PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : finansal ünite 3 ders 1kaygisiz68
14-02-2008, 00:26
Finansal Analizin Önemi ve Kullanıcıları
İşletmelerde yöneticilerin birincil amacı,işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkartılmasıdır.Bu amaca ulaşmak için finans yöneticisi risk ve karlılığı dikkate alarak karar almalıdır.

Finans yöneticisinin temel kararları
-ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması
-sağlanan kaynakların dönen ve duran varlıklara yatırımda kullanılması
-kar payı dağıtımı kararı

bu kararları alabilmesi analiz ile mümkündür .Elde edilen veriler ile işletmenin gelecek ile ilgili kararlar alması kolaylaşır. Karar verecek olan sadece finans yöneticisi değil işletmeyle ilgili çıkarı olan başkalarıda analize ihtiyaç duyar

İşletmelerin finansal tablolarını kullanarak,analiz yapan diğer gruplar:
* Kredi verenler---- işletmenin borç ödeme yeterliliğini öğrenmek için
* Sendikalar------çalışan haklarını koruma ve yöneticilere öneride bulunmak için
* Yatırımcılar------halka açık olan aş lerde yatırım kararı almak için
* Kamuoyu ( Araştırmacılar,Öğrenciler,sivil toplum örgütleri)-------yapılacak çalışmalarında örnek
*Kamu kurumları --------vergi ,sigorta işlemlerinin takibi için
Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar:
Finansal Tablolar: Finansal bilgi sistemi süreci içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin,belirli zaman aralıkları ile bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır.
Finansal tablolarda aşağıdaki özellikler olmalıdır
-genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş olmalıdır
-bilgiler doğru ve güvenilir olmasıdır.Yani genel kabul görmüş muhasebe ilkesine uygunluk ve işletmeyi ilgilendiren olaylardan oluşmalıdır
-bilgileri denetleyen kişi mutlaka bağımsız bir kişi olmalıdır.

Bilanço: Belli bir tarihte işletmenin sahip olduğu varlıkların neler olduğunu ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren tablodur.
Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir döneminde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya zararını kapsayan tablodur.
Bağımsız denetim : Finansal analiz sonuçlarının anlamlı ve yararlı olabilmesi için finansal tablolardaki bilgilerin işletme ile bağlantısı olmayan bağımsız bir uzmanca denetlenmesine bağımsız denetim adı verilir.
FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ
Finansal analiz;
*Kapsamına,
*Amacına ve
*Analizi yapanın kimliğine göre
3 farklı şekilde sınıflandırılır.
a-Kapsamına göre:
Kapsamına göre finansal analiz statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Statik Analiz: Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analizdir.Statik analiz tek bir dönemle ilgili olarak yapılır.
2- Dinamik Analiz: İşletmelerin birbirini takip eden dönemlere ait finansal tablolarında yer alan kalemler arası ilişkinin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimlerin belirlenmesi ve yorumlanması şeklindeki analize DİNAMİK ANALİZ adı verilir.Dinamik analiz belli bir faaliyet dönemine ait bilgilerin geçmiş dönemlerle karşılaştırılarak değişim,eğilim ve ilişkilerinin belirlenmesi,olumlu ve olumsuz gelişmelerin görülmesini sağlar.Bu da statik analize göre dinamik analizin üstünlüğünü teşkil eder.
b-Amacına Göre :
Amacına göre finansal analiz
* Yönetim analizi
* Yatırım analizi ve
* Kredi analizi olarak üçe ayrılır.
1-Yönetim Analizi : Yönetim analizinin amacı işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme,hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleme,olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma,geleceğe ilişkin kararlar alma,üretim politikalarını geliştirme ,sağlıklı kararlar alarak verimliliği ve karlılığı arttırma olarak özetlenebilir. *Çalışmaların etkinliğini sağlamak ve alınacak kararlara dayanak olmak üzere yapılan analiz türü,Yönetim Analizi dir.
2- Yatırım analizi: Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da sağlamayı düşünen kişilerce yapılan analizdir. *Yatırım Analizinin temel amacı,işletmenin gelecek dönemlere ilişkin kazanma gücünü saptamaktır.
*Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan kişilerce yapılan denetim YATIRIM ANALİZİ dir.
3- Kredi Analizi : İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini saptamak amacıyla,genellikle kredi veren kuruluşlar tarafından yapılan analizdir.
*İşletmenin likidite durumunun ve kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetinin saptanması amacıyla yapılan analiz türü Kredi Analizi dir.
c – Yapanın Kimliğine göre Finansal analiz :
Bu tür mali analiz :
İç Analiz ve
Dış analiz olarak ikiye ayrılır.
1-İç Analiz : Analizi yapan analist eğer işletme içinden bir kişi ise buna iç analiz denilir.İç analizde analizi yapacak olan kişi işletmenin dış kullanıma da açık olan bilanço ve gelir tablosu yanından işletmede mevcut diğer tüm belge ve bilgilerden yararlanır.Bu nedenle İç analizde,işletmenin karlılığı,verimliliği,ekonomik ve mali yapısı detaylı bilgilere dayanılarak ortaya konulabilir.
2- Dış Analiz : Analizi yapan kişi eğer işletme dışından bir kişi ise yapılan analize dış analiz denilir.Dış Analizde analist işletme yönetiminin üçüncü kişilerin kullanımı amacıyla yayınlamış olduğu finansal tablolar ve bunların dip notlarında yer alan bilgilerden yararlanma yoluyla analiz yapar.Dış analizi,işletmeyle ilgisi bulunmayan satıcılar,kredi kurumları,işletmeye yatırımda bulunmak isteyen potansiyel yatırımcılar yapar.

kaygisiz68
14-02-2008, 00:40
1.Aşağıdakilerden hangisi yatırım analizi yapılmasının amacıdır?

A) Alınacak kararlara dayanak olmak
B) Gelecekteki kazanma gücünü saptamak
C) İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak
D) İşletme faaliyetlerinin başarısını ölçmek
E) Kısa vadeli borç ödeme yeteneğini saptamak
2.Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Statik Analiz
B) Dinamik Analiz
C) Yönetim Analizi
D) İç Analiz
E) Oran Analizi
3.Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz tekniklerinden biri değildir?

A) Oran analizi
B) Yatay analiz
C) Dikey analiz
D) Kredi analizi
E) Trend analizi
4. Bir işletmenin mevcut ve potansiyel hissedarları ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan ya da sağlamayı düşünen kişilerce yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım analizi
B) Yönetim analizi
C) Kredi analizi
D) İç analiz
E) Dış analiz

5.aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre finansal analiz türlerinden birisidir?
a) yönetim analizi
b)yatırım analizi
c)kredi analizi
d) statik analiz
e) iç analiz

6.işletme faaliyetlerinin başarısını ölçme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleme olumsuz sonuçların nedenlerini araştırma geleceği ilişkin kararlar almak için yapılan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir ?
a) yönetim analizi
b)yatırım analizi
c)kredi analizi
d) statik analiz
e) iç analiz
7. kredi verilen kurumun borç ödeme gücünü ölçmek için kredi veren kuruluş tarafından yapılan analize ne ad verilir ?
a) yönetim analizi
b)yatırım analizi
c)kredi analizi
d)statik analiz
e)iç analiz
8.Aşağıdakilerden hangisi yönetim analizi yapılmasının amacıdır?

A) Alınacak kararlara dayanak olmak
B) Gelecekteki kazanma gücünü saptamak
C) İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak
D) İşletme faaliyetlerinin başarısını ölçmek
E) Kısa vadeli borç ödeme yeteneğini saptamak
1.B 2.A 3.D4.A 5.D6.A7.C 8.D

darkangel
14-02-2008, 07:21
emeğinize saglık

fundaerenc
05-03-2008, 14:39
ellerinize sağlı cok teşekkür ederim

setenay55
05-03-2008, 17:34
emeğinize ve yüreğinize sağlık teşekkür ederim

yilmaz_ayse
11-03-2008, 18:57
teşekkürler

sinem_21
14-03-2008, 13:12
ellerinize sağlıkkkkk;)

burhan_demirci
18-03-2008, 14:27
çok teşekkürlerrr sorularr cokk güsell