PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sağlık Bilgisi 1yumurcax41
02-03-2008, 18:38
TEST_I
1. Afla¤›dakilerden hangisi ülkelerin sa¤l›k düzeyini gösteren sa¤l›k ölçütlerinden
biridir.
A) Bedensel iyilik hâli
B) Rehabilitasyon hizmetleri
C) Bebek ölüm h›z›
D) Afl›lama
2. I. Bakteriler
II. Virüsler
III. Bitkiler
IV. Böcek öldürücüler
Yukar›da verilenlerden hangileri sa¤l›¤› etkileyen biyolojik etmenlerdir.
A) Yaln›z I
B) Yaln›z III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
3. Sa¤l›¤› etkileyen etmenlerden hangisi insanlarda hormon bozuklu¤una ba¤l›
hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na neden olur?
A) Bünyesel etmenler
B) Fiziksel etmenler
C) Kimyasal etmenler
D) Psikolojik etmenler
4. Afla¤›dakilerden hangisi sa¤l›¤› etkileyen kimyasal etmenlerden biri de¤ildir?
A) G›da boyalar›
B) Tar›m ilaçlar›
C) Uçucu gazlar
D) Gürültü
5. Afla¤›da verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
A) Sa¤l›k ölçütlerinden sa¤l›k sorunlar›n›n çözümü amac›yla yararlan›l›r.
B) Sa¤l›k ölçütlerini oluflturmak için her türlü kuruluflun istatistik verileri kullan›l›r.
C) Sa¤l›k ölçütleri ülkeler aras›nda karfl›laflt›rma yapma olana¤› sa¤lar.
D) Ana ölüm h›z› sa¤l›k ölçütlerinden biridir.
6. Afla¤›dakilerden hangisi kifliye yönelik koruyucu hizmetleri kapsamaz?
A) Afl›lama
B) Temiz su sa¤lama
C) Tansiyon ölçümü
D) Gebeli¤in izlenmesi
7. Afla¤›dakilerden hangisinde birinci basamak sa¤l›k hizmetleri verilir?
A) Sa¤l›k oca¤›
B) Gö¤üs hastal›klar› hastanesi
C) Onkoloji hastanesi
D) Göz bankas›
8. Afla¤›dakilerden hangisi çal›flma gücünü kaybeden ve bedensel özrü olan kiflilerin
topluma kazand›r›lmas› için yap›lan sa¤l›k hizmetidir?
A) Afl›lama
B) Aile planlamas›
C) ‹laçl› tedavi
D) Rehabilitasyon
9. Afla¤›dakilerden hangisinde ileri teknoloji ürünü araç ve cihazlar bulunmaktad›r?
A) Dispanser
B) Üniversite hastanesi
C) Ana çocuk sa¤l›¤› merkezi
D) Sa¤l›k oca¤›
10. Ayaktan tedavi hizmeti afla¤›daki kurumlardan hangisinde verilmektedir?
A) Onkoloji hastanesi
B) Göz hastanesi
C) Dispanser
D) Rehabilitasyon merkezi


TEST I
1. C
2. C
3. A
4. D
5. B
6. B
7. A
8. D
9. B
10. C

Devamını bu adresten öğrenebilirsiniz hepsi sığmaz:)
http://egitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/SaglikBilgisi_1/SaglikBilgisi_1.htm