PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Finansal Yönetim Ders Notlarıomer_evran
04-07-2007, 13:04
Finansman: İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır.
Finansal yönetim: İşlemenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak uygun varlıklara yatırılmasıdır.
Sermaye bütçelemesi: Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecidir.
Finans: Kişi yada kurumların faydalanabileceği para,fon ya da sermaye anlamına gelir.
Finansal yönetimin 3 tane genel amacı vardır.
1-Karı en yükseğe çıkarmak
2-Pay başına gelirleri en yükseğe çıkarmak
3-İşletmenin piyasa ( Pazar ) payını en yükseğe çıkarmak
Finansal yönetimin fonksiyonlarını 3 başlık altında toplamak mümkündür.Bunlar
1-Yatırım kararları
2-Finansman kararları
3-Dividant kararları
1-Yatırım Kararları
Finans yöneticisinin vereceği kararlardan hemen hemen en önemlisi yatırım kararlarıdır.İşletmeler sahip oldukları kıt kaynaklarını,çeşitli seçenekler arasında en uygun olanı seçerek kullanmak durumundadır.İşletmeler faaliyet özelliklerine bağlı olarak çok sayıda kısa ve uzun vadeli reel ve finansal varlıklara yatırım yapmak durumundadırlar.Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırımı ( Sermaye Bütçelemesi) bu kararın en önemli rolü olup,gelecekte sağlanacak faydalar için seryameyenin uzun süreli yatırılmasını gerekli kılmaktadır.Yatırılan sermayenin sağlayacağı faydalar,gelecekle ilgili ve kesinlikle bilinmediğinden risk içerirler.Uzun süreli yatırımlarla ilgili risk,süre uzun olduğu için daha da artmaktadır.Dolayısı ile yatırımlardan beklenen getiri ile bu yatırımın taşıdığı risklerin birlikte ele alınması zorunludur.
Reel yatırımlara örnek olarak,makinalar,binalar,araç-gereçler gösterilebilir.
Reel olmayan yatırımlara ise teknik uzmanlık,patent,marka örnek gösterilebilir.
2-Finansman kararları
İşletmelerin faaliye geçebilmesi,faaliyetlerini devam ettirebilmesi için,çok sayıda varlıklara ihtiyaçları vardır.Dolayısı ile finans yöneticisinden,işletmeye gerekli olan varlıklara yönelik olarak fon ihtiyacını belirlemesi ve bu ihtiyacın en iyi şekilde nasıl finanse edileceğini ortaya koyması,gerekli fonların nereden,nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin kararları alması beklenir.
İşletmeler borçlanarak ya da öz sermaye kanalıyla kaynak sağlayabilirler.İki kaynak arasında temel farklılık; borçlanma durumunda işletmelerin,zarar bile etseler faiz ve anapara ödeme yükümlülüğü altında olmalarıdır.Genelde borçla finansmanın en önemli avantajı faizin gider olarak vergiden düşülebilmesidir.
Hisse senedi yoluyla finansmanda ise,faiz ve anapara ödemei gibi zorunlu bir ödeme söz konusu değildir.Faaliyetlerden kar elde edildiği halde,genel kurul kararıyla karın dağıtılmaması mümkündür.Ayrıca hisse senetlerinde vade olmadığı için anapara ödemesi gibi bir durumun olmaması nedeniyle hisse senedi yoluyla finansmanın riski borçla finansmana göre daha düşük olmaktadır.
Finansal yönetim; gerekli sermayenin ne kadarının borçla,ne kadarının öz sermaye ile finanse edileceği yanında,borçlanmanın ne kadarının kısa vadeli,ne kadarının uzun vadeli olacağına da karar vermelidir.Kısa ve ve uzun vadeli finansmanın bankalardan ya da finansman bonosu,tahvil gibi finansal varlıklarla tasarruf sahiplerinden sağlanabilir.İşletmenin niteliğine,ekonominin koşullarına bağlı olarak çeşitli finansman seçeneklerinin maliyeti ve riski farklılık gösterebilir.
Finansal yönetime düşen görev,çeşitli seçenekleri risk ve maliyet açısından karşılaştırarak işletmeye en uygun gelecek bir bileşimi oluşturabilmesidir.
Önemli:İster kısa vadeli,ister uzun vadeli yatırımlar olsun kararlar daima yatırımın riski ile getirisi karşılaştırılarak verilmelidir.Daha riskli yatırımlardan daha fazla getiri beklenmelidir.
3-Dividant kararları
Finansal yönetimin üçüncü önemli karar alanı da dividant ya da kar payı dağıtımı ile ilgilidir.Dividant kararları,faaliyetlerden sağşanan karların ne kadarının işletmede ne kadarının ortaklara dağıtılacağı ile ilgilidir.Yine kar dağıtım politikası belirlenirken,kar dağıtılması sonucunda işletmenin azalan fonu yerine sağlanacak ilave fonların maliyetinin ne olacağı gibi durumların analiz edilmesi gerekir.Kar dağıtımında halka açık olan ve halka açık olmayan anonim şirketlerde sermaye piyasası kanuna göre bazı farklılıklar söz konusudur.
Gerek finansmanla ilgili karalar,gerekse yatırımla ilgili kararlar,ancak işletmenin içsel ve dışsal kaynaklardan sağlayacağı çok sayıda analiziyle alınabilir.Dolayısı ile finans yöneticisinin,finansal öngörülerde bulunma,finansal piyasalardaki artan kısa ve uzun dönemli fonların etkilerini değerlendirme,yatırım alternatiflerinin işletmenin değeri üzerindeki potansiyel etkilerini araştırma,dividant politikalarını ve sermaye yapısını oluşturma,fiyatlama politikasını değerlendirererek bunun işletmenin satışları ve karları üzerindeki etkilerini saptama,potansiyel birleşme ve satın almaları analiz etme ve zaman zaman da uluslar arası iş fırsatlarını değerlendirme gibi her geçen gün artan,çok sayıda fonsiyonu vardır.Finans yöneticinsin;işletmenin halka açılmasında,işletmenin tamamının ya da bir bölümünün satılmasında,mali açıdan yeniden organizasyonunda,konkordata önerilerinin kabulü ya da konkordata teklif edilmesinde,işletmenin tasfiye edilmesinde ve benzeri periyodik olmayan durumlarda da sorumluk alanı gelişmektedir.Görüldüğü gibi finans yöneticilerinin etkin kararlar verebilmek için çok değişik alanlarda temel bilgilerinin olması gerekir.Bu nedenle finans fonksiyonu,küçük işletmeler dışında belirli büyüklüğe ulaşmış pek çok işletmede belirli alanlarda uzmanlaşmış çok sayıda kişilerce yerine getirilmelidir.
Yukarıda belirtilen yüm bu finansal kararlar işletmenin piyasa değerini etkileyecektir.İşletmenin,piyasa değerini maximum yapmak amaçlanıyor ise,karar verilirken kararın işletmenin piyasa değerine olan etkisi düşünülmelidir.
Karın ne kadar dağıtılması gerektiği konusunda karar verilirken,karın işletmede kullanılmsıyla sağlanacak karlılıkla,ortaklara dağıtılması durumunda ortakların tatmini karşılaştırılır.
Finans yöneticisi: İşletmelerde yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişidir.

Finans Yöneticisi ( Haznedar ) Muhasebe Müdürü ( Kontrolör )


Finans yöneticinin ve Muhasebecinin Tipik Sorumlulukları * Banka ilişkileri
* Nakit yönetimi
* Finansman
* Kredi Yönetimi
* Dividant kararları
* Sigorta
* Emeklilik fonlarının Yönetimi * Mali tabloların hazırlanması
* İç Denetim
* Muhasebe
* Bordro işlemleri
* Kayıtların korunması
* Bütçelerin Hazırlanması

Ülkemizde işletmelerin büyük bölümünün küçük aile şirketi özelliği göstermesi nedeniyle haznedar ya da fon yöneticisi yerine,finansman müdürü,kontrolör yerinede muhasebe müdürü terimleri kullanılmakta ve bu iki fınksiyo aynı kişinin sorumluluğunda yerine getirilmektedir.Bu fonksiyonların aynı kişilerin sorumluğunda gerçekleştirilmesi durumuunda bu kişilerin bağlı olacağı tepe finans yöneticisi olmaktadır.Tepe Finans yöneticisi genellikle genel müdürü yardımcısı düzeyindedir.
Sabir varlıklara yatırım kararı ya da sermaye bütçelemsi faaliyetlerinden fon yöneticisi,muhasebe müdürü ya da tepe finans yöneticisi sorumludur.Ancak önemli yatırım projeleri,üretim,pazarlama ar-ge gibi alanlarda çok yakından ilişkilidir.Bu durumda bu alanlarda çalışanların da sermaye bütçelemesi faaliyetlerine katılmaları gerekmektedir.
Kar dağıtımı gibi kararlarda, yasa ve geleneklere göre yönetim kurulu ya da genel kurul kararı gerekmektedir.Yönetim kurulları,küçük ya da orta ölçekli yatırım harcamalarıyla ilgili kararları yöneticilere bırakabilmektte,ancak büyük ölçekte yatırım harcamalarında böyle bir durum söz konusu olmamaktadır.
Finansal Yöneticinin Görevleri
Finansal yönetici genel olarak fonların bulunması ve bunların harcanması yani yatırımı ile ilgilenmektedir.Kısaca para ile ilgili tüm işler finansal yönetimin faaliyetleri arasındadır.
Ayrıca;
Çağdaş finans yöneticisinin Görevleri:
* İşletmenin fon kaynaklarının bileşimine karar verme
* İşletmenin büyüklüğü ve gelecekteki büyüme hızını tespit etme
* Üretim miktarının,maliyetlerin ve satış fiyatının belirlenmesi
Günümüzde Finansal Yönetimin Amaçları:
*İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi
* Varlıklar yatırılacak fon miktarının belirlenmesi
* Yatırılacak fonların nasıl ve hangi kaynaklardan sağlanacağının kararlaştırılması
* Finansal analiz,planlama ve denetim yapma
* Yatırım kar ve risk analizleri yapma
* Yeni yatırım alanlarının araştırılması
Finansal yöneticinin görevlerini oluşturmaktadır.Örneğin; Pazar alanlarının araştırılması,dağıtım kanallarının belirlenmesi gibi pazarlama biriminiilgilendiren konular ile,üretim planlaması,mal dağıtım politikası gibi işlevler ve muhasebe birimini ilgilendiren Finansal Tabloların hazırlanması Finansal yöneticinin denetiminde değildir.
Finans fonksiyonunu etkileyen etmenler:
Aşağıda bulunan etmenler,işletmenin fonlarını bulma,bu fonları kullanma ve koruma işlevini daha önemli hale getirmektedir.
* İşletmenin büyümesi (büyüme ile birlikte ihtiyaç duyulan fonların bulunması ve yönetimi daha da önem kazanmıştır.)

* Pazarın gelişmesi (Pazarların gelişimi rekabeti arttırmıştır)

*Rekabetin artması ( Rekabetin artması firmaların kar marjlarını daraltmıştır)

*Enflasyonun artması ( İşletmelerin çalışma sermayelerinin yetersiz jakmasına yol açmıştır.Enflasyon dönemlerinde ayıca ; gerçek olmayan aşırı karlar oluşur,yatırımın politikaları ölçüsüzleşir,yabancı kaynağa talep artarve uzun dönemli kaynak arzı daralır.

*Bazı sektörlerin öneminin artması ( Önemi artan sektörlerde finasns fonksiyonu daha önem kazanmıştır)

* Taşıma ve haberleşmenin hızlanması (Firmaları ek bir giderle karşı karşıya bırakmıştır)

* Genel Ekonomi politikasındaki değişmeler (Bu politika özellikle faiz oranlarının yükselmesine neden olmuştur.

İşletmenin amaçları
* Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak
* İşletmede istihdamı sürekli kılmak
* İşletmenin sürekliliğini sağlamak
* Üretimi ve satışları arttırmak
* İşletmenin Pazar payını arttırmak
* İşletmenin büyümesini sağlamak
* İşletmenin karını maximum yapmak
* İşletmenin değerini maximum yapmak
Yukarıda sayılan amaçlardan ilk üçü sosyal amaçlar olarak nitelendirilirken,diğerleri son iki amaca hizmet ederler.Sosyal amaçlar daha çok vakıf,dernek,KİT gibi kurumlar için öncelikli amaç olabilmektedir.Özel işletmeler için ekonomik amaçlar öncelikli olup,sosyal amaçlar ikinci derecede gözetilen amaçlar olmaktadır.
Karı En Yükseğe çıkarma Amacı ( Kar maksimizasyonu ) Kar maksimizasyonu amacının en önemli iki eksikliği Zaman ve Risk faktörlerini dikkate almamasıdır.
Günümüzde klasik “ kar maksimizasyonu yerine,çağdaş ve bu amacın eksikliklerini tamamlayan “ işletme değerini maksimum yapma,hissedarların servetini ya da varlıklarını maksimum yapma” şeklinde ifade edilen amaç,nihai amaç olarak benimsenmektedir.
İşletmenin Piyasa değerini Maksimum yapma Amacı ( Değer maksimizasyonu )
İşletmenin cari piyasa değerini maksimize etme ya da hissedarların varlıklarını maksimize etme,işletmenin gelecekte beklenen gelirlerinin şimdiki değerinin maksimum edilmesi anlamındadır.
Piyasa fiyatı : Hisse senetlerinin piyasadaki arz ve talebe bağlı olarak belirlenen fiyatıdır.

Finansal Yönetim ve İlişkide Bulunduğu Disiplinler
Muhasebe: Finans yöneticisi karar vermede sık sık muhasebe verilerinden faydalanır.Genellikle muhasebeciler,geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede yönetime yardımcı olacak verileri ve finansal raporları hazırlamaktan sorumludurlar.
Finans yöneticinin başlıca ilgi alanı işletmenin nakit akışlarıdır.Nakit akışları finanslama ve yatırım kararlarının uygunolup olmadığını ortaya koyan en önemli faktördür.Nakit akışlaının saptanmasında ise muhasebe verilerinden faydalanmak gerekmetir.
Küçük ya da orta boy işletmelerde muhasebe ve finansman görevleri aynı kişiye ya da bir gruba verilebilmektedir.Bu durumda yukarıda ayrılmış görevleri açık olarak görmek zordur.
İktisat: İktisatta finansal yönetimle ilgili iki alan mikro ekonomi ve makrı ekonomidir.Mikro ekonomi işletmelerin,bireylerin ve ailelerinin iktisadi kararlarıyla ilgilenir.Makro ekonomi ise ekonomiyi bir bütün olarak ele alır.
Tipik olarak bir işletme, ekonominin genel durumuyla çok yakından ilgili olup,yatırım için para ve sermaye piyasasına bağlıdır.Dolayısı ile fnans yöneticisi,kredinin elde edilebilirliliği ve fonların maliyetine,parasal politikaların nasıl etkileyebileceğini anlamak ve bilmek durumundadır.Aynı zamanda finans yöneticisi,mali politikalarda ve mali politikaların ekonomiye etkileri konusunda da uzmanlaşmış olmalıdır.
Finans yöneticisi mikro ekonomiden,özellikle uzun vadeli yatırım kararları almada,nakit,stok ve alacakların yönetiminde faydalanır.
Pazarlama,üretim ve Kantitatif Yöntemler: Finansal yönetim ile ona ikinci derecede fonksiyon gören disiplinler pazarlama,üretim ve kantitatif yöntemlerdir.Bu disiplinler,finans yöneticisinin günlük kararlarıyla dolaylı olarak ilgilidir.Örneğin,finans yöneticisinin pazarlamada yapılacak yeni ürün geliştirmelerinin ve yeni pazarlama yöntemlerinin,işletmenin öngörülen nakit akışlarına ve sermaye harcamalarına ekkilerini düşünmesi gerekir.Benzer şekilde,üretim sürecindeki değişikliklerin gerektireceği sermaye harcamalarını değerlendirmek durumundadır.Nihayet karmaşık yönetim problemleri analiz etmede,kantitatif yöntemlerden gittikçe artan bir biçimde faydalanılmaktadır.
Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları
İşletmeler kuruluş aşamasında istedikleri yasal türü seçebilirler.Ancak hukuki şeklin seçiminde bazı yasal sınırlamalara da uyulması gerekmektedir.Söz konusu sınırlamaların bir kısmı işletmenin yer aldığı işkolu ve faaliyetlerin niteliği ile ilgilidir.Örneğin,ülkemizde bankaların,sigorta şirketlerinin,sermaye piyasası aracı kuruluşlarının anonim şirket şeklinde kurulması gibi bir sınırlama söz konusudur.
Karın dağıtımı,vergi tahakkuku,alacaklılara karşı sorumluluk,faaliyet sonuçlarının açıklanması,son sağlama miktarı ve şekli gibi konularda alınacak kararlar işletmelerin hukuki yapısı ile doğrudan ilgilidir.
Bireysel İşletmeler ( Ferdi Teşebbüsler )
Bireysel işletmeler tüzel kişiliği bulunmayan ve üçüncü kişilere karşı ortakların tüm varlığı ile sorumlu olduğu bir girişim türüdür.Bireysel işletmelerin kuruluşu için yazılı bir sözleşmeye gerek duyulmadığı gibi,belirli sermaye tabanı da aranmamaktadır.Bireysel işletmelerde kişiler tüm mal varlıklarıyla sınırsız şekilde sorumlu olduğundan kredi bulunması daha kolay olabilmektedir.Bununla birlikte alınan kredi geri ödenmez ise,alacaklı tüm kişisel varlık üzerinde hak sahibi olacaktır.Ancak bu tür işletmelerde tüm kararlar tek bir kişi tarafından alındığından,hatalı karar alma olasılığı artmaktadır.
Ortaklıklar:
Ortaklıklar şahıs ve sermaye ortaklıkları olarak iki grupta toplanabilir.Adi ortaklıklar,kollektif ortaklıklar,komandit ortaklıklar şahıs, Limided ve anonim ortaklıklar sermaye ortaklıklarıdır.
Adi Ortaklıklar:
Adi ortaklıklar,iki yada daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık( şirket ) türüdür.Bu tür ortaklıkların en önemli avantajı düşük maliyetlerle ve kolayca kurulabilmesidir.
Adi ortaklıkların dezavantajları bireysel işletmelerin dezavantajlarına benzer.Bireysel işletmeler gibi,ortakların da sınırsız sorumlulukları vardır.İşletmenn finsansal krize girmesi durumunda her ortak kendi payı ile değil,işletmenin tüm borçlarından sınırsız olarak sorumludur.
Kollektif Ortaklıklar ( Kollektif Şirketler )
Kişilerin belirli şekil şartıyla ve belli unvan altında oluşturdukları bir ortaklık türüdür.Tüzel kişiliği de olan bu ortaklık türünde ortaklar,şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar.Alacaklılar,ortaklığın borçlarından dolayı ortaklardan dilediğine karşı,yasal yollara başvurabilirler.Dolayısıyla bu tür ortaklıklar genellikle birbirlerini iyi tanıyan kişiler tarafından kurulduklarından,bu tür ortaklıklıklara şahıs ortaklıkları denir.
Şirketin ömrü,ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlıdır.Bu ortaklık türünde de fon sağlama olanağı,ortaların elde edebilecekleri olanakların toplamı kadardır.Ticaret kanunu’na tabi olan kollektif ortaklıklarda ortaklar tacir sıfatını kazanırlar.
Adi Komandit Ortaklıklar:
Ticari bir şirkette ortaklardan bir kısmı aynen şahıs şirketlerinde olduğu gibi sınırsız ve müteselsilen sorumluluk yüklenirken,bir kısmı da yanlızca koydukları sermaye kadar sorumluluk ( sınırlı sorumluluk ),yüklenmeleri durumunda adi komandit ortaklık türü ortaya çıkmaktadır.Bu şirket türünde sorumluluğu sınırsız olanlar şirketin yönetimini elinde bulundurduklarından kollektif şirkete benzer ve önemli avantaj ve dezavantajlarına sahipolabilir.Ancak bu tür şirketlerde toplanabilecek fon miktarı,sınırlı sorumlu ortak sayısı arttırılarak,kollektif ortallığa göre daha kolay arttırılabilir.
Sermayesi paylara bölünmüş Komandit ortaklıklar:
Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık adi komandit ortaklığa benzer Tek farkı sınırlı sorumlu ortaklar olarak bir ya da birkaç kişinin daha yer almasıdır.Adi komandit şirketlerde sınırlı sorumlu ortakların payları yanlızca sözleşmede yer alır ve sermayeye karşılık olarak herhangi bir pay senedi vermez.
Bu tür ortaklık türü de yukarıda belirtilen ortakların sakıncalarını taşımaktadır.Sınırlı sorumluluğun,ortak bulmada araş olarak kullanılması fazla bir yarar sağlayamamaktadır.Çünkü ortaklık gerçekte sınırsız sorumlu ortakların aralarındaki anlaşmaya bağlıdır.
Limidet ortaklıklar ( Şirketler )
İki veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi tarafından bir ticaret ünavanı altında kurulan,orakların sorumluluğu,koydukları veya koymayı tahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan ticari ortaklık tipine limited ortaklık denir.Limited ortaklıklar en az 2,en çok 50 ortak arasında kurulabilir.Ortaklara sermaye payları için pay senedi ( hisse senedi ) verilmez.Ortağın koyduğu sermaye devir ve miras hariç bir bütündür.Sermaye arttırmak ya da ortakların sorumluluklarını genişletebilmek için,ortakların oybirliği gereklidir.Limited ortaklıklar hisse senetleri gibi tahcilde ihraç edemezler.
Limited ortaklıklarda,ortaklar yanlızca koydukları sermaye ile sorumlu olduklarından,tüm varlıklarını riske atmak istemeyenlere önemli bir ortaklık türü olarak görülmektedir.
Anonim Ortaklıklar ( Anonim Şirketler )
Limited ortakılarda olduğu gibi anonim ortaklıklarda da ortaklığın sermayesi paylara bölünmüştür.bu paylar ( hisseler ) kıymetli evrak hükmündeki hisse senetleriyle temsil edilirler.Sermayenin paylara bölünmesi ve hisse senetleriyle temsil edilmesi bunların örgütlenmiş ya da örgütlenmemil piyasalarda kolayca el değiştirmesine olanak sağlamaktadır.Anonim şirletlerin iktisadi önemi,bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır.Şirketler açısından küçük sermaye paylarının bir araya gelmesiyle büyük sermayelerin sağlanması,yatırımcılar açısından da riskin küçük ve yalnızca yatırılan sermaye payı ile sınırlı olması,bu şirket türünün seçiminde en büyük etken olmaktadır.
Anonim şirketler ani yada tedrici olarak kurulabilirler.Sınırlı sayıda ortakla kurulan anonim şirketler ani şekilde kurulurken,halka açık olarak kurulmak istenen anonim şirketler tedrici olarak kurulurlar.Tedrici kuruluşun çok sayıda formaliteleri vardır.Günümüzde halka açık olarak kurulan anonim ortaklıklar, TTK ya göre değil,SPK(sermaye piyasası kanunu) na göre kurulduklarından kuruluş formaliteleri az da olsa basitleştirilmiştir.
Organize piyasalar: Resmi bir piyasa yerinin olduğu,devletin gözetimi ve denetimi altında olan piyasalardır.Ülkemizde TTK ya göre anonim ortaklık”bir ünvana sahip,ana sermayesi paylra bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan ortaklık” olarak tanımlanmaktadır.Ortaklık ticaret bakanlığının izni ile kurulup,ticaret sicilinde tescil ve ilan edilerek tüzel kişilik kazanırlar.

Halka açık ortaklıklar :,
Anonim ortaklıklar halka kapalı ya da halk açık olabilir.Az ortaklı anonim ortaklıklara aile şirketleri yada kapalı şirketler denilir.Bir şirketin halka kapalı ya da açık olarak tanımlanmasında yalnızca ortak sayısı değil diğer özellijlerin de ele alınması gerekir.
Ortak sayısı yanında pay sahipliğinin devredilip devredilmeği,kuruluş şeklinin halkın da katılımını sağlayacak biçimde olup olmadığı,hisse senetlerinin borsaya kota edilip edilmediği, yönetimin bir ya da birkaç ana pay sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı gibi özellijlerinde dikkate alınması gerekir.
Ülkemizde SK ya göre hisse senetleri kanundaki prosedür dahilinde halka arz edilen şirketlerle,ortak sayısı 250 ‘yi aştığı belirlenen şirketler halka açık şirket olarak kabul edilir.Halka açık Şirketler SPK ya göre tabi olmakta ve SPK nun denetimine girmektedir.
Hisse senedinin nonimal değeri,tescil edilen ve bilançoda sabir bir kalem olarak gösterilen sermayenin hisse sayısına bölünmesiyle bulunur.
Kayıtlı sermaye sistemi: Esas itibari ile sermaye arttırımı sistemi olup,sermayenin daha az formaliteyle arttırılabileceği bir limittir.Sadece halka açık Şirketler geçebilir.
Kayıtlı sermaye arttırımı tavanı tamamen SPK nın taktirine bırakılmıştır.Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin belirli bir başlangıç sermayelerinin olması gerekir.


* Enflasyon fonların aşınmasına neden olarak çalışma sermayesinin yetersiz kalmasına neden olur.
* Planları ve bütçeleri uygulama rakamları ile karşılaştırarak,varsa sapmaları ortaya çıkarma ve düzeltici önlemleri lma sürecine,FİNANSAL DENETİM adı verilir.
* Finansal yöneticilerin önceden hangi varlıklarla fon oluşturulacağı ve fonların hangi kaynaklardan sağlanacağı konusundaki karar verdikleri sürece FİNANSAL PLANLAMA adı verilir.
* İşletmeye ait paranın toplanma ve harcanmasını üzerine alan görevliye HAZNEDAR adı verilir.
* Kar planlaması,sermaye bütçelemesi ve finansmanda yararlanılacak maliyet standartları için planları hazırlamak ve yürütmekten KONROLÖR sorumludur.
* Hisse senedi ihraç etmek,finansmanla ilgili kararlardan biridir.
* Sabit varlıklara yatırım sermaye bütçelemesi kapsamındadır.
* Kar pay,hisse senedinin getirisidir.
* İşletmelerin birincil amacı İŞLETME DE?ERİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİDİR.Yani işletmenin değerinin arttırılması amacıdır.
* İşletmelerin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu,RİSK DÜŞMESİ dir.
* Halka açık anonim şirket kayıtlı sermaye sistemine geçebilir.Ancak Halka kapalı Anonim şirket,Limited ŞTİ, ve kollektif şirketler kayıtlı sermaye sistemine geçemezler.
* Halka açık şirketlerde tahvil çıkarma sınırı,Ödenmiş sermaye ve yedek akçeler toplamıdır.
*Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılması ile ilgili kararlar sürecine SERMAYE BÜTÇELEMESİ denir.
*Yatırım kararları verilirken yatırımın RİSK ve GETİRİSİ ne bakılır.
*Kısa vadeli yabancı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklara göre daha RİSKLİ dir.Yani,işletme finansmanda uzun vadeli yabancı kaynak kullanırsa RİSK DÜŞER.
* Uzun vadeli yatırım kararları,kısa vadeli yatırım kararlarına göre daha RİSKLİ dir.Bunun sebebi,uzun süreli varlıklara büyük tutarlarda harcama yapılması,bu tür yatırım kararlarından kolay vazgeçilmemesi,kolay revize edilememesi,vadenin uzun olması ve belirsizliğin artmasıdır.Bu nedenerle sermaye bütçelemesi yapılır.
* Dividant kararları,kar dağıtma veya dağıtmama kararlarıdır.
* Finans Yöneticisi ( Haznedar ) Fonu bulur ve harcar,yani işletmenin yatırım ve finansman kararlarından sorumludur; muhasebeci ( Kontrolör ) bu fonksiyonların etkin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.Görevleri de bu çerçevede tanımlanır.Örneğin iç denetim muhasebecinin görevi iken,nakit yönetim finans yöneticisinin görevidir.
* Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak,işletmede istihdamı sürekli kılmak,işletmenin sürekliliğini sağlamak işletmenin SOSYAL AMAÇLARI arasında yer alır.
* İlk defa fonların kullanımı,yani bilanço aktifleri ile uğraşılması,aynı zamanda kantitatif yöntemlere ağırlık verilmesi,sermaye bütçelemesi problemlerinde iskonto edilmiş nakit akışları tekniğinin uygulanması 1940-1950 li yıllarda söz konusu olmuştur.
* Halka açık A.Ş lerde tahvil çıkarma yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir.
* Eğer işletmenin piyasada hisse senedi satılıyorsa işletmenin değerini hisse senedi piyasa değeri belirler.
* Makine alımı, bankaya para yatırılması,vadeli satış yapılması,hisse senedi ve hammadde alışlarına göre daha risklidir.Çünkü,makine alımı uzun süreli yatırım kararlarından biridir.Uzun süreli yatırım kararları kısa süreli yatırım kararlarına göre belirsizlik nedeniyle daha risklidir.
* Kısa vadeli banka kredileri, tahcil ihracı,uzun vadeli banka kredileri,hisse senedi alışı ve otofinansmana göre daha risklidir.Çünkü Kısa vadeli finansman kaynakları,uzun süreli finansman kaynaklarından faiz,enflasyon,vade riski,toplu ödeme etkenlerinden dolayı daha risklidir.Oto Finansman karların dağıtılmayarak işletmede alıkonulmasıdır ve özkaynakta finansman türüdür..
* Kar maksimizasyonunn birincil,normatif amaç olarak benimsenmesinin en önemli EKSİK YANI,Risk ve zaman Faktörünün dikkate alınmaması olarak kabul edilir.Çünkü kar maksizmisazyonu amacı,geleceğin belirsizliğini yani zaman faktörünü ve buna bağlı olarak riski dikkate almamaktadır.Aslında karın mutlak karmı,fiktif karmı olduğunun açıklanamaması,karlılık ölçüsünün belirsiz olması,hissedarların çıkarlarına ters düşmesi ve kar maksimizasyonunda toplam karın mı,kar marjınınmı dikkate alınacağının belirlenememesi de eksik yanlarını ifade eder.Ama bu iki unsur yani Risk ve Zaman faktörünü dikkate almaması en önemli eksik yanı olarak tanımlanır.
* Piyasa değeri maksimizasyonu,işletmelerin en normatif amacı olarak tanımlanır.Çünkü piyasa değeri maksimizasyonhem hissedarların çıkarlarını hem işletmenin tüzel kişilik olarak çıkarlarını,hem de kamu yararını korur.Aynı zamanda zaman ve risk faktörünü dikkate alması en birincil amaç olarak tanımlanmasını sağlar.
* İç denetim muhase müdürünün ( Konrölör ) görevlerinden birisidir.Çünkü muhasebe müdürü,yani kontrolörün görevi fonların etkin biçimde kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmaktır.İç denetim bu temel görev içinde tanımlanır.Nakit yönetimi,kredi yönetimi,Finansman ve Emeklilik fonlarının yönetimi,Finans yöneticisinin yani haznedarın görevleri olarak ifade edilir.
* Kişi yada kurumların yararlanacağı para,fon ya da sermayeye FİNANS adı verilir.En çok karıştırılan yanıt Finansmandır.Dikkat etmeliyizki Finans ihtiyacın kendisi,Finansman ise sağlanmasını ifade eder.
* İşletme için gerekli olan fonların sağlanmasına FİNANSMAN adı verilir.
* Sermayenin dolaşım hızının artması,İşletmenin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları,Faiz ve döviz dalgalanmalarının artması ve piyasalarda rekabetin artması Finansal yönetimde 1980’li yıllardan sonra meydana gelen gelişmelerdendir.Ancak Kar marjlarının artması bu dönemde meydana gelen bir gelişme değildir.Çünkü 1980’li yıllardan sona işletmelerin çok çeşitli ürünler üretmesi,AR-GE faaliyetlerinin artması,işletmeler arası birleşmenin artması gibi sebeplerle rekabet fazlalaşmış ama tam tersi kar marjları azalmıştır.Rekabet artarsa kar marjları daralır.
* İşletmelerin gelecekte beklenen şimdiki değerinin maksimize edilmesine PİYASA DE?ERİ MAKSİMİZASYONU adı verilir.Değer maksimizasyonu,gelecekte beklenen nakit çıkışlarının şimdiki değerinin minimize,gelirlerin ise maksimize edilmesinin bir sonucudur.
* Sermaye Bütçeleşmesinin yatırım kararları içinde kısa süreli yatırım kararlarına göre daha önemli olmasının nedeni Uzun vadeli yatırım karalarının riskinin yüksek olmasıdır.Çünkü,sermaya bütçelemesi uzun süreli varlıklara yapılacak yatırımlar ile ilgili kararlar sürecidir.Vade uzadıkça,yatırım kararlarında risk ve Belirsizlik artar.Bu da daha fazla önem gösterilmesi gerekek yatırım kararı olarak ifade edilmesini sağlar.
* İşletme eğer riskinn düşmesini istiyorsa,yatırım kararlarının finansmaınında TAHVİL İHRAÇ ETME yolunu seçmelidir.Çünkü,İşletmeye ortak alma ve Otofinansmana gitmek İşletme riskini ortalama kılar ve özkaynakla finansman yollarıdır.Kısa vadeli banka kredisi kullanmak ve finansman bonosu (kısa vadeli borçlanma senedi ) İhraç etmek kısa vadeli finansman yollarıdır ve işletme risklerini arttırır.Tahvil ise ( Uzun vadeli borçlanma senedi ) uzun vadeli finansman yoludur ve riski düşürür.
* İşletme için gerekli olan fonları belirlenmesi,bu fonların nereden,nasıl ve ne zaman karşılanacağının kararlaştırılmasına FİNANSMAN KARARLARI adı verilir.
* Sabit aktif,stok,alacak,nakit gibi aktiflerin dağılımında optimizasyonun ön plana çıktığı,matematiksel modellerin uygulanmaya başlandığı dönem 1960 ‘lı yıllardır.
* Sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre,Halka Açık Anonim şirketlerin ortak sayısı 150 den fazla olmak zorundadır.
* Riske göre düzeltilmiş modellerin uygulanmaya başlandığı dönem 1970’li yıllardır.
* İşletme için gerekli olan fonların sağlanması ve bunların uygun varlıklara yatırılması işlemine FİNANSAL YÖNETİM adı verilir.
* Finans yöneticilerinin geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede yardımcı olacak verileri ve finansal raporların hazırlanmasında gerekli olan bilgileri sağladığı disiplin,MUHASEBE dir.
* Finans yöneticisinin uzun vadeli yatırım kararlarını almada,nakit stok ve alacakların yönetiminde faydalanacağı disiplin MİKRO İKTİSAT tır.
* İşletmenin reel varlıklara yatırım yapmasıyla ilgili faaliyerlerin bütününe SERMAYE BÜTÇELEMESİ adı verilir.
* Tahvil ihraç etmek,finansman kararlarından biridir.
* Muhasebe,finansal yönetimin birinci derecede ilişkili olduğu disiplinlerden biridir.
* Sözleşmenin yazılı ve sözlü olabileceği,tüzel kişiliğe sahip olmayan şirket türü ADİ ŞİRKET tir.
* İşletmeler finansmanda uzun vadeli yabancı kaynaklara daha fazla yer verirse,RİSK DÜŞER.
- Kısa vadeli finansman kararları uzun vadeli finansman kararlarına göre daha risklidir.
- Uzun vadeli yatırım kararları,kısa vadeli yatırım kararlarına göre daha risklidir.
- Kısa vadeli yatırım kararları işletmenin riskini azaltır.
- Uzun vadeli finansman kararları işletmenin riskini azaltır.
- Otofinansman ve hisse senedi ihracı özkaynakla finansman şeklidir.
-Kar dağıtım politikası,Alacaklılara karşı sorumluluk,vergi tahakkuku,fon sağlama işletmelerin hukuki yapısı ile ilgilir.Ancak Dönem karının hesaplanması hukuki yapısı içinde yer almaz.
*Anonim şirketler,tahvil çıkarma hakkına sahiptir.Ancak adi,limited,S.P.B şirket ve bireysel işletmeler tahvil çıkarma hakkına sahip değildir.
* Satış politikası,stok miktarı,günlük faaliyetler ve kasa ve bankadaki nakit durumu finans yöneticisinin görev alanına girer ancak personelin çalışma saatleri finans yöneticisinin görev alanına girmez.
*Bütşenin hazırlanması,muhasebe müdürünün yani kontrolörün görevidir.
* Faaliyetlerin sonucu oluşsan karın ne kadarının işletmede bırakılıp,ne kadarının ortaklara dağıtılacağının belirlemek için alınan kararlara DİVİDANT kararları adı verilir.

fredi
29-07-2007, 06:58
FİNANSAL YÖNETİM
 Finansal yönetim amaçlarından "İşletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkartmak" günümüz koşullarında diğer amaçlardan daha rasyonel kabul edilir.
 Finansal yöneticiler, uzun dönemli yatırım kararları alırken ve bu yatırımlar ile ilgili bütçelemeyi yaparken mikro ekonomiden yararlanırlar.
 Finansal yöneticiler "finansal planlamada" kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı amaçlar.
 Kar planlaması, sermaye bütçelemesi ve finansmanda yararlanılacak maliyet standartları için planların hazırlanarak yürütülmesi "kontrolörün" sorumluluğundadır.
 Döner varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki sayısal ilişkiyi gösteren ve işletmenin likidite durumunu ortaya koyarak çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını araştıran likidite oranı"Cari oran" dır.
 Vergiden önceki net geliri 50 milyar TL ve faiz ödemeleri toplamı2,5 milyar TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı21 dir. (50+2,5)/2,5=21
 Alacakların toplamı5 milyar TL olan bir işletmenin ortalama tahsil süresi 18 gün ise satışlarıtoplamı100 milyar TL dır.
Ortalama tahsil süresi=Ticari alacaklar/(Kredili satışlar/360)
 İşletmenin borçlanma, sermaye artışı ve faaliyetleri sonucu elde ettiği kaynakları ve bu kaynakların nasıl kullanıldığını gösteren finansal tabloya fon akım tablosu denir.
 Fon kullanımı, aktifteki artışları ve pasifteki azalışları ifade eder.
 İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.
 1998 yılısatışları10 milyar TL, varlık toplamı5 milyar TL ve 1999 yılında satışlarını%50 artırması halinde gereksinim duyacağı toplam fon miktarı1,5 milyar TL olan bir işletmenin kısa vadeli borç toplamı2 milyar TL dir. Toplam fon gereksinimi=delta S/S* (V-DB)
 Bilanço kalemlerinin bağımlı değişken, satışların bağımsız değişken kabul edilerek satışlarla bağlantılı olan bilanço kalemlerinin tahmininin yapıldığı ve söz konusu bilanço kalemleri ile satışlar arasındaki ilişkinin saptandığı finansal tahmin yöntemi Regresyon analizidir.
 İşletmelerin, finansal planlarla belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
 Kara geçiş noktasının belirlenmesinde, Fiyat değişikliklerinin belirlenmesinde, Sabit ve değişken giderlerin yapısındaki değişikliklerin işletme karına etkisinin belirlenmesinde, Finansal varlıkların karlılığının belirlenmesinde başa baş analizinden yararlanılır.
 Başa baş noktasındaki üretim hacmi 30000 birim, birim değişir gideri 100000 TL ve ürettiği mamulün birim satışfiyatı250000 TL olan bir işletmenin sabit giderleri toplamı4,5 milyar TL dir. TR=TC , 250000*30000=3000 000 000+x
 Çalışma kaldıracı derecesi 3, birleşik kaldıraç derecesi 1,5 olan bir işletmede finansal kaldıraç derecesi 0,5 olur. BKD=ÇKD * FKD
 Türk Ticaret Kanunu'na göre, işletmelerin ellerinde tutamayacakları ve rehin olarak kabul edemeyecekleri kendi hisse senetlerine Kasa hisse senedi denir.

 Riskin artması, işletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artmasının sonuçlarından biridir.
 Kar marjı%10 ve kazanma gücü %30 olan bir işletmenin varlık devir hızı3 'tür. Kar marjı* Devir hızı= Kazanma gücü
 İşletmelerin nakit yetersizliğini, nakit ıskontosundan yoksun kalınmasına ve işletmenin kredi değerinin azalmasına bağlayan optimal nakit tutarı modeli Beranek modelidir.
 Büro makineleri, stok türlerinden "işletme malzemesi" 'ne örnektir.
 Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik siparişmiktarı200 birimdir. 4000=360/18 * ESM
 Stok bulundurma giderleri: Sigorta giderleri, Ürünün bozulmasının yol açtığı giderler, Depolama giderleri, Moda değişikliklerinin yol açtığı giderler.
 Kısa vadede alacakların miktarını etkileyen en önemli etken satışlardaki değişikliklerdir.
 Satıştoplamı20 milyar TL ve alacak toplamı5 milyar TL olan bir işletmede, alacaklara bağlanan fonlar yılda 4 kez toplanmaktadır. 20/5=4
 %80 bileşik faizle bankaya yatırılan 5 milyar TL 3 yıl sonra 29,16 milyar olur. Tablodan 5,832 * 5 milyar=29,16
 Enflasyon oranı%60 olduğunda, %70 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yüzde 6,25 olur. r=[(1+0,70)- (1+0,60)]/(1+0,60)
 Çalışma sermayesinin yeterli olduğunun söylenebilmesi için genel bir kural olarak işletmelerin vari varlıkları cari borçlarının 2 katı olmalıdır. Cari oran=dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar
 Genel olarak, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar fon kullanımını ifade eder.
 Satış giderleri bütçesi pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
 Direkt işçilik değişir giderler kapsamındadır.
 İşletmelerin çalışma sermayelerinin finansmanında kısa vadeli borç kullanımının artması cari oranın azalması sonucunu doğurur.
 Optimal nakit tutarının saptanması için geliştirilen modellerden Baumol Modeli , her borçlanmanın ve fon çekilişinin işletmeye sabit bir masraf yüklediği, işletmenin nakit ödemelerinin zaman içinde düzenli bir şekilde dağıldığı varsayımına dayanır.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir. 1600/400=4 kez, 360/4=90 günde bir sipariş.
 Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
 Yatırılan sermaye üzerinden bütün dönemleri kapsayacak biçimde bir defa hesaplanan faize basit faiz denir.
 Yatırım projesi değerleme yöntemlerinden net şimdiki değer yöntemi paranın zaman değerini dikkate alır.
 Bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin, risk derecesine göre düzeltilmesini içeren proje değerleme yaklaşımına belirlilik eşiti yaklaşımı denir.
 Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının alınmasıyla bulunmaktadır. Net nakit girişleri:
50,100,150,200 Olasılık: 20, 20,40,20 Beklenen değer: 10,20,60,40 toplam=130
 Bir işletme 3 yıllık dönemde sırasıyla 150,100,200 TL kar payı dağıtmıştır. Linter-Gordon modeline göre, iskonto oranı%100 olduğunda bu işletmenin hisse senetlerinin piyasa fiyatı125 TL olur.
 Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörlerden biri borçların ödenme zorunluluğudur.
 Maddi teminata gerek duyulmaksızın, kredi alanının imzasına dayanılarak açılan kredilere açık kredi denir.
 Faiz ödeme dönemlerinin 4 ayda bir olması durumunda, %75 nominal faiz oranına göre kısa vadeli banka kredisinin maliyeti yaklaşık %95,3 tür.
12/4=3 kez. n=1 yıl, (1+ %75 / 3 )^3 - 1
 60 gün vadeli ve 10 milyar TL tutarında mal alarak ticari kredi kullanan bir işletme, malın bedelini ilk 20 gün içerisinde öderse %10 peşin iskontosundan yararlanacaktır. Malın bedelinin vadesinde ödenmesi durumunda, bu işletmenin kullandığı ticari kredinin yıllık maliyeti yaklaşık %100 DÜR.
10/(100-10) * 360/(60-20)=%100
 Tahvil çıkaran işletmenin geliri incelenirken banka garantisi, nakit olmayan giderler, varlıkların paraya çevrilmesinde fonlar, faizi karşılama oranının eğilimi göz önüne alınır.
 Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25 olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur.
6400(1-0,25)/8000=%60
 Tüm yatırımcıların aynı maliyet oranı üzerinden borçlanabilmesi sermaye yapısı kararları ile ilgili olarak geliştirilen Modigliani-Miller yaklaşımının koşullarından biridir.
 Sermaye maliyetinin en düşük düzeyde gerçekleşmesini sağlayarak, işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasına imkan veren finansal yapı Optimal sermaye yapısı ile ifade edilir.
 Ters repo, bir tahvilin geri satım taahhüdü ile alımını içermektedir.
 Yatırım fonlarının özellikleri: Riskin dağıtılmasını amaçlaması, Küçük ve dağınık tasarrufları ülke ekonomisine aktarması, Sermayenin oluşumunu hızlandırması, Banka aracı kurum ve özel sigorta şirketleri tarafından kurulabilmesi.
 Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
 Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin kotasyon işlemine tabi tutulması, menkul kıymet borsalarının güvence sağlama fonksiyonu ile ilgilidir.
 İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altın senedi, altına dayalı B tipi yatırım fonu, altına dayalı değişken faizli tahvil, altına dayalı VDMK
 İşletmelerin birleşmesinde etkili olan faktörler: Finansman kolaylığı sağlama, vergi yasalarından yararlanma, riskleri azaltma, ölçek ekonomisinden yararlanma
 İşletme döneminde başarısızlığa neden olan faktörlerden biri beklenen satış düzeyine ulaşılamamasıdır.
 Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara euro ticari senet
denir.
 Future işlemlerinin özelliklerinden biri: fiyatların takas odası tarafından ilan edilmesidir.
 Finans fonksiyonunu doğrudan etkileyen etmenler: İşletmelerin büyümesi, haberleşmenin hızlanması, sürekli enflasyon, pazarın gelişmesi
 Fon kullanımı: vergi ödemeleri, kar payı dağıtımı, sabit varlık artışı, sermayenin azaltılması
 İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara normal plan denir.
 Bütçeleme işleminin aşamaları: 1-Temel amaçların belirlenmesi 2-Uzun vadeli planlar yapılması3-Uzun vadeli satış tahminleri yapılması4-Mal karması oluşturulması5-Kısa vadeli satış tahmini yapılması
 Bir işletmenin, 20 000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL'lik satış hacminde başa baş noktasına
ulaşır.TR=P*Q, TC=F+V*Q, TR=TC, 800000*Q=6+4, Q=12500
 Hammadde giderleri değişir gider kalemlerinden biridir.
 Nakit akımı: Nakit-Hammadde-Yarı mamul- Mal stoku- Alacaklar-Nakit
 Her 18 günde bir sipariş veren bir işletmenin toplam mal talebi 4000 birim olduğuna göre ekonomik siparişmiktarı200 birimdir. 360/18=20 kez, ESM=4000/20=200
 30 milyar TL tutarındaki bir makine satın almak için yıllık %70 basit faizli kredi kullanıldığında ilk ay ödenmesi gereken faiz miktarı1,75 milyar TL olur. 30*70*1/100*12=1,75
 İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.
 İç ve dış piyasada satış kabiliyeti olan ticari ve zirai mamul veya malların bankaya rehin edilmesi karşılığında verilen kısa vadeli kredilere emtia karşılığı avans denir.
 Leasing yönteminin avantajları: Teşviklerden tam yararlanma sağlaması, Esnek ödemeli olması, Daha az teminat gerektirmesi, İstikrarlı finansman sağlaması
 Gerçekleşmesi gereken karın yüksek amortisman, ihtiyatlar ve karşılık zararları yoluyla azaltılması sonucu ortaya çıkan duruma gizli oto finansman denir.
 Sermaye yapısı kararlarını etkileyen temel faktörler: Genel ekonomik durum, endüstrinin özellikleri, işletmenin özellikleri, Yöneticilerin risk almadaki tercihleri
 Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltılmasıdır.
 Para piyasasının özellikleri: Enflasyonun sürekli yüksek olduğu ekonomilerde ön plana çıkması, Vadelerin kısa olması, Borcun paraya dönüştürülme
maliyetinin düşük olması, Borçların geri ödenmeme riskinin düşük olması
 Toptan satışlar pazarı, blok satış şeklindeki özelleştirme uygulamalarının borsada organize olmuş bir pazarda gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
 Düşük fiyatlı satım emirlerinin daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanmasına fiyat önceliği kuralı denir.
 Fiyat kartelinde belirlenen fiyatın dışında satış yapılmasının önlenerek piyasanın denetim altına alınması için kurulan kartel türü satış kartelidir.
 Dikey birleşme, üretim ve satış faaliyetlerinin çeşitli evrelerinde faaliyet gösteren birimlerin birleşmesini gösterir.

 İşletme ile çevresindeki ilişkilerin analiz edilerek amaçların belirlenmesi, bunları gerçekleştirecek faaliyetlerin tespiti ve örgütün yeniden düzenlenerek gerekli kaynakların tahsis edilmesine strateji denir.
 İşletmelerin finansal başarısızlık durumlarını iyileştirmek için izlenebilecek yollar: Yeni işletmeler ile ortaklık yapılması, Borçların öz kaynağa çevrilmesi, Küçülme yolu ile başarısızlığın giderilmesi, Borçların vadelerinin uzatılması
 Euro ticari senedin özellikleri: Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler tarafından çıkarılması, İkincil piyasada işlem görebilmesi, Kredi değerliliği yüksek işletmeler tarafından çıkarılması, Banka mevduatına oranla daha yüksek gelir sağlaması.
 Future fiyatlar ile spot fiyatlar arasındaki ilişkiyi sağlayan ve piyasaları dengeye getiren sürece arbitraj denir.
 Çağdaş finans yöneticisinin görevleri: İşletmenin gelecekteki büyüme hızının ne olacağına karar vermek. İşletme kaynaklarının bileşimine karar vermek. Üretilen malın maliyeti ve fiyatının nasıl saptanacağını belirlemek. İşletmenin sermaye yapısını belirlemek.
 Muhasebe, finansal yönetimin ilişkili olduğu öncelikli disiplinlerden biridir.
 Muhasebe politikalarının ve süreçlerinin saptanması kontrolörün görevlerinden biridir.
 Finansal yöneticiler kaynak seçimi ve yatırımlar arasında uyum sağlamayı Finansal Planlamada amaçlar.
 Cari oran 2, cari borçlar 4 milyar TL ve stokları2 milyar TL olan bir işletmenin hassas oranı1,5 'tur.
 Sermaye arttırımı, işletmelerin fon kaynaklarından biridir.
 Fon kullanımları: Vergi ödemeleri. Sermayenin azaltılması. Kar payı dağıtımı. Sabit varlık artışı.
 Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL, toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10 milyar TL'dir. İşletmelerin %20 oranında artıracağı tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.
 İşletme birleşmelerinde veya tevsii ve yenileme yatırımlarında finansal plan türlerinden Olağanüstü finansal planlar kullanılmalıdır.
 Bütçelemenin yararları: İşletme etkinliklerini geliştirmesi. Kaynakların verimli kullanımını sağlaması. Planlamada kesinlik sağlaması. İşletme içi bölümler arasında uyum sağlaması.
 Genel imalat giderleri bütçesi, üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelerden biridir.
 Sigorta giderleri, sabit giderlere örnektir.
 Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 10 milyar TL’lik satış hacminde başa baş noktasına ulaşır.
 Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin ödenmiş giderler, Stoklar.
 Çalışma sermayesinin geçici kısmının bir bölümünün kısa süreli finansman kaynakları ile finanse edildiği çalışma sermayesi finansmanı yaklaşımına Ilımlı yaklaşım denir.
 Net karı15 milyon TL, satışları30 milyon TL ve toplam varlıkları50 milyon TL olan bir işletmenin kazanma gücü yüzde 30 'dur.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1200 birim ve ekonomik siparişmiktarı100 ise, bu işletme giderlerini en aza indirebilmek için 30 günde bir siparişvermelidir.
 Üretim sürecinde yer almayan ancak üretim sürecinin meydana gelmesine ve devamına yardım eden materyallere işletme malzemesi denir.
 Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı, Asit test oranı.
 Bir işletmenin satışları150 milyon TL ve alacakları 25 milyon TL ise bu işletmenin alacakları ortalama 60 gün vadelidir.
 500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6 aylık faizi 400 milyon TL'dir.
 Piyasadaki enflasyon oranı%70 olduğunda, %90 faizli devlet tahvilinin reel getirisi yaklaşık %12 'dir.
 Net şimdiki değer yöntemi, paranın zaman değerini dikkate alır.
 %70 iskonto faktörüne göre şimdiki değeri 20, %80 iskonto faktörüne göre ise şimdiki değeri -5 olan bir projenin iç karlılık oranı%78 dir.
 24 Ocak 1980 kararlarının sonuçları: Sıkı para politikası uygulaması. Faiz oranlarının hızlı bir şekilde artış göstermesi. Yeni yatırım olanaklarının azalması. İşletmelerin borç yükünün artması.
 Bütçeleme şefi, kontrolöre bağlı olarak çalışır.
 Vergiden önceki net geliri 5 milyar TL, ödenen faiz tutarı500 milyon TL olan bir işletmede faizin kazanılma sayısı11 'dir.
 Sermaye arttırımı, fon kaynaklarından biridir.
 Bir işletmenin 1998 yılısatışları40 milyar TL, toplam varlıkları20 milyar TL ve döner borçları10 milyar TL'dir. İşletmenin 1999 yılında satışlarını% 20 oranında arttıracağı tahmin edildiğine göre bu işletmenin toplam fon gereksinimi 2 milyar TL'dir.
 İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
 Bir işletmenin ürettiği malların satış geliri 50000 birimlik üretimde toplam 1 milyar TL, değişir giderleri toplam 500 milyon TL ve sabit giderleri toplam 750 milyon TL olduğuna göre, bu işletme 75 bin birimlik üretimde başa baş noktasına ulaşır.
 Toptan ticarette, çalışma sermayesi ihtiyacı diğerlerine göre daha fazladır.
 Optimal nakit tutarının saptanması ile ilgili olarak geliştirilen Beranek modelinde, işletmeye para girişlerinin devamlı, buna karşılık para çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığı ileri sürülmektedir.
 Bir işletmenin yıllık talebi 1600 birim ve ekonomik siparişmiktarı400 birim ise bu işletme 90 günde bir sipariş vermelidir.
 Müşterilerin kredi analizi yapılırken kullanılan oranlar: Cari oran, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı, Asit test oranı
 500 milyon TL'nin %80 yıllık basit faiz üzerinden 6 aylık faizi 200 milyon TL'dir.
 İşletmelerin, üretim konusu olan mallarının hammaddelerini üretmek ya da ürettiği malları daha etkin olarak pazarlamak için yaptıkları yatırımlara entegrasyon yatırımları denir.
 Pazar analizinde göz önünde bulundurulan faktörler: Pazar büyüme oranı, Pazarın büyüklüğü, Satış fiyatı, Pazar payı
 Kar payının, işletmenin hesap dönemi sonunda elde ettiği net karından dağıtılacağı, kar dağıtımında benimsenen ilkelerden biri olan net kar ilkesinin
gereğidir.
 Senet borçlusunun, senedin tevdi edildiği bankanın bulunduğu şehrin dışında bulunması halinde kullandırılan kredilere senet iştirası suretiyle kullanılan krediler adı verilir.
 Orta vadeli finansman kaynaklarından biri rotatif kredilerdir.
 Hisse senetlerinin piyasa fiyatı8000 TL olan ve hisse başına 6400 TL kar sağlayacağı tahmin edilen bir işletmede, ortakların gelir vergisi oranının %25
olması durumunda, dağıtılmayan kar paylarının maliyeti %60 olur.
 Optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan etkenlerden biri borçlanma eksikliğidir.
 Üçüncül piyasanın özelliklerinden biri borsadaki acentelerin komisyon gelirini azaltmasıdır.
 İstanbul Altın Borsasında işlem gören finansal araçlar: Altına dayalı VDMK, Altına dayalı B tipi yatırım fonu, Altına dayalı değişken faizli tahvil
 Binek otomobilleri üreten bir işletmenin kamyon, otobüs veya minibüs üreten diğer işletmelerle birleşerek faaliyetlerini genişletmesi Kümeli birleşme türüne örnektir.
 Başarısızlığa düşen işletmelerin durumunu iyileştirmede alınabilecek önlemler: İşletmenin satılması, Yeni işletmelerle ortaklık yapılması, Borçların vadesinin uzatılması, Sermaye artırımı yapılması.
 Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler tarafından kısa vadeli fon sağlama amacıyla çıkarılan ve ikincil piyasaları olan finansal araçlara Euro ticari senet
denir.
 Grev, sistematik olmayan risklere örnektir.
 Fonların gelecekte ekonomik yararlar sağlamak amacıyla şimdiden tahsis edilmesine yatırım denir.
 Finansal analizde, fon akım tablosundan yararlanılır.
 Bir işletmenin 1997 yılı varlık toplamı750 milyon TL, satışlarıtoplamı300 milyon TL ve kısa vadeli borçlarıtoplamı150 milyon TL'dir. İç kaynaklardan 50 milyon TL sağlayan işletme, 1998 yılında satışların 450 milyon TL düzeyinde olacağını tahmin
ettiğine göre, bu işletmenin 1998 yılı ek fon gereksinimi 250 milyon TL'dir.
 Finansal gereksinimlerin tahmininde kullanılan yöntemler: Satışların yüzdesi, Regresyon analizi, Günlük satış tutarı, Oranlar
 İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin uyumlaştırılması amacı güdülerek, günlük işlemlerden doğabilecek ihtiyaçları karşılamak için düzenlenen finansal planlara Normal plan denir.
 Satış giderleri bütçesi, pazarlama fonksiyonuna bağlı olarak hazırlanan bütçelerden biridir.
 İşletmelerin belirledikleri hedefleri sayılarla göstermelerine Bütçeleme denir.
 Bir işletmenin 30 000 birimlik üretimde sabit giderleri toplamı25 milyon TL, değişir giderleri toplamı30 milyon TL ve birim satışfiyatı1500 TL ise başa baş noktası 50 bin birimdir.
 Bir işletmenin 20000 birimlik üretim hacminde toplam sabit giderleri 6 milyar TL ve toplam değişir giderleri 4 milyar TL'dir. Birim satış fiyatının 800000 TL olması durumunda, bu işletme 8 milyar TL’lik satış hacminde başa baş noktasına ulaşır.
 Çalışma sermayesi kalemleri: Nakit, Alacaklar, Peşin
ödenmiş giderler, Stoklar
 Tüm faaliyeti boyunca, ekonomik ve mevsimlik değişmeleri göz önünde bulundurmadan elde tutulması gereken döner varlık kalemleri sürekli çalışma sermayesi ile ifade edilir.
 Optimal nakit tutarının saptanması ile ilgili olarak geliştirilen modellerden Beranek modeli, işletmeye para girişlerinin devamlı buna karşılık para çıkışlarının yönetimin kontrolü altında belirli günlerde ve büyük tutarlar halinde yapıldığı ileri sürülmektedir.
 Menkul kıymetler ile para arasındaki karşılıklı aktarımların zaman ve tutarını belirlemek için geliştirilen modele Miller-Orr modeli denir.
 Bir işletmenin yıllık talebi 10000 birim, sipariş verme gideri 50 TL, birim stok değeri 100 TL ve bulundurma gideri %25 ise, bu işletmenin ekonomik siparişmiktarı200 'dür.
 Kısa vadeli borç ödeme gücünü tespit etmek için kullanılan oranlar: Cari oran, Asit test oranı, Alacakların dönme hızı, Stokların dönme hızı
 Bir işletmenin alacak senetlerini iskonto ettirmesinin sonucu, alacaklara bağlanan fonların azalmasıdır.
 Bir tasarruf sahibinin %50 bileşik faiz üzerinden bankaya yatırdığı400 milyon TL’si ikinci yılın sonunda 900 milyon olacaktır.

asktayarinyoktur01
08-10-2007, 15:46
v arolasın güzel nottur

Bıcır_Cadı
21-10-2007, 17:04
Valla helal olsun sizlere ben açıköğretim okumadığım halde okuduğum bölümle ilgili ayrıntılı ders notlarını burda oldum emeğinize sağlık gerçekten süper olmuş

duruderya
03-12-2007, 12:25
sağolasın ellerine sağlık

eyuce
08-12-2007, 17:31
çok tşkler emeğine saalık

mersoy
10-12-2007, 02:23
emeğinize sağlık çok teşekkürler

myeltekin
19-02-2008, 13:27
paylasım için tesekkürler

setenay55
05-03-2008, 05:01
:)gerçekten iyi notlar emeğinize ve yüreğinize sağlık

ersnttL
07-03-2008, 15:03
saolun arkdşlar.botlar çok iyi..

rakbenadam
20-03-2008, 20:56
çok teşekkürler arkadaşlar...

PinarFB
29-03-2008, 15:32
çok teşekkürler ..:)

seraaa
06-04-2008, 04:15
gençler kralsınız yeminle

MuSiCoPaT70
07-04-2008, 16:05
çok teşekkürler... çok makbule geçti....

HaYRaT
20-04-2008, 14:58
teşekkür

cadi1907
24-01-2009, 14:00
Emeğinize sağlık süpper olmuş

scraaby
03-02-2009, 13:19
teşekkürler

SerdarAytekin1986
13-02-2009, 04:23
fredi ders notların tam benim çalışma sistemime uyuyor geçekten çok yararlılar eline sağlık fakat burda bu bilgilerin içinde bulunduğu ünieleride üstlerine yazsan aslında ünite ünite çalışanlar için gerçekten çok daha fazla yararlı olur özelliklede benim gibi çalışanlara.tekrar çok teşekkür ederim

onarano
21-02-2009, 02:57
teşekkürler dostum

Karanlıklar Meleği
23-02-2009, 00:11
Notlar güzelde ama ah birde anlasam.. :(
Saolasın..

sevoş
03-03-2009, 14:58
paylaşımınız için teşekkürler:)

dnz17
03-03-2009, 18:08
emeğine sağlık ömer evran kardesim bu notlara çalışıp grsek vizeye geçeriz umarım geçişle geldimde neye ne kadar calışcağımı bilmiorum ama kitap cok uzatıo konuları bende sitedeki notlara calısıorum tek bakalım nolcak sanırım coğu arkadasta hep ole yapıo

MONOLENYUM
08-03-2009, 19:29
güsel notlar saolun

onarano
05-04-2009, 01:15
emeğinize sağlık

balalayka_
22-05-2009, 20:34
teşekkürler arkadaşlar