Vergi oranının %25 olması durumunda, %60 faizli kredinin vergi sonrası maliyeti yüzde kaç olur?
A) 20 B) 30 C) 45 D) 50 E) 65

3. ABC işletmesi, bankadan kullandığı kredinin gerçek maliyetini %18 olarak hesaplamıştır. Vergi oranı %40 olduğuna göre, söz konusu kredinin faiz oranı yüzde kaçtır?
A) 30 B) 32 C) 33 D) 34 E) 36

4. Risksiz faiz oranının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Bankalar arası piyasada gerçekleşen faiz oranı
B) Merkez Bankası reeskont oranı
C) Hazine bonosu faizi
D) Özel sektör tahvil faizi
E) Hisse senetlerinin ortalama kar payı

esat58
04-09-2010, 06:52
teşekkürler üweys inş. faydalı olur da kurtuluruz şu dersten

Dani Alves
04-09-2010, 15:31
Bugün sınava gırenlerın söledıklerıne göre malıyetten eskı sorular çıkmış, ama İş Hukukundan eskı sorular yokmuşş.. İnşallah Finasaldan eskı sorulardan çıkar.. Bu soruların hepsinı ezberledım ben..

seckin35
04-09-2010, 19:47
Walla bu sorular çıksa ben 10dkda çıkarım sınavdan:)

ama finalde öyle saçma yerlerden sormuşlarki resmen bıraktılar herkesi

kellemusic
05-09-2010, 20:23
Nokta atış sorular ve konulara göre soru dağılımı çok isabetli oldu ÜweyS. sağolasın.

ÜweyS
06-09-2010, 12:47
Nokta atış sorular ve konulara göre soru dağılımı çok isabetli oldu ÜweyS. sağolasın.

Başarılarınızın devamını dilerim...Hürmetler...

dünya_dönüyor
06-09-2010, 13:13
paylaşımın için teşekkürler üweys 1-2 doğrum varsa oda bu sorulara şöyle bi baktığımdandır.tekrar teşekkür ederim :)

caddi09
06-09-2010, 13:32
finansalı verdim bütte kesin.sorular kolaydı.okul bitti.darısı herkesin başına.

ÜweyS
06-09-2010, 13:38
paylaşımın için teşekkürler üweys 1-2 doğrum varsa oda bu sorulara şöyle bi baktığımdandır.tekrar teşekkür ederim :)

Birazda olsa faydam olduysa ne mutlu bana...;)

nazlı_
06-09-2010, 13:42
Birazda olsa faydam olduysa ne mutlu bana...;)

Üweys beyin herkese yardımı oluyor maşalah da biz istisnalar arasındayız sanırım sağlık olsun.....

ÜweyS
06-09-2010, 13:50
Üweys beyin herkese yardımı oluyor maşalah da biz istisnalar arasındayız sanırım sağlık olsun.....

elimden gelen herşeyi yapıyorum, bundan emin olun nazlı hanım. paylaştığım çoğu konu herşeyi anlatıyor sanırım. bunu da son anda hazırlayabildim, zamanım el verdikçe yardım etmeye çalışıyorum.

nazlı_
06-09-2010, 13:59
Çok açıklayıcı oldu ya ben defalarca söyledim size belki milyon kere ama istediğim hiç bir konuda cevap alamdım bu da sanırım sizle alakalı?

ÜweyS
06-09-2010, 14:10
Çok açıklayıcı oldu ya ben defalarca söyledim size belki milyon kere ama istediğim hiç bir konuda cevap alamdım bu da sanırım sizle alakalı?

hiçbir konuda cevap vermedim mi? nasıl çalışmanız gerektiği hakkında çok fazlaca bilgi verdiğimi düşünüyorum. ayrıca benim iş hukukundan çıkarmış olduğum notlarda sitede mevcut indirmiş olmanız gerek. daha nasıl yardımcı olabilirim?

nazlı_
06-09-2010, 14:12
Geçişdirir gibi cevapları....

dünya_dönüyor
06-09-2010, 15:25
Geçişdirir gibi cevapları....

nazlı biz seninle aynı bölümdeyiz ve aynı derslerden kaldık diye hatırlyrm üweys in paylaşımlarından ben yararlanblyrm ama senin yararlanamaman garip.. ve üweys blgisi olduğu her konuda bizimle paylaşan bi arkadaşımız

nazlı_
06-09-2010, 15:54
nazlı biz seninle aynı bölümdeyiz ve aynı derslerden kaldık diye hatırlyrm üweys in paylaşımlarından ben yararlanblyrm ama senin yararlanamaman garip.. ve üweys blgisi olduğu her konuda bizimle paylaşan bi arkadaşımız

Canım ya ben Üveys'le ilgili bi konudan yardım istemişsdim de duyarsız kalışını dile getiridim,yani aslında ben onunla konuşmayı yeğlerdim...

dünya_dönüyor
06-09-2010, 15:56
Canım ya ben Üveys'le ilgili bi konudan yardım istemişsdim de duyarsız kalışını dile getiridim,yani aslında ben onunla konuşmayı yeğlerdim...

anladım nazlı konuyu tam bilmyrm sadece yazdıklarına göre yorum yaptım

nazlı_
06-09-2010, 15:58
Anladım duyarlılığını teşekkürler

ÜweyS
06-09-2010, 16:05
yardım istediğin konuları biliyorum nazlı...aklımda evet. ama gel gör ki, tvs, iş hukuku, finansal yönetim vs... bunları analiz edip hazırlamaya basladım. kısa zamanda ve işyerimde iş yoğunluğumdan dolayı yarım kaldı. zaten kısa ve öz olarak kendin çalışmanın daha önemli olduğunu, not alarak önemli yerlere çalışarak ve sonunda da çıkmış soruları çözerek sınava girmen gerektiğini söylemiştim. ancak finansal yönetimi 1-2 saat bakabildim ve hazırladım. oruç zamanı da zor oldu...eğer hala hatalı olduğumu düşünüyorsan hakkını helal et. elimden geleni yaptım. zor şartlar altındayım...

nazlı_
06-09-2010, 16:10
Rica ederim ne demek mecbur değilsiniz,

ÜweyS
06-09-2010, 16:18
Rica ederim ne demek mecbur değilsiniz,

Anlayışınız için teşekkürler...