PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ara Sınavda Çıkması Muhtemel Yönetim Organizasyon Sorularımrbyr
25-03-2010, 13:09
aü e-eğitim portalından derlediğim soru ve cevaplar, herkese başarılar ...

1 İşletmede kaynağın akıllı bir şekilde kullanılarak lüzumsuz giderlerin önüne geçilmesine ne ad verilir?

Durumsallık
Etkililik ...
Fonksiyonellik
Etkenlik
Lidrelik

2 Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticilere örnektir?

Muhasebe şefi
Personel müdürü ...
Büro yöneticisi
Genel müdür
Üretim ustabaşısı

3 Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları arasında yer almaz?

Frederick Taylor
Frank Gilbreth
Henri Fayol ...
Lillian Gilbreth
Henry Gantt

4 Bilgi ve insan kaynakları, yönetim teorisini belirleyen güçlerden hangisinin kapsamında yer alır?

Global güçler
Politik güçler
Teknolojik güçler
Sosyal güçler
Ekonomik güçler ...

5 Planlama ilkelerinin ne derecede başarıldığının ölçüldüğü yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Güdüleme
Örgütleme
Yöneltme
Kadrolama
Denetim ...

6 Uzmanlaşma ve iş bölümü üzerine çalışmalar yaparak yönetim bilimine katkıda bulunan kişi kimdir?

Machiavelli
Lucas Paciali
Sokrat
Eli Whitney
Adam Smith ...

7 Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

Kararlılık
İletişim yeteneği
Üstün başarı güdüsüne sahip olma
Dinamizm
Bireysellik ...

8 Organizasyonun karmaşıklığını görme ve bir bütün olarak örgütü inceleme yeteneğine ne ad verilir?

Fiziksel yetenek
Kavrama yeteneği ...
Teknik yetenek
Zihinsel yetenek
Beşeri ilişkiler yeteneği

9 Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü yapan Frederick Taylor'un öneride bulunduğu alanlardan biridir?

İşbölümü
Merkezileşme
Fonksiyonel ustabaşılık ...
Disiplin
Girişimcilik

10 Yönetim süreci yaklaşımını geliştiren bilim adamı kimdir?

Cooke
Taylor
Fayol ...
Gantt
Smith

11 Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın mikro analiz yaparken yararlandığı bilim dallarından biri değildir?

Psikoloji
Ekoloji ...
Sosyal psikoloji
Sosyoloji
Antropoloji

12 Endrüstri devrimiyle başlayan ve 1930'lu yıllardan itibaren yetersiz kalmaya başlayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Post modern yönetim yaklaşımı
Neo-klasik yönetim yaklaşımı
Klasik dönem yaklaşımı ...
Bilimsel öncesi dönem yaklaşımı
Modern yönetim yaklaşımı

13 Toplumsal lider aşağıdaki güç kaynaklarından hangisine sahiptir?

Zorlayıcı güç
Yasal güç
Karizmatik güç ...
Ödüllendirme gücü
Uzmanlık gücü

14 Örgüt yöneticilerinin biçimsel olmayan güçlü iş gruplarından korku duyduklarını vurgalayan ve sosyal sistemi iç sistem ve dış sistem olmak üzere ikiye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Dougles McGregor
George Homans ...
Elton Mayo
Mary Parker Follet
Chester Barnard

15 Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi doğa tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?

Yapay sistem
Doğal sistem ...
İşlevsel sistem
Etkileşimli sistem
Mekanik sistem

16 Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen iç faktörlerden biri değildir?

Kullanılan teknoloji
Hedefler
Personel
Tüketici grubu ...
Faaliyet konuları

17 Durumsallık yaklaşımı kapsamında teknolojinin işletme başarısına etkilerini araştıran yönetimci aşağıdakilerden hangisidir?

Burns
Child
Woodward ...
Parter
Lorsch

18 Astın bir başkası için bir görevi yada belirli bir hizmeti yerine getirme mecburiyetine ne ad verilir?

Yetki
Yetki alanı
Güç
Yönetim alanı
Sorumluluk ...

19 Bir kimsenin başkalarını, kendi istediği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğine ne ad verilir?

Güç ...
Görev
Hak
Yetki
Sorumluluk

20 Aşağıdaki araştırmaların hangisinde teknolojinin organizasyon üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır?

Hawthorne araştırmaları
Perrow araştırması ...
Harwood araştırmaları
Lawrence ve Lorsch çalışması
Burns ve Stolker çalışması

21 Dikey ve yatay hiyerarşik ilişkilerin belirlendiği örgütleme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi ...
Faaliyetlerin gruplandırılması
Faaliyetleri gerçekleştirecek işgücünün belirlenmesi
Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi
Amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin belirlenmesi

22 Yetkilerin aşağı kademeye kaydırılmasıyla sağlanan organizasyon faaliyetine ne ad verilir?

Ödüllendirme
Sormluluk devri
Komuta birliği
Yetki göçerimi ...
Görev

23 Aşağıdakilerden hangisi organik örgütün temel özelliklerinden biridir?

Yüksek düzeyde uzmanlaşma
Örgütsel pozisyondan kaynaklanan prestij
Yazılı şekilde iletişim
Yatay düzeyde etkileşim ...
Yüksek derecede standartlaşma

24 Sürekli bir şekilde bugünden, gelecek hakkında düşünmek, kısa ve uzun vadeli amaçlar üzerinde kafa yormak ve izlenecek yollar üzerinde düşünmeye ne ad verilir?

Program
Taktik
Politika
Strateji
Planlama ...

25 Planlama sürecinde misyon ve vizyonun açıklanmasından sonra yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Aternetiflerin belirlenmesi
Alternatifler arasında seçim yapılması
Alternatiflerin karşılaştırılması
Varsayımların belirlenmesi
Amaçların belirlenmesi ...

26 Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne araştırmalarının bireylerle ilgili bulgularından biridir?

Örgütlerin önemli fonksiyonlarından biri örgütte çalışan insanların tatminini sağlamaktır
Grup içinde çalışan kişiler, grup aracılığıyla ihtiyaçlarını giderirler ...
Örgütler birer sosyal sistemdir
Örgütler arasında karşılıklı bağımlılık vardır
Örgütler duygular sistemidir

27 Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer almaz?

Üretimde standartlaşma ...
Güdüleme
Grup davranışı
İletişim
Biçimsel olmayan ilişkiler

28 Aşağıdakilerden hangisi organik örgütün özelliklerinden biri değildir?

Etkileşimin yatay olması
Uzmanlaşmanın düşük olması
Prestijin kişisel katkıdan dolayı kazanılması
Standartlaşmanın yüksek olması ...
İletişimin tavsiye ve bilgiye dayanması

29 Aşağıdakilerden hangisi kadrolama sürecinin aşamaları arasında yer almaz?

Personelin ücretlendirilmesi ...
Personel bulma
Personel seçme
İnsankaynakları
İşe yerleştirme

30 Aşağıdakilerden hangisi yetki devrinde üstlerden kaynaklanan sorunlar arasında yer alır?

Kendi yeteneklerine güvenmeme
Eleştirilere uğrama endişesi
Başarısız olmaktan çekinme
Motivasyon eksikliği
Denetimi kaybetme kaygısı ...

31 Aşağıdakilerden hangisi örgütlenme ilkelerinden biridir?

Koordinasyon
Denetim
Planlama
Yöneltme
Amaç birliği ...

32 Aşağıdakilerden hangisi kadrolama işlevinin aşamalarından biri değildir?

Eğitim ...
Personel bulma
İşe yerleştirme
Personel seçme
İnsan kaynakları

33 Örgütleme işlevinin diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?

Güdüleme
Denetim
Organizasyon ...
Kadrolama
Planlama

dünya_dönüyor
25-03-2010, 13:37
teşekkürler emeğine sağlık.. :)

mrbyr
26-03-2010, 01:25
rica ederim ;)

reyhandk
29-03-2010, 01:13
saolasın.. :)

mrbyr
29-03-2010, 03:56
sende sağol ;)

sınav zamanı yaklaştı, herkese başarılar :)

avci061
13-01-2011, 05:00
cevaplar yokmu kardeşim

papillion
15-03-2011, 15:06
cevaplar yokmu kardeşim

sonunda (...) olan şıklar cevap gibi görünüyor

rafaell34
17-03-2011, 00:40
Eline sağlık