PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İkna ve Konuşma Deneme Sorularıkardel
30-12-2009, 16:08
1. Bir kişinin hiç gitmediği bir semtin, şehrin ne tarafında olduğunu bilmesi aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine bir örnektir?
Şartlanma yoluyla öğrenme
Kavrama yoluyla öğrenme
Farkına varmadan öğrenme
Zorlama yoluyla öğrenme
Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

2. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kuvvetlendiricilere örnektir?
Başarı
İçmek
****
İşitmek
Yemek

3. İknacının, dinleyicilerin hislerini iyi belirlemesi ve buna göre birtakım artistik kanıtlar oluşturması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Logos
Karmaşa
Ethos
Pathos
Tutum

4. Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun özelliklerinden biridir?
Standartlaşma
İdeolojileri benimsemeye kapalı olma
Özgür düşünme yetisi
Dayanışma duygusunun egemen olması
Güdülenmeye kapalı olma

5. Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda iknaya karşı koymayı önlemek amacıyla dikkat dağıtıcı olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biridir?
Kadının dikkat çekici öğe olarak kullanılması
Rasyonel anlatım
Marka farkındalığı
Ürünün somut faydalarının belirtilmesi
Yaşamdan kesit formatı

6. Aşağıdakilerden hangisi iknaya karşı koyma ile ilgili bir reklam sloganıdır?
Arçelik demek yenilik demek!
Ateş seni çağırıyor!
Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?
Saçlarınızdan başlayın!
Şımartan aromanın gücü!

7. Dinleyicilerin, konuşmanın sadece kendileri ile ilgili kısımlarını dinlediği dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Seçerek dinleme
Saplanmış dinleme
Görünüşte dinleme
Yüzeysel dinleme
Tuzak kurucu dinleme

8. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın özelliklerinden biri değildir?
Toplumsal farklılıklara neden olması
Düşüncelerimizi açıklamaya yaraması
Haberleşmeyi kolaylaştırması
Sürekli bir düşünce alışverişi olması
Uygarlığın gelişimine katkıda bulunması

9. Sınava hazırlanmak için bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu grup, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Öğrenme grubu
Deneysel grup
Yönetsel grup
Problem çözme grubu
Bilgi toplama grubu
10. İkna edici iletişim matrisinde yer alan değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?
Nitel-Nicel
Bağımlı-Bağımsız
Sürekli-Süreksiz
Sayısal-Sayısal Olmayan
Deneysel-Deneysel Olmayan

11. Aşağıdakilerden hangisi tutum kavramını tanımlamaktadır?
Tutumlar toplumsal özellikleri nitelerler ve toplum içinde zamanla oluşurlar.
Tutum bir bireye atfedilen, psikolojik bir obje ile ilgili duygu, düşünce ve davranışları düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.
Tutumlar sadece insanların fizyolojik ihtiyaçlarından kaynaklanırlar.
Tutumlar sürekli değişken özelliklerdir.
Tutumlar davranışlardan gözlemlenemezler.

[hide]12. Gazete ve TV gibi kitle iletişim araçlarınca bizlere sık sık hatırlatılan, kanunlara saygı ve kişilerin sahip oldukları hakları kapsayan fazilet ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yalancılık
Güzellik
Kibarlık
Çekicilik
Adalet

13. İknaya karşı direnme büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Güdülerle
Ortamla
Olumlu duygularla
Kaynağın inanırlılığıyla
Araçlarla

14. Aşağıdakilerden hangisi dinleme hakkındaki mitlerden biridir?
Bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar.
Dinleme sadece işitmektir.
Dinleme savunucu olmalıdır.
İyi bir dinleyici tuzak kurucu dinlemelidir.
Her dinlediğimizi anlarız.

15. İnsanları hayvanlardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Kendisini güvende hissetmek için bir evde yaşaması
Annelik içgüdüsü
Konuşabilmesi
Diğer insanlarla birlikte yaşaması
Açlığını gidermek için avlanması

16. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan tören konuşması, özel durumlarda yapılan konuşma türlerinden hangisine örnektir?
Bilgilendirme konuşmaları
Sunuş konuşmaları
Anma konuşmaları
Kabul konuşmaları
Giriş konuşmaları

17. Bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili yapılan bir konuşma, aşağıdaki konuşma türlerinden hangisine bir örnektir?
Eleştirici konuşma
Kavramlar hakkında konuşma
Giriş konuşması
Objeler hakkında konuşma
Savunucu konuşma

18. Aristo’nun öne sürdüğü "Ethos", "Pathos" ve "Logos" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aralarında çok açık ve kesin bir sınır yoktur.
Mantık sınırlarını her zaman aşarlar.
Fizyolojik özellikleri nitelerler.
Tamamen biyolojik özelliklerden kaynaklanırlar.
Fiziksel çekicilik her üçü için de önemlidir.


19. Aşağıdakilerden hangisi ilk ikna kuramcılarından biridir?
Aristo
Marshall McLuhan
August Comte
John Fiske
Eflatun

20. Bireyin genel hayat görüşüne ve davranışlarına yön veren tutuma ne ad verilir?
Güdü
İhtiyaç
Adet
Örf
İdeoloji

21. Aşağıdakilerden hangisi iknaya karşı koymada rol oynar?
İknacının tanıdık olması
Bireyin geçmişte yaşadıkları veya alışkanlıkları
İknacının sevilen biri olması
İkna edici iletinin inandırıcı olması
İknacının karizması

22. Bir kişinin ihtiyacı olduğunda bencillik göstermeden ona destek verilmesini ifade eden fazilet öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Akıllılık
Nezaket
Cesaret
Cömertlik
Sağduyu

23. "Özgürlük, insanın tasarladığı duygudur, konulan tüm yasakları aşabilmesidir." ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
McGuire
Vash
Festinger
Sartre
Macoby


24. Aşağıdakilerden hangisi, iknaya karşı direnme sürecinde dikkatin dağılmasının etkilerini araştıran kişilerden biri değildir?
Vash
Garetti
Hall
Festinger
Macoby

25. İnsan ırkının 25 milyon yıllık tarihi üzerinde çalışan yeni bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Patoloji
Paleoantropoloji
Fizyoloji
Nöroloji
Metodoloji

26. Aşağıdakilerden hangisi, küçük gruplarda üyelerin üstlenmeleri gereken sorumluluklardan biri değildir?
Tam katılımın özendirilmesi
Bireysel çatışmalardan kaçınılması
Grup üyelerinin her birinin aynı şekilde düşünmeye zorlanması
Bireyin kendisini grubun amaçları konusunda taahhüt altında hissetmesi
Bireysel görevlerin yerine getirilmesi

27. Konuşmanın yapıldığı toplumsal ve fiziki çevreye ne ad verilir?
Ortam
Markez
Statü
Alan
Durum

28. Aşağıdakilerden hangisi, süreçler hakkında konuşmaya bir örnektir?
Parfümün nasıl yapıldığı konusunda bilgi verilmesi
Türkiye hakkında bilgiler verilmesi
Eğitim felsefesinin açıklanması
Romantizmin ne olduğu üzerinde tartışılması
Bilimin temel kavramlarının tanımlanması


29. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı bir konuşmanın amaçlarından biridir
Karşımızdakinin değer yargılarına saygı göstermeden konuşmak
Sadece eleştirmek amacıyla konuşmak
Bizi dinleyenleri yok sayarak kendi görüşlerimizi savunmak
Karşımızdakilerin değer yargılarını, düşüncelerini ve inançlarını olumlu bir yönde değiştirmek için konuşmak
Kötülemek amacıyla konuşmak


30. Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun özelliklerinden biridir?
Dayanışma duygusunun egemen olması
Özgür düşünme yetisi
Standartlaşma
Güdülenmeye kapalı olma
İdeolojileri benimsemeye kapalı olm

kardel
30-12-2009, 16:17
1c2a3e45a6c7a8a9a10b11b12e13d14a15c16c17b18a19a20e 21b22d23d24b25b26e27a28a29d30d

kırmızı_haziran
05-08-2013, 22:36
teşekkür ederim..