PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : finansal ünite 3 ders 2kaygisiz68
14-03-2008, 22:13
FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN TEKNİKLER :
Finansal analizde kullanılan başlıca teknikler Şunlardır :
-Oran Analizi
- Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
-Yüzde Yöntemi İle analiz ( Dikey Analiz )
-Eğilim Yüzdeleri yöntemi ile analiz ( Trend Analizi )

ORAN ANALİZİ:

Oran analizi,Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin birbirine oranlanması ile yapılan analizdir.
Oranlar,işletme faaliyet sonuçları ile mali durumunu değerlendirmedeki kullanış amaçları dikkate alınarak sınıflandırılırlar.Bu sınıflandırmaya göre oranlar :
-İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçen oranlar LİKİDİTE ORANLARI
-Varlıkların kaynaklarını gösteren oranlar FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR
-Varlıkların ne derece etkili olduğunu gösteren oranlar FAALİYET ORANLARI
-Satışlar,aktifler özsermaye üzerinden işletmenin karlılığını ölçen oranlar KARLILIK ORANLARI
-Piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlar
olarak beş ayrı başlıkta toplanabilir

LİKİDİTE ORANLARI :
Likidite oranları,işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek için hesaplanır.Likidite oranları hesaplanarak,işletmenin net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.Bir işletmenin likidite oranlarının yüksek çıkması,kısa vadeli borçlarını ödemede bir sorunla karşılaşılmayacağını gösterir.
*İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren oranlara Likidite Oranları denilir.
1.Cari Oran :
Dönen Varlıklar/ Kısa vadeli borçlar=2

Normal şartlar altında işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ortaya koyan bir orandır.Üretim işletmeleri için genel kabul görmüş değeri 2 olarak alınmaktadır.Fakat bazı durumlarda bu oranın 2’nin üzerinde olması yetersiz olarak kabul edilirken,bazı durumlarda da 2 ‘nin altında olması yeterli olabilmektedir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde;
-Uzun vadeli kredi sağlama güçlüğü olduğundan
-Sermaye piyasasından fon sağlama olanakları sınırlı olduğundan
-Enflasyonun daima yüksek olması nedeniyle artan işletme sermayesi ihtiyacı kısa vadeli borçlarla finanse edilmeye çalışıldığından
-İşletmelerin öz sermayeleri yetersiz olduğundan
cari oranın 1.5 sevisinde olması yeterli kabul edilir.

2.Likidite oranı < Asit test oranı > :

Dönen varlıklar – Stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar=1
Dönen varlıklar içerisinde en düşük likiditeye sahip olan varlıklar stoklardır.Stoklar istenildiği zaman,istenilen fiyattan paraya çevrilemezse,vadesi gelen borçların ödenmesi sorun olabilir.Cari oran,tüm dönen varlıkları hesaplamaya dahil ettiğinden çok genel,kaba bir ölçüdür.İşetmenin likidite durumunu biraz daha hassas şekilde ölçebilmek için likidite oranı kullanılır.
Bu oranın genel kabul görmüş standardı 1’dir.Oranın 1 olarak bulunması,işletmelerin kısa vadeli yabancı kaynaklarını,olağanüstü durumlarda hazır değerleri ve süratle paraya çevrilebilen değerleri ile rahatlıkla karşılayabileceğini gösterir.Ülkemizde işletmeler genellikle kısa vadeli kredilerden yararlandıkları için bu oran 1’in altında olabilmektedir.

3.Nakit oranı< hassas oran >:
Hazır değerler + Menkul değerler(Geçici yatırımlar ) / Kısa Vadeli Borçlar=0.20

*İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini en hassan ölçen oran,Nakit Oranı dır.
Nakit oranı para ve benzeri varlıklarla geçici yatırımların kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi suretiyle hesaplanır.Likidite oranından daha keskin olan bir oran olan nakit oranı sektörden sektöre farklı olmakla birlikte 0.20 olması yeterli kabul edilir.Fakat diğer oranlarda olduğu gibi bu oran da ülkemizde genelde 0.20 ni altında çıkmaktadır.

Cari oranın yüksek olması kısa vadeli borçlarda bir sorunla karşılaşılmayacağını gösterir yalnız çok yüksek çıkması durumunda dönen varlıkların atıl kaldığı, kar fırsatlarının iyi değerlendirilmediğini açıklar .cari oran dışında diğer oranlara bakarak işletmenin borç ödeme gücüne bakılmalıdır

-asit test oranı : kısa vadeli borç ödemede vadesi gelen borçların ödenmesinde stokların paraya çevrilmesi zor görünüyorsa stoklar düşüldükten sonra ödemeye bakılmasını öngörür beklenen rakam 1 çıkmasıdır .işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını olağanüstü durumlarda paraya çevrilebilecek değerlerle kolaylıkla karşılayabileceğini açıklar

- nakit oranı işletmenin stoklarını elden çıkaramama alacaklarını tahsil edememe durumunda hazır değerlerle ve menkul kıymetle sağlamasını öngörürü .0.2 çıkması beklenir

likidite oranlarında dönen varlıklar gerçek değeriyle gösterilmelidir.
Alacakların tahsil süresi alacak devir hızı stok devir hızı işletme sermayesi devir hızı dikkate alınmalıdır. Stok ve alacak devir hızı yüksek ise daha düşük likidite ile çalışılabilir

Örnek
Hazır Değerler 4 milyar
Kısa Vadeli Borçlar 12 Milyar
İşletmenin nakit oranı % kaçtır?
Nakit Oranı = Hazır Değerler + Geçici yatırımlar ( menkul kıymetler ) / Kısa vadeli Borçlar
= 4 / 12
= 0.33


Örnek-
Uzun Vadeli Borçlar 20.000
Hazır Değerler 5.000
Alacaklar 10.000
Stoklar 15.000
Geçici Yatırımlar 6.000
Duran Varlıklar 25.000
Cari Oran 1.5
*a.Kısa vadeli borçlar ne kadardır?
Cari oran = Dönen varlıklar / KVB
1.5 = 36 / KBVB
KVB = 36 / 1.5
KVB = 24.000
*b. Öz Sermaye Kaynaklar Ne kadardır?
ÖS = (Dönen varlıklar + Duran Varlıklar ) – ( Kısa vadeli Y.K + Uzun vadeli Y.K )
ÖS = 36 + 25 - 24 + 20
61 - 44
= 17

c- Yukarıdaki bilgilere göre Asit Test( Likidite ) Oranını bulunuz.

Asit-Test Oranı = ( Dönen varlıklar –Stoklar)/ KVB
36 – 15 / 24
0.87

FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR :

İşletmenin kaynak yapısına finansal yapı adı da verilir. Finansmanın temel ilkesinde dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla ,duran varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklarla veya sermaye ile karşılanmasıdır.finansal yapı daha çok borç verenlere güven hissi sağlamak açısından önem arz eder.işletmeye binecek faiz yükü belirlemede de finansal yapı oranları dikkate alınmalıdır.
*İşletmenin mali yapısı ve uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlara Finansal Yapı İle ilgili oranlar adı verilir.


-Borçlanma ( kaldıraç oranı) işletme varlığının % kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğin gösterir.kredi verenler bu oranın küçük olmasını beklerler .ortaklar ise belirli bir düzeye kadar yüksek olmasından yanadır % 50 altında olması arzulanır ülkemizde % 70 dir

Borçlanma oranı < Kaldıraç oranı > : Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı


kısa vadeli yabancı kaynak/pasif toplamı : kısa vadeli yabancı kaynakların döen varlıklar toplamından fazla olmaması istenir

duran varlıklar/uvyk+özkaynak(devamlı sermaye) 1 den küçük çıkması istenir.oranın 1 den büyük çıkması duran varlıkların bir kısmının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir.

Mdv/özsermaye:oranın 1 den büyük çıkması duran varlıkların bir kısmının borçla finanse edildiğini işletmenin karlılığını düşüreceğini ifade eder .
Faizleri karşılama oranı faiz vergi öncesi kar/faiz giderleri: ödemek zorunda olduğu faizleri kaç kez kazandıklarını ortaya koyar.oran değeri 8 dir. Oranın düşük çıkması işletmenin faizleri öderken sıkıntıya düşeceğini gösterir.

Faiz Karşılama Oranı : Faiz Vergi öncesi Kar / Faiz giderleri

Örnek- İşletmenin F.V.Ö.K 100 milyar,borçları 60 ve borç maliyeti % 40 dır.Satışlar 150 milyar ise faiz karşılama oranı nedir?
Faiz Giderleri = 60 x 0.40
= 24

Faiz Karşılama Oranı = FVÖK / Faiz Giderleri
= 100 / 24
= 4
Örnek-
İşletmenin Faiz ve vergiden önceki karı 30 milyar ve faiz giderleri 5 milyar ise faiz karşılama oranı nedir?
Faiz Karşılama Oranı = FVÖK / Faiz Giderleri
= 30 / 5
= 6


Diğer Oranlar :
Kısa Vad.Yabancı Kay. / Pasif Toplamı
Uzun Vad.Yabancı Kay./ Pasif Toplamı
Duran Varlıklar / Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar
Maddi Duran varlıklar/ Öz Kaynaklar

FAALİYET ORANLARI:
Varlıkları ne derece etkili kullandığını tespit etmede kullanılır.genel olarak yüksek çıkması olumlu yorumlanır.
* faaliyet oranı ile karlılık oranı da yüksek çıkması arzulanır.
-stok devir hızı : stokların paraya çevrilme hızıdır stokların dönem içinde kaç defa yenilendiğini de ortaya koyar

stok devir hızı =satışların maliyeti/ortalama stok
Ortalama Stok=D.başı M.M + DSMM/2

değerin yüksek çıkması stokların paraya çevrildiğini,düşük çıkması işletmenin stoklarını eritmede sorun yaşadığını elde aşırı stok bulundurduğunu ortaya koyar.
Bazen yüksek çıkması işletme lehine yorumlanamayabilir. Stoklar iş hacmine göre yenilenemiyorsa tedarikte güçlükler yaşanıyorsa olumsuzluk olarak nitelendirilir.
Bir işletmedeki stokların paraya çevrilebilme hızını ortaya koyan bir orandır.Stok devir hızı,aynı zamanda,bir işletmedeki stokların dönem içerisinde kaç defa yenilendiğini de ortaya koyar.Stok devir hızı yüksek olan işletme,stoklarını süratle paraya çevrildiğinden ve satış hacmini genişlettiğinden karlılığını artırma imkanı elde edecektir.Oranın düşük olması ise,işletmenin stoklarını eritmede sorun yaşadığını,elde aşırı stok bulundurulduğunu gösterir.

-alacak devir hızı :
alacak devir hızı =kredili satışlar/ticari alacaklar
yüksekliği alacak politikasının iyi işlediğini ,şüpheli alacakların fazla bulunmadığını açıklar düşüklüğü ise alacak politikasının iyi işlemediğini tahsilat güçlüğü çekeceğini açıklar .

-alacakların ortalama tahsil süresi
alacakların ortalama tahsil süresi=yıldaki gün sayısı/alacak devir hızı
kaç günde bir tahsil ettiğini gösterir. Yüksek çıktığında işletmenin verimsiz bir alacak politikası izlediği alacaklarını süresi içinde tahsil edemediğini şüpheli alacaklarla karşılaşacağını gösterir.


-maddi duran varlık devir hızı
mdv devir hızı =netsatış/mdv
oranın yüksek olması mdv ye yapılan yatırım sonucu satışların arttığını ortaya koyar . düşük çıkması ise mdv lerin tam kapasite kullanılmadığını ,atıl kapasite olduğunu,maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapıldığını açıklar.
devir hızlarının yüksek olması olumlu karşılanır

İşletme sermayesi Devir Hızı : *Bir işletmenin özkaynaklarının ne ölçüde verimli kullanıldığını ifade eden orana Öz Kaynaklar Devir Hızı adı verilir.

Net Satışlar / Dönen Varlıklar

Öz Kaynaklar Devir Hızı : Net Satışlar / Ortalama Öz Kaynaklar

Örnek-
Alacaklar 2.000.000.000
Net Satışlar 10.000.000.000
Stoklar 3.000.000.000
SMM 7.000.000.000
Kredili Satışlar 8.000.000.000
Maddi Duran Varlıklar 5.000.000.000
a- Yukarıdaki bilgilere göre stok devir hızını hesaplayınız.
SDH = Satışların Maliyeti / Ortalama stok ( D.B.M.M + D.S.M.M/ 2 )
SDH = 7.000.000.000 / 3.000.000.000
SDH = 2.33


b- Alacak devir hızını hesaplayınız..
ADH = Kredili satışlar / Ticari Alacaklar
ADH = 8.000.000.000 / 2.000.000.000
ADH = 4

c-Maddi Duran Varlık Hızını Hesaplayınız
MDVDH = Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar
MDVDH =10.000.000.000 / 5.000.000.000
MDVDH = 2
Örnek-
Kredili satışlar 90.000.000
Alacaklar 10.000.000
Alacak senetleri 8.000.000
Ortalama tahsil süresini• bulunuz
OTS = 360 / Alacak devir hızı
OTS = 360 / ( 90 / 18 = 5 )
OTS = 72

Örnek-
Dönem Başı Stok 30 milyar,d.sonu stok 44 milyar ve satışların maliyeti 185 milyar ise stok devir hızını kaçtır?
Stok devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stok
= 185 / ( 30 + 44 / 2)
= 185 / 37
= 5
Örnek-
Uzun Vadeli Borçlar 20.000
Hazır Değerler 5.000
Alacaklar 10.000
Stoklar 15.000
Geçici Yatırımlar 6.000
Duran Varlıklar 25.000
Cari Oran 1.5
*a.Kısa vadeli borçlar ne kadardır?
Cari oran = Dönen varlıklar / KVB
1.5 = 36 / KBVB
KVB = 36 / 1.5
KVB = 24.000
*b. Öz Sermaye Kaynaklar Ne kadardır?
ÖS = (Dönen varlıklar + Duran Varlıklar ) – ( Kısa vadeli Y.K + Uzun vadeli Y.K )
ÖS = 36 + 25 - 24 + 20
61 - 44
= 17

KARLILIK ORANLARI

Karlılık oranları-işletmenin faaliyetleri sonucunda ulaşılan başarıyı ölçmek,ölçülü ve yeterli bir karlılığın elde edilip,edilmediğini değerlendirmek için yararlanılan oranlardır.

*İşletme sahip veya ortakları tarafından işletmeye sağlanan sermayenin her birimine düşen kar payını NET KAR / ÖZKAYNAKLAR oranı gösterir.
Net Kar / Öz Kaynaklar : Sermayenin bir birimine düşen karı payını gösterir.
Net Kar / Aktif Toplamı : Varlıkların ne ölçüde karlı kullanıldığını gösterir.
Net Kar / Satışlar : Satışların karlılığa etkisini ölçer.
*Varlıkların işletmede ne ölçüde karlı kullanıldığını gösteren oran Net kar/Top.varlıklar
PİYASA TEMELLİ ORANLARI:
*Hisse başına borsa fiyatının hisse başına kara bölünmesi ile bulunan oran FİYAT KAZANÇ oranıdır. *Hisse senedinin borsa değerinin,hisse başına gelire oranlanması ile bulunan orana Fiyat Kazanç Oranı denilir.*Fiyat kazanç oranı,işletmenin piyasa performansını değerlendirmede kullanılır.
Fiyat-Kazanç Oranı : Hisse sen.Borsa Değeri / Hisse Başına Gelir

Diğer : Piyasa değeri / Defter Değeri
Örnek
İşletmenin dolaşımdaki hisse senedi adedi 15.000 adettir.Toplam öz kaynaklar 30 milyardır.Hisse senedi adedinin piyasa değeri 4 milyar olduğuna gre piyasa değeri/ defter değeri oranı kaçtır?
Piyasa değeri / Defter Değeri
60milyar / 30 Milyar
= 2 Milyar

Not : Defter değeri = : Toplam özkaynaklar / Hisse senedi adedi
KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ( YATAY ANALİZ)
Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibarıyla değişmelerini görmek amacıyla yapılan analizdir. Dinamik bir analiz türüdür.işletmenin kendi içinde analizdir diğer işletmelerle değil çoğu kez işletmenin geçmiş rakamlarıyla ilgilenir.işletmenin faaliyet sonucunu ve finansal durumunu ortaya koyar.
-En az iki eşit uzunluktaki finansal tablolar karşılaştırılmalıdır.
-muhasebe politikalar değişmeden uygulanmalıdır.
-fiyat dalgalanmalarının aşırı olduğu dönemlerde yorumlar dikkatli yapılmalıdır.enflasyonun etkilerinden arındırılmalıdır.
Bilanço ve gelir tablosundaki her bir kalemin bir öncek yıla göre mutlak farkları alınarak artış azalışlar tespit edilir. Mutlak farklar yüzdesel ifadelere dönüştürülür.bu değişime sebep olacak nedenler aranır.
YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ( dikey yüzde analizi
Bilanço kalemlerinin grup toplamına ya da aktif/pasif toplamına göre bulunan yüzde değerler esas alınarak yapılan analizdir.
Bilanço unsurları içinde dikey yüzdeler hesaplanırken bilanço toplamı ,aktif ya da pasif toplamı 100 kabul edilerek her bir varlık ve kaynak kaleminin genel toplam içindeki yüzdesi hesaplanır.
Dikey yüzde analizi tek döneme ait gelir tablosuna uygulanır.
Bir yılın gelir tablosundaki her bir kalemin o yılın net satışlara oranı ile bulunur.net satışlar 100 kabul edilip diğer kalemler net satışlara oranlanır
EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ( TREND ANALİZİ)
En az 5-6 yıllık finansal tablolar kullanılarak analiz yapılır
Baz yıl ;eğilim yüzdelerini hesaplamak için tüm dönemlerdeki tutarların oranlandığı dönemdir.Uygulamada genelde baz yıl analiz döneminin başlangıç yılı kabul edilir.Baz yıl seçilirken normal bir yıl olmasına dikkat edilir.trend analizinde elde edilecek faydanın artırılması için aralarında ilişki bulunan kalemler karşılaştırılır.

kaygisiz68
14-03-2008, 22:39
1.Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıklarının neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir Tablosu
B) Bilanço
C) Kâr Dağıtım Tablosu
D) Satışların Maliyeti Tablosu
E) Fon Akım Tablosu
2. Alacak devir hızı yüksek olan işletmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alacak politikası iyi işlemektedir.
B) Tahsilat kayıpları düşüktür.
C) Daha az işletme sermayesi alacaklara bağlanmıştır.
D) Daha yüksek cari oranla çalışmalıdır.
E) Aynı iş hacmi için daha az finansmana ihtiyaç duyar.

3. Aşağıdaki durumların hangisinde işletmelerin daha düşük likidite oranlarıyla çalışmaları sakıncalı olur?

A) Kaliteli varlıklara sahip olması
B) Dönen varlıklar içinde para ve alacakların payının göreceli olarak fazla olması
C) Alacakların devir hızının yüksek olması
D) Satışların kredili ve alışların ise peşin yapılması
E) Borçların konsolide edilebilmesi

4. Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini görmek amacıyla, her kalemin bir önceki yıla göre mutlak farklarının alınarak artış ve azalışların tespit edildiği analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi
B) Temel analiz
C) Trend analizi
D) Dikey analiz
E) Karşılaştırmalı tablo analizi

5. Satışların 100 TL olacağını tahmin eden işletmenin içinde bulunduğu endüstrideki ortalama oranlar aşağıdaki gibidir:
Cari Oran = 2,5
Toplam Borç / Özsermaye = 2
Kısa Vadeli Borç = 22,5 TL
Özsermaye Devir Hızı = 4
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL’dir?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 40
E) 45

6. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç TL’dir?

A) 22.5
B) 45.75
C) 52.5
D) 56.25
E) 62.25
7.İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini en hassas ölçen oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cari Oran
B) Likidite oranı
C) Alacak devir hızı
D) Nakit oranı
E) Kaldıraç oranı


8. Finansal tablo kalemlerinin uzunca bir süreçte gösterdiği eğilimlerin karşılaştırılması biçiminde yapılan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi
B) Yüzde yöntemi ile analiz
C) Dikey analiz
D) Yatay analiz
E) Trend analizi

9. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı düşürücü bir etki yaratır?

A) İştiraklerin satışı
B) Stok devir hızının artması
C) Kısa vadeli borçların ödenmesi
D) Alacakların tahsil süresinin kısalması
E) Satıcı kredilerinin artması

10. İşletmenin öz sermayesinin yeterliliğini ve borç-öz sermaye ilişkisini inceleyen oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Likidite Oranları
B) Çalışma Oranları
C) Finansal Yapı ile ilgili oranlar
D) Kârlılık Oranları
E) Piyasa peformansını ölçen oranlar

11. Satışları 200 TL satışların maliyeti 150 TL olan işletmenin stokları 10 TL olduğuna göre stok devir hızı kaçtır?

A) 15
B) 20
C) 30
D) 40
E) 45

12. Aşağıdakilerden hangisi işletme sahip veya ortakları tarafından işletmeye sağlanan sermayenin her birimine düşen kâr payını gösterir?

A) Net kâr / Öz sermaye
B) Net kâr / Satışlar
C) Net kâr / Aktif toplamı
D) Brüt kâr / Öz sermaye
E) Brüt kâr / Satışlar
13. İşletmenin stokları hariç likidite durumunu belirlemeye yönelik olarak kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cari oran
B) Asit test oranı
C) Nakit oranı
D) Borç servisi oranı
E) Stok devir hızı

14. Dönen varlıkları 12 TL, kısa vadeli borçları 4 TL ve stokları 2 TL olan bir işletmenin cari oranı kaçtır?

A) 2
B) 8
C) 25
D) 4
E) 3

15. Alacak devir hızı 20 olan işletmenin alacaklarının vadesi ortalama kaç gündür?

A) 20
B) 36
C) 10
D) 18
E) 24

16. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı tablo analizi yapılırken izlenen aşamalardan biri değildir?

A) Bilanço ve gelir tablosundaki her bir kalemin bir önceki yıla göre mutlak farkları alınır.
B) Yıllar itibariyle artış ya da azalışlar yüzdesel ifadelere dönüştürülür.
C) Kalemlerdeki değişimlerin nedenleri araştırılır.
D) Kalemlerin grup ya da genel toplam içindeki payı araştırılır.
E) Değişime yol açan gelişmelerin işletme açısından olumlu olup olmadığı yorumlanır.
17.tescil edilen ve bilançoda sabit bir kısım olarak gösterilen sermayenin hisse senedi sayısına bölünmesine ne ad verilir?
a)nominal değer
b)defter değeri
c)piyasa değeri
d) tasfiye değeri
e)emisyon değeri
18.hazır değerler 10
alacaklar 50
menkul kıymet 100
stoklar 120
KVYK 150
UVYK 250
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin cari oranı kaçtır ?
1.87
1.97
2.0
2.4
2.5
19. aşağıdakilerden hangisi hazır değerler içinde yer almaz
a)banka bonoları
b)kasa
c)damga pulu
d)alınan çekler
e)bankalar


20.net satışlar 10000
kredili satışlar 6000
satışların maliyeti 7000
stoklar 3000
tic . alacaklar 2000
maddi duran varlık 5000
yukarıdaki bilgilere göre işletmenin stok devir hızı kaçtır ?
a)2
b)3
c)2.33
d)5
e)6


21. aynı bilgilere göre alacak devir hızı kaçtır?
a)2
b)3
c)2.33
d)5
e)6

22. yukarıdaki bilgilere göre işletmelerin maddi duran varlık devir hızı kaçtır?
a)2
b)3
c)2.33
d)5
e)6

23. aşağıdakilerden hangisi alacakların kontrol altında olup olmadığını ölçen oranlardan biri değildir ?
a)alacak devir hızı
b)ortalama tahsil süresi
c)alacaklar/net kar
d) alacaklar / toplam varlıklar
e)şüpheli alacaklar / satışlar

24. maddi duran varlıkların devir hızının yüksek görülmesine aşağıdakilerden hangisi neden olur ?
a)işletmede mdv leasing yoluyla finanse edilmesi
b)satışlardaki düşüş
c) mdv nin satılması
d)mdv nin bozulması
e)üretimin azalması

25. işletmenin toplam özkaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değer nedir
a)nominal değer
b)defter değeri
c)piyasa değeri
d) tasfiye değeri
e)emisyon değeri

26. bilanço ve gelir tablosundaki iki kalemin birbirine oranlanması ile bulunan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) oran analizi
b)dikey analiz
c)yüzde yöntemiyle analiz
d)trend analizi
e)yatay analiz
1.B 2.D 3.D 4.E 5.C 6.D 7.D 8.E 9.E 10.C 11.A 12.A 13.B 14.E 15.D 16.D 17.B 18.A 19.A 20.C 21.B 22.A 23.C 24.A 25.B 26.A

ekizalp
05-04-2009, 01:41
teşekkürler eline sağlık

innocentboy
19-07-2012, 02:15
cok teşekkürler emeklerine saglık