PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Finansal Yönetim Ders Notlarışilan
19-04-2008, 00:26
Düşük fiyatlı satım emirlerinin daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat önceliği kuralı denir.
Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına alınması için kurulan kartel türü satış kartelidir.
Dikey birleşme, üretim ve satış faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini gösterir.
İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek amaçların belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.
İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması
Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması, İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.
Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi sağlayan ve piyasaları dengeye getiren sürece arbitraj denir.
Çağdaş finans yöneticisinin görevleri: İşletmenin gelecekteki büyüme hızının ne olacağına karar vermek. İşletme kaynaklarının bileşimine karar vermek. Üretilen malın maliyeti ve fiyatının nasıl saptanacağını belirlemek. İşletmenin sermaye yapısını belirlemek.
Muhasebe, finansal yönetimin ilişkili olduğu öncelikli disiplinlerden biridir.
Muhasebe politikalarının ve süreçlerinin saptanması kontrolörün görevlerinden biridir.
Finansal yöneticiler kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı Finansal Planlamada amaçlar.
Cari oran 2, cari borçlar 4 milyar TL ve stokları2 milyar TL olan bir işletmenin hassas oranı1,5 'tur.
Sermaye arttırımı, işletmelerin fon kaynaklarından biridir.
Fon kullanımları: Vergi ödemeleri. Sermayenin azaltılması. Kar payı dağıtımı. Sabit varlık artışı.
Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL, toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10 milyar TL'dir. İşletmelerin %20 oranında artıracağı tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.
İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında finansal plan türlerinden Olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.
Bütçelemenin yararları: İşletme etkinliklerini geliştirmesi. Kaynakların verimli kullanımını sağlaması. Planlamada kesinlik sağlaması. İşletme içi bölümler arasında uyum sağlaması.
Genel imalat giderleri bütçesi, üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir.
Sigorta giderleri, sabit giderlere örnektir.
Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL’lik satış hacminde başa baş noktasına ulaşır.
Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin ödenmiş giderler, Stoklar.
Çalışma sermayesinin geçici kısmının bir bölümünün kısa süreli finansman kaynakları ile finanse edildiği çalışma sermayesi finansmanı yaklaşımına Ilımlı yaklaşım denir.
Net karı15 milyon TL, satışları30 milyon TL ve toplam varlıkları50 milyon TL olan bir işletmenin kazanma gücü yüzde 30 'dur.
Bir işletmenin yıllık talebi 1200 birim ve ekonomik siparişmiktarı100 ise, bu işletme giderlerini en aza indirebilmek için 30 günde bir siparişvermelidir.
Üretim sürecinde yer almayan ancak üretim sürecinin meydana gelmesine ve devamına yardım eden materyallere işletme malzemesi denir.
Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı, Asit test oranı.
Bir işletmenin satışları150 milyon TL ve alacakları 25 milyon TL ise bu işletmenin alacakları ortalama 60 gün vadelidir.
500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6 aylık faizi 400 milyon TL'dir.
Piyasadaki enflasyon oranı%70 olduğunda, %90 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yaklaşık %12 'dir.
Net şimdiki değer yöntemi, paranın zaman değerini dikkate alır.
%70 iskonto faktörüne göre şimdiki değeri 20, %80 iskonto faktörüne göre ise şimdiki değeri -5 olan bir projenin iç karlılık oranı%78 dir.
24 Ocak 1980 kararlarının sonuçları: Sıkı para politikası uygulaması. Faiz oranlarının hızlı bir şekilde artış göstermesi. Yeni yatırım olanaklarının azalması. İşletmelerin borç yükünün artması.
Bütçeleme şefi, kontrolöre bağlı olarak çalışır.
Vergiden önceki net geliri 5 milyar TL, ödenen faiz tutarı500 milyon TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı11 'dir.
Sermaye arttırımı, fon kaynaklarından biridir.
Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL, toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10 milyar TL'dir. İşletmenin 1999 yılında satışlarını% 20 oranında arttıracağı tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.
İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
Bir işletmenin ürettiği malların satış geliri 50000 birimlik üretimde toplam 1 milyar TL, değişir giderleri toplam 500 milyon TL ve sabit giderleri toplam 750 milyon TL olduğuna göre, bu işletme 75 bin birimlik üretimde başa baş noktasına ulaşır.
Toptan ticarette, çalışma sermayesi ihtiyacı diğerlerine göre daha fazladır.
Optimal nakit tutarının saptanması ile ilgili olarak geliştirilen Beranek modelinde, işletmeye para girişlerinin devamlı, buna karşılık para çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığı ileri sürülmektedir.
Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir.
Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı, Asit test oranı
500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6 aylık faizi 200 milyon TL'dir.
İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.
Pazar analizinde göz önünde bulundurulan faktörler: Pazar büyüme oranı, Pazarın büyüklüğü, Satış fiyatı, Pazar payı
Kar payının, işletmenin hesap dönemi sonunda elde ettiği net karından dağıtılacağı, kar dağıtımında benimsenen ilkelerden biri olan net kar ilkesinin gereğidir.
Senet borçlusunun, senedin tevdi edildiği bankanın bulunduğu şehrin dışında bulunması halinde kullandırılan kredilere senet iştirası suretiyle kullanılan krediler adı verilir.
Orta vadeli finansman kaynaklarından biri rotatif kredilerdir.
Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25 olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur.
Optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan etkenlerden biri borçlanma ek***liğidir.
Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltmasıdır.
İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altına dayalı VDMK, Altına dayalı B tipi yatırım fonu, Altına dayalı değişken faizli tahvil
Binek otomobilleri üreten bir işletmenin kamyon, otobüs veya minibüs üreten diğer işletmelerle birleşerek faaliyetlerini genişletmesi Kümeli birleşme türüne örnektir.
Başarısızlığa düşen işletmelerin durumunu iyileştirmede alınabilecek önlemler: İşletmenin satılması, Yeni işletmelerle ortaklık yapılması, Borçların vadesinin uzatılması, Sermaye artırımı yapılması.
Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara Euro ticari senet denir.
Grev, sistematik olmayan risklere örnektir.
Fonların gelecekte ekonomik yararlar sağlamak amacıyla şimdiden tahsis edilmesine yatırım denir.
Finansal analizde, fon akım tablosundan yararlanılır.
Bir işletmenin 1997 yılı varlık toplamı750 milyon TL, satışlarıtoplamı300 milyon TL ve kısa vadeli borçlarıtoplamı150 milyon TL'dir. İç kaynaklardan 50 milyon TL sağlayan işletme, 1998 yılında satışların 450 milyon TL düzeyinde olacağını tahmin
ettiğine göre, bu işletmenin 1998 yılı ek fon gereksinimi 250 milyon TL'dir.
Finansal gereksinimlerin tahmininde kullanılan yöntemler: Satışların yüzdesi, Regresyon analizi, Günlük satış tutarı, Oranlar
İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek, günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara Normal plan denir.
Satış giderleri bütçesi, pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
Bir işletmenin 30 000 birimlik üretimde sabit giderleri toplamı25 milyon TL, değişir giderleri toplamı30 milyon TL ve birim satışfiyatı1500 TL ise başa baş noktası 50 bin birimdir.
Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 8 milyar TL’lik satış hacminde başa baş noktasına ulaşır.
Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin ödenmiş giderler, Stoklar
Tüm faaliyeti boyunca, ekonomik ve mevsimlik değişmeleri göz önünde bulundurmadan elde tutulması gereken döner varlık kalemleri sürekli çalışma sermayesi ile ifade edilir.
Optimal nakit tutarının saptanması ile ilgili olarak geliştirilen modellerden Beranek modeli, işletmeye para girişlerinin devamlı buna karşılık para çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığı ileri sürülmektedir.
Menkul kıymetler ile para arasındaki karşılıklı aktarımların zaman ve tutarını belirlemek için geliştirilen modele Miller-Orr modeli denir.
Bir işletmenin yıllık talebi 10000 birim, sipariş verme gideri 50 TL, birim stok değeri 100 TL ve bulundurma gideri %25 ise, bu işletmenin ekonomik siparişmiktarı200 'dür.
Kısa vadeli borç ödeme gücünü tespit etmek için kullanılan oranlar: Cari oran, Asit test oranı, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı
Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
Bir tasarruf sahibinin %50 bileşik faiz üzerinden bankaya yatırdığı400 milyon TL’si ikinci yılın sonunda 900 milyon olacaktır.


alıntıdır.

sinem_21
20-04-2008, 01:54
tesekkürler canm;)

HaYRaT
20-04-2008, 14:58
teşekkür

şilan
20-04-2008, 15:53
rica ederim iyi çalışmalar;)

HaYRaT
20-04-2008, 15:59
sağolun

şilan
20-04-2008, 16:02
sağolun

sende sağol:):)

HaYRaT
20-04-2008, 16:03
eywallah;)